Перевод: с испанского на болгарский

fui+yo+quien+se+lo+dijo

 • 1 quien

  pron rel (pl quienes) 1) който, която; 2) (a) когото, на когото; como quien... някой, който...; quien màs y quien menos за всички, някой повече, някой по-малко.

  Diccionario español-búlgaro > quien

 • 2 ¿quién?

  1. pron interr кой?, коя?; ї¿quién? vive? воен. кой там? парола?; 2. pron indef някой, някоя; ¿quién?... ¿quién?... едни... други...; no ser uno ¿quién? para algo не ставам за нещо; no soy ¿quién? para... не е моя работа да...

  Diccionario español-búlgaro > ¿quién?

 • 3 ajo1

  m 1) чесън; 2) скилидка чесън; 3) сос от чесън; 4) прен., разг. тайна работа; estar (andar) en el ajo1 замесен съм в нечисти сделки; quien se pica, ajo1s come погов. гузен негонен бяга; harto de ajo1s прен., разг. недодялан, груб; Ўbueno anda el ajo1! прен., разг., ирон. зле (на зле) вървят нещата.

  Diccionario español-búlgaro > ajo1

 • 4 alcanzar

  1. tr 1) настигам; застигам; равнявам се; 2) стигам с ръка, достигам, досягам; 3) стигам с поглед; долавям (звук, мирис); 4) прен. имам способност, сила; 5) прен. узнавам, разбирам, знам; 6) прен. хващам някого в грешка или задлъжнялост; 7) прен. настигам; 8) достигам, стигам до размер; 9) прен. придобивам, постигам чрез усилия; 10) прен. съвременен съм (на нещо, на някого); 2. intr 1) стигам, достатъчен съм; 2) стигам (донякъде); 3. prnl застигам, равнявам се; alcanzàrsele algo a uno прен. разбирам нещо (предимно в отриц. изречения); No se me alcanza qué puede ser; quedar (salir) uno alcanzado прен. в дълг съм; si alcanza, no llega разг. едвам стига; alcanza quien no cansa proverb кратката молитва стига до Бога.

  Diccionario español-búlgaro > alcanzar

 • 5 buscar

  tr 1) търся, издирвам, диря; 2) изследвам, проучвам; buscàrsela разг. търся си го (неприятност, затруднение); buscàrselas разг. ловко търся средства за препитание; quien busca halla proverb който търси, намира.

  Diccionario español-búlgaro > buscar

 • 6 callar

  1. intr 1) не говоря, мълча, замълчавам; млъквам; quien calla, otorga proverb мълчанието е съгласие; 2) държа в тайна, премълчавам, пропускам да кажа; 3) преставам да викам, да пея, да свиря, да плача, да вдигам шум; 2. prnl 1) премълчавам; 2) замлъквам (вятър, море, музикален инструмент).

  Diccionario español-búlgaro > callar

 • 7 cartuchera

  f воен. патрондаш; quien manda, manda, y cartuchera en el caсуn прен., разг. заповедта си е заповед; заповедта изисква сляпо подчинение.

  Diccionario español-búlgaro > cartuchera

 • 8 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 9 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 10 hablar

  1. intr 1) говоря, разговарям; 2) произнасям реч; 3) обсъждам, съгласувам; 4) с предл. de, говоря върху тема, засягам въпрос (писмено или устно); 5) застъпвам се, ходатайствам; 6) прен. напомням, говоря за; en el mundo todo habla de Dios в света всяко нещо напомня за Бога; 7) прен. звуча много изразително (за инструмент); 8) обръщам се (към някого); 9) прен. имам любовни отношения с някого; 10) мърморя, критикувам; 11) прен. изразявам се по какъвто и да е начин; hablar por señas говоря със знаци; 2. tr говоря на някакъв език; 3. prnl 1) говори се; 2) говоря си; hablar por los codos разг. говоря много; ni hablar дума да не става; es hablar por demàs говоря си на вятъра; estar hablando притежавам изключителна изразителност (за неодушевени неща); hablar alto говоря авторитетно; hablar a tontas y la locas разг. говоря необмислено, каквото ми дойде наум; hablar bien criado говоря възпитано; hablar consigo говоря на себе си, размишлявам; hablar en común говоря общо, по принцип; hablar en cristiano прен., разг. говоря ясно, по християнски; hablar gordo говоря надуто, заплашително; hablar lo todo не съм дискретен, всичко си казвам; hablar por hablar говоря, колкото да се намирам на приказка; hablàrselo uno todo a) не давам дума другиму; б) противореча си; quien mucho habla, mucho yerra бърка този, който много говори; solo le falta hablar разг. само дето не е проговорил(о, а) ( за нещо много изразително).

  Diccionario español-búlgaro > hablar

 • 11 hierro

  m 1) желязо; 2) железен връх (на оръжие); 3) прен. оръжие; железен инструмент; 4) pl вериги, окови, пранги; 5) арматура; 6) дамг€ (за добитък); quitar hierro прен. не отдавам значение на нещо; hierro colado (fundido) чугун; hierro dulce чисто желязо; hierro forjado ковано желязо; hierro laminado валцувано желязо; de hierro adj прен. твърд, железен (здраве, характер и т. н.); quien (el que) a hierro mata, a hierro muere който нож вади, от нож умира; machacar (martillar) en hierro frío прен., разг. губя си времето с нещо, което не подлежи на корекция.

  Diccionario español-búlgaro > hierro

 • 12 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 13 jugar

  (-ue-) 1. intr 1) играя; 2) подхождам, хармонирам; 3) шегувам се, играя си със сериозни неща (с някого); 4) взимам участие в сделка; 2. tr 1) участвам в игра; изигравам игра, партия; 2) проигравам, губя; 3) играя си с пръсти, ръце, коса и т. н.; 4) служа си с оръжие; 5) прен. рискувам, залагам (по-често prnl); jugarse la vida (la carrera) залагам живота (кариерата) си; Ўbien juega quien mira! отстрани най-добре се играе; jugar en casa прен. играя на собствен терен; jugar fuera de casa прен. играя на чужд терен; jugar fuerte (grueso) залагам много, правя големи залози; jugar limpio прен. играя честно; jugàrsela (jugàrselas) a uno прен. погаждам номера някому; jugar sucio прен. играя нечестно; ni juega ni da de barato прен., разг. извън играта съм, не вземам ничия страна.

  Diccionario español-búlgaro > jugar

 • 14 llover

  (-ue-) 1. impers вали дъжд; 2. tr прен. изсипва се, излива се, пада в изобилие; a secas y sin llover прен., разг. без предупреждение, без подготовка; como llovido прен. неочаквано; como quien oye llover прен., разг. без да обръщам внимание; haber llovido mucho después de (desde) cierto hecho прен., разг. много вода е изтекла оттогава; llover sobre mojado а) прен. едно върху друго се трупат задължения; б) прен. струпват се неприятности, грижи; в) прен. непрекъснато и излишно напомняне на нещо неприятно; como llovido del cielo прен. като паднал от небето; llover a càntaros вали като из ведро.

  Diccionario español-búlgaro > llover

 • 15 me

  pron pers ми; мене, ме; си, се (1 л. ед. ч. вин. и дат. пад.); él me oyó той ме чу; él me dijo той ми каза; heme aqú ето ме; me acuesto лягам си; me llamo казвам се.

  Diccionario español-búlgaro > me

 • 16 mirar

  1. tr 1) гледам; поглеждам, разглеждам; mirar a la cara а) гледам право в очите; б) любувам се; mirar de soslayo гледам изкосо; mirar de hito en hito гледам втренчено; mirar de reojo а) гледам накриво; б) гледам отвисоко; mirar con ceño мръщя се, чумеря се; mirar con el rabo (rabillo) del ojo поглеждам с крайчеца на окото; mirar por encima хвърлям повърхностен поглед; 2) внимателно разглеждам; оглеждам; 3) гледам, обърнат съм към, гледам (за здание, двор, прозорец); 4) прен. обмислям, претеглям; bien mirado ако добре се помисли; 5) засягам, отнасям се (за нещо); por lo que mira a що се отнася до...; 6) имам предвид; 7) прен. интересувам се от определена цел; solo mira a su provecho гледа само ползата си; 8) наблюдавам някого; 9) прен. грижа се за някого; гледам, пазя; отнасям се с внимание (с предл. por); 10) прен. търся, информирам се, изяснявам; 11): Ўmira! interj виж! ей! слушай! виж сега!; mira lo que haces внимавай какво правиш; mírame y no me toques прен., разг. за слаб, крехък, деликатен човек, или за чупливи предмети; Ўmira quién habla! виж кой го казва! mirar a ver разг. гледам, изяснявам си нещо; mirarse en una cosa а) прен., разг. дълбоко ценя, наслаждавам се на нещо; б) обмислям преди да взема решение; mirarse uno en otro прен. оглеждам се в някого като в огледало; mirarse unos a otros прен. споглеждаме се; miren si es parda прен., разг. за някой, който лъже или преувеличава; mirar bien (mal); mirar con buenos (malos) ojos отнасям се доброжелателно (недоброжелателно); уважавам (не уважавам); mirarse a la sombra прен. имам високо мнение за външността си; mirarse las uñas а) безделнича, мързелувам; б) играя на карти; mirarse en uno а) гледам някого в очите; б) любувам се, не мога да се нагледам на някого; в) подражавам, взимам пример от някого; 2. prnl 1) гледам се; 2) любувам се на себе си.

  Diccionario español-búlgaro > mirar

 • 17 mucho,

  a 1. adj 1) многочислен, многоброен; 2) изобилен; 3) pl много, мнозина; mucho, as veces често, нееднократно; 2. adv 1) много; quien mucho, abarca poco aprieta погов. две дини под една мишница не се носят; 2) дълго; 3) доста, прекалено; mucho, antes доста по-рано; 4) странно, чудно; mucho, serà ще е странно, чудно; ni con mucho,; ni mucho, menos изобщо, далеч не, в никаква степен; por mucho, que колкото и да; tener en mucho, високо ценя; como mucho, максимум, крайна граница.

  Diccionario español-búlgaro > mucho,

 • 18 otro,

  a adj 1) друг; още един; 2) различен, не същият; 3) много сходен, подобен, но не същият; 4) с опр. член пред съществителни като día, tarde, noche... ги разполага в близкото минало; 5) с предл. a и опр. член пред съществителни като día, semana, mes, año съответства на следващ; al otro, día на следващия ден; como dice (dijo) el otro, както каза (е казал) някой (при неизвестен автор); esa es otro,a това е ново пет (трудност, глупост и др.); los otro,s другите, ближният; Ў otro,a! отново, бис!; otro,a que te pego прен., разг. ако продължаваш, ще те ударя; confundir al uno con el otro, вземам някого за друг; otro,a vez още веднъж, още; otro, tanto също така; uno..., otro,..., otro,..., един..., втори..., трети...; por otro,a parte освен това, от друга страна.

  Diccionario español-búlgaro > otro,

 • 19 oír

  tr 1) чувам; 2) слушам, обръщам внимание; 3) изслушвам, отнасям се внимателно; no haber oído campanas прен. никога не съм бил в обществото; нищо не съм научил; нищо не зная; oír, ver y callar слушай, гледай и си трай!; ser uno bien oído слушат ме внимателно; oír bien слушам с внимание, с удоволствие; ahora lo oigo разг. за пръв път (сега) го чувам; como quien oye llover прен., разг. не обръщам никакво внимание на казаното или ставащото.

  Diccionario español-búlgaro > oír

 • 20 parecer2

  (-zc-) 1. intr 1) явявам се; 2) появявам се, показвам се; 3) изглеждам, приличам; 4) смятам, мисля; 5) излизам наяве, намирам се (за изгубено нещо); 2. impers изглежда; quien no parece, perece proverb губи отсъстващият; parecer2 en juicio, parecer2 ante el juez явявам се в съд; al parecer2, a lo que parece както изглежда; me parece que струва ми се, че; їqué te parece? какво мислиш?; 3. prnl (a) приличам на; se parece mucho a su hermano прилича много на брат си.

  Diccionario español-búlgaro > parecer2

См. также в других словарях:

 • Juan el Apóstol — «San Juan el Evangelista», por El Greco. 1600. Museo del Prado (Madrid). Apóstol y Evangelista …   Wikipedia Español

 • Luis D'Elía — Luis Ángel D Elía Luis D´Elia. Nacimiento …   Wikipedia Español

 • Historia del mundo Warcraft — La siguiente, es un resumen sobre los hechos que suceden en la saga de videojuegos de estrategia Warcraft. Para mayor información, véase el artículo principal. Contenido 1 Los orígenes 1.1 Génesis Universal Del universo 1.2 Sargeras y la traición …   Wikipedia Español

 • William Adams (marino) — William Adams William Adams Nacimiento …   Wikipedia Español

 • Gaucho — Para otros usos de este término, véase Gaucho (desambiguación). Véase también: Cultura gauchesca Fotografía tomada por Eugenio Courret de un gaucho argentino en Lima Perú en 1868 …   Wikipedia Español

 • Harry Potter y el misterio del príncipe — Para la película, véase Harry Potter y el misterio del príncipe (película). Harry Potter y el misterio del príncipe de J. K. Rowling Género Novela …   Wikipedia Español

 • D. H. Lawrence — Saltar a navegación, búsqueda D. H. Lawrence …   Wikipedia Español

 • Mario Mazzone — Nombre real Mario Mazzone Nacimiento 31 de diciembre de 1958 Buenos Aires, Argentina …   Wikipedia Español

 • Stefan Stambolov — Nombre Stefan Nikolov Stambol …   Wikipedia Español

 • Miguel Indurain — Informa …   Wikipedia Español

 • Pipo Lernoud — Nombre de nacimiento Alberto Lernoud Nacimiento 1946 65 años Buenos Aires Nacionalidad …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.