Перевод: с русского на персидский

fly+into+a+rage

 • 161 стрястись (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > стрястись (I) (св)

 • 162 сцепляться (I) > сцепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  3. mesh
  تنیده، بافته
  (vt. & vi. & n.) سوراخ تور پشه بند، سوراخ، چشمه، شبکه، تور مانند یا مشبک کردن
  (vt. & vi.) به دام انداختن، گیر انداختن، شبکه ساختن، تور ساختن، جور شدن، درهم گیر افتادن (مثل دنده های ماشین)
  ............................................................
  ............................................................
  5. lock
  (v.) قفل، طره گیسو، دسته پشم، چخماق تفنگ، چفت و بست، مانع، سد متحرک، سد بالابر، چشمه پل، محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی، قفل کردن، بغل گرفتن، راکد گذاردن، قفل شدن، به وسیله قفل بسته و محکم شدن، محبوس شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همبند کردن، همبند شدن، بهم پیوستن، در هم گیر کردن، بهم ارتباط داشتن، بهم قفل کردن، درهم بافتن، بهم پیچیدن
  ............................................................
  { clench:
  (vt. & n.) پرچ کردن، گره کردن}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сцепляться (I) > сцепиться (II)

 • 163 считаться (I) > сосчитаться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  بافکر باز و درست، با اندیشه صحیح، مطرح شده

  Русско-персидский словарь > считаться (I) > сосчитаться (I)

 • 164 тренироваться (I) > натренироваться (I)

  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  (practice=)
  (vt.) مشق، ورزش، تمرین، تکرار، ممارست، تمرین کردن، ممارست کردن، (به کاری) پرداختن، برزش، برزیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > тренироваться (I) > натренироваться (I)

 • 165 ударяться (I) > удариться (II)

  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................
  2. hit
  (past: hit ; past participle: hit
  (vt. & n.) زدن، خوردن، اصابت، موفقیت، ضربت، تصادف، نمایش یافیلم پرمشتری، خوردن به، اصابت کردن به هدف زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  (vt. & n.) غوطه، شیرجه، گودال عمیق، سرازیری تند، سقوط سنگین، فرو بردن، غوطه ور ساختن، شیب تند پیدا کردن، شیرجه رفتن، ناگهان داخل شدن

  Русско-персидский словарь > ударяться (I) > удариться (II)

 • 166 укладываться (I) > уложиться (II) I

  ............................................................
  1. pack
  (vt. & n.) بسته، بقچه، بسته کردن، کوله پشتی، دسته، گروه، یک بسته (مثل بسته سیگاروغیره)، یکدست ورق بازی، بسته بندی کردن، قرار دادن، توده کردن، به زور چپاندن، بار کردن، بردن، فرستادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. get/be through

  Русско-персидский словарь > укладываться (I) > уложиться (II) I

 • 167 умолкать (I) > умолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (vi.) ایستادن، موقوف شدن، دست کشیدن، گرفتن، وقفه، ایست، توقف

  Русско-персидский словарь > умолкать (I) > умолкнуть (I)

 • 168 унифицировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) متحد کردن، یکی کردن، یکی شدن، تک ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) با معیار معینی سنجیدن و طبقه بندی کردن، مطابق درجه معینی درآوردن، مرسوم کردن، متعارف کردن، همگون کردن

  Русско-персидский словарь > унифицировать (I) (нсв и св)

 • 169 учитывать (I) > учесть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. take into consideration/account
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) قدردانی کردن (از)، تقدیر کردن، درک کردن، احساس کردن، بربهای چیزی افزودن، قدر چیزی را دانستن

  Русско-персидский словарь > учитывать (I) > учесть (I)

 • 170 формироваться (I) > сформироваться (I)

  ............................................................
  1. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  { formee:
  (در علائم نجابت و در مورد صلیب) دارای انتهای مربع}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > формироваться (I) > сформироваться (I)

 • 171 членить (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt.) شمرده سخن گفتن، مفصل دار کردن، ماهر در صحبت، بندبند

  Русско-персидский словарь > членить (II) (нсв)

 • 172 являться (I) > явиться (II)

  ............................................................
  1. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گزارش، گزارش دادن، شهرت، انتشار، صدا
  ............................................................
  ............................................................
  6. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > являться (I) > явиться (II)

 • 173 ярость

  ............................................................
  1. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................
  2. fury
  (n.) غضب، غیظ، هیجان شدید و تند، خشم، درنده خویی، روح انتقام، آشوب، اضطراب، شدت
  ............................................................
  (vt. & n.) دیوانه کردن، شوریده کردن، آشفتن، دیوانگی آنی، شوریدگی، هیجان

  Русско-персидский словарь > ярость

См. также в других словарях:

 • fly into a rage — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * …   Useful english dictionary

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly\ into\ a\ rage — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into a rage — See: fly off the handle …   New idioms dictionary

 • fly into a rage — verb To become angry …   Wiktionary

 • fly into a rage — explode in anger, throw a fit, storm …   English contemporary dictionary

 • fly into a temper — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * fly …   Useful english dictionary

 • fly\ into\ a\ temper — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into — PHRASAL VERB If you fly into a bad temper or a panic, you suddenly become very angry or anxious and show this in your behaviour. [V P n] Losing a game would cause him to fly into a rage …   English dictionary

 • fly into — [phrasal verb] fly into (something) : to be overcome by (sudden extreme emotion) He flew into a rage. [=he suddenly became very angry] They flew into a panic. [=they suddenly panicked] • • • Main Entry: ↑fly …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»