Перевод: с русского на персидский

fly+into+a+rage

 • 141 расплакаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расплакаться (I) (св)

 • 142 расстраивать (I) > расстроить (II)

  ............................................................
  (vt.) درهم و برهم کردن، مختل کردن، بی نظم کردن، تشکیلات چیزی را بر هم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  4. ruin
  (vt. & n.) نابودی، خرابی، خرابه، ویرانه، تباهی، خراب کردن، فنا کردن، فاسد کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (past: spoiled, spoilt ; past participle: spoiled, spoilt
  (pl. & vt. & vi. & n.) غنیمت، یغما، تاراج، سود باد آورده، فساد، تباهی، از بین بردن، غارت کردن، ضایع کردن، فاسد کردن، فاسد شدن، پوسیده شدن، لوس کردن، رودادن
  ............................................................
  8. put/make out of tune
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > расстраивать (I) > расстроить (II)

 • 143 расстраиваться (I) > расстроиться (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  6. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (v.) تقلا کردن، منتشر ساختن، ایجاد کردن، تهیه کردن، آشفته کردن، رنجاندن، برانگیختن، از ساحل عازم شدن، خاموش کردن
  ............................................................
  { discourage:
  (vt.) دلسرد کردن، بی جرات ساختن، سست کردن}

  Русско-персидский словарь > расстраиваться (I) > расстроиться (II)

 • 144 свирепствовать (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شایع، پر، مملو، فراوان، عادی، زیاد، عمومی
  ............................................................
  (adj.) شایع، منتشر شده، فراوان، حکمفرما

  Русско-персидский словарь > свирепствовать (I) (нсв)

 • 145 сидеть (II) (нсв)

  ............................................................
  1. sit
  (past: sat ; past participle: sat
  (vt.) نشستن، جلوس کردن، قرار گرفتن
  ............................................................
  {!! seater: جالس، کرسی نشین}
  ............................................................
  نشیمن گاه پرنده، چوب زیر پایی، تیر، میل، جایگاه بلند، جای امن، نشستن، قرار گرفتن، فرود آمدن، درجای بلند قرار دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) نشیمنگاه پرنده، لانه مرغ، جای شب بسر بردن، شب بسر بردن، بیتوته کردن، منزل کرن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > сидеть (II) (нсв)

 • 146 синхронизировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & vi.) همگاه بودن، همزمان کردن، از حیث زمان باهم مطابق کردن، انطباق زمانی داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > синхронизировать (I) (нсв и св)

 • 147 скрещиваться (I) > скреститься (II)

  ............................................................
  (adj. & vt. & vi. & n.) صلیب، خاج، چلیپا، علامت ضربدر یا به اضافه، حدوسط، ممزوج، دورگه، اختلاف، مرافعه، تقلب، نادرستی، قلم کشیدن بروی، خط بطلان کشیدن بر (باout یاoff)، گذشتن، عبور دادن، مصادف شدن با، روبرو شدن، قطع کردن، دورگه کردن (مثل قاطر)، پیوند زدن، کج خلقی کردن، خلاف میل کسی رفتار کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نژادهای مختلف را با هم پیوند کردن، اصلاح نژاد کردن

  Русско-персидский словарь > скрещиваться (I) > скреститься (II)

 • 148 смешиваться (I) > смешаться (I)

  ............................................................
  1. mix
  (vt.) آمیختن، آمیزه، مخلوط، درهم کردن، آشوردن، سرشتن، قاتی کردن، مخلوط کردن، اختلاط
  ............................................................
  (vt. & n.) مخلوطی (از چند جنس خوب و بد و متوسط) تهیه کردن (مثل چای)، ترکیب، مخلوط، آمیختگی، آمیزه
  ............................................................
  (vt. & vi.) ممزوج شدن، آمیختن، بخاطر آوردن، ذکر کردن، مخلوط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > смешиваться (I) > смешаться (I)

 • 149 смолкать (I) > смолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > смолкать (I) > смолкнуть (I)

 • 150 смывать (I) > смыть (I)

  ............................................................
  1. wash away/off
  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) محو کردن، تراشیدن، نابود کردن، حذف کردن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > смывать (I) > смыть (I)

 • 151 советоваться (I) > посоветоваться (I)

  ............................................................
  (vt.) همفکری کردن، رایزنی کردن، کنکاش کردن، مشورت کردن، مشورت خواستن از، مشورت
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بحث کردن، مطرح کردن، گفتگو کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > советоваться (I) > посоветоваться (I)

 • 152 сообразоваться (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt.) همنوایی کردن، مطابقت کردن، وفق دادن، پیروی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сообразоваться (I) (нсв и св)

 • 153 соприкасаться (I) > соприкоснуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دست زدن به، لمس کردن، پرماسیدن، زدن، رسیدن به، متاثر کردن، متاثر شدن، لمس دست زنی، پرماس، حس لامسه
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) همجوار، نزدیک، مجاور، پیوسته، متصل، مربوط بهم
  ............................................................
  (vt. & n.) سرحد، حاشیه، لبه، کناره، مرز، خط مرزی، لبه گذاشتن (به)، سجاف کردن، حاشیه گذاشتن، مجاور بودن
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) ربط، بستگی، بابت، مربوط بودن به، (بصورت اسم مفعول) دلواپس کردن، (م.م.) نگران بودن، اهمیت داشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  در گیر، پیچیده، بغرنج، مبهم، گرفتار، مورد بحث

  Русско-персидский словарь > соприкасаться (I) > соприкоснуться (I)

 • 154 спикировать (I) (св)

  ............................................................
  1. dive
  (past: dived, dove ; past participle: dived
  (vt. & n.) شیرجه رفتن، غواصی کردن، (مج.) فرو رفتن، تفحص کردن، شیرجه، (مج) غور
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спикировать (I) (св)

 • 155 спутаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. become confused/muddled
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > спутаться (I) (св)

 • 156 срабатывать (I) > сработать (I)

  ............................................................
  1. work
  (pl. & vt. & vi. & n.) کار، کار کردن، عملی شدن، شغل، وظیفه، زیست، عمل، عملکرد، نوشتجات، آثار ادبی یا هنری، (درجمع) کارخانه، استحکامات، موثر واقع شدن، عمل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > срабатывать (I) > сработать (I)

 • 157 срабатываться (I) > сработаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > срабатываться (I) > сработаться (I)

 • 158 сталкивать (I) > столкнуть (I)

  ............................................................
  1. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сталкивать (I) > столкнуть (I)

 • 159 сталкиваться (I) > столкнуться (I)

  ............................................................
  (vt.) تصادم کردن، بهم خوردن
  ............................................................
  2. run/cannon into each other
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) برخورد، تصادم، تصادم شدید کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. be confronted/faced

  Русско-персидский словарь > сталкиваться (I) > столкнуться (I)

 • 160 становиться (II) > стать (I) II

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > становиться (II) > стать (I) II

См. также в других словарях:

 • fly into a rage — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * …   Useful english dictionary

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly\ into\ a\ rage — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into a rage — See: fly off the handle …   New idioms dictionary

 • fly into a rage — verb To become angry …   Wiktionary

 • fly into a rage — explode in anger, throw a fit, storm …   English contemporary dictionary

 • fly into a temper — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * fly …   Useful english dictionary

 • fly\ into\ a\ temper — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into — PHRASAL VERB If you fly into a bad temper or a panic, you suddenly become very angry or anxious and show this in your behaviour. [V P n] Losing a game would cause him to fly into a rage …   English dictionary

 • fly into — [phrasal verb] fly into (something) : to be overcome by (sudden extreme emotion) He flew into a rage. [=he suddenly became very angry] They flew into a panic. [=they suddenly panicked] • • • Main Entry: ↑fly …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»