Перевод: с русского на персидский

fly+into+a+rage

 • 101 периодизация

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > периодизация

 • 102 побежать (I) (св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > побежать (I) (св)

 • 103 повадиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make a habit of going/coming

  Русско-персидский словарь > повадиться (II) (св)

 • 104 повстречать (I) (св)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > повстречать (I) (св)

 • 105 подгонять (I) > подогнать (II)

  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  5. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подгонять (I) > подогнать (II)

 • 106 подделываться (I) > подделаться (I)

  ............................................................
  (vt.) نوای کسی را در آوردن، تقلید کردن، پیروی کردن، کپیه کردن
  ............................................................
  (v.) پشتیبانی کردن از
  ............................................................
  (vt.) خود شیرینی کردن، مورد لطف و عنایت قرار دادن، طرف توجه قرار دادن، ارضاء کردن، داخل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подделываться (I) > подделаться (I)

 • 107 подмазываться (I) > подмазаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подмазываться (I) > подмазаться (I)

 • 108 подходить (II) > подойти (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  5. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  6. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > подходить (II) > подойти (I)

 • 109 подчинять (I) > подчинить (II)

  ............................................................
  (vt.) تحت انقیاد در آوردن، مطیع کردن، منکوب کردن
  ............................................................
  (vt.) مطیع کردن، مقهور ساختن، رام کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) تابع، مادون، مرئوس، وابسته، فرعی، پائین تر، تابع قرار دادن، زیردست یامطیع کردن، فرمانبردار
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) جا، محل، مرتبه، قرار دادن، گماردن، جایگاه، میدان، فضا، مکان، در محلی گذاردن، گذاشتن، جای دادن، وهله، صندلی

  Русско-персидский словарь > подчинять (I) > подчинить (II)

 • 110 попадаться (I) > попасться (I)

  ............................................................
  1. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > попадаться (I) > попасться (I)

 • 111 посадка

  ............................................................
  {plant (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین}
  ............................................................
  2. beds
  [ bedsheet: ـ(n.) ملافه، ملحفه]
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) ورود بخشکی، فرودگاه هواپیما، بزمین نشستن هواپیما، پاگردان
  ............................................................
  مهمانخانه شبانه روزی، پانسیون، تخته کوبی
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) سوار کشتی شدن
  ............................................................
  8. seat
  جا، صندلی، نیمکت، نشیمنگاه، مسند، سرین، کفل، مرکز، مقر، محل اقامت، جایگاه، نشاندن، جایگزین ساختن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) وضع، حالت، پز، چگونگی، طرز ایستادن یا قرار گرفتن، قرار دادن
  ............................................................
  10. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > посадка

 • 112 приближать (I) > приблизить (II)

  ............................................................
  1. bring closer/nearer
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > приближать (I) > приблизить (II)

 • 113 привод I

  ............................................................
  (vt. & n.) توقیف، توقیف کردن، بازداشتن، جلوگیری کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > привод I

 • 114 пригодный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  (adj.) درخورد، مناسب، شایسته، فراخور، مقتضی
  ............................................................
  (useable=)
  (adj.) قابل استفاده، مصرف کردنی، به کار بردنی

  Русско-персидский словарь > пригодный (-ая, -ое, -ые)

 • 115 пригонять (I) > пригнать (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تعدیل کردن، تنظیم کردن، میزان کردن، تسویه نمودن، مطابق کردن، وفق دادن، سازگار کردن
  ............................................................
  4. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > пригонять (I) > пригнать (II)

 • 116 придача

  ............................................................
  {giv [ give:
  (past: gave ; past participle: given
  (v.) واگذار کردن، دادن (به)، بخشیدن، دهش، دادن، پرداخت کردن، اتفاق افتادن، فدا کردن، ارائه دادن، بمعرض نمایش گذاشتن، رساندن، تخصیص دادن، نسبت دادن به، بیان کردن، شرح دادن، افکندن، گریه کردن]}
  { giver: ــ(n.) دهنده}
  ............................................................
  {add ـ(vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  [!! adding machine: ماشین افزایشگر]
  ............................................................
  {attach ـ(vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن}
  { attached: ـ(adj.) پیوسته، ضمیمه، دلبسته، علاقمند، وابسته، مربوط، متعلق}
  ............................................................
  (n.) الصاق، وابستگی، تعلق، ضمیمه، دنبال، ضبط، حکم، دلبستگی
  ............................................................
  (n.) افزایش، اضافه، لقب، متمم اسم، اسم اضافی، ضمیمه، (ر.) جمع (زدن)، (ش.) ترکیب چند ماده با هم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > придача

 • 117 прилаживать (I) > приладить (II)

  ............................................................
  1. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  2. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > прилаживать (I) > приладить (II)

 • 118 припадок

  ............................................................
  1. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  (n.) (طب) گهگیری، حمله ناگهانی مرض، تشنج

  Русско-персидский словарь > припадок

 • 119 прислуживаться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) چاپلوس، پست، تابع، مادون، سودمند، متملق

  Русско-персидский словарь > прислуживаться (I) (нсв)

 • 120 приступ

  ............................................................
  1. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  (vt. & n.) آفند، تک، تکش، تاخت، حمله کردن بر، مبادرت کردن به، تاخت کردن، با گفتار و نوشتجات بدیگری حمله کردن، حمله، تاخت و تاز، یورش، اصابت یا نزول ناخوشی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) یورش، حمله، تجاوز، حمله به مقدسات، اظهار عشق، تجاوز یا حمله کردن
  ............................................................
  {storm (vi. & n.) کولاک، توفان، تغییر ناگهانی هوا، توفانی شدن، با حمله گرفتن، یورش آوردن}

  Русско-персидский словарь > приступ

См. также в других словарях:

 • fly into a rage — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * …   Useful english dictionary

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly\ into\ a\ rage — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into a rage — See: fly off the handle …   New idioms dictionary

 • fly into a rage — verb To become angry …   Wiktionary

 • fly into a rage — explode in anger, throw a fit, storm …   English contemporary dictionary

 • fly into a temper — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * fly …   Useful english dictionary

 • fly\ into\ a\ temper — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into — PHRASAL VERB If you fly into a bad temper or a panic, you suddenly become very angry or anxious and show this in your behaviour. [V P n] Losing a game would cause him to fly into a rage …   English dictionary

 • fly into — [phrasal verb] fly into (something) : to be overcome by (sudden extreme emotion) He flew into a rage. [=he suddenly became very angry] They flew into a panic. [=they suddenly panicked] • • • Main Entry: ↑fly …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»