Перевод: с русского на персидский

fly+into+a+rage

 • 21 вовлечение

  خنثی drawing into

  Русско-персидский словарь > вовлечение

 • 22 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 23 вонзаться (I) > вонзиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خلیدن، سپوختن، سوراخ کردن (بانیزه وچیز نوک تیزی)، سفتن، فرو کردن (نوک خنجر و غیره)، شکافتن، رسوخ کردن

  Русско-персидский словарь > вонзаться (I) > вонзиться (II)

 • 24 впадать (I) > впасть (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) فرو رفته، خالی، درته آب، غرق شده
  ............................................................
  ............................................................
  4. sink
  (past: sank, sunk ; past participle: sunk
  (v.) چاهک، فرو رفتن، فروبردن، دست شویی آشپزخانه، وان دستشویی، رسوخ، ته نشینی، حفره یا گودال، نزول کردن، غرق شدن، ته رفتن، نشست کردن، گود افتادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نسیان، لغزش، خطا، برگشت، انحراف موقت، انصراف، مرور، گذشت زمان، زوال، سپری شدن، انقضاء، استفاده از مرور زمان، ترک اولی، الحاد، خرف شدن، سهو و نسیان کردن، از مد افتادن، مشمول مرور زمان شدن

  Русско-персидский словарь > впадать (I) > впасть (I)

 • 25 впускать (I) > впустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. admit to/into

  Русско-персидский словарь > впускать (I) > впустить (II)

 • 26 вспылить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > вспылить (II) (св)

 • 27 вставлять (I) > вставить (II)

  ............................................................
  (v.) کنار آمدن با، مداخله کردن، رساندن، تقاضا کردن، پیشنهاد دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) درج کردن، جا انداختن، الحاق کردن، در جوف چیزی گذاردن، جا دادن، داخل کردن، در میان گذاشتن
  ............................................................
  3. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > вставлять (I) > вставить (II)

 • 28 втемяшиться (II) (св)

  فعل get into head

  Русско-персидский словарь > втемяшиться (II) (св)

 • 29 втягиваться (I) > втянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) توده باد آورده، جسم شناور، برف باد آورده، معنی، مقصود، جریان آهسته، جمع شدن، توده شدن، بی اراده کار کردن، بی مقصد رفتن، دستخوش پیشامد بودن، یخرفت، راندگی
  ............................................................
  ............................................................
  کشیده، ممتد، توخالی شده، پوک، نخخ کشیده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > втягиваться (I) > втянуться (I)

 • 30 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 31 вырастать (I) > вырасти (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: became ; past participle: become
  (vi.) شدن، درخوربودن، برازیدن، آمدن به، مناسب بودن، تحویل یافتن، زیبنده بودن
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) افزودن، افزایش، زیاد کردن، توسعه دادن، توانگر کردن، ترفیع دادن، اضافه، رشد، ترقی، زیادشدن
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырастать (I) > вырасти (I)

 • 32 вырисовываться (I) > вырисоваться (I)

  ............................................................
  { outline:
  (pl. & vt. & n.) طرح کلی، رئوس مطالب، زمینه، شکل اجمالی، طرح، پیرامون، خلاصه، طرح ریزی کردن، مختصر یا خلاصه چیزی را تهیه کردن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырисовываться (I) > вырисоваться (I)

 • 33 годиться (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  2. be fitted/suitable
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > годиться (II) (нсв)

 • 34 годный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adj.) درخورد، مناسب، شایسته، فراخور، مقتضی
  ............................................................
  2. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  (adj.) معتبر، صحیح، قوی، سالم، قانونی، درست، دارای اعتبار، موثر

  Русско-персидский словарь > годный (-ая, -ое, -ые)

 • 35 действие

  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  (n.) فعالیت، کنش وری، کار، چابکی، زنده دلی، آکتیوایی
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) اداره، گرداندن، عمل جراحی، عمل، گردش، وابسته به عمل، عملکرد، بهره برداری
  ............................................................
  درحال کار، دایر
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) اثر، نتیجه، اجرا کردن، معنی، مفهوم، نیت، مفید، کار موثر، عملی کردن، معلول
  ............................................................
  8. act
  (n.) کنش، فعل، کردار، عمل، کار، حقیقت، امر مسلم، فرمان قانون، تصویب نامه، اعلامیه، (حق.) سند، پیمان، رساله، سرگذشت، پردهء نمایش (مثل پردهء اول)
  (vt. & vi.) کنش کردن، کار کردن، عمل کردن، جان دادن، روح دادن، برانگیختن، رفتار کردن، اثر کردن، بازی کردن، نمایش دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) مراحل مختلف چیزی، پیشرفت تدریجی و مداوم، جریان عمل، مرحله، دوره عمل، طرز عمل، تهیه کردن، مراحلی را طی کردن، بانجام رساندن، تمام کردن، فرا گرد، فراشد، روند، فرآیند، پردازش کردن

  Русско-персидский словарь > действие

 • 36 доиграться (I) (св)

  ............................................................
  1. play
  (vt. & n.) بازی، نواختن ساز و غیره، سرگرمی مخصوص، تفریح، بازی کردن، تفریح کردن، ساز زدن، آلت موسیقی نواختن، زدن، رل بازی کردن، روی صحنهء نمایش ظاهرشدن، نمایش، نمایشنامه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > доиграться (I) (св)

 • 37 долбить (II) (нсв)

  ............................................................
  (v.) منقار، اسکنه جراحی، به زور ستانی، غضب، جبر، در آوردن، کندن، با اسکنه کندن، به زور ستاندن، گول زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چکش، پتک، چخماق، استخوان چکشی، چکش زدن، کوبیدن، سخت کوشیدن، ضربت زدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > долбить (II) (нсв)

 • 38 допиваться (I) > допиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > допиваться (I) > допиться (II)

 • 39 дёрнуться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дёрнуться (I) (св)

 • 40 ершиться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ершиться (II) (нсв)

См. также в других словарях:

 • fly into a rage — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * …   Useful english dictionary

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly into a rage — or[temper] {v. phr.} To become very angry. * /By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage./ …   Dictionary of American idioms

 • fly\ into\ a\ rage — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into a rage — See: fly off the handle …   New idioms dictionary

 • fly into a rage — verb To become angry …   Wiktionary

 • fly into a rage — explode in anger, throw a fit, storm …   English contemporary dictionary

 • fly into a temper — fly into a temper/rage/ phrase to suddenly become extremely angry He stopped, turned and flew into a rage, kicking a nearby chair. Thesaurus: to be, or to become angry or annoyedsynonym Main entry: fly * * * fly …   Useful english dictionary

 • fly\ into\ a\ temper — • fly into a rage • fly into a temper v. phr. To become very angry. By the time we mention the name of her ex husband, she flies into a rage …   Словарь американских идиом

 • fly into — PHRASAL VERB If you fly into a bad temper or a panic, you suddenly become very angry or anxious and show this in your behaviour. [V P n] Losing a game would cause him to fly into a rage …   English dictionary

 • fly into — [phrasal verb] fly into (something) : to be overcome by (sudden extreme emotion) He flew into a rage. [=he suddenly became very angry] They flew into a panic. [=they suddenly panicked] • • • Main Entry: ↑fly …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»