Перевод: с русского на персидский

flow into

 • 1 впадать (I) > впасть (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) فرو رفته، خالی، درته آب، غرق شده
  ............................................................
  ............................................................
  4. sink
  (past: sank, sunk ; past participle: sunk
  (v.) چاهک، فرو رفتن، فروبردن، دست شویی آشپزخانه، وان دستشویی، رسوخ، ته نشینی، حفره یا گودال، نزول کردن، غرق شدن، ته رفتن، نشست کردن، گود افتادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نسیان، لغزش، خطا، برگشت، انحراف موقت، انصراف، مرور، گذشت زمان، زوال، سپری شدن، انقضاء، استفاده از مرور زمان، ترک اولی، الحاد، خرف شدن، سهو و نسیان کردن، از مد افتادن، مشمول مرور زمان شدن

  Русско-персидский словарь > впадать (I) > впасть (I)

 • 2 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 3 беситься (II) > взбеситься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беситься (II) > взбеситься (II)

 • 4 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 5 в I

  ............................................................
  1. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  2. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  3. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  4. into
  توی، اندر، در میان، در ظرف، به، بسوی، بطرف، نسبت به، مقارن
  ............................................................
  5. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  6. at a distance of...

  Русско-персидский словарь > в I

 • 6 ввод

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ввод

 • 7 ввысь

  قید high into the air

  Русско-персидский словарь > ввысь

 • 8 вглубь

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вглубь

 • 9 вдаль

  قید into the distance

  Русско-персидский словарь > вдаль

 • 10 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

 • 11 верстать (I) > сверстать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر

  Русско-персидский словарь > верстать (I) > сверстать (I)

 • 12 ветшать (I) > обветшать (I)

  فعل fall into decay

  Русско-персидский словарь > ветшать (I) > обветшать (I)

 • 13 вздумать (I) (св)

  فعل take it into head

  Русско-персидский словарь > вздумать (I) (св)

 • 14 взрываться (I) > взорваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محترق شدن، منفجر شدن، ترکیدن، منبسط کردن، گسترده کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > взрываться (I) > взорваться (I)

 • 15 вливаться (I) > влиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) مسیل، نهر، جریان، رود، جوی، جماعت، جاری شدن، ساطع کردن، به طور کامل افراشتن (پرچم)
  ............................................................
  5. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن

  Русско-персидский словарь > вливаться (I) > влиться (II)

 • 16 влипать (I) > влипнуть (I)

  فعل get into

  Русско-персидский словарь > влипать (I) > влипнуть (I)

 • 17 вовлечение

  خنثی drawing into

  Русско-персидский словарь > вовлечение

 • 18 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 19 вонзаться (I) > вонзиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خلیدن، سپوختن، سوراخ کردن (بانیزه وچیز نوک تیزی)، سفتن، فرو کردن (نوک خنجر و غیره)، شکافتن، رسوخ کردن

  Русско-персидский словарь > вонзаться (I) > вонзиться (II)

 • 20 впускать (I) > впустить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. admit to/into

  Русско-персидский словарь > впускать (I) > впустить (II)

См. также в других словарях:

 • flow into — index pervade Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • flow into — phr verb Flow into is used with these nouns as the subject: ↑tributary …   Collocations dictionary

 • flow — [fləʊ ǁ floʊ] verb [intransitive] 1. if money flows somewhere, such as into a bank account or into a particular country, it is moved there: flow from/​into/​between etc • A record $10 billion in foreign capital flowed into Mexican stocks last… …   Financial and business terms

 • Flow network — In graph theory, a flow network is a directed graph where each edge has a capacity and each edge receives a flow. The amount of flow on an edge cannot exceed the capacity of the edge. Often in Operations Research, a directed graph is called a… …   Wikipedia

 • flow — {{Roman}}I.{{/Roman}} noun ADJECTIVE ▪ heavy, large, massive ▪ good ▪ adequate ▪ poor ▪ …   Collocations dictionary

 • flow — flow1 [ flou ] noun *** 1. ) count or uncount the continuous movement of a liquid in one direction: drugs that improve the blood flow around the body flow of: Leaves in the ditch were blocking the flow of water. a ) the continuous movement of a… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • flow — I UK [fləʊ] / US [floʊ] noun Word forms flow : singular flow plural flows *** 1) a) [countable/uncountable] the continuous movement of a liquid in one direction drugs that improve blood flow around the body flow of: Leaves in the ditch were… …   English dictionary

 • flow — I n. 1) to regulate a flow 2) to staunch the flow (of blood) 3) a smooth; steady flow 4) a cash flow 5) a lava flow 6) a flow from; to (the flow of traffic to the city) II v. 1) (D; intr.) to flow from, out of (water flowed from the pipe) 2) ( …   Combinatory dictionary

 • flow — 01. We couldn t swim in the river because it was [flowing] too fast. 02. Press on the vein to slow the [flow] of blood from the wound. 03. Traffic is once again [flowing] smoothly now that the accident has been cleared away. 04. It is impossible… …   Grammatical examples in English

 • flow detachment — The deviation of the gas flow into the cylinder from its ideal path, thus losing its stability, caused by swirl and/or improper combustion chamber design etc …   Dictionary of automotive terms

 • Flow measurement — is the quantification of bulk fluid movement. Flow can be measured in a variety of ways. Positive displacement flow meters acumulate a fixed volume of fluid and then count the number of times the volume is filled to measure flow. Other flow… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «flow into» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»