Перевод: с русского на персидский

fling out

 • 1 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

 • 2 бросаться (I) > броситься (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن
  ............................................................
  6. jump
  (vt. & vi. & n.) جستن، پریدن، خیز زدن، جور درآمدن، وفق دادن، پراندن، جهاندن، پرش، جهش، افزایش ناگهانی، ترقی، جهش جهیدن

  Русско-персидский словарь > бросаться (I) > броситься (II)

 • 3 бухаться (I) > бухнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. flop
  (vt. & vi. & n.) صدای تلپ، صدای چلپ، باصدای تلپ افتادن، شکست خوردن

  Русско-персидский словарь > бухаться (I) > бухнуться (I)

 • 4 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 5 забрасывать (I) > забросить (II) II

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) فروگذاری، فروگذار کردن، غفلت، اهمال، مسامحه، غفلت کردن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  (vt.) آزاد کردن، نجات دادن، تحویل دادن، ایراد کردن (نطق و غیره)، رستگار کردن
  ............................................................
  9. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده

  Русско-персидский словарь > забрасывать (I) > забросить (II) II

 • 6 захлёстывать (I) > захлестнуть (I)

  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) سیاه آب، مرداب، باتلاق، در باتلاق فرو بردن، دچار کردن، مستغرق شدن

  Русско-персидский словарь > захлёстывать (I) > захлестнуть (I)

 • 7 кидать (I) > кинуть (I)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. cast
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  5. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم

  Русско-персидский словарь > кидать (I) > кинуть (I)

 • 8 кидаться (I) > кинуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چیز جزیی، ناچیز، ناقابل، کم بها، بازیچه قرار دادن، سرسری گرفتن
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  5. fling/throw
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > кидаться (I) > кинуться (I)

 • 9 метать (I) > метнуть (I) I

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  2. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن

  Русско-персидский словарь > метать (I) > метнуть (I) I

 • 10 набрасывать (I) > набросить (II) II

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن

  Русско-персидский словарь > набрасывать (I) > набросить (II) II

 • 11 отбрасывать (I) > отбросить (II)

  ............................................................
  1. throw/fling back
  ............................................................
  2. throw/fling aside
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) رد کردن، نپذیرفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  (vt. & n.) دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) ترقی و پیشرفت را عقب انداختن، باعث تاخیر شدن، رجعت، برگشت به خصال نیاکان

  Русско-персидский словарь > отбрасывать (I) > отбросить (II)

 • 12 откидывать (I) > откинуть (I)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. throw/fling aside
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تبعید کردن، اخراج بلد کردن، دور کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (adj. & vt. & vi.) پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن از، تنزل دادن، فروکش کردن، خفیف کردن، پست تر، پائین تر
  (vt. & vi. & n.) اخم، عبوس، ترشرویی، هوای گرفته و ابری، اخم کردن
  ............................................................
  (v.) ترقی و پیشرفت را عقب انداختن، باعث تاخیر شدن، رجعت، برگشت به خصال نیاکان

  Русско-персидский словарь > откидывать (I) > откинуть (I)

 • 13 отшвыривать (I) > отшвырнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшвыривать (I) > отшвырнуть (I)

 • 14 перебрасывать (I) > перебросить (II)

  ............................................................
  ترک کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل

  Русско-персидский словарь > перебрасывать (I) > перебросить (II)

 • 15 распахивать (I) > распахнуть (I) II

  فعل fling/throw open

  Русско-персидский словарь > распахивать (I) > распахнуть (I) II

 • 16 швырять (I) > швырнуть (I)

  فعل fling
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن

  Русско-персидский словарь > швырять (I) > швырнуть (I)

 • 17 швыряться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف

  Русско-персидский словарь > швыряться (I) (нсв)

См. также в других словарях:

 • fling out — To break out in impetuous plain speaking • • • Main Entry: ↑fling …   Useful english dictionary

 • fling out —  Leave in a temper …   A concise dictionary of English slang

 • To fling out — Fling Fling (fl[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Flung} (fl[u^]ng); p. pr. & vb. n. {Flinging}.] [OE. flingen, flengen, to rush, hurl; cf. Icel. flengia to whip, ride furiously, OSw. flenga to strike, Sw. fl[ a]nga to romp, Dan. flenge to slash.] 1.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • To fling out — Fling Fling, v. i. 1. To throw; to wince; to flounce; as, the horse began to kick and fling. [1913 Webster] 2. To cast in the teeth; to utter abusive language; to sneer; as, the scold began to flout and fling. [1913 Webster] 3. To throw one s… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fling — (fl[i^]ng), v. t. [imp. & p. p. {Flung} (fl[u^]ng); p. pr. & vb. n. {Flinging}.] [OE. flingen, flengen, to rush, hurl; cf. Icel. flengia to whip, ride furiously, OSw. flenga to strike, Sw. fl[ a]nga to romp, Dan. flenge to slash.] 1. To cast,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fling — Fling, v. i. 1. To throw; to wince; to flounce; as, the horse began to kick and fling. [1913 Webster] 2. To cast in the teeth; to utter abusive language; to sneer; as, the scold began to flout and fling. [1913 Webster] 3. To throw one s self in a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • fling — fling1 [flıŋ] v past tense and past participle flung [flʌŋ] [T always + adverb/preposition] ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(throw something)¦ 2¦(move something)¦ 3¦(push somebody)¦ 4¦(move your body)¦ 5¦(say something)¦ 6 fling something open 7 fling somebody in… …   Dictionary of contemporary English

 • fling — [c]/flɪŋ / (say fling) verb (flung, flinging) –verb (t) 1. to throw, cast, or hurl; throw with force or violence; throw with impatience, disdain, etc. 2. to put suddenly or violently: to fling someone into jail. 3. to send forth suddenly and… …   Australian-English dictionary

 • fling off — Synonyms and related words: articulate, breathe, cast off, chime, chorus, come out with, communicate, convey, deliver, disclose, dispel, do away with, eliminate, emit, enunciate, express, exterminate, fling out, flounce out, formulate, get rid of …   Moby Thesaurus

 • fling — v 1. hurl, sling, flirt, jerk, cant, pitch, toss, cast, throw, heave; propel, project, jaculate, catapult, launch, shoot, fire, send, let fly. 2. flounce about, dance or hop around, jig, throw oneself around; jerk, throw a fit or tantrum. 3.Usu.… …   A Note on the Style of the synonym finder

 • fling — /fling/, v., flung, flinging, n. v.t. 1. to throw, cast, or hurl with force or violence: to fling a stone. 2. to move (oneself) violently with impatience, contempt, or the like: She flung herself angrily from the room. 3. to put suddenly or… …   Universalium

Книги

Другие книги по запросу «fling out» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»