Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

fix on

 • 1 пристраивать (I) > пристроить (II)

  ............................................................
  1. add
  (vt.) افزودن، اضافه کردن، زیاد کردن، جمع کردن، جمع زدن، باهم پیوستن، با خود ترکیب کردن (مواد شیمیایی)
  ............................................................
  2. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > пристраивать (I) > пристроить (II)

 • 2 вперять (I) > вперить (II)

  فعل fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > вперять (I) > вперить (II)

 • 3 заклинивать (I) > заклинить (II)

  ............................................................
  1. drive/fix a wedge
  ............................................................
  2. jam
  (v.) گیر کردن چپاندن، مربا، فشردگی، چپاندن، فرو کردن، گنجاندن (با زور و فشار)، متراکم کردن، شلوغ کردن، شلوغ کردن (با آمد و شد زیاد)، بستن، مسدود کردن، وضع بغرنج، پارازیت دادن

  Русско-персидский словарь > заклинивать (I) > заклинить (II)

 • 4 закреплять (I) > закрепить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) امن، محکم، تامین کردن، ایمن، بی خطر، مطمئن، استوار، درامان، تامین، حفظ کردن، محفوظ داشتن تامین کردن
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن
  ............................................................
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  (vt.) محکم کردن، یکی کردن، یک رقم کردن
  ............................................................
  (vt.) تقویت کردن، محکم کردن، مدد کردن
  ............................................................
  (adj. & vt.) یکنواخت، محکم، پرپشت، استوار، ثابت، پی درپی، مداوم، پیوسته و یکنواخت کردن، استوار یا محکم کردن، ساکن شدن
  ............................................................
  9. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن

  Русско-персидский словарь > закреплять (I) > закрепить (II)

 • 5 зафиксировать (I) (св)

  فعل fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > зафиксировать (I) (св)

 • 6 крепить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نیرومند کردن، قوی کردن، تقویت دادن، تقویت یافتن، تحکیم کردن
  ............................................................
  (v.) (طب) قبض کردن، یبوست دادن، خشکی آوردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепить (II) (нсв)

 • 7 межевать (I) (нсв)

  فعل set/fix boundaries

  Русско-персидский словарь > межевать (I) (нсв)

 • 8 набивать (I) > набить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) چیز، ماده، کالا، جنس، مصالح، پارچه، چرند، پر کردن، تپاندن، چپاندن، انباشتن
  ............................................................
  2. pack
  (vt. & n.) بسته، بقچه، بسته کردن، کوله پشتی، دسته، گروه، یک بسته (مثل بسته سیگاروغیره)، یکدست ورق بازی، بسته بندی کردن، قرار دادن، توده کردن، به زور چپاندن، بار کردن، بردن، فرستادن
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (v.) چاپ کردن، چاپ، طبع، عکس چاپی، مواد چاپی، منتشر کردن، ماشین کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > набивать (I) > набить (II)

 • 9 назначать (I) > назначить (II)

  ............................................................
  1. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  (vt.) اختصاص دادن، معین کردن، تخصیص دادن
  ............................................................
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  (vt.) تعیین کردن، برقرار کردن، منصوب کردن، گماشتن، واداشتن
  ............................................................
  (vt.) تجویز کردن، نسخه نوشتن، تعیین کردن
  ............................................................
  (n.) راسته، دسته، طبقه، زمره، صنف، آئین و مراسم، فرقه یا جماعت مذهبی، گروه خاصی، انجمن، دسته اجتماعی، سامان، نظم، انتظام، آرایش، رسم، آئین، مقام، مرتبه، سبک، طرز، مرحله، نوع، دستور، امر، درمان، امریه، فرمایش، حواله، برات
  (vt. & vi.) دستور دادن، منظم کردن، سفارش دادن، تنظیم کردن، ترتیب، رتبه، سفارش، مرتب کردن

  Русско-персидский словарь > назначать (I) > назначить (II)

 • 10 насадить (II) (св)

  ............................................................
  (v.) کارخانه، گیاه، مستقر کردن، کاشتن، کشت و زرع کردن، نهال زدن، در زمین قرار دادن، نهال، رستنی، نبات، ماشین آلات کارخانه، دستگاه، ماشین
  ............................................................
  2. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > насадить (II) (св)

 • 11 обделывать (I) > обделать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بپایان رسانیدن، تمام کردن، رنگ و روغن زدن، تمام شدن، پرداخت رنگ و روغن، دست کاری تکمیلی، پایان، پرداخت کار
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) لباس پوشیدن، جامه بتن کردن، مزین کردن، لباس، درست کردن موی سر، پانسمان کردن، پیراستن
  ............................................................
  3. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  4. fix/manage/arrange

  Русско-персидский словарь > обделывать (I) > обделать (I)

 • 12 обтяпывать (I) > обтяпать (I)

  فعل fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > обтяпывать (I) > обтяпать (I)

 • 13 определять (I) > определить (II)

  ............................................................
  (vi.) تصمیم گرفتن، مصمم شدن، حکم دادن، تعیین کردن
  ............................................................
  (vt.) معین کردن، تعریف کردن، معنی کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > определять (I) > определить (II)

 • 14 останавливать (I) > остановить (II)

  ............................................................
  1. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) جلوگیری کردن، جلو افتادن، رسیدن
  ............................................................
  (v.) مقابله، مقابله کردن، بررسی، بررسی کردن، جلوگیری کردن از، ممانعت کردن، سرزنش کردن، رسیدگی کردن، تطبیق کردن، نشان گذاردن، چک بانک
  ............................................................
  (vt.) جلوگیری کردن از، نگهداشتن، مهار کردن
  ............................................................
  6. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > останавливать (I) > остановить (II)

 • 15 подбивать (I) > подбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) انگیختن، باصرار وادار کردن، تحریک کردن
  ............................................................
  6. trip
  (vt. & n.) سبک رفتن، پشت پا خوردن یازدن، لغزش خوردن، سکندری خوردن، سفر کردن، گردش کردن، گردش، سفر، لغزش، سکندری
  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) خسارت، خسارت زدن، زیان، گزنده، غرامت، معیوب کردن، زیان زدن، آسیب

  Русско-персидский словарь > подбивать (I) > подбить (II)

 • 16 приделывать (I) > приделать (I)

  فعل fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > приделывать (I) > приделать (I)

 • 17 прилаживать (I) > приладить (II)

  ............................................................
  1. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  2. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن

  Русско-персидский словарь > прилаживать (I) > приладить (II)

 • 18 пришивать (I) > пришить (II)

  ............................................................
  1. sew
  (past: sewed ; past participle: sewn, sewed
  (vt.) دوختن، دوزندگی کردن، خیاطی کردن
  ............................................................
  2. nail
  (v.) ناخن، سم، چنگال، چنگ، میخ، میخ سرپهن، گل میخ، با میخ کوبیدن، با میخ الصاق کردن، به دام انداختن، قاپیدن، زدن، کوبیدن، گرفتن
  ............................................................
  3. fix/fasten with nails

  Русско-персидский словарь > пришивать (I) > пришить (II)

 • 19 разделываться (I) > разделаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون

  Русско-персидский словарь > разделываться (I) > разделаться (I)

 • 20 согласовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > согласовать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • fix — fix …   Deutsch Wörterbuch

 • Fix- — Fix …   Deutsch Wörterbuch

 • fix — The meanings of the verb, which is first recorded in the 15c, and the noun, not recorded until the early 19c, do not correspond very well. 1. noun. a) The earliest meaning of the noun is ‘a difficulty, predicament, dilemma’, which is originally… …   Modern English usage

 • FIX — bezeichnet: eine Figur des deutschen Comic Magazins Fix und Foxi eine Figur des DDR Comic Fix und Fax das Beheben eines Funktionsfehlers bei der Entwicklung und dem Einsatz von Software, siehe Bugfix die englische Bezeichnung radio fix für… …   Deutsch Wikipedia

 • Fix — bezeichnet: eine Figur des deutschen Comic Magazins Fix und Foxi eine Figur des DDR Comic Fix und Fax das Beheben eines Funktionsfehlers bei der Entwicklung und dem Einsatz von Software, siehe Bugfix die englische Bezeichnung radio fix für… …   Deutsch Wikipedia

 • fix — [fiks] vt. fixed, fixing [ME fixen < fix, fixed < L fixus, pp. of figere, to fasten, attach: see FINISH] 1. a) to make firm, stable, or secure b) to fasten or attach firmly 2. to set firmly in the mind …   English World dictionary

 • fix — has a basic meaning of to place and to fasten securely, but it is overused in a variety of meanings only loosely related to establishing, securing, or repairing. As a noun, fix is used to refer to (1) a dilemma or predicament, (2) the position of …   Dictionary of problem words and expressions

 • fix — und fertig sein: alles gemacht (erledigt) haben (und jetzt völlig erschöpft sein); in der Jugendsprache abgewandelt zu ›Fix und Foxi sein‹. Die Redensart ist schon bei Goethe bezeugt: »Ei was! Ich bin gern fix und fertig« (Werke, Ausgabe… …   Das Wörterbuch der Idiome

 • fix — FIX, Ă, ficşi, xe, adj. l.(Adesea adverbial) Care nu şi schimbă locul sau poziţia; nemişcat, neclintit. ♦ Care este solidar cu un element la care se află ataşat. Şurub fix. ♦ Care rămâne oprit asupra unui anumit punct. Privire fixă. ♦ Care nu se… …   Dicționar Român

 • fix — vt 1 a: to make firm, stable, or stationary b: to attach physically 2: to influence the actions, outcome, or effect of by improper or illegal methods conspiracy to defraud the government by fix ing income tax cases W. R. LaFave and A. W. Scott,… …   Law dictionary

 • fix — [n] difficult or ticklish situation box*, corner*, dilemma, embarrassment, hole*, hot water*, jam*, mess*, pickle*, plight, predicament, quandary, scrape, spot*; concept 674 Ant. ease, good, peace fix [v1] establish, make firm affix, anchor,… …   New thesaurus


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»