Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

fire

 • 1 артподготовка

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > артподготовка

 • 2 взрывать (I) > взорвать (I) I

  ............................................................
  (v.) منفجر کردن، ترکاندن، عصبانی کردن، انفجار، عکس بزرگ شده
  ............................................................
  (vt. & vi.) محترق شدن، منفجر شدن، ترکیدن، منبسط کردن، گسترده کردن
  ............................................................
  (vi.) با صدا ترکیدن، منفجر شدن، ترکانیدن
  ............................................................
  4. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) وزش، سوز، باد، دم، جریان هوا یا بخار، صدای شیپور، بادزدگی، (مع.) انفجار، (نظ.) صدای انفجار، صدای ترکیدن، ترکاندن، سوزاندن

  Русско-персидский словарь > взрывать (I) > взорвать (I) I

 • 3 воспламенение

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) سوختن، سوخت، اشتعال، احتراق
  ............................................................
  (n.) سوزش، احتراق، آتش گیری، اشتعال، هیجان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспламенение

 • 4 воспламенять (I) > воспламенить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آتش زدن، روشن کردن، گیراندن، آتش گرفتن، مشتعل شدن
  ............................................................
  3. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن

  Русско-персидский словарь > воспламенять (I) > воспламенить (II)

 • 5 воспламеняться (I) > воспламениться (II)

  ............................................................
  1. take/catch fire
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воспламеняться (I) > воспламениться (II)

 • 6 вояка

  ............................................................
  (n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вояка

 • 7 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 8 выгонять (I) > выгнать (II)

  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt.) بیرون انداختن، منفصل کردن، به زور خارج کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن

  Русско-персидский словарь > выгонять (I) > выгнать (II)

 • 9 выпалить (II) (св)

  ............................................................
  1. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпалить (II) (св)

 • 10 выстрелить (II) (св)

  ............................................................
  1. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن

  Русско-персидский словарь > выстрелить (II) (св)

 • 11 головешка

  مونث fire-brand

  Русско-персидский словарь > головешка

 • 12 гореть (II) > сгореть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  {be burn (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی}
  ............................................................
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  4. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (adj.) تب دار، بیقرار، تب خیز
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  شعله درخشان یا آتش مشتعل، (مج.) رنگ یا نور درخشان، فروغ، درخشندگی، جار زدن، با تصویر نشان دادن

  Русско-персидский словарь > гореть (II) > сгореть (I)

 • 13 депо

  ............................................................
  بازخانه، انبارگاه، انبار، (آمر.) ایستگاه راه آهن، مخزن مهمات
  ............................................................
  2. shed
  (past: shed ; past participle: shed
  (v.) ریختن، انداختن افشاندن، افکندن، خون جاری ساختن، جاری ساختن، پوست انداختن، پوست ریختن، برگ ریزان کردن، کپر، آلونک
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > депо

 • 14 жар-птица

  مونث fire-bird

  Русско-персидский словарь > жар-птица

 • 15 загораться (I) > загореться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  8. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................
  { consume:
  (vt.) مصرف کردن، تحلیل رفتن، از پا درآمدن}
  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > загораться (I) > загореться (I)

 • 16 зажигать (I) > зажечь

  ............................................................
  (past: lit, lighted ; past participle: lit, lighted
  (v.) فروغ، روشنایی، نور، چراغ، آتش، کبریت، آتش زنه، لحاظ، برق چشم، وضوح، تابان، آشکار کردن، آتش زدن، مشتعل شدن، آتش گرفتن، سبک وزن، ضعیف، خفیف، آهسته، اندک، آسان، کم قیمت، کم، سهل الهضم، چابک، فرار، زودگذر، هوس آمیز، بی غم و غصه، وارسته، بی عفت، هوسباز، خل، سرگرم کننده غیرجدی، بچه زائیدن، سبک، روشن
  ............................................................
  2. stir
  (vt. & n.) جنبش، حرکت، فعالیت، جم خوردن، تکان دادن، به جنبش درآوردن، حرکت دادن، بهم زدن، بجوش آوردن، تحریک کردن یا شدن
  ............................................................
  3. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری

  Русско-персидский словарь > зажигать (I) > зажечь

 • 17 заливать (I) > залить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سرشار شدن یا کردن لبریز شدن، طغیان کردن، طغیان، سیل، اضافی، سرریز
  ............................................................
  (vt. & n.) سیاه آب، مرداب، باتلاق، در باتلاق فرو بردن، دچار کردن، مستغرق شدن
  ............................................................
  4. pour
  (vi.) ریزش، پاشیدن، تراوش به وسیله ریزش، مقدار ریزپ چیزی، ریزش بلا انقطاع و مسلسل، ریختن، روان ساختن، افشاندن، جاری شدن، باریدن
  ............................................................
  (past: spilt, spilled ; past participle: spilt, spilled
  ریزش، عمل پرت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  7. coat
  (vt. & n.) کت، نیمتنه، روکش، پوشاندن، روکش کردن، اندودن
  ............................................................
  (vt. & n.) پوشاندن، تامین کردن، پوشش، سرپوش، جلد، جلد کردن، پنهان کردن، طی کردن، رویه، لفاف، پاکت

  Русско-персидский словарь > заливать (I) > залить (II)

 • 18 заниматься (I) > заняться (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: began ; past participle: begun
  (vt.) آغاز کردن، آغاز نهادن، شروع کردن، آغاز شدن

  Русско-персидский словарь > заниматься (I) > заняться (I) I

 • 19 запалить (II) (св) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) روشن شدن، گرفتن، برافروختن
  ............................................................
  (past: lit, lighted ; past participle: lit, lighted
  (v.) فروغ، روشنایی، نور، چراغ، آتش، کبریت، آتش زنه، لحاظ، برق چشم، وضوح، تابان، آشکار کردن، آتش زدن، مشتعل شدن، آتش گرفتن، سبک وزن، ضعیف، خفیف، آهسته، اندک، آسان، کم قیمت، کم، سهل الهضم، چابک، فرار، زودگذر، هوس آمیز، بی غم و غصه، وارسته، بی عفت، هوسباز، خل، سرگرم کننده غیرجدی، بچه زائیدن، سبک، روشن

  Русско-персидский словарь > запалить (II) (св) I

 • 20 камелёк

  ............................................................
  ............................................................
  (n.) اجاق، آتشدان، کف منقل، (مج.) منزل، سکوی اجاق، کوره کشتی

  Русско-персидский словарь > камелёк

См. также в других словарях:

 • Fire — (f[imac]r), n. [OE. fir, fyr, fur AS. f[=y]r; akin to D. vuur, OS. & OHG. fiur, G. feuer, Icel. f[=y]ri, f[=u]rr, Gr. py^r, and perh. to L. purus pure, E. pure Cf. {Empyrean}, {Pyre}.] 1. The evolution of light and heat in the combustion of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • FIRE — (Heb. אֵשׁ). In the Bible Once humans discovered that fire could be maintained and exploited for their needs, it became one of their most important assets. Fire was used for light, warmth, cooking, roasting, baking, in waging war, and in various… …   Encyclopedia of Judaism

 • fire — [fīr] n. [ME fyr < OE, akin to Ger feuer < IE base * pewōr > Gr pyra, PYRE, Czech pýř, glowing embers] 1. the active principle of burning, characterized by the heat and light of combustion 2. fuel burning in a furnace, fireplace, etc. 3 …   English World dictionary

 • fire — ► NOUN 1) the state of burning, in which substances combine chemically with oxygen from the air and give out bright light, heat, and smoke. 2) an instance of destructive burning. 3) wood or coal burnt in a hearth or stove for heating or cooking.… …   English terms dictionary

 • Fire — Fire, v. t. [imp. & p. p. {Fired}; p. pr. & vb. n. {Fring}.] 1. To set on fire; to kindle; as, to fire a house or chimney; to fire a pile. [1913 Webster] 2. To subject to intense heat; to bake; to burn in a kiln; as, to fire pottery. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fire!! — was an African American literary magazine published in 1926 during the Harlem Renaissance. The publication was started by Wallace Thurman, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, John P. Davis, Richard Bruce Nugent, Gwendolyn Bennett, Countee Cullen,… …   Wikipedia

 • Fire — bezeichnet: ein ehemaliges vierteljährliches Literaturmagazin, siehe Fire!! ein Filmdrama der kanadischen Regisseurin Deepa Mehta, siehe Fire – Wenn Liebe Feuer fängt ein LCD Spiel der Reihe Nintendo Game Watch, siehe auch Bouncing Babies… …   Deutsch Wikipedia

 • fire — FÍRE, firi, s.f. 1. Mediul natural (împreună cu fiinţele care trăiesc în el). ♢ loc. adv. Peste fire = extraordinar; în cel mai înalt grad. 2. Structură psihică şi morală a unei fiinţe; caracter, temperament. 3. Minte, cuget; cumpăt. ♢ loc. adj.… …   Dicționar Român

 • fire — [n1] burning blaze, bonfire, campfire, charring, coals, combustion, conflagration, devouring, element, embers, flame and smoke, flames, flare, glow, hearth, heat, holocaust, hot spot*, incandescence, inferno, luminosity, oxidation, phlogiston,… …   New thesaurus

 • Fire It Up — can refer to: * Fire It Up (album) , a 1979 album by funk singer Rick James * Fire It Up (Rick James song) , a single also released by Rick James from the same album. * Fire It Up (Black Label Society song) , a 2005 single released from hard rock …   Wikipedia

 • fire — n Fire, conflagration, holocaust are comparable when meaning a blaze that reduces or threatens to reduce one or more buildings to ashes. Fire is the general term referable to such an event, whether it involves one or many buildings and whether it …   New Dictionary of Synonyms

Книги

Другие книги по запросу «fire» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»