Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

financial statements

 • 1 financial statements

  бухг. фінансова звітність; бухгалтерські звіти
  звіти, які містять інформацію про фінансовий стан організації за певний період часу; ♦ до фінансової звітності належать: балансовий звіт (balance sheet), звіт про прибутки і збитки (profit and loss statement), звіт про зміни фінансового стану (statement of changes in financial position) та ін. пояснювальні матеріали
  financial statements ‡ financial statements (385)
  * * *
  фінансова звітність; бухгалтерська звітність; фінансовий звіт ( частина річного звіту компанії)

  The English-Ukrainian Dictionary > financial statements

 • 2 comparative financial statements

  зіставні фінансові звіти; зіставна фінансова звітність

  The English-Ukrainian Dictionary > comparative financial statements

 • 3 condensed financial statements

  скорочені фінансові звіти; скорочена фінансова звітність

  The English-Ukrainian Dictionary > condensed financial statements

 • 4 consolidated financial statements

  зведені фінансові звіти; консолідована фінансова звітність

  The English-Ukrainian Dictionary > consolidated financial statements

 • 5 notes to financial statements

  примітки до фінансового звіту; примітки до фінансової звітності

  The English-Ukrainian Dictionary > notes to financial statements

 • 6 restating financial statements according to Generally Acceptable Accounting Principles

  трансформація фінансової звітності згідно з загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку; переведення фінансових звітів на загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

  The English-Ukrainian Dictionary > restating financial statements according to Generally Acceptable Accounting Principles

 • 7 statement of changes in financial position

  бухг. звіт про зміни фінансового стану

  The English-Ukrainian Dictionary > statement of changes in financial position

 • 8 balance sheet

  (B/S)
  бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс
  вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про активи (assets¹), пасиви (liabilities²) і власний капітал (shareholders' equity) підприємства (entity), яка свідчить про його дійсний фінансовий стан на певну дату; ♦ рахунки балансового звіту класифікуються за категорією активів, включаючи поточні активи (current assets), інвестиції (investments³), необоротні активи (non-current assets) тощо, та за категорією пасивів, включаючи короткострокові зобов'язання (current liabilities), довгострокові зобов'язання (non-current liabilities), тощо
  ═════════■═════════
  company balance sheet балансовий звіт компанії; consolidated balance sheet зведений балансовий звіт • консолідований балансовий звіт; group balance sheet груповий балансовий звіт; monthly balance sheet місячний балансовий звіт; yearly balance sheet річний балансовий звіт
  ═════════□═════════
  balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; balance sheet amount підсумкова сума балансового звіту; balance sheet analysis аналіз балансового звіту; balance sheet audit ревізія балансового звіту; balance sheet continuity безперервність балансового звіту; balance sheet contraction скорочений баланс; balance sheet date дата надання балансового звіту • термін надання фінансового звіту; balance sheet deficit дефіцит балансу; balance sheet equation; balance sheet expansion розширений балансовий звіт; balance sheet figures дані балансового звіту; balance sheet formats форми балансу компанії • форми балансу підприємства; balance sheet for winding up purposes балансовий звіт для ліквідації компанії; balance sheet identity; balance sheet in account form балансовий звіт у формі рахунка; balance sheet in narrative form балансовий звіт у формі викладу фактів; balance sheet item стаття балансу • стаття балансового звіту; balance sheet layout структура балансового звіту; balance sheet ratio коефіцієнт балансового звіту; ' reserves резерви балансового звіту; balance sheet structure структура балансового звіту
  balance sheet:: statement of financial position:: statement of assets and liabilities; balance sheet ‡ financial statements (385)
  * * *
  скор. B/S
  баланс; бухгалтерський баланс

  The English-Ukrainian Dictionary > balance sheet

 • 9 profit and loss statement

  фін., бухг. звіт про прибутки і збитки
  вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses¹) та розмір прибутків (operating profit) чи збитків (operating loss) з основної діяльності підприємства (entity) за певний звітний період (accounting period); ♦ згідно зі звітом про прибутки і збитки підсумовується оперативна діяльність підприємства, організації і т. ін. за певний період
  profit and loss statement:: operating statement:: income statement (амер., кан., між.):: revenue account:: revenue statement:: profit and loss account; profit and loss statement ‡ financial statements (385)
  * * *
  звіт про прибутки і збитки; рахунок прибутків і збитків; звіт про фінансові результати; звіт про результати фінансової діяльності

  The English-Ukrainian Dictionary > profit and loss statement

 • 10 audit

  1. n бухг. аудит; ревізія; аудиторська перевірка; перевірка; перевірка фінансових операцій; аналіз господарсько-фінансової діяльності; 2. ауд. аудиторська перевірка; ревізія; аудит; a аудиторський; ревізійний; v ревізувати
  1. систематична перевірка облікової документації (accounting records), фінансової звітності (financial statements), що включає балансовий звіт (balance sheet), звіт про прибуток і збиток (profit and loss statement:: income statement) та ін. підсумкові дані з метою точно оцінити діяльність (true and fair view) організації (entity) та відповідність нормам бухгалтерського обліку (accounting standards); ♦ до аудиторських перевірок належать: внутрішній аудит (internal audit), зовнішній аудит (external audit), аудит балансу (balance sheet audit), безперервний аудит (continuous audit), встановлений законом аудит (statutory audit) і т. д.; 2. методика обстеження, огляду чи аналізу виробничої діяльності, бухгалтерських процедур, системи контролю якості (quality control) будь-яких витрат (expenditure) і т. ін. з метою встановлення ефективності (efficiency³), результативності (effectiveness), надійності і т. п.; ♦ до таких аудиторських перевірок належать: аудиторська перевірка управління (management audit:: operational audit), аудиторська перевірка робочої сили (work force audit), аудиторська перевірка безпеки (safety audit) і т. д.
  ═════════■═════════
  analytical audit аналітичний аудит • аналітична ревізія; annual audit річна аудиторська перевірка • річний аналіз господарської діяльності; balance sheet audit аудит балансу • ревізія балансу; bank audit аудит банківської звітності • ревізія банківської звітності; cash audit ревізія операцій з готівкою; compliance audit аудит за згодою • ревізія за згодою; comprehensive audit докладний аудит • докладна ревізія • всеосяжна ревізія; continuous audit безперервний аудит; conversion audit перевірка, пов'язана з переходом на випуск нової продукції; cost audit аудит витрат; detailed audit докладний аудит • докладна ревізія; environmental audit аудит захисту навколишнього середовища; external audit; financial audit аудиторська перевірка фінансового стану; general audit загальний аудит • загальна ревізія; green audit неякісна аудиторська перевірка; independent audit незалежний аудит • незалежна ревізія; interim audit проміжна аудиторська перевірка • аудиторська перевірка за частину звітного періоду; internal audit; joint audit спільний аудит • спільна ревізія; judicial audit судова ревізія; limited audit обмежений аудит • обмежена аудиторська перевірка; management audit; marketing audit перевірка збуту; operational audit; outside audit зовнішня ревізія; performance audit аудит функціонування; periodic audit періодичний аудит • періодична ревізія • аудиторська перевірка за частину звітного періоду; preliminary audit підготовчий аудит; pre-audit ознайомчий аудит; procedural audit процедурний аудит; safety audit аудиторська перевірка безпеки; sampling audit вибіркова перевірка; special audit спеціальний аудит • спеціальна ревізія; statutory audit; tax audit аудиторська перевірка правильності нарахування податків; test audit контрольна перевірка; unscheduled audit непланова перевірка; value-for-money audit аудит економічності, ефективності й результативності; work force audit аудиторська перевірка робочої сили; year-end audit аудит на кінець року
  ═════════□═════════
  audit accounts аудиторські рахунки • ревізійні рахунки; audit approach методика проведення ревізії; audit committee ревізійний комітет • ревізійна комісія; audit coverage обсяг ревізії; audit department ревізійний відділ; audit difference розбіжність в ревізійній звітності; audit endorsement підпис під ревізійним звітом; audit evidence матеріали ревізії • аудиторський доказ; audit letter повідомлення про ревізію; audit manual посібник з ревізії • посібник з аудиту; audit objectives мета аудиторської перевірки; audit of annual accounts перевірка річної звітності • ревізія річної звітності; audit of financial records перевірка фінансової звітності; audit opinion аудиторський висновок; audit package пакет програм ревізії; audit plan план ревізії; audit planning планування ревізії; audit procedure процедура ревізії; audit programme програма проведення аудиторської перевірки; audit report звіт про результати ревізії • протокол ревізії • ревізійний звіт; audit report comments зауваження до звіту про результати ревізії • зауваження до протоколу ревізії; audit report review аналіз звіту про ревізії; audit risk аудиторський ризик; audit sampling вибір при проведенні аудиторської перевірки; audit scheme порядок ревізії • план ревізії; audit trail слід ревізії; audit working papers документація аудиторської перевірки; computer-assisted audit technique методика автоматизованої ревізії; to audit the accounts проводити/провести ревізію • перевіряти/перевірити рахунки; to carry out an audit проводити/провести ревізію
  ═════════◇═════════
  ревізія < лат. revisio < revidere — переглядати (ЕС-СУМ 4: 160)
  ▹▹ auditor
  * * *
  аудит; аудиторська перевірка; аудиторський контроль; ревізія ( відомча або внутрішня)

  The English-Ukrainian Dictionary > audit

 • 11 liabilities

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liabilities відповідальність перевізника; contingent liabilities умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liabilities зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liabilities відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liabilities відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liabilities зобов'язання за депозитом; direct liabilities безумовне зобов'язання; double liabilities подвійне зобов'язання; employer's liabilities відповідальність працедавця; estimated liabilities підраховане зобов'язання; estimated tax liabilities розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilitiesies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liabilities фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilitiesies довгострокові зобов'язання; floating liabilitiesies короткострокові зобов'язання; foreign liabilitiesies закордонні зобов'язання; full liabilities повна відповідальність; government liabilities відповідальність держави; gross liabilitiesies загальна сума пасиву; income tax liabilities загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liabilities умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liabilities особиста відповідальність; insurance liabilities страхова відповідальність; internal liabilitiesies внутрішні зобов'язання; joint liabilities спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liabilities сукупне і роздільне зобов'язання; legal liabilities юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilitiesies зобов'язання ліцензіата; licensor's liabilities відповідальність ліцензіата; limited liabilities обмежена відповідальність; liquid liabilitiesies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liabilities максимальна відповідальність; minimum liabilities мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liabilities сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liabilities позадоговірна відповідальність; non-current liabilitiesies довгострокові зобов'язання; nondeposit liabilities недепозитне зобов'язання; nostro liabilitiesies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilitiesies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liabilities позабалансове зобов'язання; outstanding liabilitiesies невиконані зобов'язання; payroll liabilitiesies заборгованість із заробітної плати; personal liabilities особиста відповідальність; primary liabilities первинне зобов'язання; prime liabilities основна відповідальність; product liabilities відповідальність за якість випущеної продукції; public liabilities відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liabilities непрямі зобов'язання; secured liabilities забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilitiesies короткострокові зобов'язання; stated liabilities заявлені зобов'язання; tax liabilitiesies заборгованість за податковим платежем; total liabilitiesies загальна сума зобов'язань; trade liabilitiesies кредиторська заборгованість; unlimited liabilities необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liabilities account рахунок пасиву; liabilities category категорія зобов'язання; liabilities certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liabilities clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liabilities commitment боргове зобов'язання; liabilities exemption звільнення від відповідальності; liabilities for compensation відповідальність за компенсацію; liabilities for damages відповідальність за збитки; liabilities for debts боргова відповідальність; liabilities for loss відповідальність за збиток; liabilities for negligence відповідальність за недбалість; liabilitiesies for settlements обов'язок за розрахунком; liabilities indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liabilities infringement порушення відповідальності; liabilities insurance страхування громадянської відповідальності; liabilities in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liabilities item стаття пасиву; liabilities limit обмеження відповідальності; liabilities method методика дебіторського боргу; liabilities of an acceptor відповідальність акцептанта; liabilities of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilitiesies of a bank зобов'язання банку; liabilities of a carrier відповідальність перевізника; liabilities of a drawer відповідальність трасанта; liabilities of a producer відповідальність виробника; liabilities on a bill відповідальність за векселем; liabilities to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilitiesies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liabilities to duty обов'язок платити мито; liabilitiesies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilitiesies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies under a contract зобов'язання за договором; to accept liabilities брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilitiesies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liabilities заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilitiesies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liabilities знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liabilities доводити/довести відповідальність; to exclude liabilities виключати/виключити відповідальність; to exempt liabilities звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liabilities продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilitiesies влазити/влізти в борги; to limit liabilities обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilitiesies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liabilities відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)
  * * *
  зобов'язання; відповідальність; пасиви; залучені кошти

  The English-Ukrainian Dictionary > liabilities

 • 12 accountant

  (acct)
  бухг. бухгалтер; ревізор, контролер; експерт з аналізу балансів і фінансової звітності
  спеціаліст-практик з бухгалтерії (accountancy¹); ♦ до бухгалтерських послуг можна включити, напр.: підготовку податкових декларацій (tax returns); проведення ревізії (audit) фінансових звітів; консультації з питань доходу (income) чи витрат; опрацювання фінансових планів тощо; складність бухгалтерської системи вимагає бухгалтерів-спеціалістів з різних сфер бухгалтерії, напр.: дипломований громадський бухгалтер (амер. Certified Public Accountant — CPA), який належить до професійного закладу і здійснює незалежну ревізію фінансових звітів, дає поради у справах менеджменту (management) тощо; дипломований бухгалтер вищої кваліфікації (австрал., англ., канад. Chartered Accountant — CA), член Інституту бухгалтерів, уповноважений здійснити аудиторський висновок (audit opinion) з приводу перевірки бухгалтерського звіту (financial statements) компанії (company); головний бухгалтер-аналітик (management accountant), який готує фінансову інформацію для керівництва як матеріал для планування (planning), контролю, прийняття рішення тощо; головний бухгалтер-контролер (амер. controller/comptroller), завідує головною бухгалтерією організації, відповідаючи за адміністрацію податку (tax), фінансову звітність, аудиторську перевірку керівництва, облікову систему (accounting system), внутрішню аудиторську перевірку (internal audit) тощо; бухгалтер з обліку витрат виробництва (cost accountant), який відповідає за аналіз вартості продукції
  ═════════■═════════
  budget accountant бухгалтер-контролер з виконання кошторису; certified accountant дипломований бухгалтер; certified management accountant (CMA) дипломований бухгалтер управлінського обліку; certified public accountant; chartered accountant; chief accountant головний бухгалтер; chief managerial accountant головний бухгалтер-аналітик • голова облікового апарату; cost accountant; financial accountant бухгалтер фінансової звітності • бухгалтер-калькулятор; independent accountant незалежний бухгалтер • аудитор; industrial accountant бухгалтер промислового підприємства; junior accountant молодший бухгалтер; management accountant; managerial accountant головний бухгалтер-аналітик; private accountant приватний бухгалтер-практик; professional accountant професійний бухгалтер; public accountant громадський бухгалтер; public finance accountant бухгалтер громадських фінансів; senior accountant старший бухгалтер; tax accountant бухгалтер з оподаткування
  ═════════□═════════
  accountant in charge головний бухгалтер; accountant's indemnity insurance страхування для компенсації збитків бухгалтера; accountant Неп право бухгалтера на утримання документів до здійснення платежу; accountant privilege право клієнта на конфіденційність при наданні матеріалів бухгалтерові; American Institute of Certified Public accountants (AICPA) Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів; Australian Society of Certified Practising accountants (ASCPA) Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків; Canadian Institute of Chartered accountants (CICA) Канадський інститут дипломованих бухгалтерів; International Federation of accountants (IFA) Міжнародна федерація бухгалтерів; National Association of accountants (NAA) амер. Національна асоціація бухгалтерів
  ═════════◇═════════
  бухгалтер < нім. Buchhalter < Buch — книга і halten — тримати, через рос. або польс. (ЕСУМ 1: 311-312); форма бухгальтер (зах укр.); бухгальтерія (зах. укр.) < польс. buchalter (ЕС-СУМ 1: 191)
  ▹▹ auditor

  The English-Ukrainian Dictionary > accountant

 • 13 asset(s)

  1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби
  1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства
  ═════════■═════════
  accounting asset(s) грошова вартість активу; accrued asset(s)s накопичені активи; available asset(s) вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable asset(s) активи, прийняті банком; blocked asset(s) заморожені активи; capital asset(s) основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash asset(s) грошові активи • майно в грошовій формі; chief asset(s) основний актив; composite reserve asset(s) універсальні резервні активи; concealed asset(s) приховані активи; contingent asset(s) можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead asset(s) мертві активи; deferred asset(s) активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable asset(s) вичерпані активи; depreciable asset(s) активи, що зношуються • зношуване майно; doubtful asset(s) сумнівні активи; earmarked asset(s) зарезервовані активи; earning asset(s) доходні активи; environmental asset(s) матеріальні ресурси з навколишнього середовища; equity asset(s) власність в акціях; fictitious asset(s) фіктивні активи; financial asset(s) фінансові активи; fixed asset(s) основні засоби • довгострокові активи • необоротні активи; fixed industrial asset(s)s основні промислові фонди; fixed productive asset(s)s основні виробничі активи; floating asset(s) оборотні активи • оборотні засоби; foreign asset(s) закордонні активи; frozen asset(s) заморожені активи; fungible asset(s) взаємозамінні активи; future-yielding asset(s)s активи майбутніх прибутків; gross asset(s) валові активи; gross reserve asset(s) валова сума резервних активів; hidden asset(s) прихований основний капітал • приховані активи; higher-yielding asset(s) прибутковіші види активів; human asset(s)s людський капітал; hypothecated asset(s) заставні активи; illiquid asset(s) неліквідні засоби • неліквідні активи; intangible assets; international asset(s) нерухома власність закордонних компаній; leased asset(s) орендовані активи; limited-life asset(s) майно з обмеженим терміном служби; liquid asset(s) ліквідні активи • оборотний капітал • швидкореалізовані засоби; long-lived asset(s) довгострокові активи; long-term assets; main asset(s) головний актив; monetary asset(s) грошовий актив; net asset(s) чисті активи • нетто-активи; net equity asset(s) чиста вартість акціонерного капіталу; net fixed asset(s) залишкова вартість основного капіталу; net tangible asset(s) чисті матеріальні активи; nominal asset(s) умовні активи • активи, умовно оцінені в балансі; non-current assets; nondistributable asset(s) неподільні активи; nonmonetary asset(s) речові активи; nonproductive asset(s) непродуктивний капітал • непродуктивні фонди; operating asset(s) оперативні активи; original asset(s) початковий капітал; overvalued asset(s) активи із завищеною вартістю; owned asset(s) власні активи; partnership asset(s) засоби акціонерного товариства • засоби підприємства • засоби спілки; permanent asset(s) основний капітал; personal asset(s) особисте майно • особиста власність; physical asset(s) реальні активи • реальні основні засоби; plant asset(s) виробничі активи; pledged asset(s) заставний актив • заставні основні засоби; principal asset(s) головний актив; property asset(s) власний капітал • необоротні активи • основні засоби; quick asset(s) ліквідні активи • швидкореалізовані активи; real asset(s) нерухоме майно • нерухомість; realizable asset(s) активи, що легко реалізуються; rented asset(s) орендовані активи; risk-free asset(s) безпечні активи • високоліквідні активи; risky asset(s) ризикований актив • небезпечний актив; segment asset(s) часткові активи; short-lived asset(s) активи з коротким терміном служби; short-term asset(s) короткострокові активи; sticky asset(s) неліквідні активи • важкореалізовані активи; tangible assets; total asset(s) загальна сума майна • сума активів; total tangible asset(s) загальна вартість матеріальних активів; undervalued asset(s) активи із заниженою вартістю; unrestricted net asset(s)s необмежені чисті активи; wasting asset(s) вичерпні активи • активи убування • невідновлювані активи • майно, що зношується; working asset(s) оборотні засоби • оборотні активи
  ═════════□═════════
  asset(s) account рахунок активу; asset(s)s acquisition придбання активів; asset(s)s and liabilities актив і пасив балансу; asset(s)s available for distribution вільні активи для розподілу; asset(s)-backed security застава, забезпечена активами; asset(s) backing забезпечення активами; asset(s) formation утворення активів; asset(s)s held капітал, вкладений в банк; asset(s) item запис активу балансу; asset(s)/liability management регулювання активу і пасиву; asset(s) management керування активами; asset(s)s not in use невикористовувані активи; asset(s)s of a company капітал компанії; asset(s) on current account засоби на поточному рахунку; asset(s)s pledged as security заставлена нерухомість; asset(s) price risk курсовий ризик активів; asset(s) quality rating system система кваліфікації активів; asset(s) revaluation reserve резервний фонд для переоцінки вартості активів; asset(s) sales продаж активів; asset(s) stripping поглинання компанії, чиї акції котируються нижче від вартості активів; asset(s) swap обмін активами; asset(s) turnover оборотність активів; capital asset(s) pricing model модель оцінки капітальних активів; capitalized value of asset(s) капіталізована вартість активів; cash flow of asset(s)s грошовий потік активів; disposal of asset(s)s реалізація активів • виручка з продажу майна; to freeze asset(s)s заморожувати/заморозити активи; to realize asset(s)s реалізувати активи; useful life of a capital asset(s) корисний термін служби капітальних активів • корисний термін основних фондів
  assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385)
  ═════════◇═════════
  актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1: 48; ЕСУМ 1: 57)

  The English-Ukrainian Dictionary > asset(s)

 • 14 liability

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liability відповідальність перевізника; contingent liability умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liability зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liability відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liability відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liability зобов'язання за депозитом; direct liability безумовне зобов'язання; double liability подвійне зобов'язання; employer's liability відповідальність працедавця; estimated liability підраховане зобов'язання; estimated tax liability розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilityies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liability фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilityies довгострокові зобов'язання; floating liabilityies короткострокові зобов'язання; foreign liabilityies закордонні зобов'язання; full liability повна відповідальність; government liability відповідальність держави; gross liabilityies загальна сума пасиву; income tax liability загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liability умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liability особиста відповідальність; insurance liability страхова відповідальність; internal liabilityies внутрішні зобов'язання; joint liability спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liability сукупне і роздільне зобов'язання; legal liability юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilityies зобов'язання ліцензіата; licensor's liability відповідальність ліцензіата; limited liability обмежена відповідальність; liquid liabilityies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liability максимальна відповідальність; minimum liability мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liability сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liability позадоговірна відповідальність; non-current liabilityies довгострокові зобов'язання; nondeposit liability недепозитне зобов'язання; nostro liabilityies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilityies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liability позабалансове зобов'язання; outstanding liabilityies невиконані зобов'язання; payroll liabilityies заборгованість із заробітної плати; personal liability особиста відповідальність; primary liability первинне зобов'язання; prime liability основна відповідальність; product liability відповідальність за якість випущеної продукції; public liability відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liability непрямі зобов'язання; secured liability забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilityies короткострокові зобов'язання; stated liability заявлені зобов'язання; tax liabilityies заборгованість за податковим платежем; total liabilityies загальна сума зобов'язань; trade liabilityies кредиторська заборгованість; unlimited liability необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liability account рахунок пасиву; liability category категорія зобов'язання; liability certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liability clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liability commitment боргове зобов'язання; liability exemption звільнення від відповідальності; liability for compensation відповідальність за компенсацію; liability for damages відповідальність за збитки; liability for debts боргова відповідальність; liability for loss відповідальність за збиток; liability for negligence відповідальність за недбалість; liabilityies for settlements обов'язок за розрахунком; liability indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liability infringement порушення відповідальності; liability insurance страхування громадянської відповідальності; liability in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liability item стаття пасиву; liability limit обмеження відповідальності; liability method методика дебіторського боргу; liability of an acceptor відповідальність акцептанта; liability of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilityies of a bank зобов'язання банку; liability of a carrier відповідальність перевізника; liability of a drawer відповідальність трасанта; liability of a producer відповідальність виробника; liability on a bill відповідальність за векселем; liability to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilityies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liability to duty обов'язок платити мито; liabilityies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilityies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilityies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilityies under a contract зобов'язання за договором; to accept liability брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilityies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liability заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilityies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liability знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liability доводити/довести відповідальність; to exclude liability виключати/виключити відповідальність; to exempt liability звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liability продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilityies влазити/влізти в борги; to limit liability обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilityies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liability відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)

  The English-Ukrainian Dictionary > liability

 • 15 submit

  заявляти; вносити на розгляд, передавати (подавати) на розгляд ( спор тощо); піддавати (лікуванню, впливу тощо)
  - submitted
  - submitting
  - submit a case for adjudication
  - submit a case to the court
  - submit a dispute to the court
  - submit a draft resolution
  - submit a proposal
  - submit a protest
  - submit a request
  - submit a resolution
  - submit an annual report
  - submit an application
  - submit apologies
  - submit for approval
  - submit for consideration
  - submit for discussion
  - submit personal data
  - submit proof
  - submit proofs
  - submit resignation
  - submit to arbitration
  - submit to custody
  - submit to evidence
  - submit to popular referendum
  - submit to treatment

  English-Ukrainian law dictionary > submit

 • 16 current liabilities

  (C/L)
  бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощо підлягають сплаті протягом одного року; ♦ до короткострокових зобов'язань належать: короткострокові позики (loan), кредиторська заборгованість (accounts payable), нараховані витрати, заборгованість за дивідендами і т. д.
  ═════════■═════════
  net current liabilities чисті короткострокові зобов'язання • короткострокові нетто-зобо-в'язання
  current liabilities:: short-term liabilities; current liabilities ‡ liabilities² (388); current liabilities ‡ financial statements (385)
  * * *
  короткострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; короткострокова кредиторська заборгованість ( яка має бути погашена протягом року)

  The English-Ukrainian Dictionary > current liabilities

 • 17 equity

  1. фін. власний капітал; акціонерний капітал; 2. бухг. чистий капітал; чиста вартість капіталу за відрахуванням зобов'язань; активи за відрахуванням заборгованості; 3. ек. маржа; 4. юр. справедливість; безсторонність; рівність
  1. частка капіталу, яку акціонер (shareholder) вніс у статутний фонд підприємства; 2. частка акціонерів у вартості активів (assets¹) після відрахування заборгованості одиниці (entity); 3. різниця між цінами товарів, курсами цінних паперів, процентними ставками, ін. показниками; 4. юридичні принципи та правила, встановлені з метою захисту від будь-яких обмежень або порушень прав підприємця чи акціонера
  ═════════■═════════
  core equity базовий капітал; creditor's equity позиковий капітал; owners' equity; residual equity залишковий власний капітал; shareholders' equity; stockholders' equity власний капітал; tax equity справедливість оподаткування
  ═════════□═════════
  equity capital акціонерний капітал; equity funds власні фонди; equity horizontal принцип горизонтальної справедливості в оподаткуванні; equity in assets перевищення коштів підприємства над його зобов'язаннями; equity vertical принцип вертикальної справедливості в оподаткуванні; in equity в суді права справедливості; to balance equity and debt збалансувати власні й позикові кошти
  equity ‡ financial statements (385)
  * * *
  акція; акціонерний капітал ( в акціонерному товаристві); капітал; власний капітал ( у товаристві); інвестиційний капітал; фондова цінність; статутний капітал; вкладення в акціонерний капітал ( як різновид інвестиційної діяльності)

  The English-Ukrainian Dictionary > equity

 • 18 shareholders' equity

  фін., бухг. акціонерний капітал; капітал акціонерів; власний капітал; власний акціонерний капітал
  власна частка в капіталі підприємства, компанії (company) чи корпорації та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів
  shareholders' equity:: stockholders' equity (амер.):: net worth:: owners' equity; shareholders' equity ‡ financial statements (385)
  * * *
  нетто-вартість; власний капітал акціонерів; власний капітал

  The English-Ukrainian Dictionary > shareholders' equity

 • 19 non-current liabilities

  бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання
  зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіту (balance sheet); ♦ довгостроковими зобов'язаннями є: середньострокові і довгострокові позики у формі облігацій (bond), застави (mortgage) тощо
  non-current liabilities:: long-term liabilities:: deferred liabilities:: fixed liabilities:: long-term obligations:: term liabilities; non-current liabilities ‡ liabilities² (387); non-current liabilities ‡ financial statements (385)

  The English-Ukrainian Dictionary > non-current liabilities

 • 20 owners' equity

  фін., бухг. власний капітал; власний акціонерний капітал; акціонерний капітал
  власна частка в капіталі підприємства (entity) та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнюють різниці між загальною сумою активів і загальною сумою пасивів; ♦ власний капітал підприємства, компанії чи корпорації, як правило, називають акціонерним капіталом (shareholders' equity)
  owners' equity:: capital³:: ownership interest:: owners' interest; owners' equity ‡ financial statements (385)
  ▹▹ equity¹

  The English-Ukrainian Dictionary > owners' equity

См. также в других словарях:

 • Financial statements — (or financial reports) are formal records of a business financial activities. In British English, including United Kingdom company law, financial statements are often referred to as accounts, although the term financial statements is also used,… …   Wikipedia

 • financial statements — USA financial statements, Also known as financials. Written reports showing a person or entity s financial condition as of a particular time and specified period. Types of financial statements include a balance sheet, income statement, statement… …   Law dictionary

 • Financial Statements — Records that outline the financial activities of a business, an individual or any other entity. Financial statements are meant to present the financial information of the entity in question as clearly and concisely as possible for both the entity …   Investment dictionary

 • financial Statements — Summaries of the accounting transactions and financial position of an organization or individual at a specific date. The main elements of financial statements are the *balance sheet, which offers a snapshot of *assets, liabilities, and *equity at …   Auditor's dictionary

 • financial statements — The annual statements summarizing a company s activities over the last year. They consist of the profit and loss account, balance sheet, statement of total recognized gains and losses, and, if required, the cash flow statement, together with… …   Accounting dictionary

 • financial statements of a company — įmonės finansinių ataskaitų rinkinys statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • financial statements of an enterprise — įmonės finansinių ataskaitų rinkinys statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Finansinių ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys apie įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • financial statements of a public sector entity — viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinys statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Periodiškai rengiamas teisės aktų nustatytų ataskaitų rinkinys, kuriame pateikiami finansiniai duomenys …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • financial statements — formal reports prepared from accounting records describing the financial position and performance of the business. Glossary of Business Terms Collective name for historical financial reports of assets, liabilities, capital, income, and expense.… …   Financial and business terms

 • financial statements — The annual statements summarizing a company s activities over the last year. They consist of the profit and loss account, balance sheet, statement of total recognized gains and losses, and, if required, the cash flow statement, together with… …   Big dictionary of business and management

 • Pro forma financial statements — Financial statements as adjusted to reflect a projected or planned transaction. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»