Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

financial accounting

 • 1 financial accounting

  фінансова звітність; відділ фінансової звітності (у банку, компанії)

  The English-Ukrainian Dictionary > financial accounting

 • 2 accounting

  n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний
  1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробки фінансових операцій (transaction¹) окремої особи або одиниці (entity); ♦ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit¹) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотер-хаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об'єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting)
  ═════════■═════════
  accrual accounting облік методикою нарахування; acquisition accounting облік за придбанням; activity accounting функціональний бухгалтерський облік; activity-based accounting (ABA) функціональний бухгалтерський облік • облік за сферами відповідальності; actuarial accounting страховий облік; administrative accounting адміністративний облік • оперативний облік; allocation accounting облік за розміщенням; backflush accounting облік зі зворотним віднесенням витрат; bank accounting бухгалтерський облік в банку; bank cost accounting аналіз операційної діяльності банку; branch accounting філіальний облік; business accounting бухгалтерський облік комерційних операцій; cash accounting касова методика обліку; cash basis accounting касова методика обліку; cash flow accounting облік за грошовими потоками; composite property accounting змішана методика обліку основного капіталу; consolidation accounting облік за об'єднанням компаній; continuously contemporary accounting облік за поточною грошовою вартістю; cost accounting виробничий облік • облік виробничих витрат • калькулювання; creative accounting творчий облік; critical path accounting облік за методикою критичного шляху; current cost accounting (CCA) методика обліку за поточною вартістю; current purchasing power accounting (CPP) облік за поточною купівельною спроможністю; current value accounting облік за поточною вартістю; depreciation accounting облік амортизації • амортизаційна методика бухгалтерського обліку; discovery value accounting облік розвідуваних ресурсів; distribution cost accounting облік витрат у торгівлі; double-entry accounting облік за методикою подвійного запису; enterprise accounting бухгалтерський облік підприємства; entity accounting облік на основі самостійного балансу • бухгалтерський облік самостійного підрозділу; equity accounting облік за інвестиціями в дочірніх компаніях; financial accounting фінансовий облік; fiscal accounting податковий облік; forward accounting перспективний облік; full-cost accounting фінансовий облік за повною вартістю; functions accounting облік за видом діяльності; fund accounting система обліку за фондами; general price index accounting облік на основі загального рівня цін; government accounting державний облік; group depreciation accounting методика єдиної норми амортизації; group property accounting групова методика обліку основного капіталу; historical cost accounting (HCA) облік за первісною вартістю; human resources accounting облік людських ресурсів; industrial accounting бухгалтерський облік на промисловому підприємстві; inflation accounting інфляційний облік • облік в умовах інфляції • облік впливу інфляції; international accounting облік за міжнародними операціями і звітністю; inventory accounting облік запасів товарно-матеріальних цінностей; item property accounting попредметна методика обліку основного капіталу; macro-accounting облік на макрорівні; management accounting управлінський облік; micro-accounting облік на мікро-рівні; managerial accounting управлінський облік; national economic accounting система національних рахунків; national income accounting облік національного доходу; net realizable value accounting (NRVA) методика обліку за вихідною вартістю активів; oil and gas accounting облік за родовищами й запасами нафти і газу; price level accounting облік з поправкою на індекс цін споживчих товарів; profitability accounting облік за прибутковістю • облік за рентабельністю; public accounting громадський бухгалтерський облік і ревізія; replacement cost accounting облік за відновленою вартістю; reserve accounting облік резервів; responsibility accounting облік за сферами відповідальності; retirement reserve accounting облік зношення за методикою разового нарахування; routine accounting оперативний облік; social responsibility accounting облік за діяльністю громадської відповідальності; stock accounting облік запасів; store accounting облік запасів; tax-effect accounting облік за податковим ефектом
  ═════════□═════════
  accounting assumptions бухгалтерські припущення; accounting basis основа бухгалтерського обліку; accounting concepts бухгалтерські концепції; accounting consultant консультант з бухгалтерського обліку • дорадник з бухгалтерського обліку; accounting cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; accounting cycle кругообіг процедури бухгалтерського обліку • обліковий цикл; accounting data of costs бухгалтерські дані про витрати; accounting day обліковий день; accounting department відділ бухгалтерського обліку • бухгалтерія • головна бухгалтерія компанії; accounting economy розрахункова економіка; accounting education бухгалтерська освіта; accounting entry запис на рахунку; accounting; accounting error помилка бухгалтерського обліку; accounting estimate попередній облік; accounting figures дані бухгалтерського обліку; accounting firms бухгалтерські фірми • аудиторські фірми; accounting identity; accounting income дохід за звітний період; accounting information system (AIS) система опрацювання облікових даних; Accounting Institute орган бухгалтерського обліку • Інститут бухгалтерського обліку; accounting loss розрахункові збитки; accounting machine бухгалтерська машина; accounting measurement облікові виміри • облікові вимірювання; accounting method методика бухгалтерської звітності • методика бухгалтерського обліку; accounting par value облік за номінальною вартістю; accounting period (A/P) звітний період • розрахунковий період • період бухгалтерської звітності; accounting policy загальні принципи бухгалтерського обліку; accounting practice практика звітності; accounting principles принципи бухгалтерського обліку; Accounting Principles Board (APB) Бюро з розробки принципів бухгалтерського обліку; accounting procedures форми ведення обліку; accounting profit бухгалтерський прибуток • розрахунковий прибуток; accounting profit and loss облік прибутків і збитків; accounting profit or loss облік прибутків або збитків; accounting rate of return (ARR) обліковий коефіцієнт окупності; accounting ratio обліковий показник; accounting record бухгалтерська книга; accounting records; accounting report бухгалтерський звіт; accounting staff персонал служби бухгалтерського обліку; accounting standard; Accounting Standards Board (ASB) (англ.) Бюро бухгалтерських стандартів; accounting statement бухгалтерський звіт; accounting system система бухгалтерського обліку; accounting treatment опрацювання бухгалтерських рахунків; accounting unit одиниця обліку реального основного капіталу • рахунок, який відтворює собівартість об'єкта; accounting year звітний рік • фінансовий рік; American Accounting Association (AAA) Американська бухгалтерська асоціація; Financial Accounting Standards Board (FASB) (амер.) Бюро стандартів фінансового обліку; International Accounting Standards (IAS) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; International Accounting Standards Committee (IASC) Комітет міжнародних бухгалтерських стандартів
  accounting¹:: accountancy²; accounting² ‡ accounting (382)
  * * *
  бухгалтерський облік; звітність; фінансова звітність

  The English-Ukrainian Dictionary > accounting

 • 3 computerised accounting and financial management system

  автоматизована система бухгалтерського обліку та керування фінансовими ресурсами

  The English-Ukrainian Dictionary > computerised accounting and financial management system

 • 4 restating financial statements according to Generally Acceptable Accounting Principles

  трансформація фінансової звітності згідно з загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку; переведення фінансових звітів на загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку

  The English-Ukrainian Dictionary > restating financial statements according to Generally Acceptable Accounting Principles

 • 5 audit

  1. n бухг. аудит; ревізія; аудиторська перевірка; перевірка; перевірка фінансових операцій; аналіз господарсько-фінансової діяльності; 2. ауд. аудиторська перевірка; ревізія; аудит; a аудиторський; ревізійний; v ревізувати
  1. систематична перевірка облікової документації (accounting records), фінансової звітності (financial statements), що включає балансовий звіт (balance sheet), звіт про прибуток і збиток (profit and loss statement:: income statement) та ін. підсумкові дані з метою точно оцінити діяльність (true and fair view) організації (entity) та відповідність нормам бухгалтерського обліку (accounting standards); ♦ до аудиторських перевірок належать: внутрішній аудит (internal audit), зовнішній аудит (external audit), аудит балансу (balance sheet audit), безперервний аудит (continuous audit), встановлений законом аудит (statutory audit) і т. д.; 2. методика обстеження, огляду чи аналізу виробничої діяльності, бухгалтерських процедур, системи контролю якості (quality control) будь-яких витрат (expenditure) і т. ін. з метою встановлення ефективності (efficiency³), результативності (effectiveness), надійності і т. п.; ♦ до таких аудиторських перевірок належать: аудиторська перевірка управління (management audit:: operational audit), аудиторська перевірка робочої сили (work force audit), аудиторська перевірка безпеки (safety audit) і т. д.
  ═════════■═════════
  analytical audit аналітичний аудит • аналітична ревізія; annual audit річна аудиторська перевірка • річний аналіз господарської діяльності; balance sheet audit аудит балансу • ревізія балансу; bank audit аудит банківської звітності • ревізія банківської звітності; cash audit ревізія операцій з готівкою; compliance audit аудит за згодою • ревізія за згодою; comprehensive audit докладний аудит • докладна ревізія • всеосяжна ревізія; continuous audit безперервний аудит; conversion audit перевірка, пов'язана з переходом на випуск нової продукції; cost audit аудит витрат; detailed audit докладний аудит • докладна ревізія; environmental audit аудит захисту навколишнього середовища; external audit; financial audit аудиторська перевірка фінансового стану; general audit загальний аудит • загальна ревізія; green audit неякісна аудиторська перевірка; independent audit незалежний аудит • незалежна ревізія; interim audit проміжна аудиторська перевірка • аудиторська перевірка за частину звітного періоду; internal audit; joint audit спільний аудит • спільна ревізія; judicial audit судова ревізія; limited audit обмежений аудит • обмежена аудиторська перевірка; management audit; marketing audit перевірка збуту; operational audit; outside audit зовнішня ревізія; performance audit аудит функціонування; periodic audit періодичний аудит • періодична ревізія • аудиторська перевірка за частину звітного періоду; preliminary audit підготовчий аудит; pre-audit ознайомчий аудит; procedural audit процедурний аудит; safety audit аудиторська перевірка безпеки; sampling audit вибіркова перевірка; special audit спеціальний аудит • спеціальна ревізія; statutory audit; tax audit аудиторська перевірка правильності нарахування податків; test audit контрольна перевірка; unscheduled audit непланова перевірка; value-for-money audit аудит економічності, ефективності й результативності; work force audit аудиторська перевірка робочої сили; year-end audit аудит на кінець року
  ═════════□═════════
  audit accounts аудиторські рахунки • ревізійні рахунки; audit approach методика проведення ревізії; audit committee ревізійний комітет • ревізійна комісія; audit coverage обсяг ревізії; audit department ревізійний відділ; audit difference розбіжність в ревізійній звітності; audit endorsement підпис під ревізійним звітом; audit evidence матеріали ревізії • аудиторський доказ; audit letter повідомлення про ревізію; audit manual посібник з ревізії • посібник з аудиту; audit objectives мета аудиторської перевірки; audit of annual accounts перевірка річної звітності • ревізія річної звітності; audit of financial records перевірка фінансової звітності; audit opinion аудиторський висновок; audit package пакет програм ревізії; audit plan план ревізії; audit planning планування ревізії; audit procedure процедура ревізії; audit programme програма проведення аудиторської перевірки; audit report звіт про результати ревізії • протокол ревізії • ревізійний звіт; audit report comments зауваження до звіту про результати ревізії • зауваження до протоколу ревізії; audit report review аналіз звіту про ревізії; audit risk аудиторський ризик; audit sampling вибір при проведенні аудиторської перевірки; audit scheme порядок ревізії • план ревізії; audit trail слід ревізії; audit working papers документація аудиторської перевірки; computer-assisted audit technique методика автоматизованої ревізії; to audit the accounts проводити/провести ревізію • перевіряти/перевірити рахунки; to carry out an audit проводити/провести ревізію
  ═════════◇═════════
  ревізія < лат. revisio < revidere — переглядати (ЕС-СУМ 4: 160)
  ▹▹ auditor
  * * *
  аудит; аудиторська перевірка; аудиторський контроль; ревізія ( відомча або внутрішня)

  The English-Ukrainian Dictionary > audit

 • 6 balance sheet

  (B/S)
  бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс
  вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про активи (assets¹), пасиви (liabilities²) і власний капітал (shareholders' equity) підприємства (entity), яка свідчить про його дійсний фінансовий стан на певну дату; ♦ рахунки балансового звіту класифікуються за категорією активів, включаючи поточні активи (current assets), інвестиції (investments³), необоротні активи (non-current assets) тощо, та за категорією пасивів, включаючи короткострокові зобов'язання (current liabilities), довгострокові зобов'язання (non-current liabilities), тощо
  ═════════■═════════
  company balance sheet балансовий звіт компанії; consolidated balance sheet зведений балансовий звіт • консолідований балансовий звіт; group balance sheet груповий балансовий звіт; monthly balance sheet місячний балансовий звіт; yearly balance sheet річний балансовий звіт
  ═════════□═════════
  balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; balance sheet amount підсумкова сума балансового звіту; balance sheet analysis аналіз балансового звіту; balance sheet audit ревізія балансового звіту; balance sheet continuity безперервність балансового звіту; balance sheet contraction скорочений баланс; balance sheet date дата надання балансового звіту • термін надання фінансового звіту; balance sheet deficit дефіцит балансу; balance sheet equation; balance sheet expansion розширений балансовий звіт; balance sheet figures дані балансового звіту; balance sheet formats форми балансу компанії • форми балансу підприємства; balance sheet for winding up purposes балансовий звіт для ліквідації компанії; balance sheet identity; balance sheet in account form балансовий звіт у формі рахунка; balance sheet in narrative form балансовий звіт у формі викладу фактів; balance sheet item стаття балансу • стаття балансового звіту; balance sheet layout структура балансового звіту; balance sheet ratio коефіцієнт балансового звіту; ' reserves резерви балансового звіту; balance sheet structure структура балансового звіту
  balance sheet:: statement of financial position:: statement of assets and liabilities; balance sheet ‡ financial statements (385)
  * * *
  скор. B/S
  баланс; бухгалтерський баланс

  The English-Ukrainian Dictionary > balance sheet

 • 7 profit and loss statement

  фін., бухг. звіт про прибутки і збитки
  вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses¹) та розмір прибутків (operating profit) чи збитків (operating loss) з основної діяльності підприємства (entity) за певний звітний період (accounting period); ♦ згідно зі звітом про прибутки і збитки підсумовується оперативна діяльність підприємства, організації і т. ін. за певний період
  profit and loss statement:: operating statement:: income statement (амер., кан., між.):: revenue account:: revenue statement:: profit and loss account; profit and loss statement ‡ financial statements (385)
  * * *
  звіт про прибутки і збитки; рахунок прибутків і збитків; звіт про фінансові результати; звіт про результати фінансової діяльності

  The English-Ukrainian Dictionary > profit and loss statement

 • 8 accountant

  (acct)
  бухг. бухгалтер; ревізор, контролер; експерт з аналізу балансів і фінансової звітності
  спеціаліст-практик з бухгалтерії (accountancy¹); ♦ до бухгалтерських послуг можна включити, напр.: підготовку податкових декларацій (tax returns); проведення ревізії (audit) фінансових звітів; консультації з питань доходу (income) чи витрат; опрацювання фінансових планів тощо; складність бухгалтерської системи вимагає бухгалтерів-спеціалістів з різних сфер бухгалтерії, напр.: дипломований громадський бухгалтер (амер. Certified Public Accountant — CPA), який належить до професійного закладу і здійснює незалежну ревізію фінансових звітів, дає поради у справах менеджменту (management) тощо; дипломований бухгалтер вищої кваліфікації (австрал., англ., канад. Chartered Accountant — CA), член Інституту бухгалтерів, уповноважений здійснити аудиторський висновок (audit opinion) з приводу перевірки бухгалтерського звіту (financial statements) компанії (company); головний бухгалтер-аналітик (management accountant), який готує фінансову інформацію для керівництва як матеріал для планування (planning), контролю, прийняття рішення тощо; головний бухгалтер-контролер (амер. controller/comptroller), завідує головною бухгалтерією організації, відповідаючи за адміністрацію податку (tax), фінансову звітність, аудиторську перевірку керівництва, облікову систему (accounting system), внутрішню аудиторську перевірку (internal audit) тощо; бухгалтер з обліку витрат виробництва (cost accountant), який відповідає за аналіз вартості продукції
  ═════════■═════════
  budget accountant бухгалтер-контролер з виконання кошторису; certified accountant дипломований бухгалтер; certified management accountant (CMA) дипломований бухгалтер управлінського обліку; certified public accountant; chartered accountant; chief accountant головний бухгалтер; chief managerial accountant головний бухгалтер-аналітик • голова облікового апарату; cost accountant; financial accountant бухгалтер фінансової звітності • бухгалтер-калькулятор; independent accountant незалежний бухгалтер • аудитор; industrial accountant бухгалтер промислового підприємства; junior accountant молодший бухгалтер; management accountant; managerial accountant головний бухгалтер-аналітик; private accountant приватний бухгалтер-практик; professional accountant професійний бухгалтер; public accountant громадський бухгалтер; public finance accountant бухгалтер громадських фінансів; senior accountant старший бухгалтер; tax accountant бухгалтер з оподаткування
  ═════════□═════════
  accountant in charge головний бухгалтер; accountant's indemnity insurance страхування для компенсації збитків бухгалтера; accountant Неп право бухгалтера на утримання документів до здійснення платежу; accountant privilege право клієнта на конфіденційність при наданні матеріалів бухгалтерові; American Institute of Certified Public accountants (AICPA) Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів; Australian Society of Certified Practising accountants (ASCPA) Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків; Canadian Institute of Chartered accountants (CICA) Канадський інститут дипломованих бухгалтерів; International Federation of accountants (IFA) Міжнародна федерація бухгалтерів; National Association of accountants (NAA) амер. Національна асоціація бухгалтерів
  ═════════◇═════════
  бухгалтер < нім. Buchhalter < Buch — книга і halten — тримати, через рос. або польс. (ЕСУМ 1: 311-312); форма бухгальтер (зах укр.); бухгальтерія (зах. укр.) < польс. buchalter (ЕС-СУМ 1: 191)
  ▹▹ auditor

  The English-Ukrainian Dictionary > accountant

 • 9 asset(s)

  1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби
  1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства
  ═════════■═════════
  accounting asset(s) грошова вартість активу; accrued asset(s)s накопичені активи; available asset(s) вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable asset(s) активи, прийняті банком; blocked asset(s) заморожені активи; capital asset(s) основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash asset(s) грошові активи • майно в грошовій формі; chief asset(s) основний актив; composite reserve asset(s) універсальні резервні активи; concealed asset(s) приховані активи; contingent asset(s) можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead asset(s) мертві активи; deferred asset(s) активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable asset(s) вичерпані активи; depreciable asset(s) активи, що зношуються • зношуване майно; doubtful asset(s) сумнівні активи; earmarked asset(s) зарезервовані активи; earning asset(s) доходні активи; environmental asset(s) матеріальні ресурси з навколишнього середовища; equity asset(s) власність в акціях; fictitious asset(s) фіктивні активи; financial asset(s) фінансові активи; fixed asset(s) основні засоби • довгострокові активи • необоротні активи; fixed industrial asset(s)s основні промислові фонди; fixed productive asset(s)s основні виробничі активи; floating asset(s) оборотні активи • оборотні засоби; foreign asset(s) закордонні активи; frozen asset(s) заморожені активи; fungible asset(s) взаємозамінні активи; future-yielding asset(s)s активи майбутніх прибутків; gross asset(s) валові активи; gross reserve asset(s) валова сума резервних активів; hidden asset(s) прихований основний капітал • приховані активи; higher-yielding asset(s) прибутковіші види активів; human asset(s)s людський капітал; hypothecated asset(s) заставні активи; illiquid asset(s) неліквідні засоби • неліквідні активи; intangible assets; international asset(s) нерухома власність закордонних компаній; leased asset(s) орендовані активи; limited-life asset(s) майно з обмеженим терміном служби; liquid asset(s) ліквідні активи • оборотний капітал • швидкореалізовані засоби; long-lived asset(s) довгострокові активи; long-term assets; main asset(s) головний актив; monetary asset(s) грошовий актив; net asset(s) чисті активи • нетто-активи; net equity asset(s) чиста вартість акціонерного капіталу; net fixed asset(s) залишкова вартість основного капіталу; net tangible asset(s) чисті матеріальні активи; nominal asset(s) умовні активи • активи, умовно оцінені в балансі; non-current assets; nondistributable asset(s) неподільні активи; nonmonetary asset(s) речові активи; nonproductive asset(s) непродуктивний капітал • непродуктивні фонди; operating asset(s) оперативні активи; original asset(s) початковий капітал; overvalued asset(s) активи із завищеною вартістю; owned asset(s) власні активи; partnership asset(s) засоби акціонерного товариства • засоби підприємства • засоби спілки; permanent asset(s) основний капітал; personal asset(s) особисте майно • особиста власність; physical asset(s) реальні активи • реальні основні засоби; plant asset(s) виробничі активи; pledged asset(s) заставний актив • заставні основні засоби; principal asset(s) головний актив; property asset(s) власний капітал • необоротні активи • основні засоби; quick asset(s) ліквідні активи • швидкореалізовані активи; real asset(s) нерухоме майно • нерухомість; realizable asset(s) активи, що легко реалізуються; rented asset(s) орендовані активи; risk-free asset(s) безпечні активи • високоліквідні активи; risky asset(s) ризикований актив • небезпечний актив; segment asset(s) часткові активи; short-lived asset(s) активи з коротким терміном служби; short-term asset(s) короткострокові активи; sticky asset(s) неліквідні активи • важкореалізовані активи; tangible assets; total asset(s) загальна сума майна • сума активів; total tangible asset(s) загальна вартість матеріальних активів; undervalued asset(s) активи із заниженою вартістю; unrestricted net asset(s)s необмежені чисті активи; wasting asset(s) вичерпні активи • активи убування • невідновлювані активи • майно, що зношується; working asset(s) оборотні засоби • оборотні активи
  ═════════□═════════
  asset(s) account рахунок активу; asset(s)s acquisition придбання активів; asset(s)s and liabilities актив і пасив балансу; asset(s)s available for distribution вільні активи для розподілу; asset(s)-backed security застава, забезпечена активами; asset(s) backing забезпечення активами; asset(s) formation утворення активів; asset(s)s held капітал, вкладений в банк; asset(s) item запис активу балансу; asset(s)/liability management регулювання активу і пасиву; asset(s) management керування активами; asset(s)s not in use невикористовувані активи; asset(s)s of a company капітал компанії; asset(s) on current account засоби на поточному рахунку; asset(s)s pledged as security заставлена нерухомість; asset(s) price risk курсовий ризик активів; asset(s) quality rating system система кваліфікації активів; asset(s) revaluation reserve резервний фонд для переоцінки вартості активів; asset(s) sales продаж активів; asset(s) stripping поглинання компанії, чиї акції котируються нижче від вартості активів; asset(s) swap обмін активами; asset(s) turnover оборотність активів; capital asset(s) pricing model модель оцінки капітальних активів; capitalized value of asset(s) капіталізована вартість активів; cash flow of asset(s)s грошовий потік активів; disposal of asset(s)s реалізація активів • виручка з продажу майна; to freeze asset(s)s заморожувати/заморозити активи; to realize asset(s)s реалізувати активи; useful life of a capital asset(s) корисний термін служби капітальних активів • корисний термін основних фондів
  assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385)
  ═════════◇═════════
  актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1: 48; ЕСУМ 1: 57)

  The English-Ukrainian Dictionary > asset(s)

 • 10 fraudulent

  English-Ukrainian law dictionary > fraudulent

 • 11 management

  (mgt; mngmt; man)
  мен. 1. n менеджмент; управління; керівництво; адміністрація; дирекція; a адміністративний; управлінський; виконавчий; 2. менеджмент; адміністрація; дирекція
  1. система методів, заходів, дій, необхідних для формулювання, виконання і досягнення визначеної мети діяльності підприємства, організації тощо; ♦ менеджмент включає такі види діяльності: планування (planning), контроль процесу роботи, заохочення працівників, членів і т. ін., координацію завдань тощо; 2. склад осіб, який займається управлінням підприємством, організацією тощо
  ═════════■═════════
  account management управління службою виконання замовлень клієнтів • завідування рахунками; accountability management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; administrative management адміністративне керівництво; advertising management управління рекламою • управління рекламною діяльністю; assets management управління активами; automated management автоматизоване управління; automated production management автоматизоване управління виробництвом; bottom up management керівництво підприємством з участю робітників • управління за принципом «зверху — вниз»; brand management управління виробництвом товарної марки; business management ділове управління • управління комерційними підприємствами; cash management контроль і регулювання грошових операцій; central management центральне управління; centralized management централізоване управління; channel management управління каналом розподілу; commercial management комерційне управління; company management керівництво фірми • керівництво компанії; computer-assisted management автоматизоване управління; construction management управління будівництвом; contract management контроль і регулювання виконання контракту • контроль за виконанням контракту; corporate management керівництво корпорації • керівництво акціонерного товариства • управління корпорацією; creative management творче керівництво; credit management управління кредитними операціями; data management опрацювання даних; database management управління базою даних; day-to-day management оперативне управління; debt management контроль і регулювання боргів; demand management контроль і регулювання попиту • управління попитом; departmental management управління відділом; economic management господарське управління; environmental management заходи раціонального користування навколишнім середовищем; event management організація і провадження спеціальних заходів; executive management адміністративне керівництво • виконавче керівництво; exhibition management адміністрація виставки; factory management керівництво фабрики • керівництво заводу • заводоуправління; farm management управління сільськогосподарським виробництвом; farm production management управління сільськогосподарським виробництвом; file management управління файлами • управління картотекою; financial management управління фінансовою діяльністю • управління фінансами; functional management функціональне керівництво • функціональний менеджмент • функціональне управління; fund management менеджмент фонду • управління фондом; general management загальне керівництво; general economic management загальне господарське керівництво; goals management програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; hands-on management практичне керівництво; higher management вище керівництво • вища ланка керівництва; home management ведення домашнього господарства; human resource management управління людськими ресурсами • менеджмент людських ресурсів; incumbent management керівництво, яке несе відповідальність за що-небудь; industrial management керівництво промисловим підприємством • економіка й організація виробництва; information management керівництво інформацією; interest rate risk management управління ризиком відсотків; internal management внутрішнє управління; inventory management управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; investment management управління інвестиціями • управління портфелем цінних паперів; job management організація праці; joint management спільне управління; line management лінійне керівництво • середня ланка управління • середня ланка керівництва на виробництві; lower management нижча ланка керівництва; manpower management управління кадрами; marketing management управління маркетингом; materials management управління матеріальними ресурсами • управління запасами • управління матеріально-технічним постачанням; matrix management матрична структура управління; media management керівництво служби засобів реклами; merchandise management управління товарними засобами; middle management середня адміністративна ланка • середня ланка управління; monetary management контроль і регулювання грошового обігу • грошово-кредитна політика • контроль і регулювання грошових операцій; natural resource management раціональне використання і відтворення природних ресурсів; nature management природокористування; nutritional management лікувальне харчування • дієтотерапія; on-site management місцеве керівництво; operational management оперативне керівництво; operations management управління основною діяльністю • управління операціями; participative management управління підприємством за участю працівників підприємства; pension fund management управління пенсійним фондом; personnel management управління кадрами • робота з кадрами • добір і розміщення кадрів • трудові відносини; piecemeal management порізнене керівництво • неузгоджене керівництво; plant management управління підприємством • керівництво підприємством • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; port management управління портом; portfolio management управління цінними паперами • контроль і регулювання портфеля цінних паперів • менеджмент портфеля цінних паперів; product management керівництво виробництвом окремого товару • управління продуктом • управління товарним виробництвом; production management управління виробництвом • керування виробництвом; professional management професійне керівництво • професійний менеджмент; program management програмне управління • керівництво програмою; project management керівництво проектом; property management управління власністю; quality management управління якістю; rate management регулювання тарифів; records management оперативний облік; research management управління дослідницькою службою; resource management управління ресурсами; retail management управління підприємством роздрібної торгівлі; retailing management управління роздрібною діяльністю; risk management управління ризиком • управління, націлене на зменшення ризику; sales management управління збутом; sales-force management управління торговельним персоналом • організація роботи торговельного персоналу фірми; scientific management наукове управління; sectoral management галузеве управління; selective inventory management вибіркове управління запасами; senior management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; service management забезпечення обслуговування споживача; social management соціальний аспект управління; staff management управління кадрами • функціональне керівництво; stock management управління запасами; system management системне керівництво; team management колективне керівництво; technical management технічне керівництво; technical services management управління технічними службами; technology management управління технологією; territory management управління територією • управління збутовою територією • організація роботи на території; time management уміння розпоряджатися часом • управління часом; top management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління • головне управління; total quality management (TQM) всеосяжне управління якістю • комплексне управління якістю; upper management вище керівництво • вище виконавче керівництво • вища адміністрація • вища ланка управління; venture management цільове управління; waste management використання відходів; works management управління підприємством • керівництво підприємства • заводоуправління • управління фабрикою • дирекція заводу; zero-defects management управління методом бездефектності
  ═════════□═════════
  management accountancy поточний аналіз господарської діяльності; management accountant; management accounting адміністративна звітність • оперативний облік, який пов'язаний з потребами управління • управлінський облік • виконавчий облік; management accounts адміністративні розрахунки • управлінський облік; management agreement угода з адміністрацією; management and administration організація виробництва і адміністративне управління; management and labour управлінський і виробничий персонал; management audit; management body орган управління; management buy-in купівля контрольного пакета акцій компанії • купівля компанії акціонерами; management buyout викуп контрольного пакета акцій корпорації її персоналом • викуп частини конгломерату для створення самостійної компанії • продаж фірми адміністрацією; management by consensus управління на основі згоди; management by differences управління за відхиленнями (дії керівництва, що відновлюють нормальний процес виробничої діяльності у разі появи відхилень); management by exception управління за відхиленнями; management by interest rates управління шляхом контролю відсоткових ставок; management by objectives (MBO) програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by results програмно-цільове управління • управління методом оцінки ефективності; management by rules управління за встановленими правилами; management commission адміністративна комісія; management committee адміністративний комітет; management consultancy консультування у справі управління • послуги з управлінського консультування; management consultant консультант у справі управління; management control measures заходи управлінського контролю; management decision рішення менеджменту • рішення управління; management development удосконалення методів управління; management expenses витрати на управління • управлінські витрати; management fee гонорар за управлінські послуги; management game управлінська гра; management group група управління • адміністративна група; management information system (MIS) управлінська інформаційна система; management level рівень менеджменту • рівень управління; management method метод управління; management of assets управління активами; management of bank funds управління банківськими фондами • розміщення банківських капіталів; management of capital управління капіталом; management of consumer wants управління споживчими потребами; management of economic activity управління господарською діяльністю; management of an enterprise управління підприємством; management of foreign economic ties управління зовнішньоекономічними зв'язками; management of liquid funds управління ліквідними фондами; management of production управління виробництвом; management of securities регулювання портфеля цінних паперів; management personnel адміністративно-управлінський апарат • управлінський персонал; management policy політика керівництва • стратегія керівництва; management principle управлінський принцип; management reform реформа управління; management reshuffle перестановка управлінського апарату; management services управлінські послуги; management shakeup перестановка управлінського апарату; management shares акціонерний капітал керівників компанії; management stock акціонерний капітал керівників компанії; management structure структура управління; management tools засоби і методика управління; management unit адміністративний підрозділ; to interfere in the management of втручатися/втрутитися в управління чим-небудь; to take over management приймати/прийняти на себе керівництво • приймати/прийняти на себе управління
  * * *
  керівники банку; дирекція; органи управління; адміністрація ( компанії); керівництво ( підприємства); управлінські навички; виконавчі органи; управління; керівники виконавчих органів

  The English-Ukrainian Dictionary > management

 • 12 position

  1. ком., фін. позиція; становище; положення; стан; 2. кадр. посада
  1. стан, зумовлений певною точкою зору чи певним ставленням до чого-небудь; 2. службове місце, що пов'язане з певним обсягом роботи, обов'язками та відповідальністю і яке може обійняти лише одна особа
  ═════════■═════════
  accounting position бухгалтерська посада; administrative position адміністративна посада; bear position позиція спекулянтів, які дістають вигоду від зниження цін акцій на біржі; break-even position стан беззбитковості; bull position позиція спекулянтів, які дістають вигоду від підвищення цін акцій на біржі; cash position залишок каси • позиція готівки • ціна «спот»; casual position тимчасова посада; clerical position канцелярська посада; closed position закрита позиція; competitive position конкурентоспроможна позиція; creditor position кредиторська позиція; current position ліквідність • показник ліквідності; debtor position дебіторська позиція; economic position економічний стан; executive position керівна посада; financial position фінансовий стан; initial position початковий стан; long position зобов'язання за строковими угодами при грі на підвищення • строкова позиція, утворена в результаті купівлі ф'ючерсних або опціонних контрактів • цінні папери, які належать інвесторові • позиція строкових операцій при грі на підвищення; management position керівна посада; market position становище на ринку; marketing position торговельна посада • маркетингова посада; naked position відкрита позиція • ринкова позиція, не захищена від цінового ризику; open position відкрита позиція • позиція за строковими угодами; operating position робочий стан; present position сучасне становище; short position зобов'язання за строковими угодами при грі на зниження • відкрита позиція при перевищенні продажу над купівлею, яка буває за умови гри на зниження; temporary position тимчасова посада; working position робочий стан
  ═════════□═════════
  a position in (a company) посада на підприємстві • посада в установі; a position with (a company) посада на підприємстві • посада в установі; to advertise a position рекламувати посаду; to apply for a position подавати/подати заяву на посаду; to be appointed to a position бути призначеним/призначеною на посаду; to be promoted to a position підвищувати/підвищити в посаді; to carry a position мати позицію; to change position змінювати/змінити становище; to clarify a position уточнювати/уточнити позицію; to confirm the position підтверджувати/підтвердити становище; to fill a position обіймати/обійняти посаду • займати/зайняти посаду; to give up one's position звільнятися/ звільнитися з посади; to hold a position обіймати/обійняти посаду • займати/зайняти посаду; to maintain a position обстоювати певну позицію; to reconsider the position переглядати/переглянути позицію; to review the position переглядати/переглянути позицію; to take up a position обіймати/обійняти посаду • займати/зайняти посаду
  position²:: employment:: job
  ▹▹ employment
  ▹▹ job
  * * *
  ф'ючерсна позиція; позиція за ф'ючерсними угодами; стан; позиція; відношення

  The English-Ukrainian Dictionary > position

 • 13 transaction

  1. n ком. ведення справи; справа; операція; угода; 2. n операція; a операційний; 3. n трансакція; a трансакційний
  1. ведення торговельної справи, завершення торговельної справи, ведення переговорів тощо; 2. дія або подія, яка змінює фінансове становище або свідчить про надходження (earnings¹) підприємства і фіксується бухгалтерським записом; ♦ до прикладів операцій можна включити: оплату рахунків, вилучення грошей, купівлю обладнання тощо; 3. а) банківська операція переведення коштів з одного рахунка на інший; б) угода, що супроводжується взаємними поступками
  ═════════■═════════
  accounting transaction бухгалтерська операція • запис • бухгалтерський запис; advertising transaction рекламна угода; arbitrage transaction арбітражна операція; arm's length transaction комерційна операція між незалежними учасниками; banking transaction банківська операція; barter transaction бартерна операція • товарообмінна угода; basic transactions основні операції; bear transaction гра на зниження цін акцій на біржі; bilateral transaction двостороння угода; black market transaction операція на чорному ринку; bookkeeping transactions операції, які проводяться в бухгалтерських книгах; bull transaction гра на підвищення цін акцій на біржі; business transaction ділова операція • господарська операція; buy-back transaction компенсаційна угода; call transaction онкольна операція; capital transaction капітальна операція; cash transaction угода за готівку • угода за готівковий розрахунок; cheque transaction чекова операція; clearing transactions клірингова операція; commercial transaction комерційна операція; completed transaction укладена угода; covering transaction угода покриття; credit transaction кредитна угода; criminal transaction злочинна угода; currency transaction валютна операція; current transactions поточні операції • поточні розрахунки; discount transactions операції з дисконтування; economic transaction економічна угода; exchange transaction валютна угода • операція у валюті; ex-pit transaction позабіржова угода; export transaction експортна операція; external transaction зовнішня операція; extortionate transaction грабіжницька угода; fictitious transaction фіктивна операція; fiduciary transaction довірча операція; financial transaction фінансова операція; financing transaction операція з фінансування; foreign currency transaction операція в закордонній валюті; foreign exchange transaction операція в закордонній валюті; foreign trade transaction зовнішньоторговельна операція; forward transaction угода на термін • строкова угода; forward exchange transaction строкова валютна операція; forwarding transaction транспортно-експедиторська угода • транспортно-експедиторська операція; import transaction імпортна операція; instalment transaction угода з виплатою частинами; insurance transaction операція страхування; interbank federal funds transactions міжбанківські операції з федеральними резервними фондами; internal transaction внутрішня господарська операція • бухгалтерська операція • бухгалтерський запис; interregional transaction міжрегіональна операція; inventory transactions операції з товарно-матеріальними цінностями; issuing transactions емісійні операції; large-scale transaction великомасштабна операція; legal transaction законна операція; market transaction ринкова угода; marketing transactions маркетингові угоди; mercantile transaction торговельна угода; monetary transaction грошова операція; non-cash transaction безготівковий розрахунок; option transaction опціонна угода; parallel transaction паралельна угода; payment transaction платіж • акт платежу; private transaction приватна угода; profitable transaction вигідна угода; reciprocal transaction угода взаємовигідного обміну товарами; retail transaction роздрібна угода; sales transaction торговельна угода • акт купівлі-продажу; shady transaction сумнівна угода • темна угода; single transaction разова операція; speculative transaction спекулятивна угода; spot transaction угода на наявний товар; stock exchange transaction фондова операція; terminal transaction строкова операція; trading transaction торговельна операція; unprofitable transaction невигідна угода; usurious transaction лихварська угода; wholesale transaction оптова угода
  ═════════□═════════
  to cancel a transaction анульовувати/анулювати угоду; to carry out a transaction здійснювати/ здійснити операцію; to conclude a transaction укладати/укласти угоду; to handle a transaction здійснювати/здійснити операцію; to initiate a transaction пропонувати/запропонувати угоду; to make a transaction укладати/укласти угоду; to negotiate a transaction домовлятися/домовитися про угоду; to settle a transaction розраховуватися/розрахуватися за угодою; to withdraw from a transaction відмовлятися/відмовитися від угоди; transaction costs операційні витрати • трансакційні витрати; transaction day день виконання угоди • операційний день; transaction flow audit (TFA) ревізія потоку операції; transaction for joint account операція на загальний рахунок; transactions spanning the period end операції, які виходять за межі періоду
  ═════════◇═════════
  трансакція < лат. transactio — звершення
  * * *
  операція; угода

  The English-Ukrainian Dictionary > transaction

 • 14 policy

  n 1. ком. політика; курс; стратегія; лінія поведінки; a політичний; 2. стр. поліс; страховий поліс
  1. напрямок діяльності, інтересів політичних партій, адміністративних рад, організацій, урядів і т. ін. для досягнення своїх цілей; 2. договір (contract) страхування, в якому фіксуються: вид покриття; умови угоди, включаючи положення про скасування; заява про виплату відшкодування тощо; календарний план, що зазначає, напр., оплату страхових внесків (premium²), період чинності угоди і т. д.
  ═════════■═════════
  accounting policy облікова політика; administrative policy адміністративна політика; adjustment policy політика регулювання • політика коригування; agreed value policy страховий поліс на домовлену суму; agricultural policy аграрна політика; all loss or damage policy поліс страхування від будь-яких втрат або пошкодження; allocation policy політика розподілу ресурсів; all risk policy поліс страхування від усіх ризиків; balance-of-payments policy політика регулювання платіжного балансу; blanket policy загальний поліс; budgetary policy бюджетна політика; business policy ділова політика; commercial policy торговельна політика; company policy політика підприємства; comprehensive policy поліс всебічного страхування; construction policy страховий поліс на будівництво; contractor's all risk policy поліс страхування від усіх ризиків для підрядника; corporate policy корпоративна політика; credit policy кредитна політика; currency policy валютна політика; discount policy облікова політика • дисконтна політика; dividend policy дивідендна політика; domestic policy внутрішня політика; economic policy економічна політика; endowment policy страховий поліс на старість • страховий поліс на дожиття • страхування на випадок смерті; environmental policy політика охорони довкілля; equity-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; expired policy прострочений страховий поліс; export policy експортна політика; financial policy фінансова політика; fire insurance policy страховий поліс від пожежі; fiscal policy фінансова політика • бюджетна політика; floating policy генеральний поліс; foreign policy зовнішня політика; foreign exchange policy валютна політика; foreign trade policy зовнішньоторговельна політика; government policy урядова політика; government environmental policy урядова політика охорони навколишнього середовища; Green policy політика захисту довкілля; group policy групова політика; homeowner's comprehensive policy поліс комбінованого страхування домовласників; immigration policy імміграційна політика; incomes policy політика регулювання доходів; inflationary policy інфляційна політика; insurance policy страховий поліс; interest rate policy політика регулювання відсоткових ставок; internal policy внутрішня політика; international policy міжнародна політика; international monetary policy міжнародна валютна політика • міжнародна грошова політика; investment policy інвестиційна політика • страховий поліс за інвестицією; investment-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; lapsed policy поліс, чинність якого припинена достроково; lending policy кредитна політика; life insurance policy поліс страхування життя; management policy виконавча політика • політика керівництва; marine insurance policy поліс морського страхування; master policy груповий поліс; merchandising policy торговельна політика; mixed policy змішаний поліс; monetary policy валютна політика • грошово-кредитна політика • монетарна політика; new-for-old policy страховий поліс на заміну; open policy відкритий поліс • нетаксований поліс; open-door policy політика відкритості (рівних можливостей капіталовкладень в окремих країнах); paid-up policy оплачений поліс; participating policy поліс, який дає право участі в прибутках страхового товариства; port policy портовий страховий поліс; prices and incomes policy державна політика цін та доходів; pricing policy політика ціноутворення; procurement policy політика закупівлі; public policy громадська політика • державна політика; purchasing policy політика закупівлі; rated policy розрахований страховий поліс; replacement policy стратегія заміни (обладнання); retirement policy пенсійна політика; running policy генеральний поліс; sales policy політика збуту • політика продажу; service policy стратегія обслуговування; sinking fund policy страховий поліс за фондом сплати • страховий поліс за фондом сплати активу або пасиву • поліс амортизаційного фонду; standard policy стандартний поліс • типовий поліс; stocking policy політика створення запасів; taxation policy податкова політика; time policy поліс на термін • строковий поліс; trade policy торговельна політика; unit-linked policy страховий поліс, прибуток з якого страхувач вкладає в різні акції; unvalued policy страховий поліс без визначеної вартості; valued policy страховий поліс за встановлену суму • таксований страховий поліс; voyage policy рейсовий поліс; wagering policy страховий поліс на заставу; wages policy політика заробітної плати • політика в галузі оплати праці; wait-and-see policy вичікувальна політика
  ═════════□═════════
  policy audit ревізія діяльності підприємства; policy conditions умови страхування; policy exclusion анулювання страхового полісу; policy expiration date дата закінчення терміну страхування; policy expiry date дата закінчення терміну страхування; policy free of premium поліс, в якому страхувач звільняється від сплати внесків; policy holder страхувальник • держатель страхового полісу; policy holder's capital капітал страхувальника; policy loan позика під страховий поліс; policy-making process процес здійснення політики; policy number номер страхового полісу; policy of compromise політика компромісів; policy of law правова політика; policy of low interest rates політика низьких відсоткових ставок; policy owner страхувальник • держатель страхового полісу; policy period термін страхування • термін дії страхового полісу; policy plan план діяльності; policy provisions умови страхування • умови страхового договору; policy terms умови страхування • умови страхового договору; policy tool засіб проведення політики • політичний інструмент; to amend a policy змінювати/змінити поліс; to cancel a policy скасовувати/скасувати поліс; to develop a policy опрацьовувати/опрацювати політику; to discuss a policy обговорювати/обговорити питання політики • розглядати/розглянути питання політики; to implement a policy запроваджувати/запровадити політику • здійснювати/здійснити політику; to issue a policy видавати/видати страховий поліс; to make out a policy оформляти/оформити страховий поліс; to revise a policy переглядати/переглянути політику; to support a policy підтримувати/підтримати політику; to take out a policy страхуватися/застрахуватися • одержувати/одержати страховий поліс
  ═════════◇═════════
  поліс < фр. police < італ. polizza — розписка, квитанція (СІС:535) pollution
  сер. забруднення; забруднення довкілля
  забруднення довкілля промисловими чи хімічними відходами, що робить його непридатним і шкідливим для життя; ♦ спостерігається посилення державного контролю за рівнем забруднення довкілля, широко застосовуються штрафні санкції аж до закриття підприємств, виробництв, арешту транспортних засобів на підставі вимог чинного удосконаленого природоохоронного законодавства; здійснюється широка урядова програма оновлення технологій, глибокої переробки сировини, інформаційного забезпечення боротьби за охорону природи, зростає екологічна поінформованість людей і поліпшується екологічна культура промисловості, як результат — на ринку з'являються продукти, більш сприятливі для довкілля (environment-friendly product)
  ═════════■═════════
  airborne policy повітряне забруднення • забруднення повітря; atmospheric policy атмосферне забруднення; chemical policy хімічне забруднення; environmental policy забруднення довкілля; hazardous waste policy забруднення небезпечними відходами; industrial policy промислове забруднення; long-term policy тривале забруднення; noise policy зашумленість; sewage policy забруднення стічними водами; short-term policy короткочасне забруднення; solid waste policy забруднення відходами, що не розкладаються; traffic policy забруднення від автотранспорту; visual policy візуальне забруднення довкілля • плюндрування природи плакатами, написами (на скелях тощо); waste policy забруднення відходами; water policy забруднення води; wide-spread policy поширене забруднення
  ═════════□═════════
  optimal quantity of policy оптимальний обсяг забруднення; policy abatement заходи запобігання забрудненню • боротьба із забрудненням; policy of streams забруднення стоків; policy of rivers забруднення річок; policy of the sea забруднення моря; to avoid policy уникати/уникнути забруднення; to prevent policy запобігати/запобігти забрудненню; to protect from policy оберігати/оберегти від забруднення

  The English-Ukrainian Dictionary > policy

 • 15 service(s)

  (svc)
  марк. послуги; обслуговування; обсяг послуг; сервіс; служба
  нематеріальний результат діяльності окремої особи, підприємства (business²) чи організації, яка задовольняє потреби іншої особи, підприємства чи організації в чому-небудь; ♦ до нематеріальних результатів діяльності належать юридичні, медичні, управлінсько-дорадчі (management consultancies), поштові, банківські та ін. послуги
  ═════════■═════════
  accessorial service(s) додаткові послуги транспорту • додаткове обслуговування під час перевезення; accounting service(s)s бухгалтерські послуги; actuarial service(s)s страхові послуги; administrative service(s)s адміністративні послуги; advertising service(s) служба реклами; advisory service(s) дорадча служба • консультативна служба; after-sales service(s) післяпродажне обслуговування • обслуговування вдома працівниками магазину (напр., ремонт електроприладів тощо); agency service(s)s агентське обслуговування; agent's service(s)s послуги агента; air service(s) повітряне перевезення; air freight service(s) послуги вантажної авіалінії; air passenger service(s) послуги пасажирської авіалінії; air transport service(s)s служба повітряного сполучення; auditing service(s)s ревізорські послуги • аудиторські послуги; auditor service(s)s послуги ревізора • аудиторська служба; automatic transfer service(s) автоматичний переказ грошей з ощадного на поточний рахунок; auxiliary service(s)s допоміжна служба; backup service(s)s додаткові послуги; bank service(s)s послуги банку; banking service(s)s банківські послуги; before-sale service(s)s передпродажне обслуговування; bond service(s) виплата відсотків на облігації; bulk service(s) групове обслуговування; bus service(s) автобусне обслуговування; business service(s)s послуги діловим підприємствам (реклама, лабораторні роботи тощо) • фірми, що спеціалізуються на наданні підприємницьких послуг; buying service(s) служба замовлення; car service(s) обслуговування автомашини; carry-out service(s) доставка покупок на візку до автомашини; cartage service(s) транспортна служба; cash service(s) касове обслуговування • обслуговування за готівку; chartering service(s) послуги фрахтування; cleaning service(s) послуги з прибирання; commercial service(s)s комерційні послуги; communication service(s) служба зв'язку; commuter service(s) приміський пасажирський транспорт; competitive service(s)s конкурентні послуги; comprehensive service(s)s широкі послуги; computer service(s)s комп'ютерні послуги; consulting service(s)s консультаційні послуги; consumer service(s)s послуги споживачам • споживчі послуги; continuous service(s) постійне обслуговування; contract service(s)s послуги за договором; credit and settlement service(s)s кредитно-розрахункове обслуговування; customer service(s) обслуговування покупців; customs service(s) митна служба; daily service(s) денне обслуговування; debt service(s) обслуговування боргу • сплата боргу; delivery service(s) доставка; distribution service(s)s послуги з розповсюдження; dry-cleaning service(s) послуги з хімічного чищення • послуги хімчистки; educational service(s)s освітні послуги • установи, зайняті організацією освіти; emergency service(s) аварійна служба • служба допомоги; employee service(s)s послуги службового персоналу; employment service(s) служба зайнятості; essential service(s)s суттєві послуги; exchange service(s) валютне обслуговування; export service(s)s експортне обслуговування; express service(s) служба термінової доставки • служба термінового перевезення; factory service(s)s загальнофабричні послуги • допоміжні відділи підприємства; faxing service(s) послуга з передачі інформації факсом; ferry service(s) паромна переправа; financial service(s) фінансові послуги; financing service(s)s послуги фінансування; first class service(s) першокласне обслуговування; forwarding service(s) експедиторське обслуговування; free service(s)s безкоштовні послуги; freight service(s) фрахтове обслуговування; fringe service(s)s додаткові банківські послуги; full service(s) повний комплекс послуг; full time service(s) обслуговування протягом усього робочого часу; government service(s)s державні послуги; gratis service(s)s безкоштовні послуги; handling service(s) транспортна служба для обробки вантажу; harbour service(s)s портові послуги; industrial service(s)s виробничо-технічні послуги; information service(s) інформаційна служба; infrastructure service(s)s інфраструктурні послуги; insurance service(s)s страхові послуги; intermediary service(s)s посередницькі послуги; investigation service(s) слідча служба; irregular service(s) нерегулярне обслуговування; legal service(s)s юридичні послуги • фірми, що надають юридичні послуги; liner service(s) водне перевезення; local service(s)s місцеве обслуговування; mail service(s) поштова послуга • поштова служба; maintenance service(s) технічне обслуговування; management service(s) управлінські послуги; management consulting service(s)s управлінсько-дорадча служба; marketing service(s) послуги з маркетингу • торговельні послуги; municipal service(s)s міські послуги • муніципальні послуги; news service(s) служба новин; night service(s) нічне обслуговування; night depository service(s) служба нічного приймання вкладів; nonstop service(s) послуга безпосадочного сполучення; off-peak service(s) відпуск електроенергії в період низького навантаження; on-board passenger service(s) обслуговування на борту літака; on call service(s) обслуговування на вимогу; on-peak service(s) відпуск електроенергії в період піку навантаження; operating service(s)s операційні послуги; overland service(s) служба наземного перевезення; paid service(s)s платні послуги; passenger service(s) транспортне обслуговування пасажирів; permanent service(s) постійне обслуговування; personal service(s) побутові послуги (пральня, хімчистка тощо) • фірми, що надають побутові послуги; phone inquiry service(s) телефонна довідкова служба; pick-up service(s) служба вивозу і доставки; pilotage service(s) лоцманська служба; postal service(s) поштова служба; postmarketing service(s) післяпродажне обслуговування; preferential service(s) пріоритетне обслуговування; priority service(s) пріоритетне обслуговування; priority mail service(s) першочергові поштові відправлення; processing service(s)s технологічна служба; professional service(s)s професійні послуги (інженерні, проектні) • фахові послуги • фірми, що надають професійні послуги; prompt service(s) швидке обслуговування; public service(s)s державна служба • комунальні послуги • служба зв'язку загального користування; publicity service(s) рекламні послуги; public transport service(s) громадський транспорт; quality control service(s) служба перевірки якості; rail service(s) служба залізничного сполучення; railroad service(s) служба залізничного сполучення; reciprocal service(s)s взаємні послуги; regular service(s) регулярне обслуговування; rental service(s) послуга з прокату; retail service(s) роздрібне обслуговування; RORO service(s) обслуговування судном типу «popo»; safety service(s) служба безпеки; safety deposit service(s)s послуги банку зі зберігання цінностей та документів; sanitary service(s) санітарна служба; scheduled service(s) регулярна транспортна лінія • транспортне обслуговування за розкладом; security service(s) служба охорони; settlement service(s) розрахункове обслуговування; shipping service(s)s послуги з морського перевезення; shuttle service(s) служба регулярного сполучення між двома пунктами; single-carrier service(s) обслуговування одним транспортним агентством; site service(s)s обслуговування на будівельному майданчику; social service(s)s соціальні послуги • громадські установи; specialized service(s) спеціалізоване обслуговування; supervisory service(s)s служба контролю; support service(s)s послуги на підтримку чого-небудь; technical service(s) технічна служба; technological service(s)s технологічні послуги; telecommunication service(s) служба телекомунікації; telefacsimile service(s) обслуговування телефаксом; tourist service(s)s пасажирські авіаперевезення економічним класом; towage service(s) послуга буксировки; training service(s)s навчальні послуги; transport service(s) траспортне обслуговування • транспортна лінія; transportation service(s)s транспортні послуги; travel service(s) туристичне обслуговування; trust service(s)s послуги з довірчого управління; up-to-date service(s) послуга з модернізації; warranty service(s) гарантійне обслуговування; watchman service(s) сторожова служба; welfare service(s)s соціальні послуги
  ═════════□═════════
  in service(s) діючий • працюючий • що перебуває в експлуатації; out of service(s) недіючий • непрацюючий • бездіяльний • знятий з експлуатації; service(s) in bulk групове обслуговування; service(s) in cyclical order обслуговування у циклічному порядку; service(s) in random order обслуговування у випадковому порядку; service(s)s of an agency послуги агентства; service(s)s of personnel послуги персоналу; to advertise service(s)s рекламувати послуги; to charge for service(s)s брати/взяти плату за послуги; to employ service(s)s користуватися послугами; to furnish service(s)s надавати/надати кому-небудь послуги; to maintain a service(s) обслуговувати/обслужити кого-небудь; to make use of service(s)s користуватися/скористатися послугами; to offer a service(s) пропонувати/запропонувати послугу; to offer service(s)s пропонувати/запропонувати послуги; to pay for service(s)s оплачувати/оплатити послуги; to perform service(s)s виконувати/виконати послуги; to provide a service(s) забезпечувати/забезпечити послуги • обслуговувати/обслужити; to publicize service(s)s рекламувати послуги • оголошувати/оголосити послуги; to render service(s) робити послугу; to require service(s)s вдаватися/вдатися до послуг; to suspend service(s) припиняти/припинити роботу; to tender service(s)s пропонувати/запропонувати послуги; to undertake a service(s) брати/взяти на себе обслуговування; to utilize service(s)s користуватися послугами

  The English-Ukrainian Dictionary > service(s)

 • 16 year

  (yr; Y.)
  n ком. рік; a річний
  період часу, що охоплює дванадцять місяців
  ═════════■═════════
  accounting year звітний рік; audit year ревізійний рік; base year базовий рік; boom year рік високої кон'юнктури; budget year бюджетний рік; business year господарський рік • фінансовий рік; calendar year календарний рік; commercial year фінансовий комерційний рік; contract year договірний рік; crop year сільськогосподарський рік; current year поточний рік; economic year господарський рік; farming year сільськогосподарський рік; financial year фінансовий рік; fiscal year фінансовий рік; going year чинний рік; green year доходний рік • прибутковий рік; half year півріччя; insurance year страховий рік; interest rate per year річна відсоткова ставка; leap year високосний рік; legal year юридичний рік; locust years голодні роки • роки злиднів і нестатків; model year рік, протягом якого діє дана модель; natural business year фінансовий рік; present year теперішній рік • нинішній рік; previous year попередній рік; production year господарський рік; reference year базовий рік; report year звітний рік • рік подання статистичного звіту; reporting year звітний рік; target year останній рік планового періоду • цільовий рік; tax year податковий рік; trading year операційний рік; working year виробничий рік • господарський рік
  ═════════□═════════
  at year end в кінці року • на кінець року; year acquired рік придбання; year end кінець року; year-end balance sheet річний баланс • балансовий звіт на кінець року • річний балансовий звіт; year-end closing закриття рахунків на кінець року; year-end closure закриття рахунків на кінець року; year-end dividend річний дивіденд • дивіденд на кінець року; year-end figures кількісні показники на кінець року; year-end price ціна на кінець року; year-end procedures бухгалтерські операції, які виконуються в кінці року; year's loss збитки за рік; year of acquisition рік придбання; year of appropriation рік придбання • рік асигнування; year of assessment рік оподаткування • рік оцінки нерухомого майна; year of crisis кризовий рік; year of death рік смерті; year of deduction рік надання податкової знижки • рік відрахування; year of delivery рік поставки; year of deposit рік депонування; year of disbursement рік виплати; year of income рік одержання доходу; year of manufacture рік виготовлення; year of operation рік фінансової операції • рік операції; year of payment рік платежу; year of provision рік постачання; year of publication рік публікації; year of purchase рік покупки; year of recession рік спаду; year of sale рік продажу • рік реалізації; year of termination рік закінчення терміну • строк припинення дії; year on year в річному обчисленні; year-on-year growth щорічне зростання; year-on-year increase щорічний приріст; year's profit прибуток за рік; year to date на даний рік; year-to-date statement звіт за минулий рік; year under review звітний рік

  The English-Ukrainian Dictionary > year

См. также в других словарях:

 • financial accounting — ➔ accounting * * * financial accounting UK US noun [U] ACCOUNTING, FINANCE ► a type of accounting that deals with providing financial reports about a company s profits, debts, cash flow, etc. so that investors, banks, etc. can measure the… …   Financial and business terms

 • financial accounting — The branch of accounting concerned with classifying, measuring, and recording the transactions of a business. At the end of a period, usually a year but sometimes less, a profit and loss account and a balance sheet are prepared to show the… …   Accounting dictionary

 • financial accounting — The branch of accounting concerned with classifying, measuring, and recording the transactions of a business. At the end of a period, usually a year but sometimes less, a profit and loss account, a balance sheet, a statement of total recognized… …   Big dictionary of business and management

 • Financial Accounting — Reporting of the financial position and performance of a firm through financial statements issued to external users on a periodic basis. The key difference between financial and managerial accounting is that financial accounting is aimed at… …   Investment dictionary

 • financial accounting — The maintenance of *accounting records and the preparation of *financial statements and related documents. Financial accounting, in contrast to *management accounting, tends to focus on accounting records for use outside an organization by… …   Auditor's dictionary

 • financial accounting — finansų apskaita statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Visų organizacijos finansinių operacijų ar operacijų, kurios yra susiję su jos ištekliais, registravimas. atitikmenys: angl. financial accounting šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • Financial Accounting Standards Board — ( FASB) An accounting industry organization; part of the Financial Accounting Foundation. FASB issues Statements of Financial Accounting Standards that define and govern GAAP for nongovernment entities in the United States. FASB also publishes… …   Financial and business terms

 • Financial Accounting Standards Board — (FASB) The designated organisation in the private sector for establishing standards of financial accounting and reporting in the US. These standards govern the preparation of financial reports. They are officially recognised as authoritative by… …   Law dictionary

 • Financial Accounting Standards Board — Infobox Non profit Non profit name = Financial Accounting Standards Board Non profit Non profit type = founded date = 1973 founder = location = Norwalk, Connecticut origins = Board Members = Robert H. Herz, ChairmanGeorge J. Batavick,… …   Wikipedia

 • Financial Accounting Standards Board — FASB The U.S. accounting standards setting organization. Based in Norwalk, CT, the FASB was established in 1973 as successor to the *Accounting Principles Board. The FASB’s Web site states that its mission is to establish and improve standards of …   Auditor's dictionary

 • Financial Accounting Standards Board — Das Financial Accounting Standards Board (FASB) ist ein us amerikanisches, privatrechtlich organisiertes Rechnungslegungsgremium.[1] Es hat die Zielsetzung festzulegen was United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) für… …   Deutsch Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»