Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

felce uğramak

 • 1 парализоваться

  несов., сов.

  Русско-турецкий словарь > парализоваться

 • 2 авария

  kaza; arıza
  * * *
  ж
  kaza; arıza ( поломка)

  потерпе́ть ава́рию — kazaya uğramak

  води́тель соверши́л ава́рию — şoför kaza yaptı

  Русско-турецкий словарь > авария

 • 3 агрессия

  saldırı
  * * *
  ж

  подве́ргнуться вооружённой агре́ссии — silahlı saldırıya uğramak

  поли́тика агре́ссии и войн — saldırganlık ve savaş politikası

  Русско-турецкий словарь > агрессия

 • 4 амнистия

  af
  * * *
  ж

  попа́сть под амни́стию — affa uğramak

  Русско-турецкий словарь > амнистия

 • 5 бывать

  olmak: bulunmak,
  olmak; gitmek,
  uğramak; gelmek
  * * *
  1) (происходить, случаться) olmak

  быва́ет и ху́же — beteri de olur

  быва́ет (и так), что... —...dığı (da) oluyor / olur

  все э́то быва́ло и ра́ньше — bütün bunlar önceleri de oluyordu

  с кем не быва́ло! — kimin başından geçmemiş ki!

  э́та боле́знь быва́ет и у дете́й — bu hastalık çocuklarda da olur / görülür

  ле́гче / про́ще не быва́ет — daha kolayı can sağlığı

  2) (находиться, быть) olmak, bulunmak

  по утра́м я быва́ю до́ма — sabahları (hep) evdeyim

  днём нас до́ма не быва́ет — gündüzleri evde yokuz

  3) gitmek (ходить, ездить); uğramak ( заходить); gelmek (приходить, приезжать)

  в го́роде он быва́ет ре́дко — şehre seyrek iner

  ••

  боле́зни как не быва́ло — hastalıktan eser kalmadı

  смотрю́: сосе́да - как не быва́ло — bir de baktım ki yanımdaki sır olup gitmiş

  как ни в чём не быва́ло — hiç bir şey olmamış gibi; bozuntuya vermeden, istifini bozmadan ( не смутившись)

  Русско-турецкий словарь > бывать

 • 6 выбегать

  uğramak
  * * *
  несов.; сов. - вы́бежать

  выбега́ть и́з дому — evden dışarı uğramak

  Русско-турецкий словарь > выбегать

 • 7 выскакивать

  atlamak; fırlamak; kurtulmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́скочить

  вы́скочить в окно́ / из окна́ — pencereden atlamak

  2) разг. fırlamak, uğramak

  вы́скочить на у́лицу — sokağa uğramak, dışarı fırlamak

  3) разг. düşmek, kurtulmak

  вы́скочить из рук — elinden kurtulmak

  ••

  вы́скочить из головы́ / из па́мяти — hatırından çıkmak

  Русско-турецкий словарь > выскакивать

 • 8 гонение

  kovuşturma,
  takip
  * * *
  с
  kovuşturma; takip (-bi)

  подверга́ться гоне́ниям — takiplere uğramak

  Русско-турецкий словарь > гонение

 • 9 давление

  basınç,
  baskı
  * * *
  с
  1) basınç (-)

  пар давле́нием в де́сять атмосфе́р — on atmosferlik buhar

  2) перен. baskı

  ока́зывать давле́ние на кого-л.birine baskı yapmak

  подверга́ться давле́нию извне́ — dışarıdan baskıya uğramak

  ••

  кровяно́е давле́ние — tansiyon, kan basıncı

  у неё пони́зилось давле́ние — tansiyonu düştü

  Русско-турецкий словарь > давление

 • 10 забегать

  koşmaya başlamak
  * * *
  I заб`егать
  сов.

  в коридо́ре забегали — koridorda koşuşmalar başladı

  II забег`ать
  несов.; сов. - забежа́ть
  1) ( бегом входить) koşarak girmek; dalmak
  2) разг. ( заходить) uğramak; girip çıkmak

  Русско-турецкий словарь > забегать

 • 11 завёртывать

  sarmak; sapmak; sıkıştırmak
  * * *
  несов.; сов. - заверну́ть

  завёртывать хлеб в бума́гу — ekmeği kağıda sarmak

  завёртывать за́ угол — köşeyi dönmek

  3) разг. ( заходить) uğramak
  4) (винт, гайку и т. п.) sıkıştırmak

  Русско-турецкий словарь > завёртывать

 • 12 заглядывать

  göz atmak,
  bakıvermek; girip çıkmak,
  uğramak
  * * *
  несов.; сов. - загляну́ть
  1) врз göz atmak; bakıvermek

  загля́дывать в слова́рь — sözlüğe bakmak

  он в кни́гу и не загля́дывал! — kitabı açmadı bile!

  загляну́ть в газе́ту — gazeteye göz atmak

  2) разг. (заходить куда-л.) girip çıkmak, uğramak
  ••

  загля́дывать вперёд — ileriye bakmak

  Русско-турецкий словарь > заглядывать

 • 13 заезжать

  uğramak (araç ile)
  * * *
  несов.; сов. - зае́хать
  1) ( приезжать ненадолго) (araba v.s. ile) uğramak
  2) (за кем-чем-л.) almaya gelmek

  я зае́ду за ва́ми на такси́ — taksi ile gelir, sizi alırım

  3) (попадать не туда, куда следует) girmek

  на́ша маши́на зае́хала в боло́то — bindiğimiz araba bir bataklığa girmiş

  Русско-турецкий словарь > заезжать

 • 14 залетать

  girmek; çıkmak; uğramak
  * * *
  несов.; сов. - залете́ть
  1) (влетать куда-л.) girmek

  Русско-турецкий словарь > залетать

 • 15 захаживать

  uğramak
  * * *
  разг.
  uğramak; girip çıkmak

  Русско-турецкий словарь > захаживать

 • 16 заходить

  uğramak,
  girip çıkmak; almaya gelmek; çekilmek; batmak
  * * *
  I сов.

  заходи́ть по ко́мнате — odada bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başlamak

  в коридо́ре заходи́ли — koridorda gidiş gelişler başladı

  II несов.; сов. - зайти́
  1) (к кому-л., куда-л.) uğramak; girip çıkmak ( ненадолго); girmek ( входить)

  ты заходи́л к больно́му? — hastayı yokladın mı?

  мне на́до зайти́ к дире́ктору — müdürü göreceğim

  да, да, он до́ма, заходи́те! — evde, evde, buyurun!

  2) (за кем-чем-л.) almaya gelmek

  за кни́гой я зайду́ пото́м — sonra gelir kitabı alırım

  заходи́ с друго́й стороны́ маши́ны — arabayı dolan gel

  4) ( скрываться) çekilmek

  со́лнце зашло́ за́ гору — güneş dağın gerisine çekildi / ardına indi

  5) ( о солнце) batmak
  6) в соч.

  речь зашла́ о... —...dan söz açıldı

  ••

  ты зашёл сли́шком далеко́ — fazla ileri gittin

  Русско-турецкий словарь > заходить

 • 17 качественный

  ка́чественные показа́тели — kalite göstergeleri

  подверга́ться ка́чественным измене́ниям — niteliksel / nitelikçe değişimlere uğramak

  2) разг. ( высокого качества) nitelikli; kaliteli
  ••

  ка́чественный ана́лиз — хим. nitel analiz

  Русско-турецкий словарь > качественный

 • 18 конфузиться

  несов.; сов. - сконфу́зиться
  mahcup olmak; bozulmak; bozuntuya uğramak

  Русско-турецкий словарь > конфузиться

 • 19 критика

  eleştiri
  * * *
  ж
  1) eleştiri; eleştirme

  кри́тика и самокри́тика — eleştiri ve özeleştiri

  кри́тика недоста́тков — eksiklikleri eleştirme

  подве́ргнуть кри́тике — eleştirmek

  подве́ргнуться кри́тике — eleştirilere uğramak

  2) собир. ( критики) eleştiriciler; eleştirmenler

  Русско-турецкий словарь > критика

 • 20 крупный

  iri
  * * *

  кру́пный песо́к — iri kum

  кру́пный виногра́д — iri taneli üzüm

  кру́пные слёзы — boncuk boncuk yaşlar

  кру́пные ка́пли по́та — boncuk boncuk terler

  2) ( о человеке) iri kıyım; iri yarı

  кру́пная же́нщина — iri yarı bir kadın

  3) врз büyük; önemli ( значительный)

  кру́пная индустри́я — büyük endüstri

  кру́пные успе́хи — büyük / önemli başarılar

  са́мый кру́пный вы́игрыш (в лотерее)büyük ikramiye

  кру́пная су́мма (де́нег) — büyük bir para

  кру́пный учёный — büyük bir bilgin

  кру́пная буржуази́я — büyük burjuvazi

  э́то кру́пный недоста́ток журна́ла — bu, derginin çok önemli bir eksikliğidir

  потерпе́ть кру́пное пораже́ние на вы́борах — seçimde büyük bir yenilgiye uğramak

  ме́жду ни́ми бы́ло мно́го ме́лких и кру́пных сты́чек — aralarında büyüklü küçüklü pek çok çatışma olmuştu

  ••

  кру́пный рога́тый скот — büyük baş hayvan

  вести́ кру́пную игру́ (в карты и т. п.)büyük oynamak

  ме́лкие и кру́пные де́ньги — bozuk ve bütün paralar

  Русско-турецкий словарь > крупный

См. также в других словарях:

 • felce uğramak — (bir iş) bir iş yarım kalmak, yürümez duruma gelmek, tam olarak durmak Yağmur yüzünden trafik felce uğradı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • felç — is., ci, tıp, Ar. felc İnme Birleşik Sözler kısmi felç Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller felç gelmek felç olmak felce uğramak felce uğratmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • nüzul inmek (veya gelmek) — hlk. felç geçirmek, felce uğramak Nedir bu hâlimiz, nüzul inmiş gibi yapıştık yere, bir türlü kıpırdayamıyoruz. N. Eray …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»