Перевод: с русского на персидский

fasten on

 • 1 влепить (II) (св)

  ............................................................
  [!! stick in the mud: بیعرضه، طفره رو، آدم کند، آدم عقب مانده، محافظه کار]
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > влепить (II) (св)

 • 2 закалывать (I) > заколоть (I)

  ............................................................
  1. stab
  (vt. & n.) خنجر زدن، زخم زدن، سوراخ کردن، زخم چاقو، تیر کشیدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) کشتار فجیع، قتل عام، خونریزی، ذبح، کشتار کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закалывать (I) > заколоть (I)

 • 3 закреплять (I) > закрепить (II)

  ............................................................
  (adj. & vt.) امن، محکم، تامین کردن، ایمن، بی خطر، مطمئن، استوار، درامان، تامین، حفظ کردن، محفوظ داشتن تامین کردن
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  3. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن
  ............................................................
  (v.) واگذار کردن، ارجاع کردن، تعیین کردن، مقرر داشتن، گماشتن، قلمداد کردن، اختصاص دادن، بخش کردن، ذکر کردن
  ............................................................
  (vt.) محکم کردن، یکی کردن، یک رقم کردن
  ............................................................
  (vt.) تقویت کردن، محکم کردن، مدد کردن
  ............................................................
  (adj. & vt.) یکنواخت، محکم، پرپشت، استوار، ثابت، پی درپی، مداوم، پیوسته و یکنواخت کردن، استوار یا محکم کردن، ساکن شدن
  ............................................................
  9. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن

  Русско-персидский словарь > закреплять (I) > закрепить (II)

 • 4 застёгивать (I) > застегнуть (I)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) وصل شدن، منظومه، سیستم

  Русско-персидский словарь > застёгивать (I) > застегнуть (I)

 • 5 застёгиваться (I) > застегнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) آماده استفاده کردن، شروع به کار کردن، انجام دادن، لخت شدن
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن

  Русско-персидский словарь > застёгиваться (I) > застегнуться (I)

 • 6 зашпиливать (I) > зашпилить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > зашпиливать (I) > зашпилить (II)

 • 7 крепить (II) (нсв)

  ............................................................
  1. fix
  (v.) کار گذاشتن، درست کردن، پابرجا کردن، نصب کردن، محکم کردن، استوار کردن، سفت کردن، جادادن، چشم دوختن به، تعیین کردن، قرار دادن، بحساب کسی رسیدن، تنبیه کردن، ثابت شدن، ثابت ماندن، مستقر شدن، گیر، حیص و بیص، تنگنا، مواد مخدره، افیون
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نیرومند کردن، قوی کردن، تقویت دادن، تقویت یافتن، تحکیم کردن
  ............................................................
  (v.) (طب) قبض کردن، یبوست دادن، خشکی آوردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > крепить (II) (нсв)

 • 8 липнуть (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن

  Русско-персидский словарь > липнуть (I) (нсв)

 • 9 навязывать (I) > навязать (I)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  2. tie
  (vt. & vi. & n.) دستمال گردن، کراوات، بند، گره، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی بستن، گره زدن، زدن
  ............................................................
  3. knit
  (past: knitted, knit ; past participle: knitted, knit
  (vt.) بافتن، کشبافی کردن، بهم پیوستن، گره زدن، بستن
  ............................................................
  (vt.) تحمیل کردن، اعمال نفوذ کردن، گرانبار کردن، مالیات بستن بر
  ............................................................
  (past: thrust ; past participle: thrust
  (vt. & n.) فرو کردن، انداختن، پرتاب کردن، چپاندن، سوراخ کردن، رخنه کردن در، به زور باز کردن، نیرو، فشار موتور، نیروی پرتاب، زور، فشار
  ............................................................
  (vt.) جا زدن، چیزی را بجای دیگری جا زدن، جیب بری کردن، بقالب زدن (چیز تقلبی)

  Русско-персидский словарь > навязывать (I) > навязать (I)

 • 10 нацеплять (I) > нацепить (II)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нацеплять (I) > нацепить (II)

 • 11 перекручивать (I) > перекрутить (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перекручивать (I) > перекрутить (II)

 • 12 перетягивать (I) > перетянуть (I)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  2. coax
  (vt.) ریشخند کردن، نوازش کردن، چرب زبانی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) فریفتن، اغوا کردن، تطمیع، به دام کشیدن، جلب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  (v.) سنگین تر بودن از، مهمتر بودن از
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > перетягивать (I) > перетянуть (I)

 • 13 подпоясывать (I) > подпоясать (I)

  ............................................................
  1. belt
  (vt. & vi. & n.) کمربند، تسمه، بند چرمی، شلاق زدن، (کمر) بستن، محاصره ردن، باشدت حرکت یا عمل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подпоясывать (I) > подпоясать (I)

 • 14 прибивать (I) > прибить (II)

  ............................................................
  1. nail
  (v.) ناخن، سم، چنگال، چنگ، میخ، میخ سرپهن، گل میخ، با میخ کوبیدن، با میخ الصاق کردن، به دام انداختن، قاپیدن، زدن، کوبیدن، گرفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پهن کردن، مسطح کردن، بیمزه کردن، نیم نت پائین آمدن، روحیه خودرا باختن
  ............................................................
  4. lay
  (past: laid ; past participle: laid
  (vt. & vi. & n.) خواباندن، دفن کردن، گذاردن، تخم گذاردن، داستان منظوم، آهنگ ملودی، الحان
  (adj.) غیر متخصص، ناویژه کار، خارج از سلک روحانیت، غیر روحانی
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прибивать (I) > прибить (II)

 • 15 прикалывать (I) > приколоть (I)

  ............................................................
  1. pin
  (pl. & vt. & n.) سنجاق، پایه سنجاقی، میخ کوچک ساعت، محور کوچکی که چیزی دورآن بگردد، دستگیره در، گیره، گیره سر، گیره کاغذ، گیره لباس، (در بولینگ) میله چوبی، سنجاق زدن به، باسنجاق محکم کردن، متصل کردن به، گیر افتادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прикалывать (I) > приколоть (I)

 • 16 приколачивать (I) > приколотить (II)

  ............................................................
  1. nail up/down
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > приколачивать (I) > приколотить (II)

 • 17 прикреплять (I) > прикрепить (II)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  2. nail
  (v.) ناخن، سم، چنگال، چنگ، میخ، میخ سرپهن، گل میخ، با میخ کوبیدن، با میخ الصاق کردن، به دام انداختن، قاپیدن، زدن، کوبیدن، گرفتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) الصاق کردن، بستن، پیوستن، پیوست کردن، ضمیمه کردن، چسباندن، نسبت دادن، گذاشتن، (حق.) ضبط کردن، توقیف شدن، دلبسته شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) دفتر ثبت، ثبت آمار، دستگاه تعدیل گرما، پیچ دانگ صدا، لیست یا فهرست، ثبت کردن، نگاشتن، در دفتر وارد کردن، نشان دادن، منطبق کردن، ثبات

  Русско-персидский словарь > прикреплять (I) > прикрепить (II)

 • 18 прикрепляться (I) > прикрепиться (II)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) دفتر ثبت، ثبت آمار، دستگاه تعدیل گرما، پیچ دانگ صدا، لیست یا فهرست، ثبت کردن، نگاشتن، در دفتر وارد کردن، نشان دادن، منطبق کردن، ثبات

  Русско-персидский словарь > прикрепляться (I) > прикрепиться (II)

 • 19 прикручивать (I) > прикрутить (II)

  ............................................................
  1. tie
  (vt. & vi. & n.) دستمال گردن، کراوات، بند، گره، قید، الزام، علاقه، رابطه، برابری، تساوی بستن، گره زدن، زدن
  ............................................................
  2. bind
  (past: bound ; past participle: bound
  (vt. & n.) بستن، گرفتار و اسیر کردن، مقید و محصور کردن، بهم پیوستن، چسباندن، صحافی کردن و دوختن، الزام آور و غیر قابل فسخ کردن (بوسیله تعهد یابیعانه)، متعهد و ملزم ساختن، بند، قید، بستگی، علاقه، مقید کردن، جلد کردن
  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прикручивать (I) > прикрутить (II)

 • 20 пристёгивать (I) > пристегнуть (I)

  ............................................................
  (vt.) بستن، محکم کردن، چسباندن، سفت شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تکمه، دکمه، غنچه، هر چیزی شبیه دکمه، تکمه زدن، با تکمه محکم کردن

  Русско-персидский словарь > пристёгивать (I) > пристегнуть (I)

См. также в других словарях:

 • fasten — fasten …   Deutsch Wörterbuch

 • Fasten — ist die willentliche, völlige oder teilweise Enthaltung von Speisen, Getränken und Genussmitteln. Unter striktem Fasten versteht man den völligen Verzicht auf Speisen und Getränke über einen bestimmten Zeitraum hinweg, üblicherweise für einen… …   Deutsch Wikipedia

 • fastēn — *fastēn, *fastæ̅n germ., schwach. Verb: nhd. festhalten, fasten; ne. hold, fast (Verb); Rekontruktionsbasis: got., ae., afries., anfrk., as., ahd.; Etymologie: Lüs.?, Lbd.? …   Germanisches Wörterbuch

 • fasten — Vsw std. (9. Jh.), mhd. vasten, ahd. fastēn Stammwort. Aus g. * fast ǣ Vsw. fasten , auch in gt. fastan, anord. fasta, ae. fæstan. Vorchristliche Wörter für fasten in den alten Sprachen bezeichnen entweder einfach das Nicht Essen (gr. nẽstis… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

 • fasten — fasten, fix, attach, affix mean to make something stay firmly in place or in an assigned place. All but fix (and that sometimes) imply a uniting or joining of one thing to another or of two things together. Fasten implies an attempt to keep a… …   New Dictionary of Synonyms

 • Fasten — Fas ten, v. t. [imp. & p. p. {Fastened}; p. pr. & vb. n. {Fastening}.] [AS. f[ae]stnian; akin to OHG. festin[=o]n. See {Fast}, a.] 1. To fix firmly; to make fast; to secure, as by a knot, lock, bolt, etc.; as, to fasten a chain to the feet; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Fasten — Fasten, verb. reg. neutr. welches das Hülfswort haben erfordert, sich aller Speise enthalten. Ich habe den ganzen Tag gefastet. Lange fasten ist kein Brot sparen. Ein Fasten anordnen. In engerer, und besonders der in der Römischen und… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

 • Fasten — Fasten, 1) die gänzliche Enthaltung vom Genuß von Nahrungsmitteln, ist in leichten Unpäßlichkeiten, bes. solchen mit Störung der Verdauung, oft ein Hauptmittel, um diese zu beseitigen. Ein längeres F. verträgt der Körper nicht, sondern geräth… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • fasten up — ˌfasten ˈup [transitive] [present tense I/you/we/they fasten up he/she/it fastens up present participle fastening up past tense …   Useful english dictionary

 • Fasten — Fasten. Da die Enthaltung von kräftigen Nahrungsmitteln, besonders Fleischspeisen, ein Förderungsmittel für geistige Thätigkeit ist, und sonach wesentlich zur Erhebung des Gemüthes beiträgt, so trafen weise Gesetzgeber die Verordnung der Fasten,… …   Damen Conversations Lexikon

 • Fasten — Fasten, das, lat. jejunium, frz. jeûne, engl. fasting, Beschränkung sinnlicher Genüsse besonders der Nahrungsmittel od. Verzichtleistung auf dieselben. F. ist in krankhaften Zuständen, namentlich in Verdauungskrankheiten, häufig das einfachste… …   Herders Conversations-Lexikon

Книги

Другие книги по запросу «fasten on» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»