Перевод: с русского на персидский

fall over backwards

 • 1 опрокидываться (I) > опрокинуться (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) واژگونی، واژگون کردن، برانداختن، مضمحل کردن، چپه کردن یا شدن
  ............................................................
  (vt.) (نظ.) واژگون کردن کشتی، واژگون شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > опрокидываться (I) > опрокинуться (I)

 • 2 ложиться (II) > лечь

  ............................................................
  (v.) استراحت کردن، استراحت کوتاه، تسامح کردن، از زیر کار شانه خالی کردن، دراز کشیدن
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  4. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  5. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن
  ............................................................
  6. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  7. rest
  (v.) آسایش، استراحت، محل استراحت، آسودن، استراحت کردن، آرمیدن، تجدید قوا، کردن، تکیه دادن، متکی بودن به، الباقی، نتیجه، بقایا، سایرین، دیگران، باقیمانده

  Русско-персидский словарь > ложиться (II) > лечь

 • 3 облетать (I) > облететь (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (pl. & vt. & vi. & n.) دامن لباس، دامنه، دامنه کوه، حومه شهر، حوالی، دامن دوختن، دامن دار کردن، حاشیه گذاشتن به، از کنار چیزی رد شدن، دور زدن، احاطه کردن
  ............................................................
  عید فصح، عید فطر، غفلت کردن
  ............................................................
  (past: spread ; past participle: spread
  (adj. & vt. & vi. & n.) پخش کردن، گستردن، فرش کردن، گسترش یافتن، منتشر شدن، بصط و توسعه یافتن، گسترش، وسعت، شیوع، پهن کردن، پهن شدن
  ............................................................
  5. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  7. lose/shed its leaves

  Русско-персидский словарь > облетать (I) > облететь (I) I

 • 4 переливаться (I) > перелиться (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سرشار شدن یا کردن لبریز شدن، طغیان کردن، طغیان، سیل، اضافی، سرریز
  ............................................................
  (v.) لبریز شدن، مرور کردن، زیر گرفتن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) نور ضعیف، پرتو آنی، سوسو، (مج.) تظاهر موقتی، نور دادن، سوسو زدن
  ............................................................
  (v.) درخشیدن، برق زدن، جسته جسته برق زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تلقیق کردن، سوار کردن، تعدیل کردن، میزان کردن، بمایه درآوردن، زیروبم کردن، برابری کردن، مطابق کردن، (مو.) یک پرده یامقام، تغییرپرده و مقام دادن، تحریر دادن، تنظیم کردن، ملایم کردن، نرم کردن، با آواز خواندن، تلحین کردن، (برق) فرکانس و نوسانات امواج الکتریکی را تغییر دادن، میزان کردن رادیو

  Русско-персидский словарь > переливаться (I) > перелиться (II)

 • 5 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 6 больше

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  4. more
  (adv. & adj.) بیشتر، زیادتر، بیش

  Русско-персидский словарь > больше

 • 7 валить (II) > повалить (II) II

  ............................................................
  (v.) رمه، گله، گروه، جمعیت، دسته پرندگان، به صورت گله و رمه در آمدن، گرد آمدن، جمع شدن، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آروغ زدن، مانند آروغ بیرون آوردن، با زور خارج شدن (مثل گلوله از تفنگ)، با خشونت ادا کردن (مثل فحش و غیره)، بشدت بیرون انداختن (باout یا forth)، آروغ
  ............................................................
  4. fall thicky/heavily
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II) II

 • 8 валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

 • 9 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

 • 10 вербовать (I) > завербовать (I)

  ............................................................
  (vt. & n.) تازه سرباز، کارمند تازه، نو آموز استخدام کردن، نیروی تازه گرفتن، حال آمدن
  ............................................................
  (vt.) برای سربازی گرفتن، نام نویسی کردن، کمک طلب کردن از، درفهرست نوشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вербовать (I) > завербовать (I)

 • 11 вертеть (II) (нсв)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. turn
  (vt. & n.) نوبت، چرخش، گردش (بدور محور یامرکزی)، چرخ، گشت ماشین تراش، پیچ خوردگی، قرقره، استعداد، میل، تمایل، تغییر جهت، تاه زدن، برگرداندن، پیچاندن، گشتن، چرخیدن، گرداندن، وارونه کردن، تبدیل کردن، تغییر دادن، دگرگون ساختن
  ............................................................
  2. spin
  (past: spun, span ; past participle: spun
  (vt. & vi. & n.) فرفره، چرخش (بدور خود)، (دور خود) چرخیدن، ریسیدن، رشتن، تنیدن، به درازا کشاندن، چرخاندن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چرخش، گردش، چرخیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вертеть (II) (нсв)

 • 12 ветшать (I) > обветшать (I)

  فعل fall into decay

  Русско-персидский словарь > ветшать (I) > обветшать (I)

 • 13 влюбляться (I) > влюбиться (II)

  فعل fall in love

  Русско-персидский словарь > влюбляться (I) > влюбиться (II)

 • 14 внеплановый (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) زیادی، زائد، فوق العاده، اضافی، بزرگ، یدکی، (پیشوند) خارجی، بسیار، خیلی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > внеплановый (-ая, -ое, -ые)

 • 15 возглавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавить (II) (св)

 • 16 вон II

  ............................................................
  آنجا، درآنجا، به آنجا، بدانجا، در این جا، دراین موضوع، آن مکان
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вон II

 • 17 вспять

  قید backwards
  عقب افتاده، به پشت، از پشت، وارونه، عقب مانده، کودن

  Русско-персидский словарь > вспять

 • 18 втюриться (II) (св)

  فعل fall in love

  Русско-персидский словарь > втюриться (II) (св)

 • 19 вульгаризация

  ............................................................
  ............................................................
  عوام پسند سازی، تعمیم چیزی بزبان ساده

  Русско-персидский словарь > вульгаризация

 • 20 вульгаризировать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) عوامانه کردن، پست کردن، مبتذل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вульгаризировать (I) (нсв и св)

См. также в других словарях:

 • fall\ over\ backwards — • fall over backwards • fall over oneself v. phr. To do everything you can to please someone; try very hard to satisfy someone. The hotel manager fell over backwards to give the movie star everything she wanted. The boys fell over themselves… …   Словарь американских идиом

 • fall over backwards — verb try very hard to please someone She falls over backwards when she sees her mother in law • Syn: ↑bend over backwards • Hypernyms: ↑act, ↑behave, ↑do • Verb Frames …   Useful english dictionary

 • fall over backwards —    If you fall over backwards to accomplish something, you do everything you possibly can to please and impress.     Sally s mother fell over backwards to make her wedding reception a memorable event …   English Idioms & idiomatic expressions

 • fall over backwards — or[fall over oneself] {v. phr.} To do everything you can to please someone; try very hard to satisfy someone. * /The hotel manager fell over backwards to give the movie star everything she wanted./ * /The boys fell over themselves trying to get… …   Dictionary of American idioms

 • fall over backwards — or[fall over oneself] {v. phr.} To do everything you can to please someone; try very hard to satisfy someone. * /The hotel manager fell over backwards to give the movie star everything she wanted./ * /The boys fell over themselves trying to get… …   Dictionary of American idioms

 • fall over backwards —  Go to considerable lengths (usu. to help) …   A concise dictionary of English slang

 • fall\ over\ oneself — • fall over backwards • fall over oneself v. phr. To do everything you can to please someone; try very hard to satisfy someone. The hotel manager fell over backwards to give the movie star everything she wanted. The boys fell over themselves… …   Словарь американских идиом

 • fall over yourself — See: FALL OVER BACKWARDS …   Dictionary of American idioms

 • fall over yourself — See: FALL OVER BACKWARDS …   Dictionary of American idioms

 • fall\ over\ yourself — See: fall over backwards …   Словарь американских идиом

 • bend over backwards — verb try very hard to please someone She falls over backwards when she sees her mother in law • Syn: ↑fall over backwards • Hypernyms: ↑act, ↑behave, ↑do • Verb Frames …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»