Перевод: с русского на персидский

fall into

 • 1 ветшать (I) > обветшать (I)

  فعل fall into decay

  Русско-персидский словарь > ветшать (I) > обветшать (I)

 • 2 задремать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > задремать (I) (св)

 • 3 негодность

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) کهنه و فرسوده شدن (در اثر استعمال)، از پا درآوردن و مطیع کردن، کاملا خسته کردن

  Русско-персидский словарь > негодность

 • 4 оскудевать (I) > оскудеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. be depleted/impoverished

  Русско-персидский словарь > оскудевать (I) > оскудеть (I)

 • 5 отжить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отжить (II) (св)

 • 6 разделяться (I) > разделиться (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) تقسیم شده
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разделяться (I) > разделиться (II)

 • 7 срабатываться (I) > сработаться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > срабатываться (I) > сработаться (I)

 • 8 становиться (II) > стать (I) II

  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > становиться (II) > стать (I) II

 • 9 приходиться (II) > прийтись (I)

  ............................................................
  1. fit
  (v.) بیهوشی، غش، تشنج، هیجان، درخور، مناسب، شایسته، تندرست، اندازه بودن (جامه) برازندگی، زیبنده بودن بر، مناسب بودن برای، (مج.) شایسته بودن، متناسب کردن، سوار یا جفت کردن، (حق.) صلاحیت دار کردن، تطبیق کردن، قسمتی از شعر یاسرود، بند، (با into) گنجاندن یا گنجیدن، در خور، مقتضی، خوراندن
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مربوط، وابسته

  Русско-персидский словарь > приходиться (II) > прийтись (I)

 • 10 умолкать (I) > умолкнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (vi.) ایستادن، موقوف شدن، دست کشیدن، گرفتن، وقفه، ایست، توقف

  Русско-персидский словарь > умолкать (I) > умолкнуть (I)

 • 11 беситься (II) > взбеситься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. rage
  (vt. & vi. & n.) دیوانگی، خشم، غضب، خروشیدن، میل مفرط، خشمناک شدن، غضب کردن، شدت داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беситься (II) > взбеситься (II)

 • 12 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 13 в I

  ............................................................
  1. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  2. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  3. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  4. into
  توی، اندر، در میان، در ظرف، به، بسوی، بطرف، نسبت به، مقارن
  ............................................................
  5. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  6. at a distance of...

  Русско-персидский словарь > в I

 • 14 валить (II) > повалить (II) II

  ............................................................
  (v.) رمه، گله، گروه، جمعیت، دسته پرندگان، به صورت گله و رمه در آمدن، گرد آمدن، جمع شدن، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آروغ زدن، مانند آروغ بیرون آوردن، با زور خارج شدن (مثل گلوله از تفنگ)، با خشونت ادا کردن (مثل فحش و غیره)، بشدت بیرون انداختن (باout یا forth)، آروغ
  ............................................................
  4. fall thicky/heavily
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II) II

 • 15 валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

 • 16 ввод

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ввод

 • 17 ввысь

  قید high into the air

  Русско-персидский словарь > ввысь

 • 18 вглубь

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вглубь

 • 19 вдаль

  قید into the distance

  Русско-персидский словарь > вдаль

 • 20 вдумываться (I) > вдуматься (I)

  ............................................................
  (vt.) رسیدگی کردن (به)، ملاحظه کردن، تفکر کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вдумываться (I) > вдуматься (I)

См. также в других словарях:

 • fall into — index incur Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • fall into — the hands of, be captured by; drop within, descend toward …   English contemporary dictionary

 • fall into — phrasal verb [transitive] Word forms fall into : present tense I/you/we/they fall into he/she/it falls into present participle falling into past tense fell into past participle fallen into 1) fall into something to start doing something by chance …   English dictionary

 • Fall into Me — Infobox single Name = Fall Into Me Artist = Emerson Drive from Album = Emerson Drive Recorded = Format = CD single Released = Late 2002 Genre = Country music Length = 2:48 Label = DreamWorks Writer = Danny Orton, Jeremy Stover Producer = Richard… …   Wikipedia

 • fall into — verb be included in or classified as (Freq. 14) This falls under the rubric various • Syn: ↑fall under • Hypernyms: ↑constitute, ↑represent, ↑make up, ↑comprise, ↑ …   Useful english dictionary

 • fall into — verb a) To go into something by falling. The cat might fall into the pool if youre not careful. b) To enter something (especially a profession) without having planned it. Most of us didnt plan to be designers, we just fell into the job …   Wiktionary

 • fall into — PHRASAL VERB If you fall into conversation or a discussion with someone, usually someone you have just met, you start having a conversation or discussion with them. [V P n] Over breakfast at my motel, I fell into conversation with the owner of a… …   English dictionary

 • fall into — Synonyms and related words: accept, acquire, alter into, assume, attack, attempt, be converted into, be responsible for, become, bring down, bring on, bring upon, buckle to, change into, come round to, contract, embark in, embark upon, endeavor,… …   Moby Thesaurus

 • fall into the wrong hands — to come to be held or possessed by the wrong person or group There could be a disaster if the weapons fell into the wrong hands. • • • Main Entry: ↑fall fall into the wrong hands see ↑fall, 1 • • • Main Entry: ↑hand fall into the wrong hands …   Useful english dictionary

 • fall into the hands of — to come to be held or possessed by (someone) Officials are concerned that the stolen weapons may fall into the hands of terrorists. [=that terrorists may get/obtain the stolen weapons] • • • Main Entry: ↑fall fall into the hands of see ↑fall, 1 …   Useful english dictionary

 • Fall into the alecia — Into Alicia is a four piece hardcore experimental screamo band from Carlisle, UK. Formely known as Fall Into The Alecia. The band consists of Paul Carr (Vocals), Billy McCubbin (Guitar), Christof Scott (Bass), and Robert Simpson (Drums).Into… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «fall into» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»