Перевод: с русского на персидский

fall back

 • 1 запрокидываться (I) > запрокинуться (I)

  فعل fall back

  Русско-персидский словарь > запрокидываться (I) > запрокинуться (I)

 • 2 отступать (I) > отступить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) کنار کشیدن، عقب کشیدن، خودداری کردن از، دور شدن، بعقب سرازیر شدن، پس رفتن
  ............................................................
  (vt. & n.) عقب نشینی کردن، عقب نشینی، کناره گیری، گوشه عزلت، انزوا، عقب نشاندن، پس گرفتن، عقب زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  (vi.) منحرف شدن، منحرف، کجرو شدن، انحراف ورزیدن، غیر سالم

  Русско-персидский словарь > отступать (I) > отступить (II)

 • 3 отхлынуть (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отхлынуть (I) (св)

 • 4 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

 • 5 схлынуть (I) (св)

  ............................................................
  1. recede/withdraw with a rush
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) مسیل، نهر، جریان، رود، جوی، جماعت، جاری شدن، ساطع کردن، به طور کامل افراشتن (پرچم)
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > схлынуть (I) (св)

 • 6 отваливаться (I) > отвалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отваливаться (I) > отвалиться (II)

 • 7 валить (II) > повалить (II) II

  ............................................................
  (v.) رمه، گله، گروه، جمعیت، دسته پرندگان، به صورت گله و رمه در آمدن، گرد آمدن، جمع شدن، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) گروه، جمعیت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) آروغ زدن، مانند آروغ بیرون آوردن، با زور خارج شدن (مثل گلوله از تفنگ)، با خشونت ادا کردن (مثل فحش و غیره)، بشدت بیرون انداختن (باout یا forth)، آروغ
  ............................................................
  4. fall thicky/heavily
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валить (II) > повалить (II) II

 • 8 валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валиться (II) > повалиться (II), свалиться (II)

 • 9 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 10 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 11 ветшать (I) > обветшать (I)

  فعل fall into decay

  Русско-персидский словарь > ветшать (I) > обветшать (I)

 • 12 влюбляться (I) > влюбиться (II)

  فعل fall in love

  Русско-персидский словарь > влюбляться (I) > влюбиться (II)

 • 13 водворять (I) > водворить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن

  Русско-персидский словарь > водворять (I) > водворить (II)

 • 14 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 15 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 16 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 17 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 18 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 19 воскрешать (I) > воскресить (II)

  ............................................................
  (v.) زنده کردن، احیا کردن، رستاخیز کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن

  Русско-персидский словарь > воскрешать (I) > воскресить (II)

 • 20 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

См. также в других словарях:

 • fall\ back\ on — • fall back on • fall back upon v 1. To retreat to. The enemy made a strong attack, and the soldiers fell back on the fort. 2. To go for help to; turn to in time of need. When the big bills for Mother s hospital care came, Joe was glad he had… …   Словарь американских идиом

 • fall back — {v.} To move back; go back. Usually used with a group as subject. * /The army fell back before their stubborn enemies./ * /The crowd around the hurt boy fell back when someone shouted Give him air! / Compare: DROP BACK, GIVE WAY …   Dictionary of American idioms

 • fall back — {v.} To move back; go back. Usually used with a group as subject. * /The army fell back before their stubborn enemies./ * /The crowd around the hurt boy fell back when someone shouted Give him air! / Compare: DROP BACK, GIVE WAY …   Dictionary of American idioms

 • fall back on — (something) to depend on something after a loss or failure. The family has no savings to fall back on. I fell back on skills I had learned years ago when I had to earn a living for myself …   New idioms dictionary

 • fall back — [v] retreat back, draw back, give back, recede, recoil, retire, retrocede, retrograde, surrender, withdraw, yield; concept 195 Ant. forge, forward, progress …   New thesaurus

 • fall back — ► fall back retreat. Main Entry: ↑fall …   English terms dictionary

 • fall back on — ► fall back on have recourse to when in difficulty. Main Entry: ↑fall …   English terms dictionary

 • fall-back — fallˈ back adjective Used as a retreat, or second alternative (also noun) • • • Main Entry: ↑fall …   Useful english dictionary

 • fall back (up)on — To have recourse to as an expedient or resource in reserve ● fall …   Useful english dictionary

 • fall back — index regress, relapse, retire (retreat), retreat Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • fall back on — index exploit (make use of) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Книги

Другие книги по запросу «fall back» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»