Перевод: с английского на все языки

fakulteti

 • 1 school

  I 1. [sku:l] noun
  1) (a place for teaching especially children: She goes to the school; He's not at university - he's still at school; (American) He's still in school.) šola
  2) (the pupils of a school: The behaviour of this school in public is sometimes not very good.) šola
  3) (a series of meetings or a place for instruction etc: She runs a sewing school; a driving school.) tečaj
  4) (a department of a university or college dealing with a particular subject: the School of Mathematics.) oddelek
  5) ((American) a university or college.) fakulteta
  6) (a group of people with the same ideas etc: There are two schools of thought about the treatment of this disease.) šola
  2. verb
  (to train through practice: We must school ourselves to be patient.) (iz)uriti (se), navaditi (se)
  - schoolboy
  - schoolgirl
  - schoolchild
  - school-day
  - schooldays
  - schoolfellow
  - school-leaver
  - schoolmaster
  - schoolmate
  - school-teacher
  II [sku:l] noun
  (a group of certain kinds of fish, whales or other water animals swimming about: a school of porpoises.) jata
  * * *
  I [sku:l]
  1.
  noun
  šola (tudi figuratively), pouk, čas pouka; kurz, tečaj, šolanje; vzgoja; učenci; šolsko poslopje, učilnica, predavalnica; študijska skupina na fakulteti; dvorana za izpraševanje na univerzi; plural univerze v kolektivnem smislu; sholastiki, sholastika; privrženci, učenci, šola (slikarska itd.); slang tolpa, banda; osebe, ki sodelujejo v kaki hazardni igri
  board school — javna osnovna šola, ki jo upravlja krajevni šolski odbor
  a boy just from school — deček, ki je pravkar končal šolanje
  boys' school, girls' school — deška, dekliška šola
  continuation school — nadaljevalna šola, šola za odrasle
  elementary school, primary schoolosnovna šola
  free school — šola, v kateri se ne plača šolnina
  grammar school — klasična gimnazija, srednja šola
  public school — zasebna šola, ki pripravlja učence za univerzo
  a severe school — stroga, trda šola
  to go to school — iti, hoditi v šolo; šolati se
  to go to school to s.o.iti v šolo h komu
  to leave school — zapustiti šolo, končati šolanje
  to tell tales out of school figuratively izblekniti, izdati tajnost;
  2.
  adjective
  šolski; history sholastičen
  II [sku:l]
  transitive verb
  poslati, dati v šolo; šolati; poučevati, vaditi, uriti, vežbati, naučiti, priučiti; figuratively (po)učiti, dajati nauke; dresirati; vzgajati, vzgojiti; (po)karati, brzdati, obvladati, disciplinirati, navaditi na disciplino, na red
  to be well schooled in — biti dobro šolan v, izučen v (za)
  to school o.s. — krotiti se, obvlad(ov)ati se
  to school o.s. to s.th. (to patience)navaditi se na kaj (na potrpljenje)
  III [sku:l]
  1.
  noun
  truma (vlak) rib (kitov);
  2.
  intransitive verb
  plavati, iti v trumah, v vlakih (o ribah)

  English-Slovenian dictionary > school

 • 2 academic

  [ækë'demik] adj., n. - adj 1. akademik; academic year vit akademik. 2. letrar, klasik (lëndë mësimore). 3. teorik, pa zbatime praktike; the issue is purely academic kjo është thjesht një çështë teorike
  - n. 1. kërkues; dijetar. 2. pedagog univerziteti. 3. pl. studime
  academic advisor [ækë'demik ëd'vaizë:] n. amer. këshilltar për studimet
  academic dean [ækë'demik di:n] n. amer. dekan fakulteti
  academic freedom [ækë'demik 'fri:dëm] n. liri e arsimit
  academic officers [ækë'demik 'ofisë:(r)] n. amer. kuadri pedagogjik dhe administrativ
  academic rank [ækë'demik rænk] n. gradë shkencore
  academic standards [ækë'demik 'stændë:(r)d] n. nivel shkollor
  academic staff [ækë'demik sta:f] trupi mësimor (pedagogjik), tërësia e arsimtarëve të një shkolle; të një fakulteti etj
  academic year [ækë'demik jië:] vit akademik
  * * *
  akademik

  English-Albanian dictionary > academic

 • 3 art

  art I [a:t] n 1. art; the fine arts artet e bukura; work of art vepër arti; art gallery galeri artesh
  2. mjeshtri, zanat; art of cooking arti i gatimit, arti i kuzhinës
  3. marifet, dredhi; he used no art to persuade them ai nuk përdori asnjë dredhi per t'i bindur
  4. shkenca shoqërore; shkenca humane
  Faculty of Arts Fakulteti i Shkencave Shoqërore e Humane
  Bachelor of Arts i diplomuar (në shkenca joteknike)
  Master of Arts Kandidat i Shkencave
  art II [a:t] vjet. (veta II njëjës e tashme dëftore e foljes be) je
  art collection n. koleksion veprash arti
  art college n. shkollë e arteve të bukura
  art deco n. art dekorativ
  art exhibition n. ekspozitë arti
  art form n. art; veprimtari artistike
  * * *
  art

  English-Albanian dictionary > art

 • 4 computer

  [këm'pju:të:] n 1. makinë llogaritëse; kompjuter, ordinator. 2. llogaritës, njehsues (person)
  - Kompjuteri është pajisje elektronike shumë e ndërlikuar që shërben për regjistrimin, transmetimin dhe përpunimin e informatave që mund të manifestohen si llogaritje, udhëheqje të proceseve, përpunim i tekstit, të dhënave të ndryshme si dhe për përdorime më të përgjithëshme. Kompjuteri, marrë në kuptimin e gjerë, përbëhet prej dy komponentëve të quajtura: harduer ( hardware - pjesë fizike e tij) dhe softuer ( software - programet dhe udhëzimet për punë). Me fjalë tjera, softueri është pjesa programore e hardueri pjesa mekanika e kompjuterit.
  Hardueri përmban komponentet fizike të kompjuterit siç janë: tastiera ( Keyboard), monitori, shtypësi ( Printer), miu ( Mouse), disku i ngurtë ( Hard Disk), njësia e diskut, disketa ( Floppy Disk), njësia e disketës, CD-ROM-i ( CD ROM), njësia e CD-ROM-it, vizatuesi, modemi, lexuesi ( Scanner), kamera digjitale etj.
  Softueri përmbanë programet dhe të dhënat të cilat e udhëzojnë kompjuterin në punën e tij, literatura, dokumentacioni dhe udhëzimet në lidhje me kompjuterin. Hardueri mund të krahasohet me gramafonin e disqet, ndërsa softueri me muzikën e inçizuar në disqe.)
  Zhvillimi historik i kompjuterit
  - Njeriu gjithmon ka tentuar të zgjidhë edhe problemet monotone, të vështira dhe të papërshtatshme. Gjatë zgjidhjeve të këtyre problemeve ka hasur në punë të vështira fizike, prandaj, çdo here ka tentuar që të liroj veten nga këta punë duke menduar makina të lloj-llojshme. Një makinë e këtyllë për lehtësimin e llogaritjeve aritmetike është makina e quajtur Abacus për të cilën dihet se është në përdorim prej para 5000 vjetëve. Kjo makinë i ngjanë numratores së sotme të cilën e përdorin nxënësit në klasë të pare dhe njihet si zanafilla e kompjuterëve të sotëm. Prej kohës së zbulimit të Abacusit e deri në shekullin 17 historia e zhvillimit të kompjuterëve nuk posedon të dhëna për ndonjë lëvizje në rrugën e zhvillimit të kompjuterëve.
  - Gjatë shekullit 17, respektivisht në vitin 1614 matematikani skocez J. Napier zbulon logaritmet dhe në vtin 1622 W. Oughtred ndërton kompjuterin (makinën) logaritmik cirkular për llogaritjen e logaritmeve.
  - Në vitin 1649 Blaise Pascal ndërton makinën mekanike për kryerjen e operacioneve aritmetike. Makina e Pascalit është e ndërtuar prej disa dhëmbëzorëve të cilët në lëvizje vendohen mekanikisht (me dorë). Ideja e konstruktimit të një makine-kalkulatori (kalkulator quhet makina e cila kryen operacionet aritmetike) ka qenë lehtësimi i punës së të atit të tij i cili ka qenë puntor i tatimeve (mbledhës i tatimeve) dhe ka patur nevojë për shumë llogaritje.
  - Në vitin 1672 G.W. Laibniz në Pariz projekton kalkulatorin mekanik më të përsosur nga dy të parët i cili me sukse do t'i kryej katër operacionet elementare aritmetike. Kufizimi në realizimin konkret të këtij kalkulatori ka qenë teknologjia e dobët e asaj kohe prandaj ky projekt ka ngelur i pa realizuar. Është interesant të përmendet se Laibnitz ka qenë pioneri i parë në hulumtimin e sistemit binar i cili përdoret në ndërtimin e kompjuterëve të sotëm. Gjatë 150
  viteve në vazhdim të gjithë tentimet për zhvillimin e kalkulatorëve kanë qenë të inspiruar nga kalkulatori i Laibnitzit.
  - Në vitin 1822 Anglezi Charles Babbage paraqet projekt të një kalkulatori krejtësisht të ndryshëm i dedikuar për llogaritjen e tabelave për funksione të caktuara. Projekti i këtillë do të finansoheshe nga qeveria Angleze e asaj kohe dhe do të përdoreshe për llogaritjen e tabelave për navigacionin detar. Për shkak të kompleksitetit dhe kushteve financiare e teknologjike ky projekt nuk u krye, në vitin 1842 definitivisht projekti u ndërpre. Makinën e këtillë Babbage e quajti makina diferenciale. Projektin e makinës diferenciale me sukse e realizuan Suedezët në vitin 1854 nën udhëheqen e P. G. Scheutza (duke i zbatuar sqarimet dhe vërejtjet e dhëna nga Babbage në 7000 faqe të shkruara) dhe makina e fituar nën pogon mekanik me sukse i llogariti tabelat (për 80 orë ka logarit 10000 logaritme).
  - Në vitin 1835 Babbage erdhi në idenë e konstruktimit të një makine programabile me funksionet që i kanë kompjuterët e tanishëm (me njësinë aritmetike-logjike, memorjen, etj.). Makinën e këtillë e quajti makina analitike. Për shkak të krizave finaciare dhe të vështirësive teknologjike kjo makinë ngeli vetëm në fazën e projektimit në letër por dha një inpuls të fuqishëm në zhvillimin e kompjuterëve të mëtutjeshëm.
  - Koha moderne fillon me përdorimin e energjisë elektrike në makinat për llogaritje. Në vitin 1884 emigranti gjerman në Amerikë Herman Holerith patenton makinën e pare elektrike e cila do të mund të rendit (sortoj) kartelat e shpuara me të dhënat për banorët e Amerikës. Makina e Holerithit në lëvizje vendoheshte me ndihmën e baterive. Qëllimi i kësaj makine ishte renditja e kartelave me të dhënat e banorëve të Amerikës të regjistruar në vitin 1890. Holerithi ishte inzhenier dhe punonte në institutin e statistikës, problem në atë kohë ishte përpunimi statistikor i të dhënave. Kështu regjistrimi statistikor në teren zgjatë disa muaj ndërsa përpunimi zgjate disa vjetë por bile edhe dhjetra vjetë dhe kur të dhënat përpunoheshin rezultatet e fituara ishin të vjetëruara (sepse regjistrimi statistikor zakonisht bëhet çdo 10 vjetë). Qeveria e asaj kohe shpall konkurs për përpunimin automatik të të dhënave me qëllim të përshpejtimit të përpunimit. Holerithi pasi punonte në institutin ku bëheshte përpunimi i të dhënave të këtylla, e njihte problemin dhe për këtë qëllim patentoi makinën e tij. Kështu me ndihmën e 56 makinave të Holerithit u aritë që të dhënat statistikore për popullsinë e Amerikës të përpunohen vetëm për gjashtë javë (në atë regjistrim Amerika doli me 62 622 250 banorë).
  - Pas këtij suksesi Holerithi themeloi kompaninë për prodhimin dhe huazimin e këtyre makinave (makina quheshe Tabulating Machine) me emrin Tabulating Machine Company e cila në vitin 1924 u bashkua me disa kompani të tjera dhe ndëroi emrin në IBM (International Business Machines), e njohur edhe sot.
  - Në vitin 1936 gjermani K. Zuse në Berlin arrinë të konstruktoj kalkulatorin programabil i cili do të mund të zgjidhë barazimet lineare. Zuse ariti të konstruktoj makinën e pare e cila shfrytëzonte sistemin binar, këtë makinë e konstriktoi në katër modele të njëpasnjëshëm Z1, Z2, Z3 dhe Z4, por modeli Z4 ngeli vetëm si ide interesante.
  - Me fillimin e luftës së dytë botërore interesimi për makina llogaritëse (kompjuterë) u zvoglua dhe gjithnjë mendohej në përmirësimin e armatimit. Mirëpo për prodhimin e armëve të reja artilerike nevoitej një hulumtin më i thellë dhe llogaritje të vështira, për hulumtime dhe llogaritje të thella nevoiteshe kohë e cila mungonte. Në vitin 1942 Fakulteti Moore School of Electrical Engineering nga Universiteti i Pensilvanisë bashkë me institutin Ballistic Research Laboratory nga armata Amerikane filloi hulumtimet për një makinë-kompjuter i cili do t'u lehtësonte punën puntorëve në industrinë ushtarake për prodhimin e armatimit artilerik respektivisht do të llogaritë tabelat balistike. Projekti deri në 1943 ishte në fshehtësi. Në vitin 1943 filloi ndërtimin nën udhëheqjen e udhëheqësve të projektit John W. Mauchly dhe J. Presper Eckert. Kompjuteri i menduar u quajt ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer) dhe në përdorim u lëshua më 15 Shkurt 1946. Kompjuteri ENIAC meret si kompjuteri i parë i formës dhe me funksionet e kompjuterëve të sotëm. Me konstruktimin e ENIAC-ut fillon edhe gjenerata e parë e zhvillimit të kompjuterëve. Vlenë të përmendet se idenë për ndërtimin e kompjuterit të këtillë (në vitin 1930) e dha matematicienti John V. Atanasoff i cili në atë kohë punonte me kompjuterët analog për zgjidhjen e barazimeve lineare në lëminë e kërkimeve operacionale si dhe matematikani i shekullit 20 John von Neuman i cili ariti që teoretikisht ta përpunojë idenë dhe të bëjë sistematizimin e idesë.
  - Kompjuteri ENIAC përmbante afër 18000 llëmba elektronike, peshonte afër 30 tonë, zënte sipërfaqe prej 150 m2.
  - Kompjuterët e prodhuar prej vitit 1946 deri 1953 (kompjuterët EDVAC, ILLIAC, MANIAC etj.), njihen si gjenerata e parë dhe karakterizohen me llëmbat elektronike.
  - Me zbulimin e tranzistorit fillon gjenerata e dytë, kjo gjenerat zgjat prej vitit 1953 deri 1964. Tek kompjuterët e gjeneratës së dytë fillon zbatimi i gjuhëve të larta programore (Fortran-i paraqitet në vitin 1957, Algol në vitin 1961, etj.)
  - Gjenerata e tretë e kompjuterëve fillon në vitin 1964 dhe vazhdon deri në vitin 1971, kompjuterat e konstruktuar në këtë periudhë karakterisohen me qarqet e integruara-çipat.
  - Gjenerata e katër e kompjuterëve fillon në vitin 1971, kompjuterët e kësaj gjenerate karakterizohen me qarqet integrale të dendësisë së madhe LSI dhe VLSI (V-very). Gjenerata e katër e kompjuterëve ende është e hapur, PC kompjuterët e sotëm i takojnë gjeneratës së katër.
  - Për dallim nga katër gjeneratat e para kompjuterët e të cilave bëjnë përpunimin e të dhënave, kompjuterët e gjeneratës pestë e cila fillon në vitin 1981 bëjnë përpunimin e njohurive. Në këtë gjeneratë bien makinat e quajtura Robot.
  - Kompjuterët e gjeneratës së gjashtë (njëherit gjenerata e fundit e kompjuterëve) e cila fillon në vitin 1986 merren me përpunimin e inteligjencës. Kompjuterët e kësaj gjenerate quhen Neurocomputers (Kompjuterët neural, Kompjuterët biologjik) të cilët në punën e tyre tentojnë të imitojnë trurin dhe sistemin nervorë të njeriut. Këta kompjuterë në fillim të jetës mësojnë (me metoda speciale eksperimentale) dhe pastaj janë në gjendje të veprojnë pa prezencën dhe ndikimin e njeriut.
  PJESA PROGRAMORE E KOMPJUTERIT-SOFTUERI
  Sistemi operativ
  - Programet, asemblerët dhe kompajlerët ekzekutohen në kompjuter, në praninë e një mjedisi të caktuar programues. Këtë mjedis programues e përcakton sistemi operativ. Sistemi operativ është një grumbull i programeve i cili manipulon me resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik (harduerit), siç janë memoria qëndrore, njësitë hyrëse-dalëse, etj. Pra sistemi operativ e komandon (manipulon) me hardverin e sistemit kompjuterik. Programi, në mënyrë implicite apo eksplicite, vetëm përmes direktivave të sistemit operativ mund t'i shfrytëzojë resurset dhe shërbimet e sistemit kompjuterik. Pra programi e urdhëron apo kërkon nga sistemi operativ shfrytëzimin e resurseve kompjuterike.
  - Nga kjo që u tha më sipër shihet se programet të cilat i shkruajmë (programeve aplikative) në gjuhët larta programuese, nuk e komandojnë harduerin, por i dërgojnë komanda sistemit operativ, i cili më pastaj manipulon me harduer për të arritur te rezultatet e dëshiruara. Kjo do të thotë se sistemi operativ është një lloj ndërmjetësuesi (interfejs) në mes të programeve aplikative dhe harduerit kompjuterik.
  - Roli kryesor i sistemit operativ është të shërbej si ndërmjetësues në mes të shfrytëzuesit dhe hardverit kompjuterik, dhe në mes të programeve aplikative dhe hardverit kompjuterik.
  - Ekzistojnë sisteme të ndryshme operative, mirëpo më të njohurat në PC janë MS-DOS dhe MS WINDOWS 95.
  - MS-DOS ( MicroSoft Disk Operating System), që do të thotë sistemi operativ i diskut i majkrosoftit. Nga këndi i vështrimit të programerit MS-DOS është sistem operativ hierarkial, që përmbanë tri nivele (shtresa), të cilat e ndajnë shfrytëzuesin dhe programet aplikative prej hardverit kompjuterik. Këto shtresa janë BIOS ( Basic Input-Output System që do të thotë sistemi themelor për hyrje-dalje), kerneli i DOS-it, dhe interpretuesi i komandave. Shtresa më e ulët është BIOS-i. BIOS-i kryesisht manipulon me këto njësi hardverike:
  ● Konzolla (tastatiera dhe ekrani);
  ● Printed i përgjithshëm;
  ● Portet serike;
  ● Orën e taktit të kompjuterit;
  ● Diskun startues.
  - Kerneli i DOS-it, përveq tjerash, ofron shërbimet për:
  ● Manipulimin e folderëve dhe fajllave;
  ● Manipulimin e memories qëndrore;
  ● Kohën dhe datën;
  ● Menagjmentin e programeve aplikative.
  - Interpretuesi i komandave ka për detyrë që të ekzekutojë komandat të cilat ia jep shfrytëzuesi, duke kyçur edhe leximin dhe ekzekutimin e programeve aplikative.
  - Edhe pse Windows është paraqitur në mes të viteve 1980, nuk pati ndonjë sukses të madh në treg. Mirëpo me lansimin e verzionit Windows 3.0 më 1990, e sidomos me Windows 3.1 një vit më vonë e gjithë kjo ndryshoi, dhe tani Windows është produkt softverik i dyti më i shituri i të gjitha kohrave, pas MS DOS-it (e sidomos me lajmërimin e Windows 95/98).
  Windows punon se bashku me DOS-in por sillet si sistem operativ në vehte. Duke i shtuar nivel softverik mbi DOS, Windows-i i shton zgjerime grafike DOS-it.
  - Popullariteti i Windows-it i ka shtyer shumë programerë dhe shtëpi softverike botuese që të zhvillojnë aplikacione të cilat janë vetëm për Windows. Të gjitha këto aplikacione kanë një pamje të përgjithshme të ngjashme. Nëse dini të drejtoni një strukturë të menysë në një aplikacion të Windows-it atëherë dini të bëni të njejtën gjë edhe në aplikacionet tjera.
  - Përparësitë kryesore të Windows-it janë:
  ● Platformë multitasking, në të cilën shumë aplikacione mund të ekzekutohen në të njejtën kohë.
  ● Pamje gjenerale e ngjashme e të gjitha aplikacioneve të shkruara për Windows.
  ● Mjedis grafik, i cili manipulohet me ndihmën e miut (apo tastierës).
  ● Mundësia e shkëmbimit të informatave - duke përfshirë fotografi, dokumente, etj. ndërmjet aplikacioneve të ndryshme.
  ● Një numër të veglave ndihmëse, duke përfshirë editor të tekstit, program per vizatim, kalkulator, program komunikues për modem, etj.
  • computer dating [këm'pju:të:deiting] n. takim (dy personash) me ndihmën e sistemit informatik telefonik
  • computerese [këmpju:të'ri:z] n. gj.fol. zhargon i / gjuhë e informatikës
  computer game [këm'pju:të:geim] n. lojë elektronike, lojë me kompjuter
  computer aided design, computer assisted design [këm'pju:të: eidid di'zain/ ë'sistid] n. vizatim teknik me kompjuter
  computerist [këm'pju:tërist] n. amer. informatikan
  computerization [këmpju:tërai'zeishën] n 1. trajtim elektronik, kompjuterizim; automatizim. 2. hedhje (të dhënash etj) në kompjuter
  computerize [këm'pju:tëraiz] vt 1. informatizoj, kompjuterizoj; përpunoj në kompjuter. 2. hedh në kompjuter
  computer language [këm'pju:'længwixh] n. gjuhë programimi
  computer literate [këm'pju:'litërit] adj. që ka njohuri në informatikë, që njeh kompjuterin
  computer operator [këm'pju:'opëreitë:(r)] n. kompjuterist, person që punon në/me kompjuter
  computer programmer [këm'pju:'prëugræmë:(r)] n. kmp. programist
  computer science [këm'pju:'saiëns]n. informatikë
  computer studies [këm'pju:'stadis] n. informatikë
  computing [këm'pju:ting] n. ( computer science) informatikë
  * * *
  kompjuter

  English-Albanian dictionary > computer

 • 5 faculties

  * * *

  fakulteti
  fakultetima

  English-Croatian dictionary > faculties

 • 6 academic dean

  [ækë'demik di:n] n. amer. dekan fakulteti

  English-Albanian dictionary > academic dean

 • 7 academic staff

  [ækë'demik sta:f] trupi mësimor (pedagogjik), tërësia e arsimtarëve të një shkolle; të një fakulteti etj

  English-Albanian dictionary > academic staff

 • 8 URL

  [ju: a: el] shkurtesë nga U niform R esource L ocator-URL lokator i resurseve të njëllojshme (Lokator i resurseve të njëllojshme është në fakt adresa e datotekës së caktuar ose e ndonjë resursi tjetër në internet. Mund ta konsiderojmë edhe si një lloj komande, e cila gjen lloje të ndryshme informatash nga pjesë të ndryshme në internet. URL-të më të njohura janë: http - për veb-faqe, ftp -për sajte me protokol për transfer të datotekave, gopher -serverë, mailto -për të dërguar e-mail dhe news -për të pasur qasje në informata të ndryshme.)
  (Kur përdorni internet dhe kur doni të vizitoni ndonjë veb-faqe të caktuar, kompjuteri bën kërkesë në internet për veb-datotekë, përmes URL ( Uniform Resources Locator ), që paraqesin kompjuter të caktuar dhe emrin e "rrugës" për të pasur akses në datotekën e caktuar. Kompjuteri Juaj do të ndërlidhet me kompjuterin ku gjendet veb-datoteka e kërkuar. Veb-i gjen datotekën dhe e merr përmes internetit, duke e përcjellur deri te kompjuteri Juaj. Për këtë Ju duhet program softuerik për shfletim të dokumenteve në veb, që quhet veb shfletues ( Web browser ). Veb-shfletuesi paraqet datotekën. Ky ciklus kërkimi/pranimi përsëritet çdoherë kur inkuadroheni në veb.)
  Pas aktivizimit të këtyre shfletuesëve, hapet faqja e parë, që gjendet në URL adresën fillimtare (të definuar paraprakisht ose të përcaktuar personalisht). Nga faqja e parë, përmes linqeve hipertekstuale ose në ndonjë mënyrë tjetër, fillon ndërlidhja me pjesën tjetër të botës WWW.
  - URL adresa përbëhet nga tre pjesë dhe ka formën, siç vijon:
  http://emri i domejnit/rruga/datoteka.ext
  http://- tregon se përdoret servisi WWW (për shërbimet tjera në po atë vend mund të qëndrojë ftp, gopher, telnet ),
  emri i domejnit - paraqet adresën e serverit në internet të cilin e vizitojmë, me /Padresë ose me emër simbolik,
  rruga/datoteka.ext - tregon rrugën deri në datotekën që duhet të hapet në kompjuterin lokal.
  Zakonisht në vend të prapashtesës . ext qëndron htm ose html .
  - Më poshtë keni disa URL adresa (të njohura edhe si veb adresa, respektivisht adresa logjike):
  www.mon.gov.mk (Ministria e Arsimit dhe Shkencës)
  www.ismailqemali.com.mk (Sh.f "Ismail Qemali" Gostivar)
  www.usaid.org.mk ( USAID MACEDONIA)
  e-school.on.net.mk (Projekti E-shkolla)
  www.pmf.ukim.edu.mk (Fakulteti Matematikor-Natyror)
  www.clearinghouse.net/ tree/sci.html (Informata nga dhjetra fusha akademike)
  www.amazon.com (Librari virtuele, me mbi një milion tituj)
  www.iguide.com (Resurse informative per televizion, film, muzikë,...)
  www.nba.com ( NBA - Liga Profesionale e Basketbollit në SHBA)
  - Veb ( URL ) adresa në fakt paraqet adresën e serverit. Ajo i përmban informatat në vazhdim (lexo nga fundi në fillim): shtetin, profilin e organizatës, organizatën, nënorganizatën, etj. Për shembull, në veb-adresën e Fakultetit Matematikor-Natyror janë përdorur këto simbole:
  mk paraqet shkurtesën e shtetit - Maqedonisë,
  edu tregon se bëhet fjalë për institucion arsimor,
  ukim është shkurtesë për Universitetin Shën. Qirili dhe Metodi,
  pmf është shkurtesë e Fakultetit Matematikor-Natyror.
  - Varësisht nga profili i organizatës, përveç prapashtesës edu , përdoren edhe prapashtesat në vijim:
  mil tregon se bëhet fjalë për organizatë ushtarake,
  org domejn i rezervuar për shoqata dhe organizata,
  gov simbolizon organizatat qeveritare,
  com qëndron për kompani,
  net paraqet rrjet kompjuterik ose organizata tjera komerciale.
  - Në vazhdim i keni shkurtesat në rrjet të disa shteteve:
  ● Shqipëria (Albania)- al
  ● Australia- au
  ● Bullgaria- bg
  ● Britania e Madhe- uk
  ● Franca- fr
  ● Kroacia- hr
  ● Japonia- jp
  ● ltalia- it
  ● Sllovenia- si
  - Duhet të ceket se vetëm veb-sajtet në SHBA nuk kanë simbolin e shtetit të tyre si prapashtesë.
  - Përveç adresës logjike që lehtë mbahet mend dhe shënohet, çdo kompjuter ka edhe adresë unike personale numerike, respektivisht fizike, të quajtur Numër Interneti ose IP adresë. Ajo adresë është numër 32-bitësh, që më së shpeshti paraqitet në formë të katër numrave, të ndara me nga një pikë. Për shembull: 149.194.345.211
  - Këto IP adresa, për dallim nga adresat logjike, nuk i krijon për vete vetë shfrytëzuesi, por ato i përcakton dhe aprovon NIC ( Network Information Center) - qendra që jep IP adresa dhe domejnë, pas kërkesave paraprake të shfrytëzuesëve.

  English-Albanian dictionary > URL

См. также в других словарях:

 • Luigj Gurakuqi University of Shkodra — The University Luigj Gurakuqi of Shkodra in Albania was established in 1957.Today, this university contains 6 faculties, 15 branches, 14 departments and more than 140 professors. It has been the major institution of higher education in the region …   Wikipedia

 • fakultéta — e ž (ẹ̑) učno znanstvena enota univerze: vpisal se je na medicinsko fakulteto; diplomiral je na filozofski fakulteti; pravna fakulteta; fakulteta za strojništvo; predstojnik fakultete; slušatelj fakultete za arhitekturo; profesor na ekonomski… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

 • History of Slovenia — This article is part of a series Noricum/ …   Wikipedia

 • Faculty of Arts of Priština — (Serbian: Факултет уметности у Приштини or Fakultet umetnosti u Prištini ) is the faculty of arts of the University of Priština in Kosovo, Serbia. History The Faculty was founded in 1973 as the Academy of Arts and got the present name in 1986.… …   Wikipedia

 • Nikola Eftimov — Nikola Eftimov, capture taken at the fashion show in Florence (2005) Born October 6, 1968(1968 10 06 …   Wikipedia

 • Banja Luka — 44° 46′ 33″ N 17° 11′ 08″ E / 44.7758, 17.1856 …   Wikipédia en Français

 • Užice — Ужице Héraldique …   Wikipédia en Français

 • Jardín Botánico de la Universidad de Tirana — El Jardín Botánico de la Universidad de Tirana, en albanés : Kopshti Botanik Universiteti I Tiranes, es un jardín botánico, que se encuentra en Tirana, Albania. Es de propiedad estatal y está administrado por la Universidad de Tirana. Su… …   Wikipedia Español

 • Факультет информационных технологий и менеджмента ТГЭУ — Факультет информационных технологий и менеджмента Ташкентский государственный экономический университет Год основания 1968 Место расположения 700138, Ташкент …   Википедия

 • Кирьянов, Игорь Константинович — Игорь Константинович Кирьянов Дата рождения: 1958 год(1958) Страна …   Википедия

 • škôla — škôl|a ž 1. {{001f}}a. {{001f}}obrazovna i odgojna ustanova gdje se kolektivno stječu osnovna pismenost, znanja iz znanosti i umjetnosti te vještine određenih struka [ići na ∼e, arh. školovati se] b. {{001f}}zgrada u kojoj se takva ustanova… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»