Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

expense budget

 • 1 expense budget

  The English-Ukrainian Dictionary > expense budget

 • 2 budget

  (bdgt)
  n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний
  план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income¹) і видатки (expenditure²) на певний період часу; ♦ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget:: cash-flow budget:: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget:: comprehensive budget), і т. ін.
  ═════════■═════════
  ad budget бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу; administrative budget адміністративний фінансовий кошторис; advertising budget рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу; advertising and promotion budget кошторис витрат на рекламу і просування; annual budget річний бюджет; approved budget схвалений бюджет; average budget середній бюджет; balanced budget збалансований бюджет; capital budget; capital assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; capital expenditure budget; cash budget; cash flow budget; complete budget загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет; comprehensive budget; consolidated budget консолідований бюджет • зведений бюджет; consumer budget споживацький бюджет; continuous budget; current budget поточні статті доходів і видатків бюджету; defense budget асигнування на оборону • державні витрати на військові потреби; deficit-free budget бездефіцитний бюджет; department budget бюджет департаменту • бюджет відділу • фінансовий кошторис міністерства • фінансовий кошторис установи • цеховий кошторис • цеховий фінансовий план; direct labour budget кошторис прямих витрат на оплату робочої сили • кошторис прямих витрат на оплату праці; direct materials budget кошторис прямих витрат на основні матеріали; double budget подвійний бюджет; draft budget проект бюджету; expense budget кошторис витрат; extraordinary budget незвичайний бюджет; factory overhead budget кошторис загальнофабричних накладних витрат; family budget родинний бюджет • сімейний бюджет; federal budget федеральний бюджет; financial budget; fixed budget твердий кошторис; fixed assets budget бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; flexible budget гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; forecast budget кошторисні пропозиції • перспективний кошторис; government budget державний бюджет; household budget бюджет домогосподарства; labour budget кошторис по праці; local budget місцевий бюджет; long-range budget довгостроковий план; manpower budget перспективний план підготовки і використання робочої сили; manufacturing overhead budget кошторис фабрично-заводських накладних витрат • кошторис цехових накладних витрат; marketing budget бюджет маркетингу • кошторис витрат на маркетинг; master budget; materials budget кошторис витрат на придбання матеріалів; mini budget міні-бюджет; multiple budget багатоступеневий план • перспективний ковзний бюджет; municipal budget муніципальний бюджет; national budget державний бюджет; national advertising budget кошторис на загальнонаціональну рекламу • загальнонаціональні витрати на рекламу; national income accounts budget бюджет, обрахований за статистикою національного доходу; nation's economic budget економічний бюджет країни; operating budget; ordinary budget звичайний бюджет; overhead budget кошторис накладних витрат • кошторис накладних видатків • фінансовий план накладних витрат; partial budget частковий фінансовий кошторис; performance budget функціональний кошторис • функціональний фінансовий кошторис; perpetual budget; physical budget кошторис, упорядкований за стандартом • кошторис в натуральних одиницях • кошторис в натуральному обрахуванні; production budget виробничий план; program budget кошторис витрат цільового призначення • кошторис фінансування програми • кошторис цільової програми; project budget кошторис витрат на проект; promotion budget кошторис витрат на стимулювання попиту • сума асигнувань на стимулювання попиту; proposed budget пропонований бюджет; publicity budget кошторис представницьких витрат • кошторис витрат на популяризацію; purchase budget кошторис витрат на закупівлю • кошторис витрат на придбання; regulatory budget бюджет діяльності федерального уряду на регулювання економіки; research budget кошторис асигнувань на дослідження; rolling forward budget; sales budget програма збуту • план збуту • бюджет на збут; sales promotion budget кошторис витрат на стимулювання збуту; single-service budget бюджет, який передбачає один вид асигнувань; sliding-scale budget гнучка програма-кошторис • гнучка виробнича програма-кошторис • гнучкий кошторис • гнучкий план; state budget державний бюджет • бюджет штату • бюджет регіону; static budget твердий план • фіксований кошторис; step budget багатоступеневий державний бюджет; supplementary budget додатковий бюджет; supporting budget допоміжний кошторис; surplus budget бюджет, в якому доходи перевищують видатки; tight budget напружений бюджет; total budget загальний бюджет • генеральний бюджет; training budget кошторис на навчання; transitional budget перехідний бюджет; travel budget кошторис на відрядження; unbalanced budget незбалансований бюджет; unified budget уніфікований бюджет; variable budget гнучкий кошторис • гнучкий план; voted budget затверджений бюджет; zero base budget бюджет на нульовій основі
  ═════════□═════════
  budget account бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок; budget assumption бюджетна передумова; budget ceiling максимальний розмір бюджету; budget constraint бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень; budget contribution відрахування в бюджет; budget control кошторисна методика контролю; budget controller бюджетний контролер; budget costs бюджетні витрати; budget cutback зменшення бюджету; budget deficit дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит; budget department бюджетний відділ; budget division бюджетний відділ; budget estimate оцінка бюджету • підрахунок бюджету; budget estimates бюджетні припущення; budget evaluation обрахування бюджету; budget line рядок бюджету • курс бюджету; budget management контроль і регулювання бюджету; budget manager керівник бюджетного відділу; budget of expenditure кошторис витрат; budget of profit and loss кошторис прибутків і збитків; budget of volume and expenditure виробнича програма і кошторис витрат • план виробництва і витрат; budget on accruals basis бюджет на основі нагромаджень; budget proposal бюджетна пропозиція; budget restraint межа споживчого бюджету; budget set множина можливостей споживача; budget simulation моделювання бюджету; budget statement проект бюджету; budget surplus бюджетний надлишок • перевищення доходів над витратами • актив бюджету; to approve the budget затверджувати/затвердити бюджет • ухвалювати/ухвалити бюджет; to balance the budget збалансувати бюджет • ліквідувати дефіцит бюджету; to bring in the budget подавати/подати бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету; to cut the budget зменшувати/зменшити бюджет; to decrease the budget зменшувати/зменшити бюджет; to do a budget готувати/підготувати бюджет; to draw up the budget укладати/укласти бюджет • готувати/підготувати бюджет; to increase the budget збільшувати/збільшити бюджет; to pass the budget затверджувати/затвердити бюджет; to plan a budget укладати/укласти план бюджету; to prepare the budget готувати/підготувати бюджет; to present the budget подавати/подати проект бюджету на розгляд; to reduce a budget зменшувати/зменшити бюджет; to set a budget визначати/визначити розмір бюджету; to submit the budget представляти/представити бюджет • подавати/подати на розгляд проект бюджету
  ═════════◇═════════
  бюджет < фр. budget < англ. budget — мішок скарбника < лат. bulga — шкіряний мішок; у середньовічній Англії скарбник зі шкіряним мішком, наповненим грішми, ставав перед парламентом і виголошував фінансову промову (ЕС-СУМ 1: 191; ЕСУМ 1: 315); кошторис < польс. kosztorys, koszt — витрати, вартість, кошт і rys — риса, нарис (ЕСУМ 3:69)
  * * *
  1.
  бюджет; кошторис; фінансовий кошторис; план щодо витрат; плановані витрати; план щодо витрат і доходів; кошторис витрат і доходів
  2. v.
  асигнувати; передбачати у бюджеті; виділяти кошти ( на що-небудь); розробляти кошторис; виділяти фонди під статтю витрат

  The English-Ukrainian Dictionary > budget

 • 3 account

  (A/C; ace; acct; a/c)
  1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
  1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація або установа, що є замовником послуг рекламного (advertising¹) чи ін. маркетингового агентства (agency²)
  ═════════■═════════
  absorption account вбираючий рахунок; accumulation account накопичувальний рахунок; active account активний депозитний рахунок; adjunct account вбираючий рахунок; adjustment accounts регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance account рахунок позик; aggregate accounts зведені рахунки; all-plant expense account реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual account річний рахунок; appropriation account асигнаційний рахунок; assets account рахунок активів; automatic transfer account рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt account рахунок безнадійних боргів; balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; bank account банківський рахунок; bank giro account банківський рахунок в системі жирорахунків; bills account рахунок векселів; blocked account блокований рахунок; budget account бюджетний рахунок • рахунок покриття витрат; business account рахунок підприємств; capital account рахунок капіталу • рахунок основного капіталу • рахунок руху капіталу; capitalization account рахунок інвестованого капіталу; cash account рахунок каси; charge account кредит за відкритим рахунком; check account амер. чековий рахунок; checking account чековий рахунок • поточний рахунок; cheque account австрал., англ., канад. чековий рахунок • поточний рахунок; clearing account розрахунковий рахунок; closed account закритий рахунок; closing account зведений рахунок • кінцевий рахунок • остаточний рахунок; combined accounts зведені рахунки; collection account рахунок розрахунків з покупцями; commission account рахунок комісійних виплат • ощадний внесок; compound interest account рахунок, за яким нараховуються відсотки; consolidated accounts зведені рахунки • консолідовані рахунки; consumers account рахунок споживачів; contra account контра-рахунок • субрахунок; control account контрольний рахунок; cost account рахунок витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; credit account рахунок пасиву • кредитний рахунок • рахунок з кредитовим сальдо; creditor's account рахунок кредитора; current account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; customer accounts рахунки клієнтів; debit account рахунок активу • рахунок з дебетовим сальдо; debtor's account рахунок дебітора; deposit account депозитний рахунок • строковий вклад; depreciation account рахунок відрахування на знос активу • рахунок амортизаційних фондів; depreciation adjustment account рахунок коригування амортизації • регулятивний рахунок резерву на амортизацію • регулятивний рахунок фонду відрахування на знос основних засобів; depreciation reserve account рахунок фонду відрахування на знос активів • рахунок амортизаційних фондів • рахунок резерву на амортизацію; detailed account докладний звіт; disbursement account рахунок витрат; dividend account рахунок дивідендів; dormant account недіючий рахунок • неактивний депозитний рахунок; drawing account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; entertainment account рахунок на представницькі витрати; exchange equalization account фонд стабілізації валюти; expense account; external account рахунок зовнішніх розрахунків • платіжний баланс; Federal Reserve bank account амер. рахунок у Федеральному резервному банку; final account підсумковий рахунок • кінцевий звіт; financial account фінансовий рахунок • фінансовий звіт; financial accounts фінансова звітність; fixed assets account рахунок основних засобів • рахунок необоротних активів • рахунок основного капіталу; foreign currency account валютний рахунок; foreign transactions account поточний рахунок закордонних операцій; frozen account заморожений рахунок; general account рахунок у головній бухгалтерській книзі; giro account жирорахунок; government accounts урядові рахунки • урядові фінансові звіти; government receipts and expenditure account рахунок державних доходів і видатків; gross savings and investment account рахунок валових заощаджень та інвестицій; impersonal account рахунок, що не належить конкретній особі; imprest accounts авансові рахунки • підзвітні суми; inactive account неактивний клієнтський рахунок • неактивний депозитний рахунок; income account рахунок прибутків; income and expenditure account рахунок доходів і видатків; income statement account рахунок прибутків і збитків; individual retirement account особовий рахунок пенсійних нарахувань • особовий пенсійний рахунок; integrated accounts інтегровані рахунки • інтегрована система рахунків; intercompany account рахунок розрахунків між компаніями; interest account рахунок з виплатою відсотків • розрахунок відсотків; interest-bearing transaction account поточний рахунок з виплатою відсотків; interest-free account безвідсотковий рахунок; interim account проміжний рахунок • тимчасовий рахунок; inventory account рахунок товарно-матеріальних запасів; investment account рахунок капіталовкладень • рахунок для інвестиційних операцій; itemized account деталізований рахунок • рахунок з детальним переліком операцій; joint account спільний рахунок • об'єднаний рахунок; ledger account рахунок у гросбусі; liabilities account рахунок зобов'язань; loan account позиковий рахунок; loro account рахунок лоро; manufacturing account рахунок виробничих витрат; material price variance account рахунок відхилень цін на матеріали; material variance account рахунок відхилень вартості матеріалів від нормативної; merchandise accounts рахунки комерційної діяльності • товарні операції (в платіжному балансі); monthly account місячний звіт; national accounts звіт про виконання державного бюджету • національні рахунки; national income accounts рахунки національного доходу; national income and expenditure account рахунок національних доходів та витрат; nominal account номінальний рахунок • пасивний рахунок • активно-пасивний рахунок; nostro account рахунок ностро; numbered account нумерований депозитний рахунок • нумерований рахунок; old account (o/a) старий рахунок; open account (O/A) відкритий рахунок; operating accounts поточні рахунки; outlay accounts рахунки видатків; outstanding account (o/a) неоплачений рахунок; overdrawn account рахунок з овердрафтом; overhead accounts рахунки накладних витрат; payroll account рахунок заробітної плати; personal account особовий рахунок; petty cash account рахунок дрібної каси; phoney account фіктивний рахунок • недійсний рахунок; private account рахунок приватної особи • приватний рахунок • особовий рахунок; production account рахунок продукції; profit account рахунок прибутків; profit and loss account рахунок прибутків та збитків; profit and loss appropriation account рахунок розподілу прибутків і збитків; property account рахунок основного капіталу; proprietary account рахунок капіталу; public account рахунок державної установи; purchases account рахунок закупівель; real account реальний рахунок • активний рахунок • стаття балансу; realization account рахунок реалізації; registered account зареєстрований рахунок; reserve account резервний рахунок; revenue account рахунок надходжень; revenue and expense account рахунок надходжень і витрат; running account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; sales account рахунок продажу; savings account ощадний рахунок • ощадна книжка; securities account рахунок цінних паперів; settlement account розрахунковий рахунок; special account особливий рахунок • окремий рахунок; special fund account рахунок фонду спеціального призначення; stock account рахунок капіталу • рахунок цінних паперів; subscriber's account рахунок передплатника • рахунок абонента; subsidiary account допоміжний рахунок; summary account підсумковий рахунок • кінцевий баланс; sundries accounts інші статті бухгалтерського обліку; surplus account рахунок надлишку; suspense account проміжний рахунок • рахунок сумнівних дебіторів; temporary account тимчасовий рахунок; thrift account строковий рахунок • ощадний рахунок; transaction account поточний рахунок • короткостроковий депозит; transfer account рахунок безготівкових розрахунків; trust account довірчий рахунок; vostro account рахунок вост-ро; wage account рахунок, на який перераховується заробітна плата; yearly account річний звіт • річні фінансові звіти • ультимо
  ═════════□═════════
  accounts analysis аналіз статей балансу; account balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; account book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; account card план рахунків; account category категорія рахунка; account conflict конфлікт між рекламодавцями; account current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; account day розрахунковий день; accounts department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; account detail докладні дані про банківський рахунок; account entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; account executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; account for current operations рахунок поточних операцій; account form документ бухгалтерського обліку; account for the accumulation of payments рахунок для оплати нагромаджених платежів; account for various payments рахунок для оплати різних платежів • рахунок для різних платежів; account heading заголовок рахунка; account held as collateral рахунок під заставу; account held in foreign currency рахунок в іноземній валюті; account holder власник рахунка; account in the bearer's name рахунок на подавця • рахунок на пред'явника; account ledger бухгалтерський реєстр • бухгалтерська книга; account management керівництво групами клієнтів • керівництво групами клієнтів, які працюють • проведення рахунків; account manager керівник групи клієнтів, які працюють • завідувач відділу реклами; account of charges рахунок витрат • рахунок накладних витрат; account of commission рахунок комісійних платежів; account of disbursements рахунок витрат; account of expenses рахунок витрат • діас. рахунок розходів; account of goods purchased рахунок на закуплені товари; account of heating expenses рахунок витрат на опалення; account of overheads рахунок накладних витрат; account of recourse рахунок з правом звернення • рахунок регресу; account-only cheque чек лише для безготівкового розрахунку; accounts outstanding неоплачені рахунки; account payee cheque чек на рахунок одержувача; account representative консультант зі зв'язків з рекламодавцями; account sales (a. s., A/S) звіт про продаж товару • рахунок про продаж товару; account sheet бланк рахунка; accounts statement звіт про стан рахунків; account stated сальдо рахунка • підведений рахунок; account subject to notice рахунок з повідомленням; account supervisor керівник групи зі зв'язків з рекламодавцями; account terms умови оплати рахунка; account title назва рахунка; account-to-account transfer переказ грошей з одного рахунка на інший; account with overdraft facility рахунок, на якому дозволено овердрафт • рахунок з перевищенням кредитного ліміту • рахунок, на якому дозволено позичати банківські гроші; account with the Treasury рахунок в міністерстві фінансів, скарбниці; for account only тільки для розрахунку; for account and risk of за рахунок і на ризик; on account (o/a) на рахунок належної суми; on a joint account на спільному рахунку; standard manual of accounts посібник правил і порядку ведення рахунків; to adjust an account виправляти/виправити рахунок; to audit accounts проводити/провести ревізію рахунків; to balance an account закривати/закрити рахунок • балансувати/збалансувати статтю розрахунків • підсумовувати/підсумувати рахунок; to charge an account дебетувати рахунок; to charge to an account відносити/віднести на рахунок; to check an account перевіряти/перевірити рахунок; to close an account закривати/закрити рахунок; to credit an account кредитувати рахунок; to debit an account дебетувати рахунок; to draw money from an account списувати/списати з рахунка; to draw on an account брати/взяти гроші з рахунка; to enter on an account зараховувати/зарахувати суму на рахунок; to falsify an account підробляти/підробити рахунок; to freeze an account заморожувати/заморозити рахунок; to have an account with a bank мати рахунок в банку; to keep accounts провадити рахунки • вести рахунки • вести бухгалтерські книги; to make up an account виписувати/виписати рахунок; to open an account відкривати/відкрити рахунок; to operate an account проводити рахунок • вести рахунок; to overdraw an account перевищувати/перевищити залишок на рахунку • перевищувати/перевищити кредитний ліміт на рахунку; to pay an account платити/оплатити рахунок; to pay into an account записувати/записати на рахунок; to render an account представляти/представити рахунок; to run up an account збільшувати/збільшити залишок на рахунку; to settle an account оплачувати/оплатити рахунок • узгоджувати/узгодити суму на рахунку; to set up an account відкривати/відкрити рахунок; to square accounts розплачуватися/розплатитися • розраховуватися/розрахуватися; to transfer to an account переписувати/переписати на рахунок; to verify accounts перевіряти/перевірити рахунки • перевіряти/перевірити правильність ведення рахунків; to withdraw from an account знімати/зняти з рахунка; to write off from an account списувати/списати з рахунка
  account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.)
  ═════════◇═════════
  рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ: 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2: 556-557)
  * * *
  рахунок; клієнт; покупець

  The English-Ukrainian Dictionary > account

 • 4 variance

  бухг., фін. відхилення; розходження; дисперсія
  розбіжність, яка стосується різниці між фактичним результатом і нормативним чи передбачуваним результатом або результатом, визначеним кошторисом (budget); ♦ відхилення підраховується для різних фінансових, виробничих та ін. категорій, щоб з'ясувати розбіжність у продуктивності (efficiency²), витратах (cost), обсязі виробництва, цінах (price), прибутках (profit), фонді заробітної плати (payroll¹) тощо
  ═════════■═════════
  activity variance відхилення за обсягом виробництва; budget variance бюджетне відхилення • відхилення від бюджету; capacity variance відхилення виробничої потужності від норми; chance variances випадкові відхилення; contribution margin variance відхилення граничного прибутку; cost variance відхилення від нормативних витрат; cost-centre variance відхилення від нормативних витрат; denominator variance відхилення за обсягом виробництва; direct labour variance відхилення за прямими витратами на робочу силу; direct labour efficiency variance відхилення за кількістю робочої сили; direct labour yield variance відхилення за якістю й кількістю робочої сили • відхилення за якістю або кількістю робочої сили; direct materials price variance відхилення за ціною матеріалів; direct materials usage variance відхилення за використанням матеріалів; direct materials yield variance відхилення за якістю й кількістю матеріалів • відхилення за якістю або кількістю матеріалів; efficiency variance відхилення продуктивності; expenditure variance відхилення за фактичними витратами; expense variance розходження між фактичними і кошторисними витратами; favourable variance сприятливе відхилення; fixed overhead variance відхилення за постійними накладними витратами; fixed overhead budget variance відхилення між постійними та фактичними накладними витратами; fixed overhead volume variance відхилення за обсягом виробництва; fixed production overhead volume variance відхилення за обсягом виробництва; gross variance валове відхилення господарської діяльності від нормативної; idle capacity variance відхилення невикористаної виробничої потужності; labour variance відхилення від нормативних витрат робочої сили; manufacturing variance відхилення від нормативів у процесі виробництва; market share variance відхилення за часткою ринку; market size variance відхилення за розміром ринку; materials variance відхилення за матеріалами; payroll variance відхилення за сумою нарахованої заробітної плати; price variance; production volume variance відхилення за обсягом виробництва; production yield variance відхилення собівартості продукції • відхилення від запланованої продуктивності; profit variance відхилення прибутку; project cost variance відхилення вартості проекту; quantity variance відхилення за кількістю; random variances випадкові відхилення; sales contribution variance відхилення граничного збуту; sales margin variance відхилення граничного збуту; sales margin price variance відхилення граничного збуту за ціною продукції; sales margin quantity variance відхилення граничного збуту за кількістю продукції; sales margin volume variance відхилення граничного збуту за обсягом продукції; sales price variance відхилення за ціною продукції; sales quantity variance відхилення за обсягом збуту; sales turnover variance відхилення за товарооборотом; sales volume variance відхилення за обсягом збуту; selling price variance відхилення продажної ціни; standard cost variance відхилення від нормативних витрат; unfavourable variance несприятливе відхилення; usage variance відхилення за використанням; utilization variance відхилення за використанням виробничої потужності; volume variance; wage variance відхилення фактичної заробітної плати від нормативної сітки
  ═════════□═════════
  variance account рахунок відхилень витрат від нормативного рівня; variance analysis дисперсійний аналіз

  The English-Ukrainian Dictionary > variance

 • 5 expenses

  (exes)
  бухг., фін. витрати; видатки
  1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витрати ведуть до зменшення активів або збільшення заборгованості (liabilities²) внаслідок виплат заробітної плати (wage), зношення (depreciation¹) техніки, устаткування, виплат у страхові фонди, виплат орендної оплати (rent¹) тощо; 2. гроші, які витрачаються на ведення справи і які повертаються працедавцем (employer); ♦ видатки записуються на рахунок витрат (expense account²)
  ═════════■═════════
  absorbed expenses частина накладних витрат, віднесених на незавершене виробництво • витрати, віднесені на операційний рахунок; accompanying expenses супровідні видатки; accrued expenses нараховані витрати • заборгованість; actual expenses фактичні видатки; administrative expenses адміністративні витрати • витрати на адміністративні потреби; advertising expenses видатки на рекламу • витрати на рекламування; agreed expenses узгоджені витрати; allowable expenses витрати, на які існує податкова знижка; amortization expenses амортизаційні відрахування • витрати на амортизацію; annual expenses річні витрати; anticipated expenses передбачені витрати; arbitration expenses арбітражні видатки; assignable expenses прямі витрати; auditing expenses видатки на ревізію • витрати на проведення аудиторської перевірки • витрати на аудит; average expenses середні витрати; bad debt expenses витрати на безнадійні борги; banking expenses банківські видатки; budget expenses кошторис витрат; budgeted expenses кошторисні витрати; building expenses будівельні видатки; business expenses ділові витрати • витрати підприємців • торговельні витрати; calculated expenses підраховані витрати; capitalized expenses капітальні витрати • капіталізовані витрати; carrying expenses поточні витрати; cash expenses грошові видатки; claims expenses витрати на одержання страхового відшкодування; clerical expenses канцелярські витрати; commercial expenses торговельні витрати; compensation expenses компенсаційні витрати; constant expenses постійні витрати; controllable expenses регульовані витрати; current expenses поточні витрати; current operating expenses поточні операційні витрати; custodian expenses витрати, пов'язані зі зберіганням (коштовностей, цінних паперів); customs expenses митні витрати; daily expenses добові видатки; dead expenses непродуктиві витрати • даремні витрати • некорисні витрати; deferred expenses витрати наступного періоду • відстрочені витрати • відкладені видатки; delivery expenses витрати на доставку; depreciation expenses витрати на зношення • амортизаційні відрахування; direct expenses прямі витрати • змінні витрати; directly chargeable expenses витрати, безпосередньо пов'язані з обсягом виробництва; direct manufacturing expenses прямі виробничі витрати; direct shop expenses прямі видатки крамниці; direct store expenses прямі витрати крамниці; discharging expenses витрати на розвантаження; discount expenses витрати за знижкою • витрати за дисконтуванням; distribution expenses витрати на збут; entertainment expenses представницькі витрати; equipment maintenance expenses витрати на установку обладнання; estimated expenses сподівані витрати • передбачені витрати; extra expenses додаткові видатки; extraordinary expenses надзвичайні витрати; factory expenses виробничі витрати; financial expenses фінансові витрати; financing expenses витрати на фінансування; fixed expenses постійні витрати; formation expenses організаційні витрати при реєстрації нового підприємства; forwarding expenses витрати на пересилання товарів; freight expenses витрати на перевезення; general expenses загальні витрати • адміністративні витрати; general operating expenses загальнопідприємницькі витрати; handling expenses витрати на обробку • витрати на опрацювання; hauling expenses витрати на перевезення; incidental expenses побічні видатки; incurred expenses зазнані витрати; indirect expenses непрямі витрати • побічні витрати; indirect manufacturing expenses виробничі накладні витрати; initial expenses початкові витрати; installation expenses витрати на монтаж; insurance expenses витрати на страхування; interest expenses видатки на виплату відсотків; law expenses судові видатки; legal expenses судові видатки • витрати на ведення судової справи; living expenses витрати на життя; loading expenses вантажні витрати; maintenance expenses витрати на технічне обслуговування; management expenses витрати на управління; manufacturing expenses загальновиробничі видатки • загальновиробничі накладні витрати • виробничі витрати; marketing expenses торговельні витрати • витрати на організацію збуту; material expenses матеріальні витрати; miscellaneous expenses різноманітні накладні витрати; noncontrollable expenses нерегульовані витрати; nonoperating expenses витрати, не пов'язані з основним видом діяльності; office expenses канцелярські видатки; operating expenses операційні витрати • поточні видатки • експлуатаційні витрати; organizational expenses організаційні витрати; out-of-pocket expenses змінні витрати (у транспортних операціях) • наявні видатки • кишенькові витрати; overhead expenses накладні витрати; packing expenses витрати на пакування; particular expenses особливі витрати; per capita expenses витрати на душу населення; period expenses витрати звітного періоду; permissible expenses дозволені витрати; personal expenses особисті витрати; petty expenses дрібні витрати; planned expenses плановані витрати; pocket expenses кишенькові витрати; preliminary expenses підготовчі витрати • витрати на формування; prepaid expenses авансовані кошти • заздалегідь оплачені витрати • витрати, які проведені авансом; preparation expenses витрати на підготовчі операції; processing expenses видатки на обробку; professional expenses витрати на послуги спеціаліста; promotional expenses витрати на стимулювання збуту; promotion and sales expenses витрати на рекламу і збут; publicity expenses рекламні видатки; quality expenses витрати на забезпечення якості; reasonable expenses обґрунтовані витрати; recovery expenses витрати на інкасо; recurring expenses періодичні витрати; reimbursed expenses відшкодовувані витрати; reinsurer's expenses витрати перестрахувальника; relocation expenses витрати, пов'язані з переміщенням; removal expenses витрати на переїзд • витрати на переміщення; rent expenses витрати на оренду; repair expenses ремонтні витрати; running expenses поточні витрати; salvage expenses витрати на рятування вантажу; segment expenses операційні витрати; selling expenses торговельні витрати • витрати на збут продукції; service expenses витрати на обслуговування; shipping expenses видатки на перевезення; standing expenses постійні витрати; storage expenses витрати на зберігання; sundry expenses різні витрати • інші витрати; total expenses загальні витрати; towage expenses витрати на буксирування; trade expenses торговельні витрати; transhipment expenses витрати на перевантаження; transportation expenses транспортні витрати • перевозові витрати; travelling expenses подорожні видатки • витрати у відрядженні; uncontrollable expenses нерегульовані витрати; unforeseen expenses непередбачені витрати; unloading expenses видатки на розвантаження; unscheduled expenses позапланові витрати; variable expenses змінні витрати; warranty expenses витрати на гарантований ремонт; wheeling expenses повторювані витрати; working expenses поточні видатки • виробничі видатки • експлуатаційні витрати
  ═════════□═════════
  less expenses відраховуючи видатки; minus expenses відраховуючи видатки; free of expenses без витрат; expenses charged forward з післяплатою за витрати; expenses deducted відраховуючи видатки; expenses for the account of витрати на рахунок кого/чого; expenses for protesting a bill витрати на опротестування векселя; expenses in foreign exchange валютні витрати; expenses of carriage витрати на перевезення; expenses of the carrier видатки фрахтівника; expenses of collection витрати на інкасування; expenses of discharge видатки на розвантаження; expenses of haulage видатки на перевезення; expenses of the insured видатки страхувальника; expenses of the parties витрати сторін; expenses of production витрати виробництва; expenses of representation представницькі витрати; expenses of reproduction витрати на відтворення; expenses of shipping витрати на перевезення; expenses of storage видатки на зберігання; expenses of trackage витрати на перевезення; expenses of transhipping витрати на перевантаження; expenses of transportation видатки на перевезення; expenses on materials видатки на матеріали; expenses on patenting procedure витрати на патентування; expenses on repairs витрати на ремонт; expenses prepaid витрати, оплачені заздалегідь; to absorb expenses брати/взяти на себе витрати • оплачувати/оплатити видатки; to allocate expenses розподіляти/розподілити витрати; to apportion expenses розподіляти/розподілити витрати; to assess expenses оцінювати/оцінити видатки; to bear expenses брати/взяти на себе витрати; to calculate expenses підраховувати/підрахувати витрати; to charge expenses to the account of відносити/віднести витрати на рахунок кого/чого; to claim expenses заявляти/заявити витрати • заявляти/заявити видатки; to compensate for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to cover expenses покривати/покрити видатки; to curtail expenses скорочувати/скоротити витрати • зменшувати/зменшити витрати; to defray expenses покривати/покрити витрати; to double expenses подвоювати/подвоїти витрати • збільшувати/збільшити витрати вдвічі; to estimate expenses оцінювати/оцінити витрати • підраховувати/підрахувати приблизно витрати; to halve expenses зменшувати/зменшити витрати наполовину • ділити/поділити витрати навпіл; to increase expenses збільшувати/збільшити видатки; to incur expenses зазнавати/зазнати витрат • витрачатися; to indemnify for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to itemize expenses перераховувати/перерахувати витрати по пунктах; to limit expenses обмежувати/обмежити витрати; to meet expenses сплачувати/сплатити видатки; to offset expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to participate in expenses ділити/поділити витрати; to pay expenses оплачувати/оплатити витрати • сплачувати/сплатити витрати; to pool expenses організовувати/організувати витрати об'єднаною компанією; to prepay expenses оплачувати/оплатити витрати заздалегідь; to recompense expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover expenses одержувати/ одержати відшкодування за видатки; to reduce expenses зменшувати/зменшити витрати; to refund expenses відшкодовувати/відшкодувати витрати; to reimburse expenses повертати/повернути видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to repay expenses повертати/повернути гроші за видатки • відшкодовувати/ відшкодувати витрати; to save on expenses заощаджувати/заощадити на видатках; to share expenses поділити видатки; to waive expenses звільняти/звільнити від видатків • покривати/ покрити видатки
  * * *
  затрати; витрати; витрати ( які підлягають відшкодуванню)

  The English-Ukrainian Dictionary > expenses

 • 6 forecast

  n ком. прогноз; передбачення; v прогнозувати; робити/зробити прогноз; передбачати/передбачити
  передбачення майбутнього напряму, розвитку, обсягу тощо методом вивчення наявних даних (data¹); ♦ мета прогнозу — визначення бюджету (budget), маркетингової стратегії, ефективності виробництва тощо
  ═════════■═════════
  accurate forecast точний прогноз; active forecast активний прогноз; adjusted forecast уточнений прогноз; all-round forecast комплексний прогноз; alternative forecasts варіанти прогнозу; analytical forecast аналітичний прогноз; annual forecast річний прогноз; approved forecast прогноз, що підтвердився; average forecast усереднений прогноз; background forecast прогноз зовнішніх умов діяльності фірми; benchmark forecast прогноз на основі вихідних даних; blind forecast сліпий прогноз; brand sales forecast прогноз збуту марочного товару; business forecast прогноз ділової активності; business cycle forecast прогноз циклу ділової активності; business roundup forecast узагальнений прогноз ділової активності; cash flow forecast прогноз грошового потоку; company forecast прогноз діяльності фірми; conditional forecast умовний прогноз; consumption forecast прогноз споживання; cost forecast прогноз витрат; daily forecast добовий прогноз; demand forecast прогноз попиту; economic forecast економічний прогноз; exploratory forecast розвідувальний прогноз; extended forecast довгостроковий прогноз; favourable forecast сприятливий прогноз; financial forecast фінансовий прогноз • прогноз фінансового стану; formal forecast формалізований прогноз • формальний прогноз; intermediate-term forecast середньо-строковий прогноз; investment forecast прогноз інвестицій • прогноз капіталовкладень; judgemental forecast прогноз на основі експертної оцінки; last-period forecast прогноз на основі даних за останній період; long-range forecast довгостроковий прогноз; long-term forecast довгостроковий прогноз; macroeconomic forecast макроекономічний прогноз; market forecast ринковий прогноз; marketing forecast прогноз ринкової кон'юнктури; medium-range forecast середньостроковий прогноз; medium-term forecast середньостро-ковий прогноз; microeconomic forecast мікроекономічний прогноз; minimum-mean-square-error forecast прогноз із мінімальною середньою квадратичною похибкою; moving-average forecast прогноз за допомогою ковзних середніх; normative forecast нормативний прогноз; oracular forecast прогноз методом Дельфі • прогноз методом експертних оцінок; operating expense forecast прогноз оперативних витрат; optimistic forecast оптимістичний прогноз; passive forecast пасивний прогноз; perfect forecast точний прогноз; pessimistic forecast песимістичний прогноз; population forecast прогноз кількості населення; production forecast прогноз обсягу виробництва; qualitative forecast якісний прогноз; quantitative forecast кількісний прогноз; quarterly forecast прогноз квартальних показників; realistic forecast реалістичний прогноз; sales forecast прогноз збуту • прогноз продажу; scientific forecast науковий прогноз; short-range forecast короткостроковий прогноз; short-term forecast короткостроковий прогноз; singular forecast єдиний прогноз; technological forecast прогноз розвитку техніки • науково-технічний прогноз; tentative forecast попередній прогноз; traffic forecast прогноз перевезень; unconditional forecast безумовний прогноз; unit-volume forecast прогноз обсягу продажу в товарних одиницях; weather forecast прогноз погоди; weighted forecast зважений прогноз; yearly forecast прогноз річних показників
  ═════════□═════════
  forecast of development прогноз рівня розвитку; forecast reporting викладення прогнозу • звіт про прогноз

  The English-Ukrainian Dictionary > forecast

 • 7 receipt(s)

  1. n ком., збут, бухг. квитанція; розписка; товарний чек; касовий чек; a квитанційний; 2. pl грошові надходження; виручка; дохід
  1. письмовий документ, який підтверджує одержання грошей, листа, товарів тощо; 2. грошова сума, одержана підприємством
  ═════════■═════════
  actual receipt(s)s фактичні надходження; American depository receipt(s) сертифікат депонування в банку закордонних цінних паперів • американська депозитна квитанція; annual receipt(s)s річна виручка • річний дохід; applicable receipt(s)s доходи бюджету від здійснення урядових програм; baggage receipt(s) багажна квитанція; bailee receipt(s) охоронне свідоцтво • розписка перевізника; bank receipt(s) квитанція банку; box office receipt(s)s касові надходження • касова виручка; budget receipt(s)s бюджетні надходження; cargo receipt(s) одержання вантажу; cash receipt(s)s касові надходження • надходження готівки; compiled receipt(s)s сукупні доходи; consignee's receipt(s) розписка одержувача в прийманні вантажу; contract receipt(s)s виручка за роботи за контрактами • виручка за договірними роботами; currency receipt(s)s валютні надходження; current receipt(s)s поточні надходження; custodianship receipt(s) квитанція про депонування цінностей в банку; customs receipt(s) квитанція митниці про сплату мита; daily receipt(s)s денна виручка; delivery receipt(s) розписка про одержання товару; deposit receipt(s) депозитне свідоцтво • розписка про схов; duplicate receipt(s) подвійна розписка; duty receipt(s) квитанція митниці; expense receipt(s) квитанція за проведені витрати; export receipt(s)s експортна виручка; foreign exchange receipt(s)s валютні надходження; goods receipt(s) вантажна квитанція; government receipt(s)s надходження уряду; gross receipt(s)s валова виручка • валовий дохід; interest receipt(s)s доходи від відсотків; interim receipt(s) тимчасова квитанція • тимчасова розписка; loan receipt(s) розписка про одержання позики; luggage receipt(s) багажна квитанція; marginal receipt(s)s гранична різниця в сумі виручки; negotiable warehouse receipt(s) складське свідоцтво, яке не потребує передатного напису; net receipt(s)s чисті надходження; official receipt(s) офіційна розписка; original receipt(s) оригінал квитанції; parcel receipt(s) квитанція на поштову посилку; postal receipt(s) поштова квитанція; premium receipt(s) квитанція про сплату страхового внеску; proper receipt(s) належна (відповідно складена) розписка; proprietary receipt(s)s дохід від майна; provisional receipt(s) тимчасова квитанція; public receipt(s)s державні доходи; railway receipt(s) залізнична квитанція; register receipt(s) касовий чек; rent receipt(s)s дохід від орендної плати; revenue receipt(s)s податкові надходження; stock receipt(s) розписка про одержання акцій; subscription receipt(s) квитанція про передплату; tax receipt(s) податкові доходи; temporary receipt(s) тимчасова розписка; terminal receipt(s) складська розписка; total receipt(s)s загальна сума надходжень; trust receipt(s) розписка про одержання майна в довірче управління; warehouse receipt(s) складська квитанція; yearly receipt(s)s річний дохід
  ═════════□═════════
  against receipt(s) проти розписки; pending receipt(s) до одержання; prior receipt(s) до одержання; receipt(s)s and expenditures прихід і розхід • надходження і витрати; receipt(s)s and payments account рахунок надходжень і витрат; receipt(s) book книжка квитанцій; receipt(s) form бланк квитанції; receipt(s) from freight traffic надходження від перевезення вантажу; receipt(s)s from shipping надходження від перевезення вантажу; receipt(s) in duplicate подвійна розписка • розписка в двох екземплярах; receipt(s) in full розписка про одержання повної суми; receipt(s) in settlement розписка за розрахунок; receipt(s) of discharge квитанція про сплату боргу; receipt(s) of financial year доходи за фінансовий рік; receipt(s) of foreign exchange надходження закордонної валюти; receipt(s) of goods одержання товару; receipt(s) to account надходження на рахунок; receipt(s) to the bearer квитанція на пред'явника • квитанція на подавця; to acknowledge receipt(s) підтверджувати/підтвердити одержання • розписуватися/розписатися про одержання; to confirm receipt(s) підтверджувати/підтвердити одержання • розписуватися/розписатися про одержання; to give a receipt(s) видавати/видати квитанцію • виписувати/виписати квитанцію; to issue a receipt(s) видавати/видати квитанцію • виписувати/виписати квитанцію; to make out a receipt(s) видавати/видати квитанцію • виписувати/виписати квитанцію; to present a receipt(s) подавати/подати квитанцію • пред'являти/пред'явити квитанцію; to submit a receipt(s) подавати/подати квитанцію • пред'являти/пред'явити квитанцію

  The English-Ukrainian Dictionary > receipt(s)

См. также в других словарях:

 • expense — [n] cost, payment amount, assessment, bite*, bottom line*, budget, charge, consumption, debit, debt, decrement, deprivation, disbursement, duty, expenditure, forfeit, forfeiture, insurance, investment, liability, loan, loss, mortgage, obligation …   New thesaurus

 • budget — Synonyms and related words: Swiss bank account, abundance, accounts, accounts payable, accounts receivable, accumulation, agenda, aggregate, allotment, allowance, amassment, amount, assets, backlog, balance, bale, bank account, batch, batting… …   Moby Thesaurus

 • expense — Synonyms and related words: amount, bereavement, budget, budget items, burden of expenditure, carrying charge, charge, charges, cost, cost of living, cost of living allowance, cost of living index, costs, damage, dead loss, debit, decrement,… …   Moby Thesaurus

 • budget items — noun the expense of maintaining property (e.g., paying property taxes and utilities and insurance); it does not include depreciation or the cost of financing or income taxes • Syn: ↑operating expense, ↑operating cost, ↑overhead • Topics: ↑tax,… …   Useful english dictionary

 • budget — 01. We can t buy any more equipment or we ll go over [budget]. 02. The school s [budget] for computer equipment is being increased by 25%. 03. I have a [budget] of $300 to buy a new camera with. 04. The company has a [budget] of one million… …   Grammatical examples in English

 • Budget of the municipal government of Toronto, 1999 — The budget of the municipal government of Toronto, 1999 was approved in that year by the Toronto City Council. The following are gross and net figures in Canadian dollars from the operating budget [http://www.toronto.ca/budget1999/opmanual.pdf… …   Wikipedia

 • budget — n. & v. n. 1 the amount of money needed or available (for a specific item etc.) (a budget of pound200; mustn t exceed the budget). 2 a (the Budget) Brit. the usu. annual estimate of national revenue and expenditure. b an estimate or plan of… …   Useful english dictionary

 • budget — budgetary /buj i ter ee/, adj. budgeter, n. /buj it/, n., adj., v., budgeted, budgeting. n. 1. an estimate, often itemized, of expected income and expense for a given period in the future. 2. a plan of operations based on such an estimate. 3. an… …   Universalium

 • Personal budget — A personal budget is a finance plan that allocates future personal income towards expenses, savings and debt repayment. Past spending and personal debt are considered when creating a personal budget. There are several methods and tools available… …   Wikipedia

 • government budget — Forecast of governmental expenditures and revenues for the ensuing fiscal year. In modern industrial economies, the budget is the key instrument for the execution of government economic policies. Because government budgets may promote or retard… …   Universalium

 • NASA Budget — Infobox NASA name= National Aeronautics and Space Administration caption= NASA Insignia established= July 29, 1958 (by the National Aeronautics and Space Act) administrator= Michael D. Griffin budget= $17.3 billion (FY 2008)… …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»