Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

exercise an option

 • 1 exercise an option

  v.
  реалізовувати опціон; скористатися опціоном; виконувати опціон

  The English-Ukrainian Dictionary > exercise an option

 • 2 option

  n фін., бірж. 1. опціон; a опціонний; 2. право на додаткову квоту; право вибору
  1. зафіксоване контрактом право купувати або продавати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹) до визначеної дати та за визначеною ціною (strike price); ♦ вкладники — власники активів користуються правом опціону для підвищення прибутку від продажу акцій (share²), захисту чи зменшення ризику (risk) інвестицій (investment²) свого портфеля (portfolio), для страхування у випадку, коли ціни (price) на акції падають, тощо; є два основні типи опціонів: опціон покупця (call option) і опціон продавця (put option); 2. право на додаткову квоту при розподілі випуску цінних паперів між учасниками синдикату
  ═════════■═════════
  American option «американський» опціон; at-the-money option опціон за ціну угоди; buyer's option опціон покупця; call option; commodity option товарний опціон; currency option валютний опціон; cylinder option комбінований опціон; double option подвійний опціон • опціон покупця і продавця; European option європейський опціон; executive options опціони для керівників; first option опціон з правом переважної купівлі; index option індексовий опціон; interest rate option опціон з відсотковою ставкою; in-the-money option опціон зі сприятливою ставкою; listed option опціон, зареєстрований на біржі; naked option опціон без покриття; out-of-the-money option опціон з менш сприятливою ставкою; over-the-counter option опціон зі спеціальною умовою; overvalued option завищена вартість опціону; put option; securities option опціон на цінні папери; seller's option опціон продавця; stock option опціон на акції • фондовий опціон; time option строковий опціон; traded option опціон, яким можливо торгувати • опціон, який продається й купується; undervalued option знижена вартість опціону • опціон із заниженою вартістю
  ═════════□═════════
  option agreement угода опціону • опціонна угода; option buyer покупець опціону; option contract опціонний контракт; option deal опціонна угода; option deal for the call опціон на закупівлю; option deal for the put опціон на продаж; option for the call опціон на закупівлю; option for the put опціон на продаж; option market ринок опціонів; option of redemption право викупу; option premium премія за опціон; to buy an option купувати/купити опціон; to deal in options вести біржову справу з опціонами; to exercise an option скористатися опціоном • реалізувати опціон; to sell an option продавати/продати опціон; to trade an option замінювати/замінити опціон; to trade in options торгувати опціонами; to write an option продавати/продати опціон
  option ‡ option (390)
  ═════════◇═════════
  опціон < лат. optio (optionis) — вільний вибір (СІС: 483)
  * * *
  опціон; право вибору; право купівлі або продажу цінних паперів за обумовлену ціну в обумовлений строк

  The English-Ukrainian Dictionary > option

 • 3 call option

  фін., бірж. опціон кол; опціон покупця; опціон на купівлю; купівельний опціон
  право купувати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹) за визначеною ціною (strike price) до кінця певного строку (expiration date), оплачується премією; ♦ покупці такого опціону звичайно розраховують на те, що визначена угодою ціна на акції (share²), напр., зросте; різниця між ринковою ціною (market value) на акції та визначеною ціною становить цінову категорію, яка визначає справжню вартість (intrinsic value) купленого опціону
  ═════════□═════════
  call option agreement угода на опціон купівлі; call option buyer покупець опціону кол; call option contract контракт на опціон кол; call option deal угода на опціон кол; call option deal for the call опціон на купівлю; call option for the call опціон на купівлю; call option market ринок купівельних опціонів; to deal in call options вести біржові операції із опціонами кол; to exercise a call option користуватися опціоном на купівлю • реалізувати куплений опціон • використати куплений опціон
  call option:: option d'achat (фр.); call option: put option; call option ‡ option (390)
  ═════════◇═════════
  опціон < лат. optio, optionis — вільний вибір
  * * *
  опціон кол; опціон з купівлі; угода з попередньою премією

  The English-Ukrainian Dictionary > call option

 • 4 put option

  фін., бірж. опціон продавця; опціон на продаж; опціон пут; пут угода, за якою власник активу (asset¹) у формі цінного папера (securities), товару (commodity) чи валюти (currency) набуває право до кінця строку (expiration date) опціону (option) та за визначеною ціною (strike price) перепродати той актив; ♦ покупці опціону на продаж розраховують на те, що ціна акції (share²), напр., впаде; різниця між визначеною та ринковою ціною (market value) на акції утворює надлишок, який визначає справжню вартість (intrinsic value) опціону продавця
  ═════════□═════════
  put option agreement угода опціону; put option buyer покупець опціону пут; put option contract контракт на опціон покупця; put option deal угода на опціон на продаж; put option deal for the put опціон на продаж; put option for the put опціон на продаж; put option market ринок опціонів на продаж; to deal in put options вести біржову справу з опціонами на продаж; to exercise a put option скористатися опціоном на продаж • реалізувати опціон на продаж
  put option:: option de vente (фр.); put option: call option; put option ‡ option (390)
  * * *
  опціон на продаж, опціон пут

  The English-Ukrainian Dictionary > put option

 • 5 price

  (pc.)
  збут, бірж., ком., ек. n ціна; курс; a ціновий; v призначати/призначити ціну; визначати/визначити ціну; оцінювати/оцінити; розцінювати/розцінити
  грошова вартість, яка сплачується та отримується за одиницю (unit¹) товару, послугу, актив (asset¹) і т. ін.
  ═════════■═════════
  accounting price розрахункова ціна; acquisition price ціна придбання; actual price фактична ціна; adjusted price скоригована ціна; administrated prices адміністративно встановлені ціни • директивні ціни • монопольні (керовані) ціни; admission price вхідна ціна • вартість входу • сума вхідної плати; advertised price оголошена ціна • рекламована ціна; agreed — узгоджена ціна; all-in price повна ціна; American Selling Price price американська продажна ціна; asked price курс продавців; asking price бажана ціна; auction price аукціонна ціна; average price середня ціна; balancing price рівноважна ціна; bargain price вигідна ціна; base price основна ціна • базова ціна; basic price вихідна ціна • основна ціна; basing-point price ціна в основному пункті; bedrock price остання мінімально можлива ціна • найнижча ціна; below-cost price ціна, нижча від собівартості; below retail price ціна, нижча від роздрібної; best price кінцева ціна • максимальна ціна; bid price ціна покупця • курс покупців; black market price ціна чорного ринку; blanket price загальна ціна; bottom price остаточна ціна; break-even price ціна без збитковості; budget price бюджетна ціна; buy back price викупна ціна; buyer's price ціна покупця; buying price купівельна ціна; call price ціна, за яку можна достроково викупити облігації; cash price ціна за готівку • ціна при оплаті готівкою; catalogue price каталожна ціна; ceiling price верхня межа ціни • максимальна ціна; closing price заключна ціна • ціна на час закриття біржі • ціна, яка зареєстрована при закритті біржі; commodity prices товарні ціни • ціни на готові вироби; competitive price конкурентна ціна • конкурентоспроможна ціна; competitor's price ціна конкуруючого підприємства; computer rental price орендна плата за користування комп'ютером; conditional price умовна ціна; consumer prices ціни на споживчі товари; contingent price не передбачена заздалегідь ціна; contract price договірна ціна; controlled prices регульовані ціни; conversion price ціна конверсії; cost price виробнича ціна • собівартість виробництва; current price поточна ціна; current market price поточна ринкова ціна; cut price знижена ціна; cut-rate price низька ціна • знижена ціна; delivered price ціна включно з доставкою; demand price ціна попиту; discount price ціна зі знижкою; disposal price ціна реалізації • ціна при ліквідації; domestic prices ціни внутрішнього ринку; duty-paid price ціна, яка включає мито; economy price знижена ціна; entry-limit price ціна, що обмежує вхід конкурентам; equilibrium price ціна рівноваги • ціна, що забезпечує рівновагу; estimated price орієнтовна ціна; everyday price повсякденна ціна; exchange price біржова ціна • біржовий курс; exercise price ціна реалізації опціону; exorbitant price позамежна ціна • надзвичайно висока ціна; expected price сподівана ціна; factory price ціна підприємства-виробника; factory list price ціна за прейскурантом підприємства-виробника; fair price помірна ціна • справедлива ціна; final price остаточна ціна; fire-sale price продаж за безцінь; firm price стала ціна • тверда ціна • твердий курс; fixed price призначена ціна • встановлена ціна; flat price однакова ціна; flexible price гнучка ціна • еластична ціна; floor price мінімальна ціна • найнижча ціна • нижня межа ціни; fluctuating prices ціни, які коливаються; food prices ціни на харчові продукти; forward price курс за строковою угодою; full price повна ціна • максимально можлива ціна; give-away price продаж за безцінь; going price теперішня ціна • нинішня ціна; going market price поточна ринкова ціна; gross price ціна-брутто; guaranteed price гарантована ціна; half price півціни; hire price ціна найму; hire purchase price ціна при купівлі на виплат; honest price справедлива ціна; House price біржовий курс; implicit price неявна ціна; importer price ціна імпорту; inflated price роздута ціна • підвищена ціна; inflexible prices негнучкі ціни • директивні ціни; initial price вихідна ціна • початкова ціна; inside price внутрішня ціна; intervention price ціна втручання; introductory price вхідна ціна; invoice price фактурна ціна; issue price випускна ціна • курс нового випуску цінних паперів; job price ціна на виконану роботу; launch price вивідна ціна • ціна в момент виведення товару на ринок; legislated price ціна, встановлена законодавчим актом; list price ціна за цінником • прейскурантна ціна; manufacturer's price ціна виробника; manufacturer's recommended price рекомендована ціна виробника; manufacturing price ціна фабрики-виробника; marginal price крайня ціна • гранична ціна; markdown price знижена ціна; marked price зазначена ціна; market price ринкова ціна • ринковий курс • курс біржі; market-clearing price рівноважна ціна • ціна, що забезпечує рівновагу попиту і пропозиції; market-determined price кон'юнктурна ціна; mark-up (price) націнка • підвищення (цін); maximum price максимальна ціна; mean price середня ціна; medium price середня ціна; minimum price мінімальна ціна; moderate price помірна ціна; modest price скромна ціна; monopoly price монопольна ціна; negotiated price договірна ціна; net price кінцева ціна • ціна нетто; newsstand price продажна ціна в кіоску • роздрібна ціна; nominal price номінальна ціна; normal price нормальна ціна; offer price курс продавців; offered price пропонована ціна; off-peak price ціна в період зниження торгу; opening price ціна на час відкриття біржі; option price ціна опціону; original price первісна ціна; package price ціна упаковки • ціна тари; parity price паритетна ціна; peak price ціна в сезон • максимальна ціна • ціна в піковий час • пікова ціна; pegged price штучно підтримувана ціна; preferential price пільгова ціна; premium price ціна, вища від номіналу • ціна з націнкою; present price існуюча ціна; probate price ціна акцій при нарахуванні податків згідно із судовим рішенням щодо спадкоємства • ціна активів померлої особи; producer's price ціна виробника; purchase price купівельна ціна • покупна ціна; quoted price котирувана ціна • ціна за розцінкою • зареєстрований на біржі курс; real price реальна ціна; reasonable price доступна ціна; recommended price рекомендована ціна; redemption price викупна ціна; reduced price знижена ціна; reference price довідкова ціна; regular price звичайна ціна; relative price відносна ціна; remunerative price вигідна ціна; replacement price ціна заміни; resale price ціна при перепродажу; reserve price відправна ціна • резервована ціна; retail price (r/р) роздрібна ціна; rock-bottom price найнижча ціна • дуже низька ціна • безцінь; runaway prices ціни, що швидко зростають; sale price ціна розпродажу; selling price (s/p) продажна ціна; set price призначена ціна • тверда ціна; settlement price розрахункова ціна; shadow price неявна ціна • тіньова ціна; share price курс акції • біржовий курс; shelf price продажна роздрібна ціна; short-term price короткочасна ціна; sinking price ціна реалізації опціону; slashed price урізана ціна • різко знижена ціна; sliding price змінна ціна • ковзна ціна; special price особлива ціна • пільгова ціна; special sales price пільгова ціна при розпродажу; spot price поточна ціна • ціна продажу; standard price стандартна ціна; standard unit price стандартна ціна за одиницю; standing price тверда ціна; starting price початкова ціна; sticker price ціна на наліпці • ціна на етикетці • прейскурантна ціна; store prices ціни в крамниці • магазинні ціни; strike price ціна реалізації опціону; subscription price ціна на передплату • передплатна ціна; suggested price пропонована ціна • ціна, пропонована для роздрібної торгівлі; suggested retail price рекомендована роздрібна ціна • пропонована роздрібна ціна; supply price ціна постачання • ціна пропозиції; target price цільова ціна • контрольна ціна; target selling price цільова продажна ціна; top price найвища ціна • максимальна ціна • найвищий курс цінних паперів; total price загальна ціна • сумарна ціна; trade price торговельна ціна; transfer price відпускна ціна; ultimate price остаточна ціна; unit price ціна за одиницю товару • ціна товарної одиниці; variable prices змінні ціни • нестійкі ціни; wholesale price оптова ціна; world market price ціна на світовому ринку
  ═════════□═════════
  adjustment price регулювання цін; at a price за високу ціну • дорого; at popular prices за загальнодоступними цінами; at present prices за поточними цінами; bid and asked price ціна покупців і продавців; consumer price index; price-consumption curve крива залежності споживання від ціни; price discrimination цінова дискримінація; price elasticity цінова еластичність; price escalation зростання цін; price fixing встановлення ціни; price flexibility гнучкість цін; price fluctuation коливання цін; price increase підвищення цін; price index індекс цін; price less discount ціна за відрахуванням знижки; price level рівень ціни; price liberalization лібералізація цін; price list (PL) цінник • прейскурант; price parity паритетність цін; price per unit ціна за одиницю • ціна одиниці; price range діапазон цін; price ratio співвідношення цін; price-setting ціноутворення • встановлення ціни; price stabilization стабілізація цін; price subject to change ціна, яка підлягає зміні; price subsidy цінова субсидія; price support підтримка цін; price tag ціновий ярлик; price variation коливання ціни; price war цінова війна; retail price index (RPI) індекс роздрібних цін; to adjust prices врегульовувати/врегулювати ціни; to agree on the price погоджуватися/погодитися на запропоновану ціну; to bring down prices знижувати/знизити ціни; to cut prices знижувати/знизити ціни; to differ in prices відрізнятися за цінами; to drop in price дешевшати/подешевшати; to fall in price падати/впасти в ціні; to fix a price призначати/призначити ціну; to freeze prices заморожувати/заморозити ціну; to increase in price дорожчати/подорожчати; to increase prices підвищувати/підвищити ціни; to list price складати/скласти цінник • складати/скласти прейскурант; to mark a price призначати/призначити ціну • котирувати курс; to negotiate a price домовлятися/домовитися про ціну; to quote a price призначати/призначити ціну • встановлювати/встановити розцінку; to raise prices підвищувати/підвищити ціни; to reduce prices знижувати/знизити ціни; to scale down prices знижувати/знизити ціни; to set a price призначати/призначити ціну; to undercut a price збивати/збити ціну

  The English-Ukrainian Dictionary > price

См. также в других словарях:

 • exercise an option — ► FINANCE to buy or sell the shares, etc. that are mentioned in an options contract (= an agreement giving the right to buy and sell shares in the future): »Anyone who exercised such an option would immediately lose money. Main Entry: ↑exercise …   Financial and business terms

 • exercise an option — index elect (choose) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • option — op·tion 1 / äp shən/ n 1: the power or right to choose; also: a choice made or available 2: a privilege of demanding fulfillment of a contract on any day within a specified time 3: a contract conveying in exchange for the payment of a premium a… …   Law dictionary

 • exercise — ex·er·cise 1 / ek sər ˌsīz/ n 1: the discharge of an official function or professional occupation 2: the act or an instance of carrying out the terms of an agreement (as an option) exercise 2 vt cised, cis·ing 1: to make effective in action …   Law dictionary

 • Option — Op tion, n. [L. optio; akin to optare to choose, wish, optimus best, and perh. to E. apt: cf. F. option.] 1. The power of choosing; the right of choice or election; an alternative. [1913 Webster] There is an option left to the United States of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Low exercise price option — LEPO (Low Exercise Price Options) sind Kaufoptionen, deren Ausübungspreis (engl: Exercise Price ) sehr niedrig ist oder annähernd 0 ist. Eigenschaften Diese Optionen notieren weit im Geld. Der sogenannte Innere Wert der Option entspricht… …   Deutsch Wikipedia

 • option to buy — UK US noun [C] (also option to purchase) ► FINANCE, STOCK MARKET an agreement that gives an investor the right to buy a particular number of shares, or other financial assets, at a fixed price and before a fixed date: »The option to buy expired… …   Financial and business terms

 • Low Exercise Price Option — LEPO (Low Exercise Price Options) sind Kaufoptionen, deren Ausübungspreis (engl: Exercise Price ) sehr niedrig ist oder annähernd 0 ist. Eigenschaften Diese Optionen notieren weit im Geld. Der sogenannte Innere Wert der Option entspricht… …   Deutsch Wikipedia

 • Low Exercise Price Option - LEPO — A call option with an exercise price of 1 cent, and an agreement to purchase 1000 shares. They cannot be exercised until expiry, work similar to that of a futures contract, and the premium paid is basically the price to purchase an entire share… …   Investment dictionary

 • option to buy — At the end of a finance lease or similar asset finance arrangement the lessee may be able to exercise an option to purchase the equipment at a nominal value Easyform Glossary of Law Terms. UK law terms …   Law dictionary

 • Option style — In finance, the style or family of an option is a general term denoting the class into which the option falls, usually defined by the dates on which the option may be exercised. The vast majority of options are either European or American (style) …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»