Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

excise tax

 • 1 excise tax

  * * *
  акциз; акцизний збір

  The English-Ukrainian Dictionary > excise tax

 • 2 excise tax

  акциз; акцизний податок; акцизний збір

  English-Ukrainian law dictionary > excise tax

 • 3 excise tax on luxuries

  English-Ukrainian law dictionary > excise tax on luxuries

 • 4 excise duty

  под. акциз; акцизний збір
  вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на специфічні товари (goods) й послуги і який стягується за рахунок покупців; ♦ товари масового споживання, напр. алкоголь, нафтопродукти, цигарки тощо, як правило, підлягають акцизу; ставка акцизного збору встановлюється на одиницю (unit¹) товару
  ═════════■═════════
  alcohol excise duty акцизний збір на продаж алкогольних напоїв
  ═════════□═════════
  to charge an excise duty брати/взяти акциз; to impose an excise duty накладати/накласти акциз; to increase excise duty збільшувати/збільшити акциз; to levy an excise duty стягувати/стягнути акциз; to pay an excise duty платити/оплатити акциз; to reduce excise duty зменшувати/зменшити акциз
  excise duty:: excise tax; excise duty ‡ tax (393)
  ═════════◇═════════
  акциз < фр. accise — непрямий податок < лат. accisum — надтяте, насічка, на якій контролювали сплату податків; термін фіксується на початку XVIII ст. (ЕС-СУМ 1: 49)
  пор. customs duty
  * * *
  акциз; акцизний збір

  The English-Ukrainian Dictionary > excise duty

 • 5 excise

  1) акциз; акцизний збір
  2) стягувати акцизний збір; обкладати акцизом (акцизним збором)
  - excise-free
  - excise funds
  - excise rate
  - excise tax
  - excise tax on luxuries
  - excise violation

  English-Ukrainian law dictionary > excise

 • 6 tax

  n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий
  обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue¹) для фінансування державних видатків на охорону здоров'я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy¹) країни тощо; ♦ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих — податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо
  ═════════■═════════
  accrued tax нарахована заборгованість зі сплати податків; accumulated earnings tax податок на нерозподілений прибуток; ad valorem tax лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка; advance corporation tax (ACT) податок на корпорації, виплачений авансом; agricultural tax сільськогосподарський податок; alcohol tax податок на алкогольні напої; alcohol-beverage tax податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої; alternative minimum tax (AMT) альтернативний мінімальний податок; amusement tax податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів); apportioned tax розподілений податок; assessed taxes прямі податки (на майно); burdensome taxes обтяжливі податки; business tax податок на бізнес • податок на підприємця; capital tax податок на капітал; capital gains tax (CGT); capital transfer tax податок на передачу капіталу; capitation tax податок, розрахований на одну особу; cargo tax податок на вантаж; chain-store tax прогресивний податок на мережу роздрібних крамниць ланцюгового підпорядкування; commodity tax (непрямий) податок на товари; company income tax податок на доходи компаній • податок на прибуток підприємств; consumption tax податок на споживання; corporate tax податок на прибуток корпорацій; corporation income tax податок на прибуток корпорацій • податок на доходи корпорацій; corrective tax коригуючий податок; death tax податок на спадщину; death and gift tax податок на спадщину і дарування; deferred tax відстрочені податки; deferred income tax відстрочений прибутковий податок; direct tax; dividends tax податок на дивіденди; double tax подвійний податок; earmarked taxes податки, резервовані для спеціальних цілей; effluent tax податок на відходи, що забруднюють середовище; emergency tax надзвичайний податок; employer payroll tax податок на підприємницький фонд заробітної плати; employment tax внесок у фонд страхування від безробіття; equalization tax урівноважу вальний податок • мито для вирівнювання; estate tax податок на спадщину • податок на нерухомість; estimated tax приблизно підрахований податок; excess profits tax податок на надприбуток; excise tax акцизний збір • акцизний податок; expenditure tax податок на видатки • непрямий податок; export tax експортне мито • податок на експорт; federal tax федеральний податок • податок, стягнений федеральним урядом; federal income taxes федеральні прибуткові податки • федеральні податки на доходи; flat tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; flat-rate tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; foreign tax закордонний податок • податок, стягнений закордонною державою; franchise tax податок на монопольні права і привілеї • франшизний податок; fringe benefits tax (FBT) податок на додаткові пільги; general property tax податок на всі види власності; general sales tax загальний податок з обороту; gift tax податок на дарування; goods and services tax податок на товари і послуги; graded tax податок з диференційованою ставкою; graduated tax податок, стягнений за прогресивною ставкою • прогресивний податок; graduated income tax прогресивний прибутковий податок; hidden taxes непрямий податок • неявний податок • прихований податок; highway tax збір на будівництво шосейних доріг; import tax імпортне мито • податок на імпорт; import equalization tax імпортний податок для вирівнювання • імпортне мито для вирівнювання; import turnover tax податок з обороту імпортних товарів; imposed tax запроваджений податок; income tax; increment value tax податок на приріст вартості; indirect tax; inflation tax інфляційний податок; inheritance tax податок на спадщину; interest equalization tax податок, який вирівнює ставки відсотка; intermediate taxes проміжні податки; land tax; legacy tax податок на спадщину; local tax місцевий податок; lump-sum tax одноразовий податок • податок на сукупну суму доходів • акордний податок; luxury tax податок на предмети розкоші; mainstream corporation tax основна сума податку на прибуток корпорацій; matured tax податок, за яким настав термін сплати; maximum tax максимальний податок; minimum tax мінімальний податок; motor vehicle tax податок на автомобілі; multistage sales tax багатоступінчастий податок на збут; municipal tax муніципальний податок; national tax загальнодержавний податок; net taxes чистий податок; net worth tax податок на власність; nondeductible tax податок, який не підлягає відрахуванню; occupational tax податок на професію; payroll tax податок із заробітної плати; personal property tax податок на особисте (рухоме) майно; privilege tax податок на привілей; processing tax податок на товар, який підлягає обробці; profits tax податок на прибутки; progressive tax прогресивний податок; property tax майновий податок • податок на власність; proportional tax пропорційний податок • податок, стягнений за єдиною ставкою; purchase tax (непрямий) податок на покупки; real estate tax податок на нерухомість; receipts tax податок з обороту; regressive tax регресивний податок; retail sales tax податок з роздрібного обороту; sales tax; securities tax податок на цінні папери; security transfer taxes податки на переказ цінних паперів; severance tax податок на видобуток корисних копалин; shared tax частковий податок; single tax єдиний податок; single-stage sales tax одноступінчастий податок на збут; social security tax податок на програму соціального страхування; specific tax специфічний податок; stamp tax гербовий збір; state tax податок, стягнений штатом • урядовий податок • податок, який регулює витрати на споживання товарів; stockholder's tax податок на доходи з акцій; stock transfer tax податок на операції з переказу акцій; sumptuary tax податок, який регулює споживання товарів; supplemental tax додатковий податок; tobacco tax акциз на тютюнові вироби; tonnage tax корабельний збір; trade tax промисловий податок; transaction tax податок з операцій; transfer tax податок на переказ; turnover tax податок з обороту; undistributed profit tax податок на нерозподілений прибуток; unit tax податок на одиницю • акцизний податок; value tax податок з оголошеної ціни; value-added tax (VAT) податок на додану вартість; wage tax податок на заробітну плату; wealth tax; withholding tax податок, який стягується шляхом регулярних вирахувань із заробітної плати
  ═════════□═════════
  after tax після відрахування податку; before tax до відрахування податку; exempt from tax не підлягає оподаткуванню; for tax purposes з метою оподаткування; incidence of tax розподіл податкового тягаря; liable to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; net marginal tax rate чиста гранична ставка податку; progressive tax structure прогресивна схема оподаткування; regressive tax structure регресивна схема оподаткування; shifting of a tax перекладення податкового тягаря; subject to tax оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; tax account податковий рахунок; tax accounting податковий облік; tax accounts податкова звітність; tax administration податкове відомство • податкова адміністрація; tax advantage вигода, яка випливає із практикованої системи оподаткування; tax adviser радник з питань оподаткування • консультант у справах оподаткування; tax allocation розподіл податків; tax allowance знижка з оподатковуваної суми; tax amount розмір податків • сума податків; tax and expenditure policy бюджетно-податкова політика • фінансово-податкова політика; tax arrears заборгованість з податків; tax assessment встановлення податкових ставок • обкладання податком • оподаткування; tax assessment act закон про оподаткування; tax assessment authority податкове управління; tax assessment complaint скарга, пов'язана з неправильним оподаткуванням; tax assessment method порядок оподаткування • порядок встановлення податкових ставок; tax assessor податковий інспектор; tax at source податок, відрахований із загальної суми доходів; tax-at-source system система відрахування податку із загальної суми доходів; tax auditor податковий аудитор • податковий ревізор; tax authority податкове управління; tax avoidance ухилення від сплати податків; tax barrier податкова перешкода; tax base база оподаткування; tax benefit податкова пільга; tax bracket ступінь податкової схеми; tax burden податковий тягар; tax ceiling максимальний рівень оподаткування; tax charge нарахування податку; tax collection стягнення податку; tax collection rate рівень податкових надходжень; tax concession податкова пільга; tax consultant консультант у справах оподаткування; tax control податковий контроль; tax control act закон про податковий контроль; tax court податковий суд; tax credit податкова пільга • податкова знижка • відстрочена сплата податку • податковий кредит; tax debt заборгованість з податків; tax declaration податкова декларація; tax-deductible який підлягає звільненню від сплати податку; tax deduction відрахування від податку • зменшення податку; tax deferral відстрочення оподаткування; tax dodging ухилення від сплати податків; tax equalization вирівнювання податку; tax equalization account рахунок вирівнювання податку; tax equalization fund фонд вирівнювання податку; tax evasion ухилення від сплати податків; tax-exempt не підлягає оподаткуванню • звільнений від податку; tax exempted (T. E.) звільнений від податку; tax exemption звільнення від податку; tax expense витрати на сплату податків; tax file number (TFN) реєстраційний номер в податковому управлінні; tax filing date термін подання податкової декларації; tax form бланк податкової декларації; tax fraud податкове шахрайство; tax free вільний від сплати податку • безмитний • неоподатковуваний; tax haven податковий рай; tax identification number ідентифікаційний податковий номер; tax in arrears прострочені до сплати суми податку; tax incentive податковий стимул; tax income надходження від оподаткування; tax increase зростання податків; tax in kind натуральний податок; tax law податкове право • податкове законодавство; tax leasing податкова оренда; tax legislation податкове законодавство; tax levy податковий збір; tax liability заборгованість з податкових платежів; tax loophole лазівка в податковому законодавстві • можливість ухилитися від сплати податків; tax loss збитки від оподаткування; tax loss carry-back зарахування втрат при сплаті податку за минулий період; tax loss carry-forward зарахування втрат при сплаті податку на рахунок майбутнього прибутку; tax loss setoff компенсація втрат при сплаті податку; tax management податковий контроль; tax office податкове управління; tax offset відшкодований податок • податковий кредит; tax on capital податок на капітал; tax on cargo вантажний збір; tax on importation податок на імпорт; tax on income податок на дохід • прибутковий податок; tax on industry податок на промислове виробництво; tax on investments податок на вклади • податок на цінні папери; tax on a patent патентне мито; tax on profits податок на прибутки; tax on wealth податок на майно; tax overpayment переплата податку; tax owed належний податок; tax paid сплачений податок; tax paid in kind податок, сплачений натурою; tax payable податок, який підлягає сплаті; tax payment виплата податкових сум • сплата податків; tax penalty штраф за несплату податку; tax period період оподаткування; tax planning планування податкових надходжень; tax policy податкова політика; tax principle принцип оподаткування; tax privilege податкова пільга; tax proceeds податкові надходження; tax provision резерв на сплату податку; tax rate податкова ставка • ставка оподаткування; tax rebate податкова пільга • знижка з податку • зниження податкових ставок; tax receipts податкові надходження; tax reduction зниження податку; tax reform податкова реформа; tax reform bill законопроект про податкову реформу; tax refund повернення сплаченого податку; tax reorganization перебудова системи оподаткування; tax return податкова декларація • податковий дохід • розрахунок податку; tax revenue дохід від податків • податкові надходження; tax scale схема ставок податку; tax services консультативні послуги з оподаткування; tax shelter засіб зменшення або уникнення сплати податку; tax shifting перекладення податкового тягаря; tax statement податкова декларація; tax status податковий статус; tax surcharge додатковий податок; tax threshhold нижня межа оподатковуваних доходів • нижня межа оподаткування; tax value of a deduction розмір податкового відрахування; tax verification перевірка правильності оплати податків; tax year обліковий рік оподаткування; tax yield податковий дохід; to abate a tax знижувати/знизити податок; to abolish a tax скасовувати/скасувати податок; to be exempt from tax бути звільненим від сплати податку; to charge a tax стягувати/стягнути податок; to collect taxes стягувати/стягнути податки; to cut a tax знижувати податок; to deduct taxes відраховувати/відрахувати податки; to dodge taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to evade taxes ухилятися/ухилитися від сплати податку; to exempt from tax звільняти/звільнити від сплати податку; to impose a tax оподатковувати/оподаткувати • накладати/накласти податок • вводити/ввести податок; to increase taxes підвищувати/підвищити податки; to lay on a tax оподатковувати/оподаткувати; to levy a tax оподатковувати/оподаткувати; to pay taxes оплачувати/оплатити податки; to raise taxes підвищувати/підвищити податки • збирати/зібрати податки; to reduce taxes знижувати/знизити податки; to remove a tax скасовувати/скасувати податок; to withhold taxes відраховувати/відрахувати податки • затримувати/затримати сплату податків
  tax ‡ tax (393)
  ▹▹ levy

  The English-Ukrainian Dictionary > tax

 • 7 customs duty

  под. мито; митний збір
  вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на товари, ввезені в країну
  ═════════□═════════
  exempt from customs duty звільнений від сплати мита; to impose customs duties накладати/накласти мито; to increase customs duties збільшувати/збільшити мито; to levy customs duties стягувати/стягнути мито; to lift customs duties знімати/зняти мито; to pay customs duties платити/ оплатити мито; to reduce customs duties зменшувати/зменшити мито.
  customs duty ‡ tax (393)
  ═════════◇═════════
  мито < ст. сл. мыто — платня; прибуток; гроші; подарунок; хабар < двн. muta — митниця; податок, збір (ЕСУМ 3: 467); приклад з 1448 р. «...а о(т) сукна и о(т) плотна и о(т) въсє торговлю имаю(т) платити мита, яко бы(л) право издавно» (ССМ 1: 626)
  пор. excise duty
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > customs duty

 • 8 revenue

  (rev)
  1. фін. надходження; дохід; 2. n бухг. прихід; дохід; виручка; a дохідний
  1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лотереї, штрафу, тарифів (tariff¹) тощо; 2. гроші, які надходять до організації (entity) за реалізовану продукцію, надані послуги (service¹), дохід від дивідендів (dividend), відсотків, авторського гонорару (royalty) та з інших джерел
  ═════════■═════════
  accrued revenue нарахований дохід; actual revenue фактична виручка • фактичний дохід; advertising revenue надходження від реклами; aggregate gross revenue сукупний валовий дохід; annual revenue річні надходження • річний дохід; budget revenue бюджетні доходи • бюджетні надходження; circulation revenue дохід від продажу тиражу; computed revenue розрахункові надходження • розрахунковий дохід; current revenue поточна виручка; customs revenue митні надходження; deferred revenue дохід майбутнього періоду • відстрочений дохід; earned revenue одержаний дохід • зароблений дохід; expected revenue розрахункове надходження • сподівані надходження; expected sales revenue сподівані надходження від збуту; freight revenue виручка від перевезення вантажу; government revenue; gross revenue валовий дохід; inland revenues внутрішні бюджетні надходження; internal revenue бюджетні надходження від внутрішних джерел; investment revenue інвестиційний дохід; marginal revenue граничний дохід; national revenue державні надходження • державні доходи; net revenue чистий дохід; nonoperating revenue дохід від неосновної діяльності • інші доходи; nontax revenues неподаткові надходження; operating revenue операційний дохід • дохід з основної діяльності; overall operating revenue операційний дохід; passenger revenue виручка за пасажирські перевезення; personal revenue особистий дохід; public revenues державні надходження • державні доходи; sales revenue виручка від реалізації; surplus revenue надлишковий дохід; tax revenues податкові надходження; total revenue загальні надходження • сукупні надходження; unearned revenue дохід, одержаний не від власної діяльності • дохід майбутнього періоду; utility revenue виручка комунальних підприємств (включно з громадським транспортом і зв'язком) • виручка електроенергетичних компаній
  ═════════□═════════
  average revenue per unit виручка на одиницю продукту • середня виручка; Inland revenue англ. Податкове управління; Internal Revenue Code (IRC) амер. Закон про внутрішнє оподаткування; Internal Revenue Service (IRS) амер. Податкове управління; revenue account; revenue and appropriation account рахунок доходів і асигнувань; revenue and expenditure account рахунок надходжень і витрат; revenue charges витрати, які пов'язані з одержанням доходу; revenue duty скарбове мито • фіскальне мито; revenue earned одержаний дохід; revenue from sales виручка від реалізації; revenue from taxation податкові надходження; revenue from taxes податкові надходження • податкові доходи; revenue from tourism надходження з туризму; revenue generating transaction операція, яка дає надходження; revenue office бюро податків і зборів; revenue regulations правила, які регулюють одержання надходжень; to increase revenue збільшувати/ збільшити надходження; to provide revenue забезпечувати/забезпечити доходом; to raise revenue підвищувати/підвищити надходження; to reduce revenue зменшувати/ зменшити надходження
  revenue¹:: government revenue
  ═════════◇═════════
  прихід — форма приход увійшла до складу торговельної термінології в XV ст. у значенні «прибуток, дохід, прихід»: «имає(т) дєржати со въсими доходы и приходы съ мыты съ млины доколи боудє(т) мєшкати», що знаходиться в пам'ятці з 1454 р. (ІУМ: 237-238; ССМ 2: 249)
  * * *
  дохід; надходження; державні доходи

  The English-Ukrainian Dictionary > revenue

 • 9 flash

  English-Ukrainian law dictionary > flash

См. также в других словарях:

 • excise tax — n: excise Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996 …   Law dictionary

 • Excise Tax — L’Excise Tax est un impôt indirect créé au Royaume Uni, créé lors de la Première Révolution anglaise, appelé aussi « droit de timbre », qui s’est décliné pour de très nombreux produits, en particulier à l’importation. Sa perception… …   Wikipédia en Français

 • Excise Tax — 1. An indirect tax charged on the sale of a particular good. 2. A penalty tax applied to ineligible transactions in retirement accounts. This penalty is assessed by and paid to the Internal Revenue Service (IRS). 1. Excise taxes are considered an …   Investment dictionary

 • excise tax — Federal or state tax placed on the sale or manufacture of a commodity, typically a luxury item e.g., alcohol. Bloomberg Financial Dictionary * * * excise tax excise tax ➔ tax1 * * * excise tax UK US noun [C or U] US TAX ► EXCISE DUTY(Cf. ↑ …   Financial and business terms

 • excise tax — A tax which does not fall within the classification of a poll tax or a property tax, and embraces every form of tax burdens not laid directly upon persons or property. Idaho Gold Dredging Co. v Balderston, 58 Idaho 692, 78 P2d 105. A tax imposed… …   Ballentine's law dictionary

 • Excise tax in the United States — Excise tax, sometimes called an excise duty, is a type of tax. In the United States, the term excise means: (A) any tax other than a property tax or capitation (i.e., an indirect tax, or excise, in the constitutional law sense), or (B) a tax that …   Wikipedia

 • Excise Tax Reduction Act of 1954 — The United States Excise Tax Reduction Act of 1954 actually temporarily extended the 1951 excise tax increases (through March 31, 1955), but also reduced excise tax rates on, among other things, telephones, admissions, and jewelry …   Wikipedia

 • excise tax — noun a tax that is measured by the amount of business done (not on property or income from real estate) (Freq. 1) • Syn: ↑excise • Derivationally related forms: ↑excise (for: ↑excise) • Hypernyms: ↑ …   Useful english dictionary

 • excise tax — A tax imposed on the performance of an act, the engaging in an occupation, or the enjoyment of a privilege. Rapa v. Haines, Ohio Com.Pl., 101 N.E.2d 733, 735. A tax on the manufacture, sale, or use of goods or on the carrying on of an occupation… …   Black's law dictionary

 • excise tax — A tax imposed on the performance of an act, the engaging in an occupation, or the enjoyment of a privilege. Rapa v. Haines, Ohio Com.Pl., 101 N.E.2d 733, 735. A tax on the manufacture, sale, or use of goods or on the carrying on of an occupation… …   Black's law dictionary

 • excise tax — noun Any of various taxes levied on the production or sale of certain goods, especially on luxuries, tobacco, alcohol etc. See Also: exciseman …   Wiktionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»