Перевод: с русского на все языки

evrensel çekim yasası

 • 1 всемирный

  dünya çapında,
  evrensel
  * * *
  dünya °; dünya çapında, evrensel

  всеми́рный конгре́сс — dünya kongresi

  всеми́рная вы́ставка — uluslararası sergi

  всеми́рный кри́зис — dünya çapındaki bunalım

  зако́н всеми́рного тяготе́ния физ.evrensel çekim yasası

  ••

  Всеми́рный почто́вый союз — Evrensel Posta Birliği

  Русско-турецкий словарь > всемирный

 • 2 тяготение

  çekim; heves; özlem; eğilim
  * * *
  с
  1) физ. çekim

  земно́е тяготе́ние — yer çekimi

  зако́н всеми́рного тяготе́ния — evrensel çekim yasası

  2) ( стремление) özlem; heves

  тяготе́ние э́тих организа́ций к объедине́нию — bu örgütlerin birleşme özlemi

  тяготе́ние коло́нии к метропо́лии — sömürgenin başülkeye eğilimi

  Русско-турецкий словарь > тяготение

 • 3 влечение

  eğilim
  * * *
  с
  eğinim; incizap (-)

  влече́ние к му́зыке — müziğe eğinim

  взаи́мное влече́ние — karşılıklı çekim

  чу́вствовать влече́ние к кому-л.birine gönlü akmak

  Русско-турецкий словарь > влечение

 • 4 всеобщий

  genel
  * * *

  всео́бщие вы́боры — genel seçim

  всео́бщая пе́репись населе́ния — genel nüfus sayımı

  всео́бщая мобилиза́ция — genel seferberlik

  всео́бщая забасто́вка — genel grev

  вызыва́ть всео́бщий восто́рг — herkesi hayran bırakmak

  вы́звать всео́бщую озабо́ченность — herkeste kaygı uyandırmak

  привле́чь к себе́ всео́бщее внима́ние — herkesin dikkatini kendi üzerine çekmek

  начала́сь всео́бщая па́ника — âlem / herkes paniğe uğradı

  всео́бщие зако́ны приро́ды — evrensel doğa yasaları

  угрожа́ть всео́бщему миру — dünya barışı için tehdit oluşturmak

  Русско-турецкий словарь > всеобщий

 • 5 всеобъемлющий

  evrensel
  * * *

  всеобъе́млющая систе́ма безопа́сности — evrensel güvenlik sistemi

  всеобъе́млющий ум — evrensel zekâ

  Русско-турецкий словарь > всеобъемлющий

 • 6 глобальный

  evrensel
  * * *
  global; evrensel

  глоба́льные пробле́мы — global / evrensel sorunlar

  Русско-турецкий словарь > глобальный

 • 7 декларация

  bildiri; beyanname
  * * *
  ж

  Всеобщая деклара́ция прав челове́ка — İnsan Hakları Evrensel Bildirisi

  тамо́женная деклара́ция — gümrük beyannamesi

  Русско-турецкий словарь > декларация

 • 8 джунгли

  cengel
  * * *
  мн.
  ••

  городски́е джу́нгли — kent cengeli

  зако́н джу́нглей — orman yasası

  Русско-турецкий словарь > джунгли

 • 9 дубль

  м
  1) кино çekim
  2) спорт., разг. ( второй состав команды) yedek kadro

  Русско-турецкий словарь > дубль

 • 10 кадр

  м, кино
  1) görüntü; kare

  разме́р ка́дра — görüntü boyu

  войти́ / попа́сть в кадр — kareye girmek

  2) (эпизод, сцена) ayrım; sahne

  ка́дры из фи́льма "Чапа́ев" — "Çapayev" filminden görüntüler

  Русско-турецкий словарь > кадр

 • 11 кодекс

  kanun
  * * *
  м, юр.
  kanun; yasa тж. перен.

  уголо́вно-процессуа́льный ко́декс — ceza muhakemeleri usulü kanunu

  мора́льный ко́декс — ahlak yasası

  Русско-турецкий словарь > кодекс

 • 12 мировой

  I
  1) dünya °; evrensel

  мировое простра́нство — uzay

  мировая культу́ра — evrensel kültür

  предотврати́ть мирово́й пожа́р — evrensel bir yangını önlemek

  мирово́й реко́рд — dünya rekoru

  учёный с мировы́м и́менем — dünyaca ünlü bir bilgin

  мирово́й энергети́ческий кри́зис — dünya çapındaki enerji bunalımı

  мирово́й капиталисти́ческий ры́нок — kapitalist dünya pazarı

  2) разг. ( замечательный) kıyak
  II
  1) в соч.

  мирово́й суд — sulh mahkemesi

  мирово́й судья́ — sulh hakimi

  2) в соч., → сущ., ж, разг.

  пойти́ на мирову́ю — işi tatlıya bağlamak

  Русско-турецкий словарь > мировой

 • 13 неравномерный

  eşitsiz; düzensiz

  глубина́ реки́ неравноме́рна — nehrin derinlikleri eşit değildir

  зако́н неравноме́рного разви́тия капитали́зма — kapitalizmin eşitsiz gelişme yasası

  Русско-турецкий словарь > неравномерный

 • 14 принимать

  несов.; сов. - приня́ть
  1) врз kabul etmek; almak

  принима́ть пода́рки — hediye kabul etmek

  принима́ть зака́зы — sipariş kabul etmek

  принима́ть посети́телей — ziyaretçi kabul etmek

  кто принима́л делега́цию? — heyeti kim kabul etti?

  в тече́ние неде́ли столи́ца принима́ла делега́ции из разли́чных стран — bir hafta içinde başkent çeşitli ülke heyetlerini konuk etti

  врач принима́ет де́сять челове́к в день — doktor günde on kişi muayene eder

  в э́том го́роде нас при́няли о́чень хорошо́ — bu şehirde çok iyi ağırlandık / çok iyi kabul gördük

  его́ при́няли в шко́лу — okula kabul edildi

  в э́ти учи́лища бу́дет дополни́тельно при́нято де́сять ты́сяч челове́к — bu okullarda on bin yeni kayıt yapılacak

  принима́ть на рабо́ту — işe almak

  приня́ть предложе́ние — öneriyi kabul etmek

  в при́нятой конститу́ции... — kabul olunan anayasada...

  принима́ть поздравле́ния — tebrikleri kabul etmek

  сто́роны при́няли нижесле́дующее — taraflar aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir

  приня́ть вы́двинутые усло́вия — ileri sürülen koşulları kabul etmek

  приня́ть лати́нский алфави́т — Latin alfabesini kabul etmek

  приня́ть христиа́нство — Hıristiyanlığı kabul etmek

  принима́ть лека́рства — ilaç almak

  принима́ть ва́нну — banyo yapmak / almak

  2) teslim almak; devralmak

  принима́ть товар(ы) — mal teslim almak

  принима́ть дежу́рство — nöbet teslim almak

  приня́ть заво́д / руково́дство заво́дом — fabrikanın yönetimini devralmak

  3) karşılamak; almak

  как он при́нял э́то изве́стие? — bu haberi nasıl karşıladı?

  я при́нял ва́ши слова́ за шу́тку — sözünüzü şakaya aldım

  принима́ть что-л. на свой счёт — üstüne almak / yormak

  4) в сочетании с сущ. almak

  принима́ть ме́ры — önlemler almak

  принима́ть уча́стие в чём-л. — bir şeye katılmak, iştirak etmek

  профессора́, принима́вшие экза́мен — sınavı yapan profesörler

  5) (вид, форму и т. п.) almak

  де́ло при́няло ину́ю окра́ску — işin rengi değişti

  собы́тие при́няло междунаро́дный разма́х — olay evrensel boyutlara ulaştı

  экономи́ческая борьба́ приняла́ полити́ческий хара́ктер — iktisadi mücadele siyasi nitelik aldı / niteliğe büründü

  6) (счесть по ошибке за другого, другое) sanmak; benzetmek

  он при́нял меня́ за друго́го — beni başkası sandı, beni başkasına benzetti

  он при́нял Вас за иностра́нца — Sizi yabancı sandı

  его́, ви́димо, при́няли за пья́ного — onu sarhoş sanmışlar

  7) безл. usuldendir, adettir

  у нас так при́нято — bizde usul / adet böyle

  ••

  приня́ть ого́нь на себя́ — ateşi kendi üstüne çekmek

  Русско-турецкий словарь > принимать

 • 15 притяжение

  с

  земно́е притяже́ние — yer çekimi

  со́лнечное притяже́ние — güneş çekimi

  Русско-турецкий словарь > притяжение

 • 16 рабочий

  işçi,
  eleman
  * * *
  I м

  фабри́чный рабо́чий — fabrika işçisi

  сельскохозя́йственный рабо́чий — tarım işçisi

  II
  1) işçi °

  рабо́чий класс — işçi sınıfı

  междунаро́дное рабо́чее движе́ние — uluslararası işçi hareketi

  рабо́чая молодёжь — işçi gençlik / gençler, genç işçiler

  рабо́чая честь — emekçilik onuru

  рабо́чий депута́т — işçi milletvekili

  дохо́д рабо́чих семе́й — işçi ailelerinin gelirleri

  рабо́чий скот — yük ve çekim hayvanları

  рабо́чая ло́шадь — beygir

  рабо́чая пчела́ — işçi arı

  рабо́чий стол — çalışma masası

  рабо́чий кабине́т — çalışma odası

  рабо́чая оде́жда — iş elbisesi

  в рабо́чее вре́мя — mesai saatlerinde

  создава́ть но́вые рабо́чие места́ — yeni işyerleri yaratmak

  э́то ведёт к поте́ре рабо́чего вре́мени — bu, iş saati kaybına yolaçar

  поте́ряно сто рабо́чих дней — yüz işgünü kaybedildi

  ско́лько рабо́чих дней в ма́рте? — Mart ayında kaç çalışma / iş günü var?

  когда́ у вас начина́ется рабо́чий день? — saat kaçta işbaşı yaparsınız?

  4) тех.°, işletme

  рабо́чий ход (поршня)iş stroku

  рабо́чий ее давле́ние (воды, пара)işletme basıncı

  ••

  рабо́чая си́ла эк.işgücü

  при изоби́лии рабо́чих рук — kol bolluğu içinde

  Русско-турецкий словарь > рабочий

 • 17 разносторонний

  1) врз, в соч. değişik / çok yönlü; evrensel

  разносторо́нняя де́ятельность — değişik yönlü faaliyetler

  2) мат. çeşitkenar

  разносторо́нний треуго́льник — çeşitkenar üçgen

  Русско-турецкий словарь > разносторонний

 • 18 розыгрыш

  м
  1) çekiliş; çekim

  когда́ (состои́тся) ро́зыгрыш лотере́и? — piyango ne zaman çekilecek?

  ро́зыгрыш призо́в (среди участников конкурса, опроса и т. п.)ikramiye çekimi

  2) спорт. maçlar

  ро́зыгрыш ку́бка СССР по футбо́лу — SSCB futbol kupası maçları

  Русско-турецкий словарь > розыгрыш

 • 19 склонение

  с, грам.

  Русско-турецкий словарь > склонение

 • 20 сохранение

  с
  koruma; sürdürme, ayakta tutma

  сохране́ние ми́ра — barışı koruma

  при сохране́нии ны́нешних те́мпов разви́тия... — bugünkü gelişme hızı sürüp gideceği takdirde

  зако́н сохране́ния эне́ргии — enerji korunumu yasası

  с це́лью сохране́ния своего́ влия́ния — (kendi) nüfuzunu sürdürmek amacıyla

  Русско-турецкий словарь > сохранение


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»