Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

etw+fällt+leger

 • 1 leger

  leger [ leˈʒe:ɐ̯ ] adj 1. лежер; 2. отпуснат, непринуден.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > leger

 • 2 etw. fällt ins Gewicht

  нщ. е от голямо значение

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > etw. fällt ins Gewicht

 • 3 abfallen

  áb|fallen unr.V. sn itr.V. 1. падам (листа); 2. спускам се (улица, склон); 3. къртя се (вар, мазилка); 4. опадвам (коса); 5. губя височина (самолет); 6. по-слаб (по-лош) съм; 7. бързо отслабвам (на тегло); 8. отцепвам се (от партия); die Straße fällt steil ab улицата се спуска стръмно надолу; im Herbst fallen die Blätter ab през есента листата капят; er ist sehr abgefallen много е отпаднал; gegen ihn falle ich stark ab по-лош съм в сравнение с него.
  * * *
  * itr з 1. пада, спада; отпада;гов отслабвам, отпадам; 2. спуска се (стръмно, полегато); 3. etw fдllt fьr mich ab пада се нщ (от цялото) и на мене; 4. отцепвам се (от партия, вяра).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abfallen

 • 4 apfel

  Ápfel m, Äpfel ябълка; der Apfel der Zwietracht ябълката на раздора; in den sauren Apfel beißen müssen принуден съм да приема нещо (да преглътна горчивия хап); umg etw. für einen Apfel und ein Ei kaufen купувам нещо много евтино; der Apfel fällt nicht weit vom Stamm крушата не пада по-далече от дървото.
  * * *
  der, -"- ябълка;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > apfel

 • 5 auffallen

  auf|fallen unr.V. sn itr.V. 1. правя впечатление (някому); 2. удрям се в нещо, падам върху нещо; angenehm/unangenehm auffallen правя добро/лошо впечатление; sie fällt durch ihre Schönheit auf тя прави впечатление с красотата си; am Mann fällt nichts Besonderes auf у мъжа няма нищо впечатляващо.
  * * *
  * itr s бие на очи, прави впечатление; aufallende Ahnlichkeit поразителна прилика;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auffallen

 • 6 ausfallen

  aus|fallen unr.V. sn itr.V. 1. пада, опадва (зъби); окапва (коса, пера); 2. отпада; отменя се; не се състои; 3. спира (ток), не функционира (машина); 4. отсъства (колега, състезател); 5. завършва, дава определен резултат; das Urteil fiel ungünstig aus присъдата беше неблагоприятна; die Fernsehsendung fällt aus телевизионното предаване отпада.
  * * *
  * itr s 1. изпада, окапва; 2. отпада, не се състои 3. излиза, завършва (добре, зле)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfallen

 • 7 boden

  Bóden m, Böden 1. почва; земя; 2. земя, терен, територия; 3. под; 4. таван, таванско помещение; 5. дъно; 6. основа, почва, база; lockerer/ sandiger Boden рохкава/песъчлива почва; den Boden bestellen обработвам земята; auf eigenem Grund und Boden stehen стоя на собствена земя; zu Boden fallen падам на земята; jmdn. zu Boden strecken просвам някого на земята от бой; der Boden brennt ihm unter den Füßen земята гори под краката му; festen Boden unter den Füßen haben имам здрава почва под краката си; den Boden unter den Füßen verlieren губя почва под краката си; jmdm. den Boden unter die Füße wegziehen изтръгвам почвата под краката на някого; Etw. fällt auf fruchtbaren Boden Нещо намира благодатна почва за развитие.
  * * *
  der, - и " 1. почва: земя; 2. дъно; 3. под; 4. таван на къща;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > boden

 • 8 einfallen

  ein|fallen unr.V. sn itr.V. 1. хрумва ми, идва ми на ум; 2. срутвам се, сривам се, събарям се; 3. Mil нахлувам, нахълтвам (in etw. (Akk) в нещо); etw. fällt mir ein нещо ми идва наум, сещам се за нещо, хрумва ми нещо; umg was fällt dir ein? как смееш?; Das fällt mir im Traum nicht ein! И насън няма да ми мине през ума да направя такова нещо!
  * * *
  * tr s 1. срутва се; хлътва; 2. (in А) нахлувам, нахълтвам; 3. etw fallt mir ein хрумва ми нщ; сещам се за нщ; 4 муз встъпва.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einfallen

 • 9 fallen

  I.
  fállen (fiel, gefallen) unr.V. sn itr.V. 1. падам (auch übertr); 2. спада (температура), падат (цени); 3. убивам, падам убит; 4. чува се, бива произнесен; 5. пада се ( auf/in etw. (Akk) на нещо) (an jmdn. на някого) (празник); 6. отнася се (in etw. (Akk) до нещо), попада (в дадена сфера); 7. изпадам (in etw. (Akk) в нещо: депресия, меланхолия); das Laub fällt листата падат, капят; ein Schatten fiel auf sein Gesicht сянка падна върху лицето му; auf die Knie fallen падам на колене; der Wasserspiegel des Flusses ist gefallen нивото на реката се понижи; die Wertpapiere fallen понижава се стойността на ценните книжа; ein Tabu ist gefallen падна, премахна се табу; das Fieber fällt температурата спада; Er ist ( als Soldat) gefallen загина, падна на бойното поле; Ein tiefer Schnee ist gefallen падна дълбок сняг; die Würfel sind gefallen жребият е хвърлен; das fällt nicht in meinen Kompetenzbereich това не влиза в моите компетенции; Weihnachten fällt auf einen Sonnabend Коледа се пада в събота; das Erbe fiel an ihn наследството се падна на него; durch die Prüfung fallen провалям се на изпит; jmdm. auf die Nerven fallen действам някому на нервите; in Ohnmacht fallen падам в безсъзнание, изгубвам съзнание; jmdm. ins Wort fallen прекъсвам някого; ins Auge fallen хвърлям се в очи, бия на очи; jmdm. um den Hals fallen хвърлям се някому на врата.
  II.
  fallen unr.V. sn itr.V. трудно е, затруднява (някого); es fiel mir schwer, die Wahrheit zu sagen беше ми трудно да кажа истината.
  * * *
  * (iel, all) itr s 1. падам; 2. спадам; 3. падам убит; п das Lernen fдlt ihm schwer мъчно учи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fallen

 • 10 fieber

  Fieber n o.Pl. Med треска, повишена/висока температура (auch übertr); hohes/leichtes Fieber haben имам висока/лека температура; das Fieber steigt, fällt температурата се качва, спада; das Fieber der Spielleidenschaft треската на хазартната страст.
  * * *
  das, - мед треска ( и npeн), висока температура.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fieber

 • 11 gewicht

  Gewícht n, (-e) 1. тегло, тежест, тежина; 2. тежест (при везни); 3. o.Pl. важност, значение, тежест; relatives Gewicht относително тегло; An Gewicht verlieren Губя тегло, отслабвам; an Gewicht zunehmen увеличавам теглото си, наддавам; Etw. fällt ins Gewicht Нещо е от голямо значение; Auf etw. (Akk) Gewicht legen държа на нещо, смятам нещо за важно.
  * * *
  das, -e 1. тегло, тежест; 2. важност, значение; ein Маnn, e-e Frage von = важна личност, важен въпрос; das fдllt nicht ins = това няма значение; 3. топуз, тежест на стенен часовник; теглилки за везни

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > gewicht

 • 12 leichtfallen

  leicht|fallen leicht fallen unr.V. sn itr.V. нещо ми е лесно, нещо ми се удава; der Abschied fällt mir nicht leicht раздялата не ми се удава лесно.
  * * *
  * itr s: etw fдllt mir leicht нщ ми е лесно, удава ми се;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > leichtfallen

 • 13 perle

  Pérle f, -n 1. перла, бисер (auch übertr); 2. мънисто; 3. бисероподобни неща: сълза, роса, мехурче; Nach Perlen tauchen гмуркам се за бисерни миди; umg jmdm. fällt keine Perle aus der Krone няма да му се урони престижът (ако направи нещо); die aufsteigenden Perlen im Sekt надигащите се мехурчета в шампанското; das Werk ist eine Perle der Dichtung творбата е бисер на поезията.
  * * *
  die, -n перла, бисер (и прен); мънисто.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > perle

 • 14 schere

  Schére f, -n 1. ножица; 2. щипка (на рак и др.); 3. Wirtsch ножица (разлика между приходи и разходи и др.); eine scharfe/ stumpfe Schere остра/тъпа ножица; die Schere schleifen точа ножица; die Schere zwischen Preisen und Löhnen ножицата (разликата) между цени и заплати; etw. fällt der Schere zum Opfer част от текст бива съкратена.
  * * *
  die, -n 1. ножица; 2. щипци (на рак); e-n in der = haben държа нкг като в клещи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schere

 • 15 schuppe

  Schúppe f, -n 1. Zool люспа (на риба); 2. пърхот; etw. fällt jmdm. wie Schuppen von den Augen изведнъж проумявам нещо.
  * * *
  die, -n люспа; пърхот; es fiel mir wie =n von den Augen прен отвориха ми се очите, прогледнах.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schuppe

 • 16 stamm

  Stámm m, Stämme 1. Bot дънер, стебло, ствол; 2. племе; 3. Ling основа (на дума); 4. ядро, постоянен състав, кадър; der Stamm der Besucher редовните посетители (на заведение); der Stamm der Sioux-Indianer индианското племе сиукси; übertr der Apfel fällt nicht weit vom Stamm крушата не пада далеч от дървото (от корена си).
  * * *
  der, e 1. ствол, стъбло (на дърво); 2. племе; 3. основа (и грим), постоянна част от нщ; кадър, постоянен състав;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stamm

 • 17 streich

  Streich m, -e 1. удар (с меч, ръка и др.); 2. лудория; шега; jmdm. einen heftigen Streich versetzen ( geben) удрям някого силно; jmdm. einen Streich spielen изигравам някому номер; Sprichw von einem Streich(e) fällt keine Eiche никой дъб не пада от един удар/Отведнъж нищо не става.
  * * *
  der, -e 1. арх удар (с ръка, оръжие); auf e-n = наведнъж, с един удар; e-m e-n = versetzen удрям нкг; 2. лудория, шега, пакост; tolle, dumme =e machen върша лудории, глупави шеги.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > streich

 • 18 tau

  Tau I. m o.Pl. Meteor роса; der Tau fällt пада роса. II. n, -e 1. дебело корабно въже; 2. въже за катерене; ein Tau auswerfen хвърлям корабно въже; Sp am Tau klettern катеря се по въже.
  * * *
  I. der, (-e) poca; vor = und Tag в ранно утро. II. das, -e дебело корабно въже.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > tau

 • 19 trab

  Trab m o.Pl. тръс (конски ход); das Pferd fällt in Trab конят преминава в тръс; umg jmdn. auf Trab bringen раздвижвам, мобилизирам някого; umg jmdn. auf/ in Trab halten не давам мира на някого; umg immer auf Trab sein тичам от сутрин до вечер, не зная покой.
  * * *
  der тръс; in scharfem = reiten, laufen яздя, бягам в силен тръс; <> auf den =, in = bringen стягам нкг да работи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > trab

 • 20 traum

  Traum I. m, Träume 1. сън, съновидение; 2. мечта, блян; ein böser/ wirrer Traum лош/объркан сън; ich denke nicht im Traume daran!; Das fällt mir nicht im Traume ein и насън не ми минава такова нещо през ума; и насън не помислям за това; im Traum versunken потънал в мечти, блянове; Aus der Traum! Край на мечтите; umg ein Traum von einem Auto фантастична кола; кола-мечта. II. Traum- в разговорната немска реч този елемент се използва с ограничена продуктивност за образуване на съществителни със значение 'идеален', 'изключителен', 'супер', срв. Traumauto, Traumfrau.
  * * *
  der, e 1. сън, съновидение; ich denke nicht im = daran и насън не помислям за това; 2. мечта, блян,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > traum


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»