Перевод: с немецкого на азербайджанский

etw+fällt+leger

 • 1 Apfel

  m (6*) alma; ◊ verbotener \Apfel yasaq alma, yasaqlanmış şey; ein saurer \Apfel kin. pis (acı) hadisə; Der \Apfel fällt nicht weit vom Stamm ata. söz. Alma budağından alça düşməz; in den sauren \Apfel beißen məcburiyyət qarşısında itaət etmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Apfel

 • 2 einfallen

  vi (s) 1. yıxılmaq, dağılmaq, sökülmək (tikinti); 2. soxulmaq, zorla girmək (düşmən); 3. mus. başlamaq; die Posaune fiel ein sur düdüyü səsləndi; 4. məc. ağla gəlmək, yada düşmək; was fällt Ihnen ein! necə cürət edirsiniz!; fällt mir gar nicht / nicht im Traum ein dan. heç fikrimə də gəlmir, heç yatanda yuxuma da girməz; sich etw. \einfallen lassen* nəyinsə fikrinə/xəyalına düşmək

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > einfallen

 • 3 fallen

  I vi (s) 1. düşmək; dağılmaq; 2. məhv olmaq, tələf olmaq; 3. qırılmaq (malqara); 4. alçalmaq, enmək (qiymət və s.); azalmaq; in Ohnmacht \fallen ürəyi getmək; 5. həlak olmaq, ölmək (döyüşdə); 6. guruldamaq; ein Schuß fällt atəş eşidilir; 7. doğulmaq (heyvanlarda); ◊ er ist nicht auf den Kopf gefallen o, axmaq deyil; aus allen Himmeln \fallen, aus den Wolken \fallen peşman olmaq, həddindən artıq təəccüblənmək; aus der Rolle \fallen çaşmaq, karıxmaq; j-m um den Hals \fallen kiminsə boynuna sarılmaq; ins Auge \fallen gözə çarpmaq; auf einen freien Tag \fallen boş günə düşmək, istirahət gününə düşmək; das Lernen fällt ihm leicht oxumaq ona çətin gəlir; j-m ins Wort \fallen kiminsə sözünü kəsmək; j-m zur Last \fallen kiməsə yük olmaq; mit der Tür ins Haus \fallen qəflətən/gözlənilmədən nə haqdasa danışmaq; \fallen lassen* əldən salmaq; ein Thema \fallen lassen* mövzudan imtina etmək; II sich \fallen: sich lahm \fallen yıxılıb çolaq olmaq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > fallen

 • 4 Flut

  f (10) 1. qabarma (dənizdə); mit der \Flut fahren qabarmada üzmək; die \Flut fällt su enir ; 2. pl dalğalar, ləpələr; 3. məc. sel, axın; eine \Flut der Tränen göz yaşı seli

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Flut

 • 5 Gewicht

  n (2) 1. çəki, ağırlıq; 2. çəki daşı; 3. oh. pl məc. çəki, nüfuz; əhəmiyyət; er legte \Gewicht auf diesen Umstand o bu vəziyyətə böyük əhəmiyyət verirdi; dieser Umstand fällt schwer ins \Gewicht bu durumun böyük önəmi var; ein Mann von \Gewicht nüfuzlu adam, sözü keçən adam

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Gewicht

 • 6 Grube

  f (11) 1. çala, çuxur, oyuq; 2. yuva; ◊ j-n in die \Grube bringen məc. kimisə məzara gömültmək; in die \Grube fahren məzara yollanmaq, ölmək; Wer andern eine \Grube gräbt, fällt selbst hinein ata. söz. ≅ Özgəyə quyu qazan özü düşər; 3. məd. mədən; 4. anat. boşluq

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Grube

 • 7 Hagel

  m -s, oh. pl dolu; es fällt schwerer \Hagel dolu yağır

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Hagel

 • 8 hart

  (comp härter, superl härtest) 1. a bərk; möhkəm; ein \hartes Ei bərk bişmiş yumurta; \harter Stuhlgang tib. qəbizlik; \hartes Geld sikkə, metal pul; 2. bərk, sərt, cod; kəskin (səs); \hartes Wasser cod su; 3. məc. qəddar, amansız; acıqlı (gegen A), ciddi; \harter Winter sərt qış; j-n \hart behandeln, j-m \hart begegnen bir kəslə çox sərt rəftar etmək; \harter Schlag ağır zərbə; \harter Kampf amansız mübarizə; 4. çətin, ağır; \harte Arbeit ağır iş; das ist eine \harte Nuß məc. çox çətin işdir; mit \harter Mühe çox çətinliklə; ein \hartes Muß ağır ehtiyac; einen \harten Stand haben ağır vəziyyətdə olmaq; 5. tərs, inadcıl; er hat einen \harten Kopf / Nacken məc. o çox tərsdir; II adv: \hart dabei …lap yaxın, …kip; \hart am Fluße çayın lap yaxınında; es fällt mir \hart mənə çətindir; etw. \hart büßen ağır cəzalanmaq; es wird \hart halten* çətin olacaq; ◊ \hart auf \hart gehen* daş qayaya rast gəldi

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > hart

 • 9 Katze

  f (11) 1. pişik; 2. tex. ağırlıq qaldıran mexanizmdə arabacıq; 3. pul kisəsi; ◊ das ist für die Katz’ bu nahaq yerə çəkilən zəhmətdir; die \Katze im Sack kaufen bir şeyi yoxlamadan/kor-koranə almaq; die \Katze aus dem Sack lassen sirri açıb söyləmək; die \Katze trägt es am Schwanze fort bu, tük kimi yüngüldür; bu çox azdır; das macht der \Katze keinen Buckel bununla zərər artmaz; Er fällt immer auf die Füße wie die \Katze ≅ O, sudan həmişə quru çıxır/Pişik kimi arxasını yerə vermir; wie die \Katzen um den heißen Brei gehen işə nədən başlamağı bilməmək; wo die \Katzen und Eulen einander gute Nacht sagen ≅ dan. dünyanın o başında; cəhənnəmin qurtaran yerində; Die \Katze läßt das Mausen nicht ≅ ata. söz. Canavarı necə bəsləsən də yenə gözü meşədədir; Pişiyin peşəsi siçan tutmaqdır; Vögel, die zu früh singen, holt die \Katze sevinməkdən qabaq axırını gözlə

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Katze

 • 10 Nerv

  m əsəb; die \Nerv en verlieren əsəbləri pozulmaq; (die) \Nerv en behalten sakitliyini qorumaq; \Nerven haben əsəbi olmaq; gute \Nerven haben möhkəm əsəbə malik olmaq; das geht / fällt mir auf die \Nerven bu mənim əsəblərimə toxunur, bu məni əsəbiləşdirir

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Nerv

 • 11 Schuld

  f (10) 1. borc; die \Schuld der Natur bezahlen təbiətin borcunu vermək (ölmək); 2. təqsir, günah, suç; ohne meine \Schuld mənim suçum / günahım / təqsirim olmadan; die \Schuld fällt auf ihn / liegt bei ihm bu onun günahıdır

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Schuld

 • 12 schwerfallen

  vi (s): es fällt mir schwer mənə ağır / çətin gəlir, bu mənim üçün çətindir

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > schwerfallen

 • 13 Traum

  m (1) 1. yuxu; 2. xəyal, xülya; arzu; das fällt nicht im \Traum ein yatsam yuxuma da girməz

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Traum

 • 14 Wahl

  f (10) 1. seçmə; seçki; 2. seçilmə; nach \Wahl seçmə yolu ilə; zur \Wahl schreiten seçkiyə başlamaq; die \Wahl fällt mir schwer bir qərara gəlmək mənə çətindir; mir bleibt keine \Wahl məc. mənim başqa çarəm yoxdur; 3. seçkilər; 4. çeşid (mal)

  Deutsch-Aserbaidschanisch Wörterbuch > Wahl


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»