Перевод: с испанского на болгарский

estoy+sentado

 • 1 sentado,

  a adj 1) улегнал; 2) спокоен, разсъдлив, положителен; 3) спокоен, ритмичен (пулс); dar una cosa por sentada прен., разг. поставям нещо извън всяко съмнение, гледам като на сигурно.

  Diccionario español-búlgaro > sentado,

 • 2 con

  prep 1) с, със: въвежда средство, начин или инструмент за правене на нещо; 2) с инфинитив има стойност на деепричастие: con declarar, se libró del castigo признавайки си, избягна наказанието; 3) въпреки че: con ser tan antiguo въпреки че е толкова древен (стар); 4) а бях (беше) толкова..., + значението на причастието: Ўcon lo alegre que estaba yo! а бях толкова весел; 5) заедно, с нещо (някого); pan con chocolate хляб с шоколад; 6) от: estoy contento con mi amigo (vida) доволен съм от моя приятел (живот); 7) изразява съдържание: una vida con alegría радостен живот; con tal que conj само ако; при условие, че; con que така че, значи; con motivo послучай; ni con mucho далеч не, никога.

  Diccionario español-búlgaro > con

 • 3 crédito

  m 1) съгласие, одобрение; 2) вяра, доверие; 3) кредит, заем, дълг; carta de crédito кредитно писмо; tarjeta de crédito кредитна карта; abrir crédito откривам кредит; comprar (dar, tomar, vender) a crédito купувам (давам, вземам, продавам) на кредит; crédito a corto plazo икон. краткосрочен кредит; crédito a largo plazo икон. дългосрочен кредит; crédito bancario икон. банков кредит; crédito de exportación икон. експортен кредит; crédito extraordinario икон. извънреден кредит; crédito garantizado икон. обезпечен кредит; crédito bancario directo икон. пряко банково кредитиране; crédito hipotecario икон. ипотечен кредит; crédito libre de tasas икон. безлихвен кредит; crédito limpio икон. чист акредитив; crédito por aceptación икон. акцептен кредит; crédito renovable икон. възобновяем кредит; créditos congelados блокирани кредити; 4) тежест, влияние, авторитет; gozar de crédito имам авторитет, радвам се на авторитет; 5) репутация, гаранция, икономическо положение; dar crédito вярвам, доверявам се; sentar (tener sentado) uno el crédito ползвам се с добро име; crédito público обществено доверие.

  Diccionario español-búlgaro > crédito

 • 4 esperar

  1. tr 1) чакам; 2) надявам се, вярвам; 3) посрещам, чакам; 4) неизбежно е, очаква ме; 5) изчаквам (с предл. a); 2. intr 1) очаквам, надявам се; 2) разг. очаквам дете, бременна съм (за жена); esperar en uno вярвам в някого, доверявам му се; esperar sentado не вярвам много, че ще се случи; ser de esperar вероятно е, има надежда да стане.

  Diccionario español-búlgaro > esperar

 • 5 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 6 pan

  m 1) хляб; pan integral (negro) пълнозърнест хляб; pan regañado пукнат при печенето хляб; pan sentado корав хляб; al pan, pan y al vino, vino прен., разг. кратко, точно и ясно; направо; el pan de cada día насъщният; el pan nuestro de cada día прен. обичайно повтарящо се нещо; ser algo pan comido прен. лесна работа; ser alguien un pedazo de pan прен. добродушен човек; душа човек; pan seco сух хляб (без нищо друго); miga de pan среда на хляб; corteza de pan кора на хляб; pan tostado препечен хляб; venderse como el pan продавам се като топъл хляб; 2) хляб (самун); pan de molde нарязан на филии хляб (в пакет); 3) прен. жито; 4) прен. нива; 5) прен. маса от каквото и да е във форма на хляб; pan de jabón калъп сапун; 6) прен. насъщна храна; 7) прен. тънки кори от тесто; 8) прен. лист от кован метал; pan agradecido прен. благодарен човек; pan mal conocido прен. неоценено, непризнато благодеяние; pan perdido прен. лице, изоставило дома си и отдало се на скитнически живот; a falta de pan, buenas son tortas когато няма риба, и ракът е риба; a pan y agua на хляб и вода (за наказание); coger a uno el pan bajo el sobaco прен., разг. държа някого в своя власт; contigo, pan y cebolla прен. с теб на всичко съм готов; ganarse el pan прен., разг. изкарвам си прехраната; pan sin sal прен., разг. блудкав човек; al pan, pan y al vino vino разг. да наричаме нещата със собствените им имена.

  Diccionario español-búlgaro > pan

 • 7 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 8 prisa

  f 1) бързина, бързане; 2) pl стичане на много хора на едно място; 3) струпване на поръчки; a gran (màs) prisa, gran (màs) vagar proverb който прибързва, лесно се оплита; vísteme despacio que estoy de prisa прен., разг. бързай бавно; a prisa, de prisa бързо; correr prisa, dar prisa много е спешно; tener prisa бързам; hecho de prisa набързо направен; meter prisa карам някого да бърза, ускорявам работа; Ўno me vengas con prisas! не ме притеснявай; не ми давай зор! darse prisa бързам; estar de prisa спешно трябва да свърша нещо.

  Diccionario español-búlgaro > prisa

 • 9 pulso

  m 1) пулс; 2) китка (на ръка); 3) прен. сила; 4) прен. грижа, внимание; pulso arrítmico аритмичен пулс; pulso alterante променлив пулс; pulso filiforme слаб, едва доловим пулс; pulso saltón ускорен, прескачащ пулс; pulso sentado нормален, спокоен пулс; tomar el pulso премервам пулса; sacar a pulso прен. постигам с усилие; quedarse sin pulso(s) прен. онемявам от страх.

  Diccionario español-búlgaro > pulso

 • 10 reventar

  1. intr 1) пукам се, разкъсвам се, избухвам; пръскам се; 2) разбивам се на пяна (за вълни); 3) прен. пламвам (от гняв, страст и пр.); 4) прен. страстно желая нещо; 5) прен. умирам от насилствена смърт; 2. tr 1) мачкам, смачквам; 2) преуморявам кон; 3) прен. изтощавам, измъчвам от непосилна работа; 4) разг. досаждам, дразня; вбесявам; 5) прен., разг. причинявам голяма вреда някому; 6) провалям (спектакъл, премиера и др.); 7) пресилвам, развалям (машина, мотор и др.); 3. prnl 1) пуквам се, пръскам се; 2) прен., разг. пръскам се от яд; estoy que reviento ще се пръсна от яд, мъка и др.

  Diccionario español-búlgaro > reventar

 • 11 sentar

  (-ie-) 1. tr 1) вж. asentar; sentar la cabeza прен. улягам, влизам в релсите; 2) прен. приемам нещо за вярно или разбиращо се от само себе си; 3) оглаждам, изравнявам нещо; 4) прен. основавам теория, доктрина и др.; 5) Арж., Ч., Екв. изправям кон на задните му крака; 2. intr (най-често с bien или mal) 1) прен., разг. смилам се, възприемам се добре/зле (за храна); 2) прен., разг. нося полза/вреда; 3) прен. подхождам, отивам, стоя добре/зле (за дреха, украшение и др.); 4) прен., разг. доставям удоволствие/неудоволствие; 3. prnl 1) сядам; 2) прен., разг. оставям следа върху плътта, отбелязвам се; 3) утаявам се (за течност); 4) стабилизирам се (напр. времето); estar uno bien sentado прен. подсигурен съм, сигурен съм (в службата, правилността и др.).

  Diccionario español-búlgaro > sentar

См. также в других словарях:

 • Zúuba — Estoy sentado, estaba sentado …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

 • Zúuba ne cucá'diaga' — Estoy sentado escuchando, sentado y escuchando …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

 • Zúubata'ya — Estoy sentado, solamente sentado …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

 • Isaac Luria — Tumba de Isaac Luria. Rabi Isaac Luria Ashkenazi (Jerusalén 1534 Safed 1572), rabino y cabalista, está considerado como el pensador más profundo del misticismo judío de entre los más grandes y célebres, y el fundador de la escuela cabalística de… …   Wikipedia Español

 • Zúubata'ya sia — Solo estoy sentado, estoy sentado e inmóvil …   Vocabulario del idioma zapoteco istmeño

 • James Russell Lowell — hacia 1855. James Russell Lowell (22 de febrero de 1819, Cambridge, Massachusetts – 12 de agosto de 1891, Cambridge, Massachusetts) fue un poeta, crítico, editor y diplomático estadounidense, del movimiento romántico. Se le asocia con …   Wikipedia Español

 • Bedřich Smetana — «Smetana» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Smetana (desambiguación). Bedřich Smetana …   Wikipedia Español

 • Movimiento (física) — Para otros usos de este término, véase Movimiento. El movimiento es un cambio de posición respecto del tiempo. En mecánica, el movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición en el espacio que experimentan los cuerpos… …   Wikipedia Español

 • Potencia (Aristóteles) — Saltar a navegación, búsqueda La potencia aristotélica es la propiedad que tienen los seres desde el punto de vista metafisico de recibir los accidentes que causan la transformación de la sustancia. El término aparece consolidado por Aristóteles… …   Wikipedia Español

 • La Pistola y El Corazón — Infobox Album | Name = La Pistola y El Corazón Type = Album Artist = Los Lobos Released = September 1988 Recorded = Sunset Sound Factory Noon June 13 to Midnight June 17, 1988 Genre = Rock and roll Length = 25:04 Label = Slash Records, WB Records …   Wikipedia

 • Just Another Band from East L.A. - A Collection — Infobox Album | Name = Just Another Band From East L.A. A Collection Type = Compilation album Artist = Los Lobos Released = 1993 Recorded = 1978 1993 Genre = Rock Length = 145:48 Label = London/Slash Records Producer = Los Lobos Reviews = *… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.