Перевод: с испанского на болгарский

esto+me+huele+mal

 • 1 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 2 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 3 feo,

  a 1. adj 1) грозен, уродлив, обезобразен; 2) прен. срамен, позорен, грозен; 2. m разг. оскърбление, оскърбителна постъпка; 3. adv лошо; huele (sabe) feo, мирише лошо (има лош вкус); dejar feo, a uno оскърбявам го; tocarle a uno bailar con la màs feo,a прен., разг. пада ми се най-трудното, най-лошото.

  Diccionario español-búlgaro > feo,

 • 4 grande

  1. adj 1) голям; 2) едър, висок; 3) голям, възрастен; 4) голям, важен, интензивен, силен; 5) знатен, велик; a lo grande М. пищно, великолепно; en grande в общи линии, общо, цялостно; estar (vivir) en grande прен. живея нашироко, в разкош; esto es grande разг. това е нетърпимо; la grande Арж. голямата печалба (в лотария); grandes almacenes универсален магазин; 2. m гранд, испански благородник.

  Diccionario español-búlgaro > grande

 • 5 hecho,

  a 1. adj 1) направен, извършен; dicho y hecho, речено-сторено; de dicho al hecho, hay mucho trecho proverb от казано до сторено има много път (голяма разлика); 2) зрял, завършен; 3) с un + sust прилича на, станал като; hecho, un lobo заприличал е на вълк; 4) дадено, готово (като съгласие и приемане); 2. m 1) действие, постъпка; 2) събитие, факт; 3) проблем; 4) юр. случай; hecho, consumado свършен факт; a lo hecho,, pecho разг. понасяне последици от дадено действие; de hecho, adj, adv на практика, в действителност; el hecho, es que работата е там, че; eso està hecho, разг. дадено; esto es hecho, свършен факт; ya està hecho, свършено е вече; няма как, трябва да се приеме; estar bien (mal) hecho, добре (лошо) сложен съм; un hombre hecho, зрял мъж; vino hecho, готово, прекипяло вино; hecho, un toro силен като бик; hecho, un tigre разярен; hecho, probado доказан факт; hecho, y derecho здрав и прав.

  Diccionario español-búlgaro > hecho,

 • 6 imperio

  m 1) империя; 2) владичество; 3) мощ, власт, влияние; 4) господство; 5) прен. високомерие, гордост; con imperio властно; esto vale un imperio прен., разг. цена няма, прекрасно е.

  Diccionario español-búlgaro > imperio

 • 7 maldito,

  a adj 1) извратен, порочен; 2) разглезен; 3) проклет; прокълнат, наказан (и като същ.); 4) прен., разг. лошокачествен, мизерен; 5) разг. пред същ. име с определителен член означава отрицание: никак, накакъв, нищо; no sabe maldito,a la cosa de esto не знае нищо за това; 6) прен., разг. използва се за всичко неприятно, дразнещо и т. н.; estos maldito,s zapatos me estàn pequeños тези проклети обувки са ми малки; Ўmaldito, sea! прост. проклет да е!; maldito, de cocer прен., разг. инат, досаден, неприятен; не му увира лесно главата.

  Diccionario español-búlgaro > maldito,

 • 8 oler

  1. tr 1) мириша, дІша; 2) помирисвам, подушвам; 3) прен. предугаждам, подушвам, откривам; 2. intr 1) мириша, изпускам миризма; 2) прен. прилича, струва ми се; eso me huele a mentira прен. това ми намирисва, прилича на лъжа; no oler bien; oler mal una cosa прен. това намирисва.

  Diccionario español-búlgaro > oler

 • 9 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 10 patada

  f 1) удар с крак, ритник, шут; 2) разг. стъпка, крачка; 3) прен., разг. постъпка, усилие за постигане на нещо; me ha costado esto muchas patadas прен., разг. това ми костваше голямо тичане; 4) прен., разг. отпечатък, следа; 5) Амер. нелоялност, неблагодарност; 6) Амер. ритване на оръжие при изстрел; 7) Амер. замайване от алкохол; tratar a patadas прен., разг. отнасям се зле; darle a uno cien patadas una cosa o persona прен., разг. непоносим(о) ми е; darle a uno la (una) patada прен., разг. удрям шута някому, изхвърлям от работа; en dos patadas лесно, без усилие, бързо; tener a patadas имам в изобилие.

  Diccionario español-búlgaro > patada

 • 11 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 12 querer1

  1. tr 1) искам, желая; 2) пожелавам, благоволявам; 3) обичам, любя; 4) искам; 5) изисквам, нуждая се; 6) решавам, определям; 7) стремя се, опитвам; 8) приемам, съгласявам се; 2. impers скоро ще се случи нещо; quiere llover готви се да вали; como quiera que както и да е; cuando quiera по всяко време, когато и да е; que quiera, que no quiera ще не ще; їqué quiere decir eso? какво означава това?; їqué quiere ser esto? какво ли е това?; querer1 bien una persona a otra обичам (много) някого; querer1 es poder proverb да искаш, значи да можеш; sin querer1 непреднамерено, без да искам; querer1 decir показвам, давам да се разбере; тоест; ser alguien un quiero y no puedo разг. ще ми се, но не мога (не съм); Ўpor lo que màs quieras! в името на всичко най-мило ( при молба).

  Diccionario español-búlgaro > querer1

 • 13 resultar

  1. intr 1) отскачам, рикоширам; 2) взимам щастлив или лош обрат, довеждам до определен резултат (успех, вреда, цел и т. н.); 3) следвам, произтичам, произхождам; 4) оказвам се; 5) ставам, успявам да стана; 6) разг. пораждам задоволство; нравя се; esto no me resulta това не ме задоволява; 2. impers разг. излиза, че; оказва се, че.

  Diccionario español-búlgaro > resultar

 • 14 ser1

  1. intr 1) съм, съществувам; 2) ставам, наставам; случва се; 3) (de) принадлежа; 4) (a) струвам; 5) годен съм, достоен съм; 6) съответствам, засягам, отнасям се до; 7) произлизам от, съм от (страна, място); 8) за потвърждаване или отричане; 9) по професия съм; 10) съм (за ден, дата); 11): ser1 + que + изречение: извинение или причина; es que se me hace tarde работата (въпросът) е там, че закъснявам; érase una vez имало някога (за начало на приказка); a poder ser1 ако е възможно; Ўcómo ha de ser1! добре, съгласен съм; es a saber, esto es, o sea тоест, иначе казано; lo que fuere (sea), sonarà разг. времето ще покаже; no ser1 por ahí не е на прав път, не е така; ser1 muy otro има голяма промяна; ser1 alguien muy suyo прен., разг. много е затворен, голям особняк е; no ser1 quién para... не е моя работа да...; ser1 uno para poco не става (не е умен, силен и др.); si yo fuera (lo) que fulano ако аз бях еди-кой си; ser1 algo que vale струва си; sea como sea, sea como fuere както и да е; a no ser1 así иначе; a no ser1 que освен ако не; con ser1 макар, макар че; 2. aux употребява се за образуване на формите на страдателния залог; ha sido amado бил е обичан.

  Diccionario español-búlgaro > ser1

 • 15 sonar1

  (-ue-) 1. tr 1) бия (звънец, камбана); 2) секна (нос); 2. intr 1) звънти, звъни, бие (часовник); 2) звуча, чувам се (звук); 3) звуча, звъня, свиря; 4) напомням за нещо познато, известно; esto me suena това ми напомня нещо, звучи ми познато; 5) споменавам се, цитирам се; 6) разг. смътно си припомням нещо; 7) Арж., Ур. боледувам тежко; умирам; 8) Арж., Ч., Пар. провалям се; губя службата (поста) си; понасям последствията от нещо; 3. prnl 1) разпространявам се; 2) секна се; 4. impers чува се, носи се, говори се (за слух); como (así como, tal como) suena прен., разг. буквално, в точния смисъл на думата; sonar1 bien (mal) una expresión прен. оставя хубаво (лошо) впечатление, звучи ми добре ( зле).

  Diccionario español-búlgaro > sonar1

 • 16 tocar1

  1. tr 1) пипам, докосвам, допирам; 2) свиря (на инструмент); 3) звъня; бия камбана; 4) леко докосвам, чуквам (един предмет в друг); 5) проверявам по звънтене (чаша, съд и пр.); 6) определям качеството (на злато, сребро); 7) приближавам, премествам по-близо; 8) поставям в контакт, в допир; 9) прен. зная нещо от опит; 10) прен. трогвам, вълнувам, покъртвам; 11) променям състоянието на нещо (по-често отрицателно); 12) прен. подтиквам, въодушевявам, докосвам сърцето; 13) прен. засягам отгоре-отгоре тема; 14) худ. нанасям щрихи; 2. intr 1) отнасям се, касая, падам се на; засягам; esto no me toca a mí това не се отнася до мен; ahora te toca a ti сега е твой ред, ти си на ред; 2) падам се (част при делба и пр.); 3) изгоден съм, представлявам ценност, имам значение; 4) бия (за камбана); 5) минавам, отбивам се пътьом; 6) прен. настъпва удобният момент; 7) улучвам, оцелвам (с куршум, камък); 8) в родство съм, падам се някому роднина; 9) принадлежа; 10) владея отчасти нещо; 11) отбивам се в пристанище (за кораб); 12) мор. закачам, допирам дъно (за кила на кораб); estar tocada una cosa разг. започва да се разваля, да гние; tocàrselas uno разг. избягвам, изчезвам; tocar1 de cerca прен. имам близка родствена връзка с някого.

  Diccionario español-búlgaro > tocar1

 • 17 todo,

  a 1. adj 1) цял; 2) всеки; всички (със съществително в ед. ч., без определителен член); todo, delito всички престъпления; 3) целият (за подчертаване на качество); 2. m 1) цялото, всичкото; en un todo, въобще; 2) pl всички, целият свят; 3. adv изцяло, съвсем; ante todo, преди всичко; a todo, с всички сили; a todo, màs, con todo, въпреки всичко; del (de, en) todo,, en todo, y por todo, без изключение, изцяло; sobre todo, особено, преди всичко; a todo, esto adv докато; así y todo, conj въпреки това; de todo,as todo,as adv сигурно, необратимо; jugar (jugarse) el todo, por el todo, залагам всичко на карта; ser todo, uno разг. като едно цяло; todo, lo màs adv всичко възможно; y todo, adv дори, даже, също, заедно с.

  Diccionario español-búlgaro > todo,

 • 18 topar

  1. tr 1) сблъсквам се (и prnl); 2) срещам се с някого; 3) натъквам се; 4) намирам, откривам; 5) съединявам (за краища); 6) блъскам рогата (главата) си; 7) Амер. пускам петлите да се бият; 8) Ч., М., Пер. залагам пари; 2. intr 1) промушвам се, убождам се; 2) удрям се, чуквам се, сблъсквам се (с рога, глава); 3) спирам се, задържам се; 4) прен. блъскам се, спъвам се в нещо; 5) прен., разг. сполучвам, успявам; 6) прен. състоя се в; la dificultad topa en esto в това се състои трудността; 7) натъквам се случайно на нещо ( някого).

  Diccionario español-búlgaro > topar

 • 19 éste,

  ésta, esto pron dem този, тази, това (като местоимение); en esto през това време, в това време; por esta (estas), que son cruces прекръстване, придружено с клетва за отмъщение.

  Diccionario español-búlgaro > éste,

См. также в других словарях:

 • Esto huele mal — Saltar a navegación, búsqueda Esto huele mal Título Esto huele mal Ficha técnica Dirección Jorge Ali Triana Guión Fernando Quiroz Música …   Wikipedia Español

 • Something Smells — Episodio de Bob Esponja Título Algo Apesta (Hispanoamerica) Algo Huele Mal (España) Episodio nº 22a Temporada 2 Escrito por …   Wikipedia Español

 • Campo de Gibraltar — Comarca de España …   Wikipedia Español

 • Episodios de Yin Yang Yo! — Anexo:Episodios de Yin Yang Yo! Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de episodios de la serie animada Yin Yang Yo! Contenido 1 Lista de Episodios 1.1 Primera Temporada 2006 2007 1.2 Segunda Temporada 2008 2009 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Yin Yang Yo! — Esta es una lista de episodios de la serie animada Yin Yang Yo! Contenido 1 Lista de Episodios 1.1 Primera Temporada 2006 2007 1.2 Segunda Temporada 2008 2009 2 Referenc …   Wikipedia Español

 • Episodios de The Suite Life on Deck — Anexo:Episodios de The Suite Life on Deck Saltar a navegación, búsqueda Temporada Episodios Primera fecha de emisión Última fecha de emisión 1 21 26 de septiembre, 2008 17 de julio, 2009 2 13 (#34) hasta la fecha 7 de agosto …   Wikipedia Español

 • Valerie Domínguez — Nombre real Valerie Sofia Domínguez Tarud Nacimiento 12 de enero de 1981 (30 años) …   Wikipedia Español

 • Episodios de The Suite Life on Deck. — Anexo:Episodios de The Suite Life on Deck. Saltar a navegación, búsqueda Temporada Episodios Primera fecha de emisión Última fecha de emisión 1 21 26 de septiembre, 2008 17 de julio, 2009 2 30 7 de agosto, 2009 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The Suite Life on Deck — Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Disney Channel, The Suite Life on Deck. Contenido 1 Temporadas 2 Temporada 1: 2008 2009 3 Temporada 2: 2009 2010 4 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de The Suite Life on Deck. — Temporada Episodios Primera fecha de emisión Última fecha de emisión 1 21 26 de septiembre de 2008 17 de julio de 2009 2 30 7 de agosto de 2009 TBA Primera Temporada: 2 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Zack y Cody: Gemelos a bordo — Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Disney Channel, The Suite Life on Deck. Contenido 1 Temporadas 2 Temporada 1: 2008 2009 3 Temporada 2: 2009 2010 4 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.