Перевод: с испанского на болгарский

este+coche+tiene+cinco+marchas

 • 1 regusto

  m 1) удоволствие или вкус, който остава след храна или напитка; 2) прен. приятен или горчив спомен от старо преживяване; 3) прен. аналогия, близост, привкус, асоциация; este texto tiene un regusto romàntico този текст има романтичен привкус.

  Diccionario español-búlgaro > regusto

 • 2 cinco

  1. adj num 1) пет; 2) пети; el cinco de agosto пети август; 2. m 1) петица; 2) пето число ( на месеца).

  Diccionario español-búlgaro > cinco

 • 3 éste,

  ésta, esto pron dem този, тази, това (като местоимение); en esto през това време, в това време; por esta (estas), que son cruces прекръстване, придружено с клетва за отмъщение.

  Diccionario español-búlgaro > éste,

 • 4 ir

  1. intr 1) отивам, вървя, ходя; ir a pie ходя пеш; ir a caballo яздя; ir a pique потъвам; 2) пътувам; ir en coche, en avión, en barco, en tren, en bicicleta пътувам с кола, самолет, параход, влак, велосипед; 3) стои, прилича, отива; el luto le va bien траурът Ј отива; 4) съм, развивам се (за здраве); va de mal en peor отива от зле пҐ на зле; 5) имам посока, водя към; Este camino va a la aldea Този път води към селото; 6) простирам се; 7) с деепричастие се изразява постепенно действие, осъществяване: va anocheciendo мръква се постепенно; 8) с минало причастие замества estar: iba vestido de negro беше облечен с черно; allí va apuntado todo тук е записано всичко; ir montado яздя; 9) с предл. por: а) отивам за, търся; б) следвам кариера; ir por la música развивам се като музикант (по-често с предл. para); 10) с предл. a + infinitivo близко бъдеще време: voy a leer ще чета; 11) с предл. con + същ. озн. имам, нося в себе си + значението на същ.; ir con cuidado внимавам; ir con miedo страхувам се; 12) с предл. contra преследвам, против съм, чувствам обратното на това, което изразява съществителното; ir contra la corriente срещу, против установеното съм; ir contra la opinión de uno на противоположно мнение съм; 13) с предл. en интересува ме; nada te va en eso това не те интересува; 14) с предл. con (por) отнасям се за някого, засягам; Eso va por ti Това се отнася за теб; 15) с предл. de облечен по определен начин; voy de uniforme облечен съм униформено; 16) във възклицателни и въпросителни изречения: Ўallà voy! идвам веднага; Ўvamos! хайде!, не думай! стига! край!; Ўvamos claros! да сме наясно!; Ўvaya! хайде де! само това липсва! и таз хубава! їcuànto va? на какво се обзалагаш?; їquién va? кой? (въпрос на часови); 2. prnl 1) отивам си, чезна; 2) умирам; 3) изтичам, тека; 4) подхлъзвам се, губя равновесие; irse los pies подхлъзвам се; 5) изхабявам се, свършвам; 6) износвам се (за плат); старея; 7) изпускам се неволно (за естествени нужди); a eso voy разг. натам (към това) отивам, не съм забравил; allà se van прен., разг. все там, едно и също; приличат си, от един дол дренки са; el no va màs възможно най-доброто; estar ido прен., разг. луд съм, невероятно разсеян; ir adelante прен., разг. продължавам, напредвам; ir a lo mío (tuyo, nuestro) прен., разг. мисля (мислиш, мислим) само за себе си; ir alto пълноводен съм (за река, ручей); ir a màs разг. преуспявам, просперирам, забогатявам; ir a una имаме една и съща цел; ir bien прен., разг. добре вървя, развивам се добре; ir con uno а) прен., разг. съгласен съм с някого; б) прен., разг. на негова страна съм; ir uno descaminado а) отклонявам се от пътя; б) прен. заблуждавам се, отклонявам се от истината; ir lejos а) прен. далече съм от истината; б) преследвам голяма цел; ir pasando прен., разг. все в същото състояние съм, нямам напредък; ir uno perdido прен. губя (в състезание); írsele (írsele por alto) a uno una cosa прен., разг. не забелязвам нещо, не го разбирам; irse muriendo прен., разг. вървя бавно; мъкна се, влача се; ir sobre uno прен. по петите съм на някого; ir tirando разг. преодолявам трудностите, справям се; ir y venir непрестанно движение; ir y venir en una cosa прен., разг. настоявам, упорствам, мисля само за нещо; ni va ni viene прен., разг. ни насам, ни натам; нерешителен е; no irle ni venirle a uno nada en una cosa прен., разг. не ме интересува изобщо, не ме засяга; saber de qué va la cosa разг. наясно съм, знам за какво става въпрос (и в отрицателна форма); sin ir màs lejos прен. без да търсим другаде, без да отиваме по-надалече; irse de la mano удрям някого; irse de la lengua казвам повече, отколкото трябва, изтървавам се; irse abajo провалям се, опропастявам се; se le han ido las piernas подкосиха му се краката, падна; Ўvete a pasear (a paseo)! гледай си работата! vete a freír espàrragos; vete a esparragar; vete (idos) en hora mala разг. върви (вървете) по дяволите; vete tú a saber прен. откъде да знае човек, кой да ти каже; y yo fui y vine, y no me dieron nada заключителна фраза в приказките (в българските: И аз бях там, ядох, пих и се веселих...).

  Diccionario español-búlgaro > ir

 • 5 adarme

  m 1) адарме (мярка за тежест); 2) прен. малко количество от нещо; no tiene un adarme de corazón прен. безсърдечен е; por adarmes прен. скъпернически, по малко.

  Diccionario español-búlgaro > adarme

 • 6 chiste

  m 1) духовитост, остроумие, виц, шега; 2) карикатура; 3) приятно, весело преживяване; 4) трудност, пречка; no tiene ningún chiste разг. не е голяма философЈя; dar uno en el chiste прен., разг. схващам, улучвам; tener chiste una cosa разг. приятно е; con chiste духовито; sin chiste елементарно, глупаво.

  Diccionario español-búlgaro > chiste

 • 7 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

 • 8 cuerpo

  m 1) тяло, част от материята; 2) тяло на живо същество (с всички части); 3): tronco del cuerpo туловище, без крайниците; 4) плът; en cuerpo y en alma тялом и духом; 5) книга, том; la librería tiene dos mil cuerpos в книжарницата има две хиляди тома; 6) основна част на книга (без предговора и приложенията); 7) размер, дебелина; 8) плътност, градус на напитка; vino de cuerpo силно вино; 9) труп; 10) съставляващите един народ, общност, асоциация и др.; 11) гилдия, съсловие; 12) част от нещо; un armario de dos cuerpos шкаф от две части; 13) геом. геометрично тяло; 14) воен. корпус; cuerpo de baile трупа, състав; cuerpo del delito състав на престъпление; cuerpo de doctrina съдържание на доктрина, идея; cuerpo diplomàtico дипломатически корпус; cuerpo extraño чуждо тяло; cuerpo glorioso теол. възкръснал, блажен; cuerpo legislativo законодателен орган; cuerpo sin alma прен. мъртва душа; a cuerpo descubierto прен. беззащитно; открито, явно; cuerpo a cuerpo ръкопашен бой; dar cuerpo a una cosa реализирам нещо; hacer del cuerpo разг. ходя по нужда; tomar cuerpo продобивам плът, измерения.

  Diccionario español-búlgaro > cuerpo

 • 9 cura1

  m 1) католически енорийски свещеник; 2) разг. свещеник (изобщо); este cura1 прен., разг. аз, говорещият.

  Diccionario español-búlgaro > cura1

 • 10 dar

  1. tr 1) давам; 2) подарявам; 3) връчвам; 4) присъждам, давам служба; 5) предлагам, прилагам; dar remedio (consuelo, consejo) намирам лек (давам утеха, съвет); 6) присъждам, връчвам; dar licencia позволявам; 7) предполагам, смятам; lo doy por visto мисля, че съм го виждал; 8) давам плод, рента; la higuera da смокинята ражда; 9) признавам, приемам; dar por inosente приемам (признавам) за невинен; 10) изказвам поздравления, съболезнования; dar la enhorabuena поздравявам с добре дошъл; 11): dar + sust означава изпълнявам действието, което същ. означава: dar un abrazo прегръщам; dar saltos скачам; 12) удрям; dar un bofetón удрям плесница; dar de palos удрям с тояга; 13) предизвиквам, доставям; dar gana имам желание; dar gusto приятно е; dar miedo плаша; 14) прожектирам, представям (филм, постановка); 15) преподавам; hoy darà la clase... днес ще преподава...; 16) отмервам (за време); el reloj dio las cinco часовникът удари (би) пет часа; 17) предчувствам, подсказвам; me da el corazón que sanaràs сърцето ми подсказва, че ще оздравееш; 2. intr 1) имам значение, означавам; que màs da! не е ли все едно; me da lo mismo все ми е едно; 2) удрям, бия; le dio con un palo удари го с тояга; 3) улучвам, схващам; dar en el punto улучвам проблема, целта; dar en el chiste схващам, разбирам шегата; 4) с някои същ. означава падам или удрям се; dar de espaldas падам по гръб; 5) сервирам; dar de comer храня; 6) намирам се в определено положение; la ventana da al norte прозорецът гледа на север; 7) извършвам, изпадам; dar en un error изпадам в грешка; 3. prnl 1) отстъпвам, предавам се; 2) отдавам се на; dar al estudio (a estudiar) отдавам се на учене; dar al vino (a beber) отдавам се на пиене; 3) с инфинитива на глагола, има неговото значение: dar a creer вярвам, повярвам; dar a imaginar въобразявам си, представям си; 4) с предл. por, смятам, че съм в определено състояние; dar por contento задоволявам се; se dio por perdido (por muerto) смяташе, че е загубен (че умира, че ще умре); dar a conocer показвам, обяснявам; dar a entender а) обяснявам; б) намеквам, загатвам; dar (darse) con una persona срещам (се с) някого; dar uno en el blando улучвам слабото място; не срещам съпротива; dar uno en duro прен. удрям на камък; dar en vacío (en vago) не успявам; darle a uno por alguna cosa изпитвам жив интерес към нещо; dar por bueno приемам нещо; dar por hecha (concluida) una cosa смятам за завършено (приключено) нещо, макар да не е; dar que hablar давам повод за одумки; dar, que van dando разг. око за око, зъб за зъб; dàrsela a uno измамвам; darse uno por sentido чувствам се оскърбен, показвам се засегнат; darse uno por vencido отстъпвам, признавам грешката си; dar tras uno преследвам; Ўtanto da! все едно!; Ўdale! Ўdale que dale! ама че инат!

  Diccionario español-búlgaro > dar

 • 11 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 12 dedo

  m пръст; dedo gordo (pulgar) палец; dedo índice показалец; dedo del corazón среден; dedo anular безимен; dedo meñique кутре; estar a dos dedos de algo вися на косъм; a dedo жарг. на автостоп; a dos dedos de прен. много близо, почти; chuparse uno los dedos прен., разг. а) ям (правя, слушам) нещо с голямо удоволствие; б) пръстите да си оближеш; no mover uno un dedo прен., разг. пръста не си мръдвам; poner uno el dedo en la llaga прен. слагам пръст в раната; ser uno el dedo malo прен., разг. все аз съм виновен за всичко; poner a uno los cinco dedos en la cara прен., разг. удрям плесница.

  Diccionario español-búlgaro > dedo

 • 13 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 14 espejo

  m 1) огледало; 2) прен. огледално, вярно отражение; 3) прен. модел, образец; 4) арх. овална украса; 5) pl дълги конски косми върху гърдите на кон; espejo de vestir (de cuerpo entero) голямо огледало върху поставка; espejo retrovisor автомобилно огледалце за обратно виждане; mirarse en uno como en un espejo прен., разг. оглеждам се в очите му, обичам силно; mírate en ese espejo прен. вземи си поука; no te veràs en este espejo прен., разг. няма да ти се отвори парашутът, ще удариш на камък.

  Diccionario español-búlgaro > espejo

 • 15 fachada

  f 1) фасада (на сграда); външен изглед на всяка от страните (сграда, кораб и др.); 2) заглавен лист на книга; 3) прен. външност; държане; fulano tiene gran fachada разг. еди-кой си има голяма фаца; hacer fachada обърнат съм с фасадата си, гледам към ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > fachada

 • 16 garra

  f 1) лапа с нокти; 2) нокът (на граблива птица); 3) кука на харпун; 4) прен. ръка; 5) pl Амер. дрипи; парцали; 6) прен. крадец, джебчия; caer en las garras de alguien прен. попадам в лапите на някого; cinco y la garra разг. откраднати вещи; echar a uno la garra прен., разг. хващам, залавям някого; sacar de las garras прен. измъквам от ноктите на някого; tener garra прен., разг. разполагам с доводи, убедителен съм.

  Diccionario español-búlgaro > garra

 • 17 haber2

  1. tr 1) залавям, придобивам; los malhechores no pudieron ser habidos злосторниците не можаха да бъдат заловени; 2) спомагателен глагол за образуване на сложните времена: yo he amado аз съм обичал; 2. impers 1) случва се, става, състои се; hubo una fiesta имаше празник; 2) провежда се; mañana habrà función утре ще има представление; 3): hay que (положителни изрази): необходимо е, трябва да; hay que pensar трябва да се мисли; 4): no hay (que) (отрицателни изрази) безсмислено е, невъзможно е, не е необходимо; no hay que hablar не трябва, безсмислено е да се говори; 5) има; hay viente personas en la reunión на събранието има двадесет човека; 6) намира се, съществува; hay razones en apoyo de съществуват съображения в подкрепа на; 7) протичане, минаване на време; ha cinco días от пет дни, прави вече пет дни; poco tiempo ha отскоро; 8): haber de + inf длъжен съм, трябва да; habré de conformarme ще трябва да се примиря, да приема; 3. prnl държа се (добре, зле); como hay pocos adj каквито малко има; habérselas con alguien разг. спречквам се с някого; no hay de qué няма защо; lo habido y por haber разг. което е било и което ще бъде; no haber + inf no hay màs que decir (ver) нищо повече не може да се добави (види и т. н.); no hay màs que pedir няма какво повече да се иска; no hay tal няма такова нещо, не е вярно; ser de lo que no hay a) нещо много лошо; б) нещо избрано, изключително; si los hay превъзходна степен на нещо; es valiente si los hay ако има някой смелчага, то това е той.

  Diccionario español-búlgaro > haber2

 • 18 largo,

  a 1. adj 1) дълъг; 2) продължителен; 3) прен. обилен, многочислен; 4) прен., разг. хитър; 5) прен. либерален, щедър; 6) бърз, експедитивен; 7) pl + понятие за време означава: много; estuvo ausente largo,s años отсъстваше много (дълги) години; 8) прен. повече от цифрата, която следва; tiene cincuenta años largo,s над петнадесет години е; 9) муз. бавно, ларго; 10) мор. отпуснат, свободен; 2. m 1) дължина; 2) пробег, дължина на басейн при плуване; 3) муз. музикално произведение в темпо largo; 3. adv 1) изобилно; 2) далече; largo,a distancia междуградски или международен разговор; a la largo,a а) по дължина; б) накрая, след много време; в) бавно, малко по малко; в крайна сметка; с времето; г) неясно; de largo, a largo, по цялата си дължина; Ўlargo,! Ўlargo, de aquí! вън, махай се!; a lo largo, разг. по дължина; a lo largo, de adv през, по време на; в продължение на; по протежение на; largo, y tendido adv дълго време, надълго и нашироко.

  Diccionario español-búlgaro > largo,

 • 19 ligar

  1. tr 1) връзвам, свързвам; 2) хир. превръзвам; 3) стопявам, съединявам, правя сплав; 4) съединявам, обединявам, съчетавам; 5) задължавам, обвързвам; este contrato me liga този контракт ме задължава; 6) прен. връзвам, урочасвам някого според поверието, за да няма деца; 7) правя гладък, хомогенен (за смес); 2. intr 1) върви ми (на игра); 2) прен., разг. имам повърхностна любовна или сексуална връзка; свалям жена; 3. prnl 1) свързвам се; 2) обединявам се, съединявам се; 3) задължавам се, обвързвам се.

  Diccionario español-búlgaro > ligar

 • 20 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

См. также в других словарях:

 • Marcha — ► sustantivo femenino 1 Acción de marchar o marcharse. SINÓNIMO partida 2 Manifestación no violenta de grupos organizados, que van andando hasta un sitio para manifestar su descontento o su solidaridad con algo o alguien: ■ hubo una marcha por la …   Enciclopedia Universal

 • marcha — sustantivo femenino 1. Acción y resultado de marchar: La marcha de nuestro compañero nos ha entristecido. 2. Desplazamiento a pie de personas con un fin común: Los agricultores hicieron una marcha en señal de protesta. 3. (no contable) Manera de… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • AC 3000ME — AC 3000ME, construido entre 1979 1985, aquí en la versión de Thames Ditton con las tomas y salidas de aire en negro …   Wikipedia Español

 • Opel Corsa — Período 1980 presente Tipo Automóvil de turismo S …   Wikipedia Español

 • Mitsubishi lancer evolution — Saltar a navegación, búsqueda El Mitsubishi Lancer Evolution, coloquialmente conocido como el Lancer Evo o Evo [1], es un coche fabricado por Mitsubishi Motors. Ha habido diez versiones oficiales hasta la fecha, y la designación de cada modelo es …   Wikipedia Español

 • Honda Accord — La octava generación del Honda Accord con carrocería sedan …   Wikipedia Español

 • Morgan Motor Company — Tipo Privada Fundación 1909 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Mentes criminales — La siguiente es una lista de episodios de la serie norteamericana Mentes criminales. Contenido 1 Primera temporada 2 Segunda temporada 3 Tercera temporada 4 Cuarta temporada …   Wikipedia Español

 • Episodios de Mentes criminales — Anexo:Episodios de Mentes criminales Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie norteamericana Mentes criminales. Contenido 1 Primera temporada 2 Segunda temporada 3 Tercera temporada …   Wikipedia Español

 • Volkswagen Golf — Otros nombres Volkswagen Caribe Volkswagen Rabbit Fabricante Volkswagen …   Wikipedia Español

 • Ferrari FXX — Saltar a navegación, búsqueda Ferrari FXX Fabricante Ferrari Empresa matriz Grupo …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.