Перевод: с испанского на болгарский

estamos+aquí+desde+el+mes+pasado

 • 1 pasado,

  a 1. adj 1) минал, изтекъл; 2) последен; 3) презрял; 4) сух, корав (за хляб); 5) гранясал (за масло); 6) вмирисан (за месо); 7) презрял, развален (за плод); pasado, mañana вдругиден; pasado, de moda демоде; 2. m 1) минало, събития от миналото; 2) грам. минало време; 3) дезертьор; 4) pl предшественици, предци; estar pasado, взел съм свръхдоза наркотик.

  Diccionario español-búlgaro > pasado,

 • 2 aquí

  adv 1) тук; 2) сега; 3) тогава.

  Diccionario español-búlgaro > aquí

 • 3 desde

  prep 1) за време: от, след; 2) за разстояние: от.

  Diccionario español-búlgaro > desde

 • 4 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 5 barrera1

  f 1) бариера, преграда; 2) воен. парапет, преграда, препятствие; 3) спорт. стена (от играчи); 4) прен. пречка, препятствие, бариера; ver los toros desde la barrera1 прен., разг. наблюдавам, без да вземам участие (в събития, случки и др.); sacar a barrera1 прен. правя публично достояние.

  Diccionario español-búlgaro > barrera1

 • 6 cerca2

  1. adv близо, около, при; de (desde) cerca2 отблизо; examinar de cerca2 разглеждам по-подробно; cerca2 de близо до, до, около; 2. m pl худ. предмети, разположени на преден план в картина.

  Diccionario español-búlgaro > cerca2

 • 7 cimiento

  m 1) основа, основи на сграда (по-често pl); 2) терен, върху който е изградена сградата; 3) прен. начало, корен, основа на нещо; desde los cimientos отначало, изоснови; echar (poner) los cimientos прен. поставям основите на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cimiento

 • 8 corriente

  1. adj 1) течащ (вода); 2) текущ, настоящ (за месец, година, мода); 3) общоприет, обичаен, обикновен; 4) естествен, лек (стил); 5) последен (за номер, брой); 2. f 1) поток, течение (за вода, въздух); 2) течение, ход (на нещата); estar al corriente в течение съм на нещата; 3) прен. течение, направление, тенденция; 4) ел. ток; al corriente точно, без закъснение; dejarse llevar de (por) la corriente прен. оставям се на течението; navegar (ir) contra la corriente прен. плувам срещу течението, противопоставям се на общоприетото; tomar la corriente desde la fuente прен. стигам до корена на нещата ( причината).

  Diccionario español-búlgaro > corriente

 • 9 corto,

  a adj 1) къс; 2) недостатъчен, дефектен; 3) прен. плах, свит, смутен; 4) прен. ограничен, ненадарен; 5) слаб, къс (куршум, топка); 6) прен. с беден речник; corto, de vista късоглед; corto, de manos прен. бавен в работата; corto, de medios с ограничени средства; a plazo corto, краткосрочен; a corto,a distancia на къси разстояния; ser uno de corto,s alcances прен. неинтелигентен, ограничен съм; quedarse uno corto, прен. не ми стигат думите; desde muy corto,a edad от най-ранно детство; por mi corto,a suerte разг. за мое нещастие.

  Diccionario español-búlgaro > corto,

 • 10 cuánto2,

  a 1. pron interr (при преки или косвени въпроси) колко; їa cuánto2,s estamos? коя дата сме днес?; número no sé cuánto2,s разг. номер еди-кой си; їcuánto2,s han llegado? колко са дошли?; 2. pron excl колко!; Ўpor cuánto2,! на каква цена!; Ўcuánto2,as veces el alma me decía...! колкото пъти душата ми подсказваше...!; їde cuánto2, acà? откога?

  Diccionario español-búlgaro > cuánto2,

 • 11 entonces

  adv 1) тогава; 2) в такъв случай; щом е така; en aquel entonces (para, por aquel entonces) по онова време, тогава; Ўentonces...! Ўpues entonces...! значи!; de entonces тогавашен; desde entonces оттогава.

  Diccionario español-búlgaro > entonces

 • 12 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 13 evocación

  f 1) извикване в паметта; припомняне; evocación del pasado припомняне на миналото; 2) заклинание.

  Diccionario español-búlgaro > evocación

 • 14 fuera

  adv вън, извън (може да бъде в комбинация с предл. de, desde, hacia, para, por); por fuera отвън, извън; fuera de casa (de tiempo, de propósito) извън къщи (ненавреме, извън времето; извън, встрани от целта, намерението); dejar a uno fuera de algo прен. отстранявам, изолирам някого; estar uno fuera de sí прен. извън себе си съм (от яд, ревност и т. н.); Ўfuera! вън! fuera de + sust с изключение на, освен, само не; извън; fuera de + verbo освен това, освен че.

  Diccionario español-búlgaro > fuera

 • 15 he

  1. частица, употребява се с adv aquí или allí и с pron me, te, le, la и т. н.; he aquí ето тук; he allí ето там; heme ето ме; hete ето те; 2. interj хей, ела!

  Diccionario español-búlgaro > he

 • 16 hoy

  adv 1) днес; 2) сега; hoy en día adv понастоящем, в наше време; hoy por hoy adv сега, засега; de hoy a (para) mañana бързо, от днес за утре; de hoy en adelante (de hoy màs) занапред; отсега нататък; por hoy засега; desde hoy занапред; antes hoy que mañana колкото по-скоро, толкова по-добре.

  Diccionario español-búlgaro > hoy

 • 17 huevo

  m 1) яйце; 2) яйцеклетка; 3) вулг. тестикул (по-често pl); 4) прен. кураж, смелост, енергия; 5) топче ароматизиран восък; 6) обущарско калъпче; huevos moles разбити жълтъци със захар; huevos revueltos бъркани яйца; huevo duro варено яйце; huevo pasado por agua; huevo encerado рохко яйце; huevo estrellado яйца на очи; huevo frito пържено яйце; huevo huero запъртък; aborrecer uno los huevos прен. давам повод някому да изостави започната работа; a puro huevo разг. с много труд; cacarear y no poner huevo прен., разг. обещавам много неща, но не давам нищо; parecer que uno està empollando huevos прен., разг. седя си вкъщи, къщно пиле съм; излежавам се на топло; parecerse como un huevo a otro прен. приличат си като две капки вода; sacar los huevo мътя яйца; huevo a tiro adv разг. лесно, без усилие; costar un huevo разг. много е скъпо; pisando huevos adv разг. много бавно.

  Diccionario español-búlgaro > huevo

 • 18 inmemorable,

  inmemorial adj незапомнен; desde tiempos inmemorable,s от незапомнени времена.

  Diccionario español-búlgaro > inmemorable,

 • 19 largo,

  a 1. adj 1) дълъг; 2) продължителен; 3) прен. обилен, многочислен; 4) прен., разг. хитър; 5) прен. либерален, щедър; 6) бърз, експедитивен; 7) pl + понятие за време означава: много; estuvo ausente largo,s años отсъстваше много (дълги) години; 8) прен. повече от цифрата, която следва; tiene cincuenta años largo,s над петнадесет години е; 9) муз. бавно, ларго; 10) мор. отпуснат, свободен; 2. m 1) дължина; 2) пробег, дължина на басейн при плуване; 3) муз. музикално произведение в темпо largo; 3. adv 1) изобилно; 2) далече; largo,a distancia междуградски или международен разговор; a la largo,a а) по дължина; б) накрая, след много време; в) бавно, малко по малко; в крайна сметка; с времето; г) неясно; de largo, a largo, по цялата си дължина; Ўlargo,! Ўlargo, de aquí! вън, махай се!; a lo largo, разг. по дължина; a lo largo, de adv през, по време на; в продължение на; по протежение на; largo, y tendido adv дълго време, надълго и нашироко.

  Diccionario español-búlgaro > largo,

 • 20 lejos

  1. adv 1) далече; 2) назад във времето, отдавна; 2. m 1) смътен образ, вид отдалече; 2) далечина, отдалеченост; 3) жив. заден план; a lo lejos, desde lejos отдалече; lejos de а) далече от (букв., прен.); б) далече от мисълта да (с инфинитив, прен.); sin ir màs lejos без да навлизаме в повече подробности, без да задълбаваме повече.

  Diccionario español-búlgaro > lejos

См. также в других словарях:

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Tiempo — (Del lat. tempus, oris.) ► sustantivo masculino 1 Sucesión de instantes en los que se desarrollan los cambios de las cosas: ■ he perdido la noción del tiempo. SINÓNIMO momento 2 Cualquier período o espacio más o menos largo: ■ tardaré mucho… …   Enciclopedia Universal

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Políticas/Actual — Café: Políticas …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Noticias/Actual — Café: Noticias …   Wikipedia Español

 • Discusión:Jaime Nebot/Archivo2 — Este es el archivo por el cual se llegó a un consenso de edición tras la protección de la página debida a constantes ediciones que faltaban la neutralidad. ¡Por favor no modificar! →EPiovesan │ ¿Discrepancias?← 04:19 24 feb 2008 (UTC) Contenido 1 …   Wikipedia Español

 • Terrorismo de Estado en Argentina en las décadas de 1970 y 1980 — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por a …   Wikipedia Español

 • Guerra Sucia en la Argentina — Saltar a navegación, búsqueda Para el término en otros países, véase Guerra sucia (desambiguación). Con el término Guerra Sucia en la Argentina se designa internacionalmente de modo habitual al régimen de violencia indiscriminada, persecuciones,… …   Wikipedia Español

 • Golpe de Estado en Mauritania en 2008 — Para otros usos de este término, véase Golpe de Estado en Mauritania. Golpe de Estado en Mauritania en 2008 Ubicación de Mauritania en el continente Africano …   Wikipedia Español

 • Movilización estudiantil en Chile de 2011 — Este artículo o sección se refiere o está relacionado con un evento actualmente en curso. La información de este artículo puede cambiar frecuentemente. Por favor, no agregues datos especulativos y recuerda colocar referencias a fuentes fiables… …   Wikipedia Español

 • Cuzco — Para otros usos de este término, véase Cuzco (desambiguación). Coordenadas: 13°31′31″S 71°58′09″O / 13.52528, 71.96917 …   Wikipedia Español

 • Marcador internacional — (también conocido como MI por asociación con las siglas) es un programa radiofónico que se emite en Radio Marca a nivel nacional desde Barcelona. Consiste en la retransmisión y el análisis del fútbol internacional; principalmente, de las grandes… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.