Перевод: с испанского на все языки

eso+le+pasa+a+cualquiera

 • 781 Diez brazas de tierra

  lqa. Ylo mismo dicen de cualquiera cosa que miden a brazas.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Diez brazas de tierra

 • 782 Duro como pellejos, &c

  Khuru lawa. + Volverse duro de cualquiera cosa: amaruptaña, amaruxaña, &c. Añadiendo estas partículas a los nombres que fuere menester.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Duro como pellejos, &c

 • 783 Ganado vacuno, ovejuno, &c

  Wakhanaka, ovejanaka, &c. Tomando el nombre en número plural de cualquiera especie de ganado. +Llevarle al pasto: juniru. 1.: juniñaru anakiña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Ganado vacuno, ovejuno, &c

 • 784 Metal en piedra

  Mama. Cualquiera que sea.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Metal en piedra

 • 785 Paja

  Idem: pasa vel trigona siwarana, alipa, &c. vel chhallapa.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Paja

 • 786 Pasar el río a vado o a pie

  Iñakataña. + Con balsa: wampukataña. + De cualquiera manera: makhataña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Pasar el río a vado o a pie

 • 787 Regazo

  jarphi. + Poner el niño o cualquiera persona grande en el regazo: jarphiru ichuxatasiña, wayuxatasiña. + Poner en el regazo de otro: ichuxataña, wayuxataña. + Tomar en él algo: jarphixaruña. + Tener algo en él sin dejarlo: jarphijasiña.

  Vocabulario Spanish-Aymara > Regazo

 • 788 AVIVADO

  сущ.
  осторожный и быстрый. Ловкач(слывущий ловкачом)
  Advertido, rapido. Que se pasa de listo.

  Diccionario español-ruso de la jerga > AVIVADO

 • 789 castaño,

  a 1. adj кестеняв (цвят); 2. m кестен (дърво); eso pasa de castaño, obscuro прен. това вече не се понася.

  Diccionario español-búlgaro > castaño,

 • 790 ciruela

  f слива (плод); ciruela pasa сушена слива.

  Diccionario español-búlgaro > ciruela

 • 791 cristiano,

  a 1. adj християнски; 2. m 1) християнин; 2) прен. брат, близък (човек); 3) прен., разг. вино, разредено с вода; 4) прен. човешко същество; por la calle no pasa ningún cristiano, разг. по улицата не минава жив човек; hablar uno en cristiano, прен., разг. а) говоря разбрано, по човешки; б) говоря на испански.

  Diccionario español-búlgaro > cristiano,

 • 792 cualquier(a)

  pron indef 1) който и да е; 2) всеки; 3) някой, някакъв; ser alguien un (una) cualquiera а) незначителен човек съм; б) ненадежден, безскрупулен човек съм; в) разпуснат съм (за жена); cualquiera que sea който (каквото) и да е; un cualquier(a) някой си.

  Diccionario español-búlgaro > cualquier(a)

 • 793 decir2

  1. tr 1) говоря, казвам; 2) изказвам мнение, съобщавам, уверявам; 3) назовавам, наричам; 4) прен. изразявам, издавам; su semblante lo dice todo лицето му казва всичко; su vestido dice su pobreza роклята Ј издава нейната бедност; 5) според източник, книга; la escritura dice според текста; 2. intr с bien, mal добре (зле) подхождам (хармонирам); el verde dice mal a una morena зеленото не отива на мургавите; 3. prnl размишлявам, мисля си; yo me dije... казах си...; cualquiera lo diría! кой би казал!; decir nones разг. отричам нещо; Ўdiga! Ўdígame! императивни форми, които се използват при отговор на телефонно позвъняване; digamos да кажем; el qué diràn съобразяване с общественото мнение; es decir2 тоест; ni que decir2 tiene ясно като бял ден; no me dice nada (algo, alguien) разг. не ме интересува; Ўno me digas! не думай, ами!; por mejor decir2 или по-точно; Ўqué me dices! какво говориш!; Ўquién lo diría! кой би казал!

  Diccionario español-búlgaro > decir2

 • 794 juego

  m 1) игра, развлечение, забавление; juego de azar (de suerte) хазартна игра; juego de naipes игра на карти; juego de billar билярд; juego de interés (de envite) залагания; juego de palabras (vocablos, voces) игра на думи; 2) сервиз, комплект; гарнитура; juego de tocador тоалетни принадлежности; juego de porcelana порцеланов сервиз за кафе, чай; 3) екип, серия; hacer juegos malabares; juegos de pasa pasa жонглирам, върша фокусничества; 4) проблясък, изменчивост (на вода, светлина); 5) прен. умение за постигане на цел; 6) pl спорт. игри; Juegos Olímpicos Олимпийски игри; 7) de + sust зала, игрище за + значението на съществителното; juego de pelota игрище за футбол, баскетбол и др.; 8) хлабавина, луфт (на панти и др.); juego de niños прен. детска игра; непоследователна постъпка; juegos florales конкурс за поезия, основан в Прованс; abrir (el) juego започвам играта; conocerle (verle) a uno el juego прен. ясна ми е играта на някого, разбирам намерението му; darse bien (mal) el juego върви ми, имам късмет (нямам късмет, не ми върви); desgraciado en el juego, afortunado en amores разг. на който не му върви в играта, върви му в любовта; fuera de juego прен. вън от играта; poner en juego una cosa прен., разг. залагам нещо; por juego на шега, на игра; doble juego прен. двойна игра; dar juego a alguien (algo) а) прен. предлагам възможности; б) давам повод за коментари; entrar alguien (algo) en el juego влизам в играта, участвам, намесвам се в; hacer el juego a alguien прен. благоприятствам нечии интереси; играя по свирката на някого; hacer juego съчетавам се добре с друго нещо, отивам, подхождам; irse de juego разг. отивам на купон.

  Diccionario español-búlgaro > juego

 • 795 por

  prep за, през, чрез, от, из, на, по, като, защото; 1) за средство, посредничество (особено при глагол в страдателен залог): escrito por написано от; 2) за повод, причина, цел: eso le pasa por tonto това му се случва, защото е глупав; 3) за начин: por escrito писмено; por dicha за щастие; 4) за цена: lo comprè por 100 pesetas купих го за 100 песети; 5) за посока: partir por (para) Sofía заминавам за София; 6) за място: por aquí оттук; 7) за време: por febrero през февруари; 8) за интерес, пожертване, привързаност: por ella lo daría todo за нея всичко бих дал; 9) за заменяне, съпоставяне, определение: la tengo por mabre тя ми е като майка; 10) за мнение, оценка: pasar por listo минавам за хитър; 11) за делба, разпределение: dos veces por año два пъти годишно; 12) за умножение: dos por dos две по две; 13) за съотношение: el cinco por ciento пет на сто; 14) за сравнение: libro por libro, prefiero el mío ако става дума да избирам между двете книги, предпочитам моята; 15) що се отнася: por una y otra proposición относно двете предложения; 16) за търсене: ir por agua отивам за вода; 17) с inf: за бъдеще, отсъствие, неизпълнение: està por llegar още не е дошъл; 18) por = para: por decirlo así тъй да се каже; 19) употреба като съюз: а) за цел: por que (= porque) понеже, тъй като; б) като въпрос: їpor qué no viene? защо не идва?; 20) между два еднакви инфинитива, означава: безсмисленост, безполезност; hablar por hablar говори само за да се намира в работа, ей така си говори; 21) с отрицателната частица no, означава: отстъпване; no por mucho madrugar, amanece màs temprano от ранното ставане не съмва по-рано (разг. от бързане голяма файда няма); 22): por + прилагателно + que sea колкото и да е..., въпреки че е; por donde от което; їpor qué? защо?; por si, por si acaso за всеки случай.

  Diccionario español-búlgaro > por

 • 796 uva

  f 1) грозде; uva tinta черно грозде; uva pasa стафида; 2) лозе; 3) мед. ечемик; възпаление на очния клепач; uva crespa бот. цариградско грозде; estar hecho una uva прен., разг. мъртвопиян съм; de uvas a brevas разг. от дъжд на вятър; estar alguien de mala uva прен., разг. в много лошо настроение съм; mala uva прен., разг. злонамереност, лош характер; entrar (ir) uno por uvas разг. рискувам, участвам в нещо; de uva adj лош.

  Diccionario español-búlgaro > uva

 • 797 ángel

  m ангел; ángel custodio (de la guarda) ангел-хранител; pasa un ángel proverb внезапно смълчаване при разговор; tener ángel прен., разг. симпатичен, миловиден съм.

  Diccionario español-búlgaro > ángel

 • 798 apostár(se)las a uno

  1) бросать вызов, вызывать на состязание

  Universal diccionario español-ruso > apostár(se)las a uno

 • 799 apostár(se)las con uno

  1) бросать вызов, вызывать на состязание

  Universal diccionario español-ruso > apostár(se)las con uno

 • 800 apostár(se)las a uno

  1) бросать вызов, вызывать на состязание

  Universal diccionario español-ruso > apostár(se)las a uno

См. также в других словарях:

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Propuestas/Actual — Café: Propuestas …   Wikipedia Español

 • Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned — Anexo:Episodios de Manual de Supervivencia Escolar de Ned Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Lista de episodios 1.1 Temporada 1: 2004 2005 1.2 Temporada 2: 2005 2006 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Ned's Declassified School Survival Guide — Esta lista corresponde a los episodios de la Serie Original de Nickelodeon, Ned s Declassified School Survival Guide. Contenido 1 Temporadas 2 Temporada 1: 2004 2005 3 Temporada 2: 2005 2006 4 …   Wikipedia Español

 • Góming — en el puente Souleuvre (Normandía). El Góming (bungy jumping, bungee jumping o saut à l élastique) es un deporte extremo que consiste en hacer un salto al vacío desde una considerable altura, desde puente, plataforma o grúa, generalmente con una… …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Significado de los nombres de usuario — Atajo WP:SNUWP:SNU Esta página no es encicl …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Yu-Gi-Oh! — Este artículo o sección sobre anime y manga necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 8 de abril de 2009. También puedes… …   Wikipedia Español

 • Canal iónico — Diagrama esquemático de un canal iónico. 1 dominios de canal (normalmente son cuatro por canal), 2 vestíbulo exterior, 3 filtro de selectividad, 4 diámetro del filtro de selectividad, 5 sitio de fosforilación, 6 membrana celular. Los canales… …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café/Portal/Archivo/Noticias/Actual — Café: Noticias …   Wikipedia Español

 • Mus — Para otros usos de este término, véase Mus (desambiguación). Baraja española. El mus es un juego de naipes, originario de Navarra, que en la actualidad se encuentra muy extendido por toda España. Lo juegan cuatro personas agrupadas en dos parejas …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.