Перевод: с испанского на болгарский

escribir+en+letras+de+molde

 • 1 escribir

  1. tr 1) пиша; 2) съчинявам; пиша творби; 3) муз. записвам ноти; 2. prnl 1) записвам се в списък; 2) зачислявам се към състава; escribir (muy) tirado пиша много бързо.

  Diccionario español-búlgaro > escribir

 • 2 molde

  m 1) форма, калъп, щампа, шаблон; 2) прен. човек, който служи за пример; 3) прен. закостенели обичаи, структури, правила и т. н., калъп; 4) полигр. печатна форма; de molde а) прен. разгеле, навреме, като по поръчка; б) печатен (текст, буква).

  Diccionario español-búlgaro > molde

 • 3 letra

  f 1) буква; al pie de la letra adv а) буквално, дословно; б) безпрекословно, безусловно; seguir uno las letras уча, образовам се; 2) полигр. шрифт; letra mayúscula главна буква; minúscula малка буква; 3) почерк; 4) текст (на муз. произведение); 5) pl хуманитарни науки; Facultad de Letras филологически факултет; 6) буквален смисъл на думата; 7) либрето (на опера и др.); 8) прен., разг. хитрост, проницателност; 9): letra de cambio пҐлица; платежно нареждане; ser persona de letras образован човек съм; letras a la vista икон. безсрочно задължение; letra abierta кредитна карта; letra de mano ръкописна буква; letra de molde печатна буква; letra menuda прен., разг. хитрост; проницателност, прозорливост; letra muerta прен. правило, което вече не се изпълнява; къс хартия; letras divinas (sagradas) Библията; letras gordas прен., разг. (с гл. tener) недообразован, не много интелигентен; letras humanas литература (най-вече гръцка и латинска); letras; bellas (buenas) letras литература; dos (cuatro) letras прен., разг. кратка записка, писъмце; primeras letras първоначалното обучение; atarse a la letra прен. придържам се към буквалното значение на текста; girar una letra счет. издавам платежно нареждане; las letras no embotan la lanza прен. да си образован не пречи и да си смел; letra por letra прен. изцяло, напълно, без да се изпусне или добави нещо; буква по буква; seguir uno la letra уча, следвам.

  Diccionario español-búlgaro > letra

 • 4 asno

  m магаре; asno cargado de letras прен., разг. немного талантлив учен; apearse (caer) uno de su asno прен., разг. признавам си грешката, преставам да се инатя.

  Diccionario español-búlgaro > asno

 • 5 burro

  m 1) магаре; 2) дървено скеле; 3) вид игра на карти; 4) разг. магаре, невежа; глупак; 5) прен. груб, нецивилизован човек или дете; 6) прен. товарно магаре (човек, който работи много, до изнемогване); 7) хероин; 8) трафикант на дрога; burro cargado de letras прен. човек, който е учил много, но му липсва талант; caer de su burro прен., разг. отстъпвам, разбирам, че съм сгрешил; no ver tres en un burro прен., разг. късоглед съм.

  Diccionario español-búlgaro > burro

 • 6 cotejo

  m сравняване, съпоставяне, сверяване; cotejo de letras юр. сравняване на почерка.

  Diccionario español-búlgaro > cotejo

 • 7 escribido

  p p от escribir, само в разговорния израз leído y escribido много чел и писал, начел се (за образован човек, леко иронично).

  Diccionario español-búlgaro > escribido

 • 8 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 9 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 10 máquina

  f 1) машина; 2) + определение означава: апарат, инструмент и др; máquina de escribir пишеща машина; máquina de vapor парна машина; máquina dinamoeléctrica динамомашина; máquina de coser шевна машина; máquina fotogràfica фотоапарат; máquina de afilar точилна машина; máquina de pulimentar; máquina de rectificar машина за шлифоване; máquina taradradora бормашина; máquina eléctrica електролокомотив; máquina aventadora веялка; máquina de calcular сметачна машина; máquina centrífuga центрофуга; máquina de combustión двигател с вътрешно горене; máquina de elevación подемна машина; máquina herramienta струг; máquina térmica топлинен двигател; máquina tritudora трошачка; máquina franqueadora машина за облепване на марки; 3) прен. пищно здание; грамада; 4) прен., ост. множество; голямо количество; 5) театр. механизъм за смяна на декора; 6) механизъм на пиано или орган; 7) колело, велосипед, кола (за надбягвания); 8) Куб. лека кола; 9) прен. сбор от различни части на едно цяло; 10) прен. въображаем проект; 11) прен. намеса на чудесното в художествена фабула; a toda máquina с пълна скорост; ser (trabajar) alguien como una máquina прен., разг. работя като машина (бързо, точно, ефикасно).

  Diccionario español-búlgaro > máquina

 • 11 pan

  m 1) хляб; pan integral (negro) пълнозърнест хляб; pan regañado пукнат при печенето хляб; pan sentado корав хляб; al pan, pan y al vino, vino прен., разг. кратко, точно и ясно; направо; el pan de cada día насъщният; el pan nuestro de cada día прен. обичайно повтарящо се нещо; ser algo pan comido прен. лесна работа; ser alguien un pedazo de pan прен. добродушен човек; душа човек; pan seco сух хляб (без нищо друго); miga de pan среда на хляб; corteza de pan кора на хляб; pan tostado препечен хляб; venderse como el pan продавам се като топъл хляб; 2) хляб (самун); pan de molde нарязан на филии хляб (в пакет); 3) прен. жито; 4) прен. нива; 5) прен. маса от каквото и да е във форма на хляб; pan de jabón калъп сапун; 6) прен. насъщна храна; 7) прен. тънки кори от тесто; 8) прен. лист от кован метал; pan agradecido прен. благодарен човек; pan mal conocido прен. неоценено, непризнато благодеяние; pan perdido прен. лице, изоставило дома си и отдало се на скитнически живот; a falta de pan, buenas son tortas когато няма риба, и ракът е риба; a pan y agua на хляб и вода (за наказание); coger a uno el pan bajo el sobaco прен., разг. държа някого в своя власт; contigo, pan y cebolla прен. с теб на всичко съм готов; ganarse el pan прен., разг. изкарвам си прехраната; pan sin sal прен., разг. блудкав човек; al pan, pan y al vino vino разг. да наричаме нещата със собствените им имена.

  Diccionario español-búlgaro > pan

 • 12 pluma

  f 1) перо (на птица); 2) перо (за писане); 3) писалка; 4) прен. писател; 5) прен. стил на писане; pluma de ganso гъше перо; colchón de pluma пухен душек; mudar las plumas сменям перушината си (за птици); adornarse con plumas ajenas прен. кича се с чужди заслуги; pluma estilogràfica автоматична писалка; buena pluma прен. добър писател; de la mano y pluma разг. собственоръчно; escribir (componer) al correr de la pluma; a vuela pluma прен. пиша бързо, вдъхновено, лети ми перото; dejar correr la pluma прен. а) пиша необмислено, невнимателно; б) разпростирам се прекалено в материята; hacer a pluma y a pelo прен., разг. сръчен съм, всичко ми иде отръки; poner uno la pluma bien (mal) прен. добре (зле) изразявам идеите си писмено; vivir de su pluma прен. прехранвам се с писане.

  Diccionario español-búlgaro > pluma

 • 13 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

См. также в других словарях:

 • Letra — (Del lat. littera.) ► sustantivo femenino 1 LINGÜÍSTICA Cada uno de los signos o elementos gráficos con que se representan los sonidos del habla. SINÓNIMO carácter 2 LINGÜÍSTICA Sonido representado por este signo. SINÓNIMO fonema 3 Forma de… …   Enciclopedia Universal

 • letra — s f I. 1 Cada uno de los signos o símbolos que, escritos o impresos, representan los fonemas de una lengua y en conjunto forman su alfabeto: las letras latinas, una letra griega 2 Letra mayúscula, capital o capitular La que es de mayor tamaño que …   Español en México

 • Alfabeto hebreo — El abyad hebreo, algunas veces denominado mediante su forma hebrea álef bet[1] (אָלֶף בֵּית), es la serie formada por las consonantes hebreas. Está compuesto por 22 caracteres, de los cuales cinco tienen una grafía distinta al final de las… …   Wikipedia Español

 • imprimir — (Del lat. imprimere, hacer presión, marcar una huella.) ► verbo transitivo 1 ARTES GRÁFICAS Reproducir una serie de letras, figuras u otros caracteres en un papel. IRREG. participio .tb: impreso 2 Dejar la huella de un sello u otra cosa en una… …   Enciclopedia Universal

 • La Prensa (Nicaragua) — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Fadrique de Basilea — Saltar a navegación, búsqueda Primera edición de la Comedia de Calisto y Melibea, incunable impreso por Fadrique Alemán de Basilea en Burgos en 1499, fol. 1r. Fadrique de Basilea, tambié …   Wikipedia Español

 • Jalisco — Estado Libre y Soberano de Jalisco Estado de México …   Wikipedia Español

 • Historia de Jalisco — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar al …   Wikipedia Español

 • Linotipia — (Del ingl. linotype.) ► sustantivo femenino 1 ARTES GRÁFICAS Máquina de componer caracteres usada en las imprentas en la que sale la línea en una sola pieza. SINÓNIMO linotipo 2 ARTES GRÁFICAS Arte y técnica de componer con este procedimiento. *… …   Enciclopedia Universal

 • letra — (Del lat. littĕra). 1. f. Cada uno de los signos gráficos que componen el alfabeto de un idioma. 2. Tradicionalmente, cada uno de los sonidos de un idioma. 3. Forma especial de los signos gráficos, por la que se distinguen los escritos de una… …   Diccionario de la lengua española

 • Tipografía — En este artículo sobre arte y literatura se detectaron los siguientes problemas: Necesita mejorar su estructura. Se trata de una mera lista de datos o enlaces sin mayor explicación. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.