Перевод: с испанского на болгарский

esa+fecha+me+viene+como+anillo+al+dedo

 • 61 libro

  m 1) книга; libro de texto учебник; 2) счет. приходо-разходна книга; libros de comercio счетоводни книги; libro mayor счет. главна книга; libro borrador счет. чернова книга; libro de caja икон. касова книга; libro de cuentas икон. фактурна книга; libro de inventario икон. инвентарна книга; libro de almacén икон. складова книга; 3) предмет на нагледно обучение; 4) анат. книжка, третата кухина на стомаха на преживни животни; libro de caballerías рицарски роман; ahorcar los libros прен., разг. зарязвам учение; libro de bolsillo джобно издание на книга; libro de cabecera настолно четиво; libro de Job книгата на Йов; libro de las cuarenta hojas прен. тесте карти; libro de mano ръкопис; libro facsímil факсимиле; libro talonario чекова книжка; hablar como un libro прен. говоря като по книга (правилно, уверено); hacer uno libro nuevo прен., разг. започвам нов живот; libro cerrado no saca letrado proverb затворената книга не може да те направи образован.

  Diccionario español-búlgaro > libro

 • 62 llover

  (-ue-) 1. impers вали дъжд; 2. tr прен. изсипва се, излива се, пада в изобилие; a secas y sin llover прен., разг. без предупреждение, без подготовка; como llovido прен. неочаквано; como quien oye llover прен., разг. без да обръщам внимание; haber llovido mucho después de (desde) cierto hecho прен., разг. много вода е изтекла оттогава; llover sobre mojado а) прен. едно върху друго се трупат задължения; б) прен. струпват се неприятности, грижи; в) прен. непрекъснато и излишно напомняне на нещо неприятно; como llovido del cielo прен. като паднал от небето; llover a càntaros вали като из ведро.

  Diccionario español-búlgaro > llover

 • 63 magia

  f 1) магия, вълшебство; 2) прен. чародейство; magia blanca (natural) бяла магия; лечителство, знахарство; magia negra черна магия, магьосничество, урочасване и т. н.; como por arte de magia като по чудо, като с магическа пръчка.

  Diccionario español-búlgaro > magia

 • 64 maleta1

  f 1) куфар; 2) Ч., Гват. дисаги; 3) Кол., Ч., Екв., Гват., Ник. вързоп с дрехи; andar como maleta1 de loco прен. Ур. вървя като муха без глава, нямам определена цел; hacer la(s) maleta1(s) а) прен., разг. приготвям се за път, стягам си багажа; б) прен., разг. готвя се да си вдигам чукалата, да си обирам крушите; largar (soltar) uno la maleta1 прен. Ч. умирам.

  Diccionario español-búlgaro > maleta1

 • 65 malva

  1. f бот. слез; 2. adj бледолилав ( за цвят), (не се променя по род); 3. m бледолилав цвят; criar (estar criando) malvas прен., разг. умрял съм, погребан съм; haber nacido uno en las malvas прен., разг. със скромен произход съм; ser (como) una malva прен., разг. послушен съм, тих.

  Diccionario español-búlgaro > malva

 • 66 mamar

  1. tr 1) суча, бозая; 2) разг. гълтам, поглъщам; къркам; 3) разг. лесно постигам, сполучвам с нещо; 4) прен. научавам нещо в детството; закърмен съм с нещо; 5) с мест. la в 3 л., измамен съм; 2. prnl разг. напивам се, къркан съм; mamarse a uno прен., разг. а) побеждавам някого; измамвам жестоко; б) Кол., Ч., Пер. убивам някого; mamar y gruñir прен., разг. вечно недоволен, който вечно мърмори; mamarse el dedo разг. оставям се да ме измамят.

  Diccionario español-búlgaro > mamar

 • 67 mancha

  f 1) петно, леке; 2) част от нещо с различен от останалия цвят; 3) земя, отличаваща се от околната; 4) островче от дървета или растения; 5) пасаж от риби; 6) ято, стадо, глутница; 7) знак, петно върху скъпоценен камък; 8) прен. безчестие, срам; 9) астрон.: mancha solar слънчево петно; 10) жив. чернова, скица; cundir como mancha de aceite прен., разг. разпространява се като лавина; no es mancha de judío прен., разг. не е голяма работа; salir la mancha а) изчиствам се (за петно); б) появявам се отново ( петно).

  Diccionario español-búlgaro > mancha

 • 68 mano1

  1. f 1) ръка; mano1 derecha (diestra) дясна ръка; mano1 izquierda (siniestra, zoca, zurda) лява ръка; a mano1 на ръка, ръчно; mano1 a mano1 а) ръка за ръка; б) един на един; 2) преден крак на животно; 3) хобот на слон; 4) чукало (на хаван); 5) прен. ловкост, умение; 6) покровителство; 7) сила, власт, авторитет; 8) слой (боя и др.); 9) снопче хартия; 10) партия, ръка (в игра); 11) мъмрене, забележка; 12) страна, направление (на улично движение и др.); 13) Амер. авантюра, риск; 14) прен. много полезен човек, сътрудник; 15) лов. всяка от обиколките при търсене на плячката; 16) прен. брой на лицата, събрани заедно с някаква цел; 17) прен. средство за постигане на нещо; 18) прен. лице, което върши нещо (по-често pl); en buenas mano1s està el niño детето е в добри ръце; 19) Амер. чепка банани; 20) Ч. четири еднакви предмета (в Еквадор те са 6; в останалите страни на Лат. Америка броят се мени); 21) спорт. докосване на топката с ръка от футболист; 22) муз. нотна стълбица; mano1 blanda прен. липса на строгост в управлението, властта; mano1 de gato прен., разг. а) мекота, нежност на кожата; б) прен. поправка, направена от човек, по-умел от автора; в) пухче, четчица за пудра; mano1 de hierro, mano1 dura прен. желязна, твърда ръка; mano1 derecha прен. много полезен човек, дясна ръка на някого; a dos mano1s прен., разг. от все сърце; a la mano1 а) много лесно нещо; б) подръка; a mano1 abierta прен. свободно; caerse una cosa de las mano1s прен., разг. омръзнало ми е нещо, дотяга ми; cambiar de mano1s прен. минавам в чужди ръце; corto de mano1s прен. невежа, неекспедитивен в работата си; darse a mano1s прен. предавам се в ръцете; de la mano1 y pluma прен. автограф; deshacerse una cosa entre las mano1s прен. изтича през пръстите; echar mano1 a la bolsa вадя пари; estrechar a uno la mano1 ръкувам се, стискам ръка някому; frotarse uno las mano1s прен., разг. потривам доволно (злобно) ръце; lavarse uno las mano1s прен. снемам вината от себе си, измивам си ръцете; listo de mano1s прен., разг. умел джебчия; mano1s blancas no ofenden proverb женските обиди не накърняват мъжкото достойнство; menear uno las mano1s прен., разг. а) водя борба, карам се с някого; б) работя бързо и лесно, ръцете ми хвърчат; pasar la mano1 por el cerro (el lomo) прен., разг. хваля, лаская; señalado de la mano1 de Dios разг. белязан (с дефект) от Господа; si a mano1 viene може би, вероятно, случайно; tener mano1 en una cosa разг. имам пръст в нещо; untar la(s) mano1(s) a uno разг. давам подкуп; debajo de la mano1; por debajo de la mano1 скришом, крадешком; mano1 de obra а) работна ръка, работна сила; б) ново (за покупка); de segunda mano1 а) от втора ръка; б) употребяван; tener mano1 ръководя, управлявам; dar de mano1 прен. а) прекратявам работа; б) изоставям някого; dar de mano1s падам ничком; estar mano1 sobre mano1 бездействам, безделнича; sentar la mano1 прен. отнасям се сурово, бия; con mano1 pesada строго, жестоко; con franca (larga) mano1 с щедра ръка; dejar de la mano1 прен. оставям, зарязвам нещо; llegar a la mano1s прен. пада ми в ръчичките; карам се, бия се с някого; traer entre mano1s занимавам се с нещо; untar la mano1 разг. давам подкуп; 2. m карт. ръка, право на пръв ход.

  Diccionario español-búlgaro > mano1

 • 69 manteca

  f 1) животинска мас; 2) разг. пари; 3) краве масло; 4) растително масло; 5) помада; 6) каймак; como manteca прен. мек, нежен.

  Diccionario español-búlgaro > manteca

 • 70 manzana

  f 1) ябълка; 2) главичка (украса) на сабя, шпага, легло и др.; 3) квартал (на град); 4) Амер. адамова ябълка; manzana de Adàn адамова ябълка; sano como una manzana прен., разг. пращи от здраве; manzana de la discordia прен. ябълка на раздора.

  Diccionario español-búlgaro > manzana

 • 71 mesón1

  m 1) хан, страноприемница; estar una casa como mesón1, parecer un mesón1 прилича на хан (за къща, посещавана от много гости); 2) кръчма, механа.

  Diccionario español-búlgaro > mesón1

 • 72 meter

  1. tr 1) слагам, поставям; 2) вкарвам, влагам, пъхам; 3) пускам (слух, приказка); 4) предизвиквам, причинявам (страх, шум и т. н.); 5) включвам (в сделка, мероприятие); 6) залагам пари (на хазартна игра); оставям в залог; 7) подгъвам плат (при шев); 8) представям, подавам (молба, иск); 9) измамвам, вкарвам в заблуда; 10) притискам, смествам, помествам, сгъстявам (букви, редове); 11) поставям, потапям; 12) разг. удрям, нанасям плесници, побой; 13) мор. поставям, закрепвам платната; 14) карам настойчиво някого да разбере нещо; 2. prnl 1) намесвам се, бъркам се, пъхам се; 2) влизам в близки отношения с някого; 3) прен. забърквам се, оплитам се; meter en un berenjenal прен. попадам в небрано лозе; 4) вливам се (за река, ручей); 5) хвърлям се срещу врага; 6) залавям се с нещо, ставам някакъв (за професия; с предл. a, de); 7) с предл. a залавям се с нещо, което не разбирам; meter a enseñar хващам се да преподавам (без да разбирам нищо); 8) навлизам навътре в морето (за нос, ивица земя), вклинявам се навътре в сушата (за море); 9) с предл. con скарвам се с някого; a todo meter с пълна скорост, с голям порив; estar uno muy metido con una persona прен. много съм близък с някого; estar uno muy metido en una cosa прен. доста съм се увлякъл в нещо, затънал съм до шия; meter a uno con otro въвеждам някого в компанията на друг, за да му помага; meterse uno con otro забърквам се с някого; meterse uno donde no le llaman (en lo que no le importa, en lo que no le toca, en lo que no le va ni le viene) разг. бъркам се, меся се, пъхам си носа, където не ми е работа; meterse uno en sí (mismo) прен. мисля, разсъждавам; meterse uno en todo прен., разг. пъхам се навсякъде, във всичко; meterse hasta el cuello en un asunto прен., разг. затънал съм до гуша в нещо; meterse uno por medio прен., разг. а) намесвам се в спор, проблем, ставам посредник; б) преча на нещо, възпрепятствам; no meterse uno en nada не искам да имам нищо общо; meterse en barajas обезпечавам успех (на работа); meterse de hoz y de coz разг. действам безразсъдно.

  Diccionario español-búlgaro > meter

 • 73 misa

  f църк. литургия, меса; decir misa отслужвам литургия; misa de gallo коледна служба; misa de réquiem (de difuntos) заупокойна служба; allà(ya) se (te) lo diràn las misas разг. ще има да плаща(ш) на онзи свят; como en misa прен. в дълбоко мълчание; de misa y olla loc adj необразован, неавторитетен; ir a misa una cosa прен., разг. истина е (нещо); no saber uno de la misa la media (la mitad) прен., разг. не знам нищо или почти нищо, не мога да обясня; que diga (digan) misa прен., разг. все ми е едно, не ме интересува.

  Diccionario español-búlgaro > misa

 • 74 mona1

  f 1) маймуна (самка); 2) преструванка; превзета жена; 3) прен. човек, който подражава във всичко на друг; 4) разг. напиване; пиянство; dormir la mona1 прен., разг. наспивам се след пиянство; corrido como (hecho) una mona1 прен., разг. на маймуна съм направен; 5) разг., прен. пияница.

  Diccionario español-búlgaro > mona1

 • 75 moro,

  a 1. adj 1) мавритански; 2) вран (за кон с бяла звезда на челото); 3) разг. натурален, неразреден (за вино); 4) прен. некръстен, който не е кръщаван; 5) прен., разг. тиранин, деспот вкъщи; 2. m 1) мавър; 2) мохамеданин; 3) наркотрафикант; moro, Muza персонаж, визиращ някой си, който и да е; que lo haga moro, Muza който ще да го прави; a màs moro,s, màs ganancia прен. риск печели, риск губи; колкото е по-рисковано, толкова е по-голям триумфа; como moro,s sin señor прен. за сбирщина хора; haber moro,s en la costa прен., разг. внимание, има чужди хора; трябва да сме нащрек; haber moro,s y cristianos прен., разг. голяма разправия, кавга, свада; moro,s van, moro,s vienen прен., разг. за човек, който почти напълно се е напил.

  Diccionario español-búlgaro > moro,

 • 76 mucho,

  a 1. adj 1) многочислен, многоброен; 2) изобилен; 3) pl много, мнозина; mucho, as veces често, нееднократно; 2. adv 1) много; quien mucho, abarca poco aprieta погов. две дини под една мишница не се носят; 2) дълго; 3) доста, прекалено; mucho, antes доста по-рано; 4) странно, чудно; mucho, serà ще е странно, чудно; ni con mucho,; ni mucho, menos изобщо, далеч не, в никаква степен; por mucho, que колкото и да; tener en mucho, високо ценя; como mucho, максимум, крайна граница.

  Diccionario español-búlgaro > mucho,

 • 77 máquina

  f 1) машина; 2) + определение означава: апарат, инструмент и др; máquina de escribir пишеща машина; máquina de vapor парна машина; máquina dinamoeléctrica динамомашина; máquina de coser шевна машина; máquina fotogràfica фотоапарат; máquina de afilar точилна машина; máquina de pulimentar; máquina de rectificar машина за шлифоване; máquina taradradora бормашина; máquina eléctrica електролокомотив; máquina aventadora веялка; máquina de calcular сметачна машина; máquina centrífuga центрофуга; máquina de combustión двигател с вътрешно горене; máquina de elevación подемна машина; máquina herramienta струг; máquina térmica топлинен двигател; máquina tritudora трошачка; máquina franqueadora машина за облепване на марки; 3) прен. пищно здание; грамада; 4) прен., ост. множество; голямо количество; 5) театр. механизъм за смяна на декора; 6) механизъм на пиано или орган; 7) колело, велосипед, кола (за надбягвания); 8) Куб. лека кола; 9) прен. сбор от различни части на едно цяло; 10) прен. въображаем проект; 11) прен. намеса на чудесното в художествена фабула; a toda máquina с пълна скорост; ser (trabajar) alguien como una máquina прен., разг. работя като машина (бързо, точно, ефикасно).

  Diccionario español-búlgaro > máquina

 • 78 mínimo

  1. adj 1) минимален, най-малък; 2) най-дребен; 2. m минимално количество; минимум; mínimo vital икон. екзистенц-минимум; como mínimo разг. най-малко; lo màs mínimo изобщо, никак ( в отрицателни изрази).

  Diccionario español-búlgaro > mínimo

 • 79 nada

  1. pron нищо, никак; 2. f 1) нищо; 2) нищожество; незначителност; un hombre de nada незначителен човек; sacar de la nada прен. правя някого човек; 3. adv нищо; по никакъв начин; nada de eso нищо подобно; nada màs нищо повече; само; nada menos не по-малко; antes de nada преди всичко; casi nada почти нищо, съвсем малко; como si nada без да се отдава никакво значение, все едно, че нищо не е станало; de nada а) без значение, без стойност; б) няма защо (любезен отговор при изказване на благодарност); cosa de nada незначително нещо; en nada прен. за малко; no ser uno nada прен. беден съм; no somos nada прен. нищо не сме (в сравнение с нещо; безсилието на човешкия род и т. н.); por nada а) за нищо, от много малко; б) прен. гратис; в) прен. евтино; por nada del mundo за нищо на света.

  Diccionario español-búlgaro > nada

 • 80 naipe

  m 1) карта за игра; 2) pl тесте карти; 3) малък портрет; barajar los naipes разбърквам картите; cortar los naipes сека картите; llenar el naipe прен. играя пръв, имам първа ръка; gentes de naipe разг. картоиграчи; dar bien (mal) el naipe върви ми; имам късмет (не ми върви); dar el naipe a uno por una cosa прен. а) удава ми се, иде ми отръки; б) пристрастен, вманиачен съм към нещо; estar como el naipe прен., разг. а) слаб, кльощав съм; б) изхабен съм от употреба.

  Diccionario español-búlgaro > naipe

См. также в других словарях:

 • Wikipedia:Significado de los nombres de usuario — Atajo WP:SNUWP:SNU Esta página no es encicl …   Wikipedia Español

 • Allan Houston — Datos personales Nombre completo Allan Wade Houston Apodo H20 Hilo de seda Nacimiento Louisville, Kentucky …   Wikipedia Español

 • Edgar Allan Poe — Copia …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Saint Seiya — 聖闘士星矢 (Santo Seiya) Género Shōnen, acción, aventura, fan …   Wikipedia Español

 • Historia de la NBA — Este artículo o sección puede ser demasiado extenso(a). Algunos navegadores pueden tener dificultades al mostrar este artículo. Por favor, considera separar cada sección por artículos independientes, y luego resumir las secciones presentes en… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Al salir de clase — La siguiente es una lista de episodios de Al salir de clase, serie española. Contenido 1 1º Temporada 2 2º Temporada 3 3º Temporada …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Saint Seiya — Esta es una lista de episodios del anime Saint Seiya, basado en el manga del mismo nombre creado por Masami Kurumada. Los episodios se divide en tres partes, la primera gran saga, El Santuario abarca desde la aparición de los caballeros de bronce …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Terranigma — Desarrolladora(s) Quintet Distribuidora(s) Enix Nintendo Diseñador(es) Kamui Fujiwara (personajes) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.