Перевод: с русского на персидский

engage in discussion

 • 1 беседа

  ............................................................
  1. talk
  (pl. & vt. & vi. & n.) گفتگو، صحبت، حرف، مذاکره، حرف زدن
  ............................................................
  (n.) گفتگو، گفت و شنید، مکالمه، محاوره
  ............................................................
  3. chat
  (vt. & vi. & n.) گپ زدن، دوستانه حرف زدن، سخن دوستانه، درددل، گپ
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) دیدار (برای گفتگو) مصاحبه، مذاکره، مصاحبه کردن
  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره

  Русско-персидский словарь > беседа

 • 2 дискуссия

  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) بحث، مذاکرات پارلمانی، منازعه، مناظره کردن، مباحثه کردن

  Русско-персидский словарь > дискуссия

 • 3 нанимать (I) > нанять (I)

  ............................................................
  1. hire
  (vt. & n.) کرایه، اجاره، مزد، اجرت، کرایه کردن، اجیر کردن، کرایه دادن (گاهی باout)
  ............................................................
  (vt. & n.) استعمال کردن، به کار گماشتن، استخدام کردن، مشغول کردن، به کار گرفتن، شغل
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  4. rent
  (v.) اجاره، کرایه، مال الاجاره، منافع، اجاره کردن، کرایه کردن، اجاره دادن

  Русско-персидский словарь > нанимать (I) > нанять (I)

 • 4 обсуждение

  خنثی discussion
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره

  Русско-персидский словарь > обсуждение

 • 5 объяснение

  ............................................................
  (n.) توضیح، تعریف، بیان، شرح، تعبیر، تفسیر
  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > объяснение

 • 6 прения

  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) بحث، مذاکرات پارلمانی، منازعه، مناظره کردن، مباحثه کردن

  Русско-персидский словарь > прения

 • 7 принимать (I) > принять (I) I

  ............................................................
  (vi.) پذیرفتن، قبول شدن، پسندیدن، قبول کردن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، گرفتن، به خود گرفتن، به خود بستن، وانمود کردن، تظاهر کردن، تقلید کردن، بعهده گرفتن، تقبل کردن، انگاشتن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پذیرفتن، راه دادن، بار دادن، راضی شدن (به)، رضایت دادن (به)، موافقت کردن، تصدیق کردن، زیربار (چیزی) رفتن، اقرار کردن، واگذار کردن، دادن، اعطاء کردن
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) دریافت کردن، گرفتن، رسیدن، پذیرفتن، پذیرایی کردن از، جا دادن، وصول کردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  10. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  11. carry
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  12. adopt
  (vt.) قبول کردن، اتخاذ کردن، اقتباس کردن، تعمید دادن، نام گذاردن (هنگام تعمید)، در میان خود پذیرفتن، به فرزندی پذیرفتن

  Русско-персидский словарь > принимать (I) > принять (I) I

 • 8 промышлять (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > промышлять (I) (нсв)

 • 9 рассуждение

  ............................................................
  (adj. & n.) استدلال، دلیل و برهان
  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره
  ............................................................
  (n.) نشانوند، استدلال

  Русско-персидский словарь > рассуждение

 • 10 спор

  ............................................................
  (n.) نشانوند، استدلال
  ............................................................
  (vt. & n.) ستیزه، چون و چرا، مشاجره، نزاع، جدال کردن، مباحثه کردن، انکار کردن
  ............................................................
  (n.) بحث، مذاکره، مباحثه، گفتگو، مناظره

  Русско-персидский словарь > спор

 • 11 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 12 сцепляться (I) > сцепиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) به کار گماشتن، گرفتن، استخدام کردن، نامزد کردن، متعهد کردن، از پیش سفارش دادن، مجذوب کردن، درهم انداختن، گیر دادن، گرو گذاشتن، گرودادن، ضامن کردن، عهد کردن، قول دادن
  ............................................................
  3. mesh
  تنیده، بافته
  (vt. & vi. & n.) سوراخ تور پشه بند، سوراخ، چشمه، شبکه، تور مانند یا مشبک کردن
  (vt. & vi.) به دام انداختن، گیر انداختن، شبکه ساختن، تور ساختن، جور شدن، درهم گیر افتادن (مثل دنده های ماشین)
  ............................................................
  ............................................................
  5. lock
  (v.) قفل، طره گیسو، دسته پشم، چخماق تفنگ، چفت و بست، مانع، سد متحرک، سد بالابر، چشمه پل، محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی، قفل کردن، بغل گرفتن، راکد گذاردن، قفل شدن، به وسیله قفل بسته و محکم شدن، محبوس شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همبند کردن، همبند شدن، بهم پیوستن، در هم گیر کردن، بهم ارتباط داشتن، بهم قفل کردن، درهم بافتن، بهم پیچیدن
  ............................................................
  { clench:
  (vt. & n.) پرچ کردن، گره کردن}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сцепляться (I) > сцепиться (II)

См. также в других словарях:

 • engage — [[t]ɪnge͟ɪʤ[/t]] ♦♦♦ engages, engaging, engaged 1) VERB If you engage in an activity, you do it or are actively involved with it. [FORMAL] [V in n] I have never engaged in the drug trade... [V in n] You can engage in croquet on the south lawn. 2) …   English dictionary

 • engage — 01. Sue got [engaged] last summer, and the wedding is set for this December. 02. She showed off her diamond [engagement] ring to all her friends at the office. 03. Police have long suspected him of [engaging] in the illegal drug trade. 04. The… …   Grammatical examples in English

 • engage in a discussion — participate in a discussion; get involved in a discussion …   English contemporary dictionary

 • Book discussion club — A book discussion club is a group of people who meet to discuss a book or books that they have read and express their opinions, likes, dislikes, etc. It is more often called simply a book club, a term that is also used to describe a book sales… …   Wikipedia

 • Jive Engage — Jive SBS Developer(s) Jive Software Stable release 5.0[1] Operating system Cross platform Type …   Wikipedia

 • collective behaviour — ▪ psychology Introduction       the kinds of activities engaged in by sizable but loosely organized groups of people. Episodes of collective behaviour tend to be quite spontaneous, resulting from an experience shared by the members of the group… …   Universalium

 • City & Guilds English Language Qualifications — are up to date and standardised tools of assessing the communicative skills of non native speakers of English. The examinations are famous for their communicative approach to assessing language competencies. The English language tests are… …   Wikipedia

 • Development control in the United Kingdom — Development control, planning control, or (in Scotland) development management is the element of the United Kingdom s system of town and country planning through which local government regulates land use and new building. It relies on a plan led… …   Wikipedia

 • Commonwealth Club of California — The Commonwealth Club of California is a non profit, non partisan educational organization based in Northern California. Founded in 1903, it is the oldest and largest public affairs forum in the United States. Membership is open to everyone.… …   Wikipedia

 • 1830 en France — Années : 1827 1828 1829  1830  1831 1832 1833 Décennies : 1800 1810 1820  1830  1840 1850 1860 Siècles : XVIIIe siècle  XIXe siè …   Wikipédia en Français

 • NetTutor — is a Web based online tutoring service. The NetTutor website, trademark, and interface technology are owned by Link Systems, International (LSI), a privately held distance learning software corporation in Tampa, Florida. NetTutor went live in… …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «engage in discussion» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»