Перевод: с испанского на болгарский

ellos desolaron a la gente

 • 1 gente

  f 1) хора; 2) разг. семейство, фамилия; 3) народ, нация; 4) мор. екипаж; 5) група, класа; 6) разг. всички членове на една общност, група; 7) множество; gente baja непристоен (един или множество хора); gente de bien благородни, почтени хора; gente de escalera(s) abajo прен., разг. хора от низините; gente de la calle чужди, странични хора; gente de la garra прен., разг. крадци, джебчии; gente de la vida airada разпуснати хора; gente del bronce прен., разг. решителни, весели хора; gente de mal vivir (de la mala vida) престъпният свят; gente de medio pelo средна класа, средна хубост; gente de paz мирни хора (това е и отговор на въпроса на часовия їquién?); gente de pelo (de pelusa) прен., разг. богаташи, имотни; gente de pluma прен., разг. писатели, творци; gente de trato търговци, делови хора; gente gorda разг. с високо положение; gente maleante шмекери; gente menuda разг. деца, дечурлига; gente non sancta пропаднали хора; gente perdida скитници, престъпници; de gente en gente от поколение на поколение; ser como la gente Арж., Кол., К. Рика, Ч., Ур. като хората, т. е. както трябва, благоприлично, достойно; gente de toda broza хора без определено занятие.

  Diccionario español-búlgaro > gente

 • 2 ellos

  (ellas) pron pers те (3 л. мн. ч. м. и ж. р.).

  Diccionario español-búlgaro > ellos

 • 3 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 4 allá

  adv 1) там; tan allá толкова далеч; màs allá по-далеч; el màs allá което следва след смъртта; muy allá далеч; разг. ей там; muy allá adv разг. в отриц. изрази с гл. "andar, estar, ser", означава "не много добре; не много хубаво"; 2) тогава, в онова време; allá en mis mocedades през моята младост; 3) на оня свят, там; allá, allá в елиптични изрази горе-долу еднакво; allá tú (él, vosotros, ellos) разг. не ме интересува този, за когото се говори.

  Diccionario español-búlgaro > allá

 • 5 atestado1,

  a adj 1) твърдоглав; 2) настойчив; 3) препълнен; atestado1, de gente претъпкан с хора.

  Diccionario español-búlgaro > atestado1,

 • 6 bocanada

  f 1) глътка (течност); 2) всмукване на тютюнев дим (при пушене); a bocanadas loc adv непрекъснато; bocanada de gente прен., разг. навалица, която трудно излиза от затворено помещение.

  Diccionario español-búlgaro > bocanada

 • 7 capa

  f 1) мантия, плащ, пелерина; gente de capa negra заможни хора; gente de capa parda селяни; 2) слой, пласт; capa social социален слой; 3) прен. предлог, повод; под предлог; 4) прен. укривател; 5) прен. богатство; 6) лист тютюн за външна обвивка на пура; 7) покривка; 8) цвят на животно; 9) прен. повърхностно притежавано качество; capa aguadera мушама; capa del cielo прен. небе, небеса; capa manga мантия на архиепископ, епископ; capa torera плащ на тореадор; andar de capa caída прен., разг. западам (за имот, здраве); a so capa loc adv тайно, съблазнително; defender a capa y espada прен. защитавам с всички сили; de capa y espada loc adv с всички сили (средства); so capa (de) loc prep под претескт; echar uno la capa al toro прен., разг. намесвам се в нечия полза; dejar la capa al toro прен., разг. жертвам нещо, за да се спася от по-голяма опасност; una buena capa todo lo tapa разг. хубавата външност скрива всичко.

  Diccionario español-búlgaro > capa

 • 8 golpe

  m 1) сблъсък, удар; 2) тласък; сътресение; 3) изобилие, множество; golpe de gente тълпа; 4) прен. неочакван удар, нещастие; 5) прен. удивление, възхищение; 6) прен. находчивост; 7) прен., разг. удар, сблъсък; 8) украшение върху дреха (галон, ширит, ресни и др.); 9) удар, грабеж, обир; 10) прен. сполучливо хрумване, находка; голям удар; 11) прен. печелившо залагане; 12) мор. силно и кратко изсвирване; 13) пристъп; golpe de tos пристъп от кашлица; 14) ямичка за садене; golpe de Estado държавен преврат; golpe de fortuna превратност на съдбата; golpe de gracia последен, смъртоносен удар; golpe de teatro неочаквана промяна; golpe de mano а) воен. неочаквано нападение; б) обир, кражба; a golpe seguro сигурно; de golpe изведнъж, неочаквано; de golpe y porrazo прен., разг. прибързано, необмислено, изведнъж, неочаквано; errar el golpe прен. не сполучвам, не постигам целта; cerradura de golpe автоматична брава; golpe de vista (ojo) набито око; golpe franco спорт. пряк удар; a golpes на тласъци, на пристъпи, прекъсващо, пулсиращо; caer de golpe прен. падам ненадейно, неочаквано; dar alguien el gran golpe прен., разг. правя големия удар; dar (el) golpe прен. предизвиквам учудване; de un golpe с един удар, отведнъж; no dar (ni) golpe прен., разг. не работя; parar el golpe прен. отбивам удара, избягвам опасност.

  Diccionario español-búlgaro > golpe

 • 9 hilo

  m 1) конец, нишка; 2) ленено влакно; 3) ленена тъкан или дреха; 4) прен. тънка струя; 5) жица, метална нишка; 6) копринена нишка, пашкул или паяжина; 7) прен. продължение, нишка (на мисъл, разказ и др.); colgar (pender) de un hilo прен., разг. в опасност съм, вися на косъм; hilo de la muerte прен. край на живота, смърт; hilo de la vida прен. нишката на живота; hilo de medianoche (mediodía) точно в полунощ (по пладне); hilo de voz тъничък, пресекващ глас; a hilo а) без прекъсване; б) по посока, успоредно; al hilo del viento по посока на вятъра; coger uno el hilo de algo прен., разг. хващам нишката, разбирам за какво става въпрос; cortar el hilo прен. прекъсвам разговора; cortar el hilo de la vida убивам; cortar el hilo del discurso сменям темата; говоря несвързано; de hilo направо, без бавене; estar cosida una cosa con hilo blanco прен., разг. съшито е с бели конци; hilo a hilo непрекъснато, малко по малко; irse al (tras el) hilo de la gente водя се по другите, правя нещо само защото и други го правят; màs tonto que un hilo de uvas кръгъл глупак; perder el hilo прен. забравям, губя си мисълта; por el hilo se saca el ovillo каквото началото, такъв и краят; денят се познава от сутринта; seguir el hilo продължавам (да говоря, да правя); tomar el hilo прен. подновявам разговор, реч; vivir al hilo del mundo прен., разг. оставям се на течението.

  Diccionario español-búlgaro > hilo

 • 10 poblar

  (-ue-) 1. tr 1) населявам; 2) създавам селище; 3) заселвам; 4) изпълвам с; poblar de àrboles залесявам; 5) обитавам, живея на определено място; 6) раждам много; 2. prnl 1) размножавам се; 2) разлиствам се; 3) изпълвам се; ставам гъст (коса, брада); poblar se de gente изпълвам се с хора (зала, театър).

  Diccionario español-búlgaro > poblar

См. также в других словарях:

 • Conquista de América — La llegada de los españoles al Caribe en 1492, abrió el camino para que algunas potencias europeas conquistaran amplios territorios del continente americano. La llamada conquista de América fue la exploración, invasión, ocupación y colonización… …   Wikipedia Español

 • Edad del Cobre — Saltar a navegación, búsqueda Holoceno ↑ Pleistoceno Holoceno Neolítico Cultura Halaf Cultura Hassuna Samarra Cultura Mehrgarh Cultura de El Obeid Cultura de Uruk Edad del Cobre Edad del Bronce …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.