Перевод: с испанского на болгарский

el+brillo+de+la+luna+sobre+el+agua

 • 1 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 2 Luna

  1. n p f Луна (обикн. с опр. чл. la); Luna creciente астр. растяща луна; Luna de miel прен. меден месец; Luna en lleno, Luna llena астр. пълнолуние; Luna menguante нащърбена луна; Luna nueva новолуние; media Luna а) полумесец; лунен сърп; б) украшение във форма на полумесец; Luna desjarretadera прен. а) ислям, мохамеданство; б) прен. Турската империя; в) вид крепостно укрепление; 2. f 1) луна, месец; лунна светлина; 2) астр. лунен месец; 3) сателит на небесно тяло; 4) огледало; 5) стъкло на очила; 6) прен. влияние на луната върху психично болните; 7) прен. мания, особено душевно състояние, каприз; a la luna de Valencia (с гл. dejar, quedarse) прен., разг. с разбити надежди, мечти; estar en la Luna прен., разг. на луната съм; разсеян съм; не съм в реалността, не си давам сметка за ставащото; estar uno de buena (mala) Luna Амер. в добро (лошо) настроение съм; ladrar a la Luna прен., разг. напразно давам израз на яда си срещу някого ( или нещо), на когото не мога да навредя; pedir la Luna разг. искам нещо невъзможно; tener uno Lunas прен., разг. имам смущения по време на лунните промени.

  Diccionario español-búlgaro > Luna

 • 3 brillo

  m 1) блясък, лъскавина; 2) физ. яркост; 3) прен. блясък; великолепие; слава, известност.

  Diccionario español-búlgaro > brillo

 • 4 cuerno

  m 1) рог; 2) антена, хоботче (у насекомо); 3) pl прен. остър край, краища; 4) прен. рог на полумесеца; 5) муз. рог; 6) pl рога (при изневяра); 7) рогово образувание, използвано в промишлеността; 8) фланг на войска; en los cuernos del toro прен., разг. в голяма опастност; irse al cuerno una cosa разг. отива по дяволите; levantar (subir, poner) hasta (por, sobre) los cuernos de Luna прен., разг. въздигам до небесата; no valer un cuerno разг. нищо не струвам; poner los cuernos разг. изневерявам, слагам рога; cuerno de la abundancia рог на изобилието; Ўy un cuerno! никак, съвсем не.

  Diccionario español-búlgaro > cuerno

 • 5 miel

  f 1) мед; 2): miel de caña (de primas) петмез при производство на захар; 3) хашиш, етерни масла; miel silvestre див мед; dejar a uno con la miel en los labios прен., разг. отнемам някому нещо, което му харесва или му се услажда; hacerse uno de miel прен. държа се меко, внимателно; miel sobre hojuelas прен. нещо много подхожда на друго, подчертава го; no hay miel sin hiel няма радост без грижи; vender miel al colmenero прен. на стар краставичар краставици продавам; luna de miel меден месец.

  Diccionario español-búlgaro > miel

 • 6 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 7 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 8 abrojo

  m 1) репей; 2) магарешки трън; abrojo de agua водорасло; 3) метален бокс; 4) pl морски подводни камъни; 5) прен. мъки, страдания.

  Diccionario español-búlgaro > abrojo

 • 9 afufa

  f разг. бягство; estar uno sobre las afufas разг. приготвям се за бягство; tomar las afufas разг. бягам.

  Diccionario español-búlgaro > afufa

 • 10 albarda

  f 1) самар; albarda gallinera плосък самар; 2) резен пушена сланина; albarda sobre albarda разг., ирон. безкрайно повтаряне на нещо; echar una albarda a alguien прен., разг. злоупотребявам с нечие търпение, издевателствам над някого.

  Diccionario español-búlgaro > albarda

 • 11 alguacil

  m 1) съдебен пристав, съдебен изпълнител; 2) полицейски агент (в Испания); 3) вид сив паяк; 4): alguacil del agua мор. отговорник за запасяване с прясна вода.

  Diccionario español-búlgaro > alguacil

 • 12 apuesta

  f 1) бас; 2) залог при бас; de (sobre) apuesta разг. с усърдие, в съревнование с друг.

  Diccionario español-búlgaro > apuesta

 • 13 arca

  f 1) сандък, ракла; 2) кутия, касетка (за скъпоценности; 3): arca de Noé (del diluvio) Ноев ковчег; 4) каса за пари; 5) pl касетка в трезор; hacer arcas отварям касетка в трезора; arca de agua цистерна; arca cerrada прен. затворен, непроницаем човек; arca del cuerpo торс на човек; arca del pan разг. стомах.

  Diccionario español-búlgaro > arca

 • 14 arena

  f 1) пясък; arenas movedizas подвижни пясъци; 2) чакъл; 3) арена (цирк, бикоборство); 4) pl мед. пясък (в урината); edificar sobre arena прен., разг. строя върху пясъци (за нещо нестабилно); esribir en la arena прен., разг. за нещо нетрайно, временно; sembrar en arena прен., разг. напразно, безплодно усилие.

  Diccionario español-búlgaro > arena

 • 15 ascua

  f нажежено парче; жарава; arrimar uno el ascua a su sardina разг. възползвам се от дадена ситуация; estar en (sobre) ascuas прен., разг. неспокоен съм, на тръни съм; sacar uno el ascua con la mano del gato (con mano ajena) прен., разг. използвам някого да вади кестените от огъня (служа си с някого за опасна или неприятна работа); ascua de oro прен. блестящ предмет, хвърлящ отблясъци.

  Diccionario español-búlgaro > ascua

 • 16 aviso

  m 1) съобщение, уведомление, известие; 2) напомняне; 3) авизо, нотификация; 4) уведомително писмо за изпратена стока, полица или сума; 5) мор. авизо (кораб-вестоносец); aviso de débito икон. дебитно авизо; andar (estar) sobre (el) aviso подготвен съм, внимавам, нащрек съм.

  Diccionario español-búlgaro > aviso

 • 17 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 18 borraja

  f бот. пореч; agua de borrajas прен. незначителни неща, дреболии.

  Diccionario español-búlgaro > borraja

 • 19 calma

  f 1) безветрие, пълно затишие; calma chicha, calma muerta пълно безветрие; mar en calma спокойно море; 2) прен. спокойствие, успокоение, покой (след болка); 3) прен. мързел, равнодушие; 4) прен., разг. мързел, нахалство; gran calma, señal de agua тихата вода е най-дълбока.

  Diccionario español-búlgaro > calma

 • 20 cambiar

  1. tr 1) сменям, разменям (също prnl); 2) превръщам в друго нещо; cambiar el agua en vino превръщам водата във вино; 3) обменям пари, валута; 4) разменям (вещи, идеи, погледи); 2. intr 1) променям външността, представите си; cambiar de ropa преобличам се; cambiar de ideas променям възгледите си; 2) променям посоката си ( вятър), сменям скорост; 3) сменям посока ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > cambiar

См. также в других словарях:

 • Pastel de luna — Chino tradicional 月餅 Chino simplificado …   Wikipedia Español

 • Cien famosas vistas de Edo — Jardín de ciruelos en Kamada (1857), de la serie Cien famosas vistas de Edo, obra de Utagawa Hiroshige. Cien famosas vistas …   Wikipedia Español

 • Marte (planeta) — Para otros usos de este término, véase Marte. Marte Marte. En primer término, el Valles Mariner …   Wikipedia Español

 • Ami Mizuno — Saltar a navegación, búsqueda Ami Mizuno 水野 亜美 (Mizuno Ami) Sexo Femenino Fecha de nacimiento 10 de septiembre Edad 14 16 años 31 años …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Dragon Ball — Esta es una lista de personajes de Dragon Ball, manga y anime creado por Akira Toriyama. Esta lista incluye aquellos personajes que aparecen en ambos medios, para los personajes que solo aparecen en el anime véase Anexo:Personajes de Dragon Ball… …   Wikipedia Español

 • Personajes de Dragon Ball — Anexo:Personajes de Dragon Ball Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de personajes de Dragon Ball, manga y anime creado por Akira Toriyama. Esta lista solo incluye aquellos personajes que aparecen en ambos medios, para los personajes… …   Wikipedia Español

 • Itá Pucú — es un monumento natural de piedra. Se encuentra ubicada en la ciudad de Mercedes (Provincia de Corrientes), Argentina. Cerca de un arroyo del mismo nombre en un campo que es propiedad privada de la familia Buble. Contenido 1 Creencias …   Wikipedia Español

 • Cinturón de asteroides — Imagen esquemática del cinturón de asteroides. Se muestra el cinturón principal, entre las órbitas de Marte y Júpiter, y el grupo de los troyanos, en la órbita de Júpiter …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Sailor Moon — Sailor Moon (en japonés: 美少女戦士セーラームーン Bishōjo Senshi Sērā Mūn), traducido al español como Bella Guerrera Sailor Moon (Marinera Luna)) es un manga shōjo creado por Naoko Takeuchi en 1992. La lista que se detalla a continuación pertenece a los… …   Wikipedia Español

 • Titán (satélite) — Descubrimiento Descubridor Christiaan Huygens Fecha …   Wikipedia Español

 • Episodios de Pokémon — Anexo:Episodios de Pokémon Saltar a navegación, búsqueda Esta es la lista de episodios de la serie de anime Pokémon (ポケットモンスター, Poketto Monsutā …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.