Перевод: с испанского на болгарский

el+agua+penetraba+por+la+puerta

 • 1 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 2 puerta

  f 1) врата; 2) прен. път, начало, подстъп към нещо; 3) спорт. врата (във футбола и други спортове); a las puertas прен. близък, неизбежен; a puerta cerrada, el diablo se vuelve покритото мляко котките не го лочат; por puertas прен. в крайна нужда; tomar uno la puerta напускам, отивам си; puerta accesoria странична врата; puerta corrediza плъзгаща се врата; puerta trasera задна врата; a puerta cerrada юр. при закрити врата; de puerta en puerta от врата на врата; dar con la puerta en las narices прен. затварям вратата под носа.

  Diccionario español-búlgaro > puerta

 • 3 a0

  prep на, в; до, към, за, по, при, с, след и съюза да (когато се слива с члена el приема формата al): 1) като допълнение: а) вин. падеж (без предлог на български): Ўrespeta a los sabios! уважавай мъдреците!; б) вин. падеж (с предлог на български): на, при; contestar a la pregunta отговарям на въпроса; в) дат. падеж: на, за, към; suscribirse al periódico абонирам се за вестник; 2) направление, място: на, в, за, до, към; їa dónde? накъде?; voy a la universidad отивам в университета; 3) място, близост, положение: на, до, при; a la salida на изхода; 4) разстояние: до, на; їa cuàntos kilómetros? на колко километра; 5) време, възраст: на, в, след, при; a tiempo навреме; їa qué hora? в колко часа?; 6) разпределение, последователност: в, по; dos veces al mes два пъти месечно; 7) цена, процент: на, по; їa qué precio? на каква цена?; 8) съответствие, сравнение: в, на; huele a flores мирише на цветя; 9) причина: по; a requerimiento de Ud. по Ваше искане; 10) цел, условие: за, на; їa qué te atienes? на какво разчиташ?; 11) намерение, цел, решение (а + inf, зависещ от глагол): да; enseñar a leer уча да четe; 12) начало (а + inf, зависещ от глагол): да; se puso a cantar започна да пее; 13) начин: а) по; a la española по испански; a mi gusto по мой вкус; б) (а + sust) (наречия на бълг.); a pie пеша; a la fuerza насила; в) като начало на адвербиални изрази: a oscuras на тъмно; a ciegas сляпо; a escondidas скришом; a tontas y a locas неумело; 14) средство, оръдие; a màquina на машина; a mano на ръка; 15) al + inf (деепричастие на бълг. или същ. с предлог) при; al verlo виждайки го; al entrar при влизането; 16) в елиптични изречения: а) призив, заповед, покана (a + inf и а + sust); Ўa su salud! за Ваше здраве!; Ўa las armas! на оръжие!; б) а + que: a que no sabes нима знаеш; 17) заменя: conj si: a saberlo yo lo diría ако знаех, щях да го кажа; conj con: a cuchillo с нож; prep hacia: se fue a ellos отиде към тях; prep hasta: con el agua a la cintura във вода до кръста; prep para: a beneficio de в полза на; prep por: a ruego suyo по негова молба; prep según: a la ley de Castilla според законите на Кастилия.

  Diccionario español-búlgaro > a0

 • 4 abrojo

  m 1) репей; 2) магарешки трън; abrojo de agua водорасло; 3) метален бокс; 4) pl морски подводни камъни; 5) прен. мъки, страдания.

  Diccionario español-búlgaro > abrojo

 • 5 alguacil

  m 1) съдебен пристав, съдебен изпълнител; 2) полицейски агент (в Испания); 3) вид сив паяк; 4): alguacil del agua мор. отговорник за запасяване с прясна вода.

  Diccionario español-búlgaro > alguacil

 • 6 arca

  f 1) сандък, ракла; 2) кутия, касетка (за скъпоценности; 3): arca de Noé (del diluvio) Ноев ковчег; 4) каса за пари; 5) pl касетка в трезор; hacer arcas отварям касетка в трезора; arca de agua цистерна; arca cerrada прен. затворен, непроницаем човек; arca del cuerpo торс на човек; arca del pan разг. стомах.

  Diccionario español-búlgaro > arca

 • 7 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 8 borraja

  f бот. пореч; agua de borrajas прен. незначителни неща, дреболии.

  Diccionario español-búlgaro > borraja

 • 9 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 10 calma

  f 1) безветрие, пълно затишие; calma chicha, calma muerta пълно безветрие; mar en calma спокойно море; 2) прен. спокойствие, успокоение, покой (след болка); 3) прен. мързел, равнодушие; 4) прен., разг. мързел, нахалство; gran calma, señal de agua тихата вода е най-дълбока.

  Diccionario español-búlgaro > calma

 • 11 cambiar

  1. tr 1) сменям, разменям (също prnl); 2) превръщам в друго нещо; cambiar el agua en vino превръщам водата във вино; 3) обменям пари, валута; 4) разменям (вещи, идеи, погледи); 2. intr 1) променям външността, представите си; cambiar de ropa преобличам се; cambiar de ideas променям възгледите си; 2) променям посоката си ( вятър), сменям скорост; 3) сменям посока ( кораб).

  Diccionario español-búlgaro > cambiar

 • 12 cañería

  f 1) система от тръби; cañería de agua водопровод; cañería de gas газопровод; 2) вена, в която се инжектира дрога.

  Diccionario español-búlgaro > cañería

 • 13 cerrar

  (-ie-) 1. tr 1) затварям; заключвам; 2) запушвам, запълвам (междини, цепнатини); 3) преграждам (пътя); 4) приключвам (сметка); 5) прен. сключвам (договор); 6) затварям, запечатвам (писмо); 7) прибирам (крака, ръце); сгъвам, затварям (ножица, сгъваем нож); 8) ограждам, опасвам, описвам кордон; 9) затварям кран; 10) излекувам, затварям рана; 11) стискам, затварям (ръка, чадър и др.); 12) прен. приключвам, слагам край; 13) прен. обявявам изтичане на крайния срок (за конкурс); 14) прен. на последно място съм (в списък, представяне и др.); 15) затварям, заключвам вътре (някого или нещо); cerrar la marcha вървя последен; cerrar el ojo прен., разг. умирам; en un abrir y cerrar los ojos мигновено; 2. intr 1) затварям се; la puerta cierra bien (mal) вратата се затваря добре (лошо); 2) затварям се (за рана); cerrar contra (con) el enemigo прен. нахвърлям се срещу врага; 3. prnl 1) затварям се; 2) притъмнявам, навъсвам се (за време); 3) прен. упорствам в някакво намерение, твърд съм; cerrar a piedra y lodo скривам напълно като зад крепостна стена.

  Diccionario español-búlgaro > cerrar

 • 14 contador

  m 1) сметач, брояч; 2) касиер; счетоводител; инкасатор; 3) сметало; 4) търговско писалище; 5) техн. брояч; contador de agua (luz) водомер ( електромер).

  Diccionario español-búlgaro > contador

 • 15 corcho

  m 1) кора от корков дъб; 2) тапа, запушалка; 3) кошер; flotar (sobrenadar) como el corcho en el agua прен., разг. винаги изплувам, оправям се във всякаква ситуация; Ўcorcho! interj вж. Ўcoño!

  Diccionario español-búlgaro > corcho

 • 16 cortina

  f 1) завеса; 2) балдахин, завеси на легло; 3) прен. завеса (това, което покрива или скрива нещо); 4) прен., разг. остатък от вино в чашата; 5) воен. стена, която свързва два бастиона; cortina de agua много силен дъжд; cortina de humo мор., воен. димна завеса; correr la cortina прен. а) откривам нещо тайно или трудно за разбиране; б) премълчавам, скривам нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cortina

 • 17 crudo,

  a 1. adj 1) суров (несварен, неопечен); 2) суров (необработен); 3) незрял (за плод); 4) мъчно смилаем (за ястие); 5) прен. суров, немилостив, жесток; 6) прен. жесток, суров (за време, за годишно време); en crudo, прен. сурово, невнимателно; agua crudo,a твърда, варовита вода; 2. m суров петрол.

  Diccionario español-búlgaro > crudo,

 • 18 cruz

  f 1) кръст; en cruz накръст; на кръст; Cruz Roja Internacional Международен Червен кръст; 2) кръстен знак, поставен пред име, което означава, че човекът е мъртъв; 3) разпятие; 4) кръст (орден); 5) анат. кръст (на животно); 6) разклонение (на дърво); 7) прен. кръст, тежест, товар, тежко изпитание, участ; 8) тур€ (обратната страна на монета); cruz gamada пречупен кръст; cruz del matrimonio прен., разг. брачни задължения; cruz y raya прен. слагам кръст на нещо; край!; entre la cruz y el agua bendita прен. в голяма опасност; quedarse uno en cruz y en cuadro прен. обеднявам, оставам без нищо; hacerse uno cruces прен., разг. кръстя се (като учудване, изумление); hacer la señal de la (santa) cruz кръстя се.

  Diccionario español-búlgaro > cruz

 • 19 del

  слят член, образуван от предл. ''de'' и определителен член м. р. ед. ч. ''el''; agua del río. Изключения: когато опред. член за м. р. ед. ч. е част от собствено име на човек, град, заглавие на литературна творба или на етикет, афиш: el monasterio de El Escorial.

  Diccionario español-búlgaro > del

 • 20 disparo

  m изстрел; disparo a puerta спорт. силен удар във вратата.

  Diccionario español-búlgaro > disparo

См. также в других словарях:

 • Muralla y las torres del Kremlin de Moscú — Saltar a navegación, búsqueda Kremlin (Московский Кремль) y Plaza Roja, Moscú1 …   Wikipedia Español

 • Muralla y torres del Kremlin de Moscú — Kremlin (Московский Кремль) y Plaza Roja, Moscú1 Patrimonio de la Humanidad Unesco El Kremlin de Moscú …   Wikipedia Español

 • Cañada Real Soriana Oriental — Saltar a navegación, búsqueda La Cañada Real Soriana Oriental[1] es una de las Cañadas de la Mesta, de unos 800 Km de longitud que parte de la provincia de Soria y llega a la de Sevilla. La Cañada[2] que nos proponemos analizar corresponde a la… …   Wikipedia Español

 • Ibero — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo trata sobre los pueblos prerromanos que habitaron Iberia. Para otros usos de este término, véase Ibero (desambiguación). La Dama de Elche, considerada como la mejor expresión del arte ibérico escu …   Wikipedia Español

 • Iberos — Este artículo trata sobre los pueblos prerromanos que habitaron Iberia. Para otros usos de este término, véase Ibero (desambiguación). Iberos Distribución de las lenguas paleohispánicas …   Wikipedia Español

 • Ledesma (Salamanca) — En este artículo sobre geografía se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. Requiere una revisión… …   Wikipedia Español

 • Valgañón — Valgañón …   Wikipedia Español

 • Meriadoc Brandigamo — Personaje de El Señor de los Anillos Creador(es) J. R. R. Tolkien Información Nombre original Meriadoc Brandybuck …   Wikipedia Español

 • Locomotora de vapor — británica …   Wikipedia Español

 • Peregrin Tuk — Saltar a navegación, búsqueda Peregrin Tuk Personaje de El Señor de los Anillos Creador(es) J. R. R. Tolkien Información Nombre original Peregrin Took Alias Pippin …   Wikipedia Español

 • El Señor de los Anillos — Para otros usos de este término, véase El Señor de los Anillos (desambiguación). El Señor de los Anillos de  …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.