Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

ekrana gelmek

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 выполнятьсяyerine gelmek,

  gerçekleşmek

  Русско-турецкий словарь > выполнятьсяyerine gelmek,

 • 3 активизироваться

  несов., сов.
  etkinleşmek; aktifleşmek; (daha) etkin hale gelmek, etkinliği artmak; canlanmak ( оживиться)

  Русско-турецкий словарь > активизироваться

 • 4 бить

  vurmak,
  dövmek; dayak atmak,
  yumruk atmak,
  tekme atmak,
  tekmelemek
  * * *
  несов.; сов. - поби́ть, проби́ть, разби́ть
  1) тк. несов. vurmak; dövmek

  бить по мячу́ — topa vurmak

  бить по воро́там — спорт. şut çekmek / atmak

  бить штрафно́й (уда́р) — спорт. ceza vuruşu çekmek

  бить кры́льями (о птице)kanat çırpmak

  бить в дверь кулако́м — kapıyı yumruklamak

  (здесь) бьёт то́ком — elektrik çarpıyor

  во́лны би́ли о бе́рег — dalgalar kıyıyı dövüyordu

  в лицо́ (мне) бьёт ре́зкий ве́тер — sert bir rüzgar yüzüme çarpıyor

  2) сов. поби́ть dövmek, dayak atmak; yumruk atmak, yumruklamak ( кулаками); tekme atmak, tekmelemek ( ногами); kamçılamak ( плетью)

  кто тебя́ поби́л? — seni döven kim?

  3) тк. несов. vurmak; kesmek

  бить за́йца — tavşan vurmak

  бить скот(и́ну) — hayvan kesmek

  бить ры́бу острого́й — zıpkınla balık vurmak

  4) тк. несов. dövmek; vurmak

  бить без про́маха (об охотнике и т. п.)her attığını vurmak

  бить ми́мо це́ли — hedefe isabet ettirememek

  бить из ору́дий по око́пам — siperleri dövmek

  би́ли зени́тки — uçaksavarlar ateş ediyordu

  5) тк. несов. ( об оружии)

  на ско́лько ме́тров бьёт э́тот пистоле́т? — bu tabancanın atımı kaç metre?

  6) сов. разби́ть (посуду, стекла) kırmak

  разби́ть стака́н — bardağı kırmak

  7) тк. несов. vurmak

  бить в бараба́н — davul vurmak / dövmek

  бить в ко́локол — çan çalmak

  8) сов. проби́ть

  бить трево́гу — alarm işareti vermek

  про́би́ли отбо́й / вече́рнюю зо́рю — yat borusu öttü

  9) сов. проби́ть çalmak

  бьёт оди́ннадцать — saat on biri çalıyor

  про́би́л его́ после́дний час — son saati çaldı

  когда́ про́бил час тяжёлых испыта́ний — ağır sınavlar zamanı gelip çatınca

  10) тк. несов. fışkırmak

  из пробурённой сква́жины бьёт нефть — açılan kuyudan petrol fışkırıyor

  11) сов. поби́ть kırmak

  бить слона́ — шахм. fili düşürmek / almak

  поби́ть реко́рд — rekoru kırmak

  12) тк. несов. tir tir titremek

  её би́ло сло́вно в лихора́дке — sıtma nöbetine tutulmuş gibiydi

  13) сов. поби́ть ( побеждать) yenmek; tepelemek; üstün gelmek ( брать верх)

  бить врага́ — düşmanı tepelemek

  ••

  бить себя́ (кулако́м) в грудь — göğsünü yumruklamak

  бить по чьим-л. интере́сам — (birinin) çıkarına dokunmak

  э́то бьёт по карма́ну — keseye zarardır

  бить в глаза́ — göze batmak

  Русско-турецкий словарь > бить

 • 5 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 6 бывать

  olmak: bulunmak,
  olmak; gitmek,
  uğramak; gelmek
  * * *
  1) (происходить, случаться) olmak

  быва́ет и ху́же — beteri de olur

  быва́ет (и так), что... —...dığı (da) oluyor / olur

  все э́то быва́ло и ра́ньше — bütün bunlar önceleri de oluyordu

  с кем не быва́ло! — kimin başından geçmemiş ki!

  э́та боле́знь быва́ет и у дете́й — bu hastalık çocuklarda da olur / görülür

  ле́гче / про́ще не быва́ет — daha kolayı can sağlığı

  2) (находиться, быть) olmak, bulunmak

  по утра́м я быва́ю до́ма — sabahları (hep) evdeyim

  днём нас до́ма не быва́ет — gündüzleri evde yokuz

  3) gitmek (ходить, ездить); uğramak ( заходить); gelmek (приходить, приезжать)

  в го́роде он быва́ет ре́дко — şehre seyrek iner

  ••

  боле́зни как не быва́ло — hastalıktan eser kalmadı

  смотрю́: сосе́да - как не быва́ло — bir de baktım ki yanımdaki sır olup gitmiş

  как ни в чём не быва́ло — hiç bir şey olmamış gibi; bozuntuya vermeden, istifini bozmadan ( не смутившись)

  Русско-турецкий словарь > бывать

 • 7 быть

  olmak,
  bulunmak; -imek,
  olmak
  * * *
  1) врз olmak; bulunmak

  де́ньги есть — para var

  де́нег не́ было — para yoktu

  бы́ли б де́ньги! — yeter ki para olsun!

  у него́ таки́х де́нег никогда́ не́ было — onun bu kadar parası olmadı hiç

  у неё не́ было дете́й — çocuğu olmamıştı / yoktu

  будь у неё де́ти... — çocuğu olsa(ydı)...

  будь то мужчи́на или женщи́на — erkek olsun, kadın olsun

  будь по-тво́ему — senin dediğin olsun

  сего́дня я был в лесу́ — bugün ormana gittim

  в час я был в лесу́ — (saat) birde ormanda idim / bulunuyordum

  в лесу́ я был то́лько час — ormanda ancak bir saat kaldım

  когда́ мы бы́ли в дере́вне,... — biz köyde iken / bulunduğumuz sırada...

  когда́ я был в ва́шем во́зрасте... — ben sizin yaşınızdayken...

  собра́ние бу́дет за́втра — toplantı yarın olacak / yapılacak

  бы́ли и таки́е слу́чаи — öyle olaylar da olmuştu / yer almıştı

  приходи́, в семь (часо́в) бу́ду до́ма — gel, yedide evdeyim

  2) (об одежде и т. п.)

  она́ была́ в костюме — tayyörünü giymişti

  он был в сапога́х — ayağında çizme vardı

  он был при ордена́х — (göğsüne) nişanlarını takmıştı

  кто э́то был? — kimdi o?

  он бу́дет врачо́м — doktor olacak, doktorluk yapacak

  он был просты́м учи́телем — sıradan bir öğretmendi

  он со́рок лет был учи́телем — kırk yıl öğretmenlik yaptı

  он был о́чень рад — çok memnundu / sevindi

  ра́дость его́ была́ недо́лгой — sevinci uzun sürmedi

  э́то пальто́ ей бу́дет у́зко — bu palto ona dar gelir

  ему́ бы́ло за со́рок — yaşı kırkı geçmişti, kırkını aşkındı

  бы́ло о́коло двух (часо́в) — saat ikiye geliyordu

  4) (приходить, приезжать) gelmek

  я бу́ду к ве́черу — akşama (doğru) gelirim

  во ско́лько мы бу́дем в го́роде? — şehre kaçta varırız / varacağız?

  бу́дем наде́яться, что... —...acağını umalım

  ты бу́дешь говори́ть / выступа́ть? — konuşacak mısın?

  ты бу́дешь говори́ть серьёзно?! — ciddi konuşacak mısın, konuşmayacak mısın?!

  ты у меня́ бу́дешь говори́ть! — konuşturacağım seni (ben)!

  я не бу́ду жа́ловаться — şikayet etmeyeceğim; şikayet edecek değilim ( не собираюсь)

  поко́я у вас не бу́дет — rahat yüzü görmezsiniz

  ••

  ну, была́ не была́! — haydi ne olacaksa!

  будь что бу́дет! — ne olursa olsun!

  отку́да ему бы́ло знать, что... ? —... nereden bilsindi / bilebilirdi?

  и к чему́ бы́ло ждать? — ne vardı bekleyecek?

  Вы отку́да бу́дете? — разг. Siz nereden oluyorsunuz?

  все там бу́дем — sonumuz kara toprak

  быть и́ли не быть — var olmak veya olmamak

  так бы́ло, так и бу́дет — böyle gelmiş, böyle gidecek

  Русско-турецкий словарь > быть

 • 8 верх

  üst yukarı; doruk; liderler
  * * *
  м
  1) ( верхняя часть) üst; yukarı

  верх до́ма — evin yukarısı

  2) ( верхний этаж) yukarı kat
  3) (экипажа, автомашины) üst
  4) ( одежды) yüz
  5) (высшая степень чего-л.) son derece, üst perde; doruk (-ğu)

  верх безу́мия — deliliğin üst perdesi

  он на верху́ сла́вы — şöhretin doruğuna erişti

  6) (верхи́) мн., разг. ( руководящие круги) iş başındakiler; liderler, üst kademedekiler ( руководители); üstler ( начальство)

  совеща́ние в верха́х — doruk / zirve toplantısı

  ••

  по́лная с верхом корзи́на клубни́ки — tepeleme çilek dolu bir sepet

  взять верх над кем-чем-л. — birine, bir şeye üstün gelmek

  одна́ко любопы́тство (в нём) взя́ло верх — fakat merakı ağır bastı

  нахвата́ться верхо́в — derme çatma bilgiler edinmek

  Русско-турецкий словарь > верх

 • 9 веселеть

  neşelenmek,
  keyfi yerine gelmek
  * * *
  несов.; сов. - повеселе́ть
  neşelenmek, keyfi yerine gelmek, şenlenmek

  Русско-турецкий словарь > веселеть

 • 10 весить

  çekmek (ağırlık),
  gelmek (ağırlık)
  * * *
  çekmek, gelmek

  ско́лько ты ве́сишь? — kaç kilo geliyorsun?

  Русско-турецкий словарь > весить

 • 11 взгляд

  м

  бро́сить взгляд — bir göz atmak

  все взгляды бы́ли устремлены́ на него́ — bütün gözler ona çevrilmişti

  встре́титься взглядом с кем-л.biriyle göz göze gelmek

  не́жный взгляд — şefkat dolu gözler, tatlı bir bakış

  полити́ческие взгляды — politik / siyasal görüşler

  борьба́ с отста́лыми взглядами — geri zihniyetlere karşı savaşım

  ••

  на мой взгляд — bana göre, kanımca

  на пе́рвый взгляд — ilk bakışta

  с одного́ / пе́рвого взгляда — bir bakışta

  изме́рить взглядом — baştan aşağı süzmek

  Русско-турецкий словарь > взгляд

 • 12 власть

  iktidar; egemenlik
  * * *
  ж

  сове́тская власть — Sovyet iktidarı

  госуда́рственная власть — devlet iktidarı

  о́рганы госуда́рственной власти — yasama organları

  прийти́ к власти — iktidara / işbaşına gelmek, iktidar olmak

  2) (вла́сти) мн. makamlar, otoriteler

  ме́стные власти — yerli makamlar

  порто́вые власти — liman otoriteleri

  роди́тельская власть — ana baba hükmü / otoritesi

  власть монопо́лий — tekellerin egemenliği

  власть челове́ка над приро́дой — insanın doğa üzerindeki egemenliği

  ••

  Русско-турецкий словарь > власть

 • 13 возникать

  ortaya çıkmak,
  oluşmak,
  meydana gelmek; doğmak,
  uyanmak; baş göstermek
  * * *
  1) ( появляться) ortaya çıkmak; oluşmak, meydana gelmek (образовываться, складываться); doğmak, uyanmak (рождаться, пробуждаться); çıkmak, baş göstermek ( начинаться)

  возника́ет вопро́с... — bir soru ortaya çıkıyor...

  у меня́ возни́кла мысль / иде́я — bende bir düşünce uyandı

  на доске́ возни́кла та же пози́ция — шахм. tahtada aynı durum oluştu

  у меня́ возни́кло сомне́ние — bana şüphe geldi

  Русско-турецкий словарь > возникать

 • 14 восстанавливаться

  несов.; сов. - восстанови́ться
  1) ( приходить в прежнее состояние) eski haline gelmek dönmek, yeniden kurulmak; düzelmek ( о здоровье); yerine gelmek ( о силах)
  2) перен.

  восстана́вливаться в па́мяти — zihinde / bellekte yeniden canlanmak

  3) (в должности и т. п.) kendini yeniden... aldırmak

  восстанови́ться на рабо́те — kendini yeniden (eski) işe aldırmak

  Русско-турецкий словарь > восстанавливаться

 • 15 восторжествовать

  üstün gelmek,
  galip gelmek
  * * *
  сов.
  üstün gelmek, galip gelmek

  Русско-турецкий словарь > восторжествовать

 • 16 всколыхнуться

  oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  сов.
  1) oynamak, kımıldamak
  2) перен. harekete gelmek

  Русско-турецкий словарь > всколыхнуться

 • 17 вспоминаться

  hatırına gelmek
  * * *
  несов.; сов. - вспо́мниться

  мне вспомина́ется де́тство — hatırıma çocukluğum geliyor

  Русско-турецкий словарь > вспоминаться

 • 18 вставать

  ayağa kalkmak; doğmak; sığmak,
  girmek; ortaya çıkmak; durmak (faaliyet/saat)
  * * *
  несов.; сов. - встава́ть
  1) врз (ayağa) kalkmak; çıkmak (на стул и т. п.)

  встава́ть на ковёр — halıya basmak

  2) (о солнце, луне) doğmak
  3) ( умещаться) sığmak, girmek
  4) в соч.

  встава́ть на защи́ту ро́дины / оте́чества — vatan savunmasına koşmak

  5) перен. ( возникать) (ortaya) çıkmak (о вопросе, препятствии и т. п.)

  встава́ть перед глаза́ми — gözlerinin önüne gelmek

  6) разг. durmak

  часы́ вста́ли — saat durdu

  заво́д встал — fabrika faaliyetini durdurdu

  ••

  встава́ть на путь социали́зма — sosyalizm yoluna girmek

  встава́ть на путь обма́на — hile yoluna gitmek

  встава́ть на оши́бочный путь — yanlış bir yola gitmek

  они́ вста́ли на путь злоупотребле́ний — onlar suiistimal yolunu tuttu

  встава́ть на сто́рону кого-л. — birinin tarafını tutmak; birinde yana çıkmak

  лежа́ть не встава́я (о больном)yataklara döşenmek

  Русско-турецкий словарь > вставать

 • 19 встреча

  karşılaşma,
  rastlaşma,
  görüşme; karşılama; maç,
  karşılaşma
  * * *
  ж
  1) karşılaşma; raslaşma ( случайная); görüşme (беседа, переговоры); buluşma ( свидание)

  прийти́ на ме́сто встре́чи — buluşma yerine gelmek

  дава́й определи́м ме́сто и вре́мя на́шей встре́чи — buluşacağımız yeri ve saati tesbit edelim

  подня́ть бока́л / тост за ра́дость встре́чи — kavuşma sevici için kadeh kaldırmak

  2) (кого-чего-л.) karşılama

  торже́ственная встре́ча — karşılama töreni

  3) спорт. maç, karşılaşma
  ••

  встре́ча Но́вого го́да — Yılbaşını kutlama

  гото́виться к встре́че Но́вого го́да — Yılbaşı hazırlığı yapmak

  Русско-турецкий словарь > встреча

 • 20 входить

  girmek; sığmak,
  sığışmak
  * * *
  несов.; сов. - войти́
  1) врз girmek

  входи́ть в дверь — kapıdan içeri girmek

  входи́ть в соста́в прави́тельства — hükumete girmek, hükumette yer almak

  стра́ны, не входя́щие ни в оди́н из бло́ков — hiç bir bloka bağlı olmayan ülkeler

  они́ в э́то число́ не вхо́дят — onlar bu sayının dışındadır

  они́ не вошли́ в э́тот спи́сок — onlar bu listeye dahil edilmedi

  что вхо́дит в э́то поня́тие? — bu kavramın içine neler girer?

  2) ( вмещаться) sığmak; sığışmak

  все мы не войде́м — hepimiz sığışamayız

  ••

  войти́ в исто́рию — tarihe geçmek

  входи́ть в мо́ду — moda olmak

  войти́ в привы́чку — alışkanlık haline gelmek

  Русско-турецкий словарь > входить


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»