Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

einen Motor anlaufen lassen

 • 1 einen Luftballon aufsteigen lassen

  пускам балон

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > einen Luftballon aufsteigen lassen

 • 2 einen Schlüssel nachmachen lassen

  поръчвам копие на ключ

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > einen Schlüssel nachmachen lassen

 • 3 sich einen Bart wachsen lassen

  пускам брада

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > sich einen Bart wachsen lassen

 • 4 anlaufen

  án|laufen unr.V. sn itr.V. 1. запалвам се (мотор); заработвам (за машина); 2. изпотявам се (стъкло, очила); 3. добивам определен цвят; 4. започвам (работа, опит); 5. трупам се (разходи); hb tr.V. приближавам се към пристанище, насочвам се към пристанище (кораб); angelaufen kommen идвам тичешком, дотичвам; einen Motor anlaufen lassen пускам двигател в движение; vor Wut rot anlaufen зачервявам се от яд.
  * * *
  * tr: e-n Hafen влиза, спира в пристанище; itr s 1. тех задвижва се; 2. angelaufen kommen дотърчавам;3. изпотява се (стъкло, метал); 4. blau, rot = посинявам, почервенявам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anlaufen

 • 5 stehen lassen

  stehen lassen unr.V. hb tr.V. 1. оставям (където се намира); 2. зарязвам (някого); umg wirst du die Torte stehen lassen? няма ли да си изядеш тортата?; die Tasche im Sprechzimmer stehen lassen забравям (оставям) си чантата в кабинета; sich (Dat) einen Bart stehen lassen пускам си брада.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stehen lassen

 • 6 auslaufen

  aus|laufen unr.V. sn itr.V. 1. изтича (течност); 2. пуска (боя); 3. изпразва се (съд с течност); 4. тръгва, отплува (кораб); 5. движа се по инерция (до спиране); 6. приключва; свършва; изтича (договор); 7. влива се, преминава (in etw. (Akk) в нещо); das Gebirge läuft in eine Hügelkette aus планината преминава във верига от хълмове; den Motor auslaufen lassen оставям мотора сам да спре.
  * * *
  * itr s 1, мор тръгва, отплува; 2. изтича; разлива се; 3. спира постепенно; рулира (самолет); завършва (и прен); r гов вървя до насита; навървявам се.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auslaufen

 • 7 bart

  Bart I.m, Bärte езиче на ключ. II. m, Bärte брада; sich (Dat) einen Bart wachsen lassen пускам си брада; umg jmdm. um den Bart gehen лаская някого, правя му вятър.
  * * *
  der, -"e брада; мустаци.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bart

 • 8 drachen

  Dráchen m, - 1. хвърчило (играчка); 2. делтаплан; 3. umg свадлива жена; einen Drachen steigen lassen пускам хвърчило (във въздуха).
  * * *
  der, - 1. хвърчило; 2. гов свадлив човек.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > drachen

 • 9 durchgehen

  dúrch|gehen unr.V. sn itr.V. 1. минавам, преминавам (durch etw. (Akk) през нещо); 2. бивам приет (одобрен), минавам (закон, предложение); 3. избягвам; изчезвам; 4. преглеждам, проверявам (auf etw. (Akk) ( hin) за нещо); 5. трая, продължавам (без пауза); 6. umg вземам връх (за чувства); губя контрол (над чувства); 7. пътувам (до дадена цел); Die Nerven sind mit ihm durchgegangen Изгуби контрол над нервите си; umg Jmdm. einen Fehler durchgehen lassen Не санкционирам грешката на някого; Die Party geht bis Mitternacht durch Партито продължава до полунощ; der Zug geht bis Berlin durch влакът пътува до Берлин.
  * * *
  * itr s 1. преминавам, прониквам; минавам през; 2. приема се; одобрява се (предложение, закон); избягва; 4. подплашва се (кон); tr препрочитам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > durchgehen

 • 10 heranreifen

  herán|reifen sw.V. sn itr.V. 1. узрявам; 2. назрява, съзрява (проблем); die Früchte reifen heran плодовете зреят; zum Mann heranreifen възмъжавам; einen Entschluss heranreifen lassen изчаквам да узрее решение.
  * * *
  itr s узрявам; възмъжавам

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > heranreifen

 • 11 platzen

  plátzen sw.V. sn itr.V. 1. пуквам се, спуквам се; пръсвам се (auch übertr); избухвам, експлодирам (бомба, мина); 2. umg проваля се, пропада, не се състои; Der Ballon platzte Балонът се спука; umg vor Neid ( Neugier) platzen пукам се от завист (от любопитство); Einen Termin platzen lassen Провалям уговорена среща.
  * * *
  itr s пукам се, пръскам се.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > platzen

 • 12 vormerken

  vór|merken sw.V. hb tr.V. отбелязвам (в бележник, календар и др.); jmdn. für etw. (Akk) vormerken записвам някого за нещо; sich für einen Ausflug vormerken lassen записвам се за екскурзия.
  * * *
  tr отбелязвам, записвам (поръчка, нкг за запазване ред).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > vormerken

 • 13 zerlegen

  zerlégen sw.V. hb tr.V. 1. разглобявам (на съставни части); 2. нарязвам на парчета (риба, дивеч); 3. Chem разлагам; einen Motor zerlegen разглобявам мотор.
  * * *
  tr (in А) разрязвам (на отделни части); разглобявам; грам разчленявам;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zerlegen

 • 14 gelten

  gélten (galt, gegolten) unr.V. hb tr.V. струвам, имам стойност; itr.V. 1. важа, валиден съм; в сила съм; 2. минавам, смятат ме, считат ме (als etw. за нещо); unpers (+ zu + Infinitiv) трябва да, сега е моментът да се направи нещо; was gilt die Wette? на какво се басираме?, на какво се хващаме на бас?; der Ausweis gilt nicht mehr паспортът не е вече валиден; er gilt als Künstler той минава (считат го) за човек на изкуството; jetzt gilt es zu handeln сега е моментът (сега трябва) да се действа; Einen Einwand gelten lassen Приемам възражението.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > gelten

 • 15 anlaufen [einen Hafen]

  влизам [в пристанище]

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > anlaufen [einen Hafen]

 • 16 sitzen lassen

  sitzen lassen unr.V. hb tr.V. 1. напускам, изоставям, зарязвам; 2. оставям (някого) да чака напразно; 3. umg оставям да повторя класа; einen Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen отхвърлям упрек, защитавам се от упрек.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sitzen lassen

 • 17 einen

  einen sw.V. hb tr.V. geh обединявам; das Volk einen обединявам народа.
  * * *
  tr обединявам; r споразумявам се

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einen

 • 18 lassen

  lássen (ließ, gelassen) unr.V. hb tr.V. 1. карам, накарвам да...; 2. допускам да..., позволявам да...; 3. отказвам се (от нещо); изоставям (нещо); jmdn. kommen lassen накарвам някого да дойде; Die Seite leer lassen Оставям страницата празна; Die Luft aus dem Reifen lassen Изпускам въздуха от гумата; er lässt Sie grüßen той Ви изпраща много поздрави; Sie hat sich (Dat) ein neues Kleid machen lassen Тя си поръча (уши си) нова рокля; lassen Sie von sich (Dat) hören! обаждайте се!; Jmdn. im Stich/ in der Patsche lassen Изоставям, зарязвам някого; Jmdn. in Ruhe lassen Оставям някого на спокойствие; lass das ( sein)! остави това! Hier lässt sich' s leben Тука може да се живее (тук се живее добре); Das Fenster lässt sich nur schwer öffnen Прозорецът се отваря трудно; Etw. lässt jmdn. kalt 1) Нещо не вълнува, не интересува някого; 2) Нещо не допада на някого; Das muss man ihm lassen Това трябва да му се признае; Lass uns gehen Да вървим!
  * * *
  * (lieб, gelassen) tr 1. оставям, допускам позволявам: das muб man ihm = това трябва да му се признае; etw lдЯt mich kalt нщ не ме трогва, не ми харесва; alles stehen und liegen = зарязвам всичко; den Kopf hдngen = увесвам нос; das lдЯt sich.. това може да се..; 2. карам, изкарвам (често не се превежда) etw fallen = изпущам нщ; e-m etw sagen = поръчвам да кажат нкм нщ; er lдЯt Sie grьЯen той ви праща много поздрави,много здраве; nicht von sich hцren = не се обаждам; sich ein Kleid, Schuhe machen = шия си рокля (у шивачка), поръчвам си обувки; das lasse ich mir nicht gefallen! това няма да търпя, да допусна! itr von etw = отказвам се от нщ, изоставям нщ.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > lassen

 • 19 bestehen lassen

  bestehen lassen unr.V. hb tr.V. оставям нещо непроменено; die alten Verhältnisse bestehen lassen запазвам старите отношения.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bestehen lassen

 • 20 fallen lassen

  fallen lassen unr.V. hb tr.V. 1. отказвам се (etw. (Akk) от нещо); изоставям (etw. (Akk) нещо); 2. umg изоставям някого, отказвам подкрепата си някому; 3. произнасям, казвам; sein Vorhaben fallen lassen отказвам се от намерението си; eine Andeutung fallen lassen правя намек, намеквам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fallen lassen

См. также в других словарях:

 • anlaufen — Einen anlaufen lassen: ihm unerwartet Widerstand leisten, ihn feindlich empfangen, ihn gehörig abfertigen, abkanzeln; stammt vermutlich aus der Sprache des Turnierwesens oder der Jäger. Der Ritter hielt seinem Gegner beim Turnier die Lanze vor… …   Das Wörterbuch der Idiome

 • anlaufen — an|lau|fen [ anlau̮fn̩], läuft an, lief an, angelaufen: 1. <itr.; ist a) durch Laufen einen Sprung einleiten: ihr Trainer erinnerte sie noch einmal daran, beim Sprung richtig anzulaufen; er war bereits angelaufen, als seine Verletzung wieder… …   Universal-Lexikon

 • Einphasen-Reihenschluss-Motor — Der Einphasen Reihenschlussmotor ist ein Elektromotor, der mit Gleich oder Wechselstrom läuft, ohne Veränderungen am Motor vornehmen zu müssen. Er ist mit dem Gleichstromreihenschlussmotor bis auf wenige Details identisch. Kleinere Einphasen… …   Deutsch Wikipedia

 • Einsatzgruppe A — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • Einsatzgruppe C — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • Einsatzgruppen — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD — Hinrichtungen von Juden durch Einsatzgruppen nahe Iwanhorod in der Ukraine, 1942. Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“, die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939… …   Deutsch Wikipedia

 • Einsatzkommando — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • SS-Einsatzgruppe — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • SS-Einsatzgruppen — Die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD (abgekürzt EGr) waren deutsche „Sondereinheiten“ (Spezialeinheiten), die das Regime des Nationalsozialismus im Polenfeldzug 1939 und im Russlandfeldzug 1941–1945 für Massenmorde an Zivilisten… …   Deutsch Wikipedia

 • Minardi — Name Scuderia Minardi Unternehmen Scuderia Minardi SpA Unternehmenssitz Faenza, Italien …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»