Перевод: с русского на персидский

earn on the side

 • 1 подрабатывать (I) > подработать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vivt.) استادانه درست شده، بزحمت درست شده، به زحمت ساختن، دارای جزئیات، با دقت شرح دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подрабатывать (I) > подработать (I)

 • 2 бок

  مذکر side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره

  Русско-персидский словарь > бок

 • 3 боковой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  (adj.) پهلویی، جانبی، افقی، واقع درخط افقی، جنبی، عرضی

  Русско-персидский словарь > боковой (-ая, -ое, -ые)

 • 4 борт

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  (vi. & n.) سینه، پستان، آغوش، (مج.) افکار، وجدان، نوک پستان، هر چیزی شبیه پستان، سینه بسینه شدن، برابر، با سینه دفاع کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) متکا، نازبالش، کوسن، مخده، زیرسازی، وسیله ای که شبیه تشک باشد، با کوسن و بالش نرم مزین کردن، لایه گذاشتن، چنبره

  Русско-персидский словарь > борт

 • 5 бортовой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бортовой (-ая, -ое, -ые)

 • 6 вбок

  قید to the side

  Русско-персидский словарь > вбок

 • 7 взморье

  ............................................................
  کنار دریا، لب (دریا)، کرانه، ساحل، بساحل رتفن، فرود آمدن، ترساندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ساحل، شن زار، کنار دریا، رنگ شنی، بگل نشستن کشتی

  Русско-персидский словарь > взморье

 • 8 вповалку

  قید side by side

  Русско-персидский словарь > вповалку

 • 9 вырабатывать (I) > выработать (I)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) از کار کار در آوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن، حل کردن، تعبیه کردن، تدبیر کردن، تمرین
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  5. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن
  ............................................................
  6. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > вырабатывать (I) > выработать (I)

 • 10 грань

  ............................................................
  (vt. & n.) سرحد، حاشیه، لبه، کناره، مرز، خط مرزی، لبه گذاشتن (به)، سجاف کردن، حاشیه گذاشتن، مجاور بودن
  ............................................................
  (n.) لب، کنار، حاشیه
  ............................................................
  (vi. & n.) کنار، لبه، مشرف، نزدیکی، حدود، حاشیه، نزدیک شدن، مشرف بودن بر
  ............................................................
  4. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  5. edge
  (n.) کنار، لبه، نبش، کناره، تیزی، برندگی
  (vt. & vi. & n.) دارای لبه تیز کردن، تحریک کردن، کم کم پیش رفتن، اریب وار پیش رفتن
  ............................................................
  (n.) صورت کوچک، سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی، تراش، شکل، منظر، بند، مفصل

  Русско-персидский словарь > грань

 • 11 за I

  ............................................................
  (adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) سرتاسر، از این سو به آن سو، در میان، از عرض، از میان، از وسط، از این طرف به آن طرف
  ............................................................
  4. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  6. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  7. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  8. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. during
  درمدت، هنگام، درجریان، در طی
  ............................................................
  12. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "

  Русско-персидский словарь > за I

 • 12 заваливаться (I) > завалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین باتلاقی، کاهش فعالیت، رکود، دوره رخوت، افت، ریزش، یکباره پائین آمدن یا افتادن، یکباره فرو ریختن، سقوط کردن، خمیده شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливаться (I) > завалиться (II)

 • 13 зарабатывать (I) > заработать (I)

  فعل earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن

  Русско-персидский словарь > зарабатывать (I) > заработать (I)

 • 14 заслуживать (I) > заслужить (II)

  ............................................................
  (vi.) سزیدن، سزاوار بودن، شایستگی داشتن، لایق بودن، استحقاق داشتن
  ............................................................
  (vi. & n.) شایستگی، سزاواری، لیاقت، استحقاق، شایسته بودن، استحقاق داشتن
  ............................................................
  3. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن

  Русско-персидский словарь > заслуживать (I) > заслужить (II)

 • 15 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 16 изнанка

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > изнанка

 • 17 калымить (II) (нсв)

  فعل make extra money on the side

  Русско-персидский словарь > калымить (II) (нсв)

 • 18 катет

  مذکر leg/side of a triangle

  Русско-персидский словарь > катет

 • 19 комизм

  مذکر comic side/element

  Русско-персидский словарь > комизм

 • 20 левый

  ............................................................
  1. left
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  ............................................................
  3. port
  (v.) بندر، بندرگاه، لنگرگاه، مامن، مبدا مسافرت، فرودگاه هواپیما، بندر ورودی، درب، دورازه، در رو، مخرج، شراب شیرین، بارگیری کردن، ببندر آوردن، حمل کردن، بردن، ترابردن، درگاه
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > левый

См. также в других словарях:

 • The Sims 3 — Developer(s) The Sims Studio Publisher(s) Electronic Arts …   Wikipedia

 • The Mole (Australia season 4) — The Mole in Paradise Country of origin  Australia No. of episodes 10 Broadcast …   Wikipedia

 • The Orphans series — The Orphans is a novelized miniseries credited to V. C. Andrews, but ghostwritten by Andrew Neiderman. It focuses on the lives of four teenage girls and their lives as orphans. The first four novels each focus on one of the four main characters,… …   Wikipedia

 • The Newlywed Game — Title logo for entire Wilson run 1st season of Shepherd run Also known as The New Newlywed Game (1985 1988) …   Wikipedia

 • The Amazing Race — sometimes referred to as TAR, is a reality television game show in which teams of two people (with one exception), who have some form of a preexisting personal relationship, race around the world in competition with other teams. Contestants stri …   Wikipedia

 • Side Pocket — Infobox VG title = Side Pocket developer = Data East; Iguana Entertainment (SNES) publisher = G mode distributor = designer = engine = version = released = 1987 ndash;Clarifyme|date=December 2007 genre = Sports modes = Single player, multiplayer… …   Wikipedia

 • The Old Man and the Sea — For other uses, see The Old Man and the Sea (disambiguation). The Old Man and the Sea   …   Wikipedia

 • The Game of Life — Infobox Game title = The Game of Life| image link = image caption = Current edition of The Game of Life designer = Reuben Klamer illustrator = publisher = Milton Bradley Company players = 2 to 6 ages = 9 to Adult setup time = 15 minutes (approx.) …   Wikipedia

 • The Wire — infobox television bgcolour = #feee8e show name = The Wire caption = The Wire promotional art format = Crime Drama camera = Single camera picture format = 480i SDTV audio format = Dolby Digital 5.1 runtime = approx. 55 min. creator = David Simon… …   Wikipedia

 • The Sopranos — This article is about the television series. For the pilot episode of the series, see The Sopranos (episode). For the novel unrelated to the series, see The Sopranos (novel). The Sopranos Genre Drama …   Wikipedia

 • The Dark Knight (film) — The Dark Knight Theatrical release poster …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «earn on the side» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»