Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

draw+interest

 • 1 interest

  (int)
  n фін., банк. відсоток; процент; відсотковий дохід; процентний прибуток; інтерес; a відсотковий; процентний
  плата за користування кредитом або фінансовим капіталом за певний період; ♦ відсоток виплачується за банківські депозити, заставу під нерухоме майно (mortgage), цінні папери (securities), комерційні позички тощо; відсоткова ставка (interest rate:: rate of interest) визначається з урахуванням інфляційного знецінення грошей, зміни економічної кон'юнктури, рівня ризику (risk), пов'язаного з метою використання позиченого капіталу тощо
  ═════════■═════════
  accrued interest нарахований відсоток • нараховані проценти • нарощений відсоток; accruing interest відсоток, який нараховується; accumulated interest нагромаджений відсоток • нагромаджені проценти; added interest нарахований відсоток • нагромаджені проценти; annual interest річний відсоток • річний процент; anticipated interest передбачений відсоток • сподіваний відсоток; back interest невиплачений відсоток • нестягнений відсоток; bank interest банківський відсоток; capitalized interest капіталізований відсоток; compound interest; credit interest кредитний відсоток • кредитні проценти; current interest поточна ставка відсотка; daily interest денна ставка відсотка; debit interest сальдовий відсоток; deferred interest відстрочений відсоток; earned interest одержаний відсоток; exact interest відсоток, обчислений на основі 365 днів у році; excessive interest надмірний відсоток; fixed interest встановлений відсоток • фіксований відсоток • незмінний відсоток; gross interest валовий відсоток на капітал • загальний відсоток на капітал; high interest високий відсоток; imputed interest умовно нарахований відсоток; interim interest проміжний відсоток; legal interest встановлений законом відсоток; loan interest позичковий відсоток; low interest низький відсоток; minimum interest мінімальний відсоток; mortgage interest відсоток на заставу; net interest чистий відсоток • чистий відсотковий дохід; nominal interest номінальний відсоток; ordinary interest звичайний відсоток; outstanding interest відсоток до сплати • відсоток, який підлягає сплаті; paid interest сплачений відсоток; pure interest чистий відсоток • чистий відсотковий дохід; running interest поточна ставка відсотка; semiannual interest піврічний відсоток; simple interest простий відсоток; statutory interest встановлений законом відсоток; true interest чистий відсоток • чистий відсотковий дохід; unearned interest неодержаний відсоток; unpaid interest неоплачений відсоток; usurious interest лихварський відсоток
  ═════════□═════════
  accrued interest payable рахунок нарахованих відсотків, термінових до сплати; accrued interest receivable рахунок нарахованих відсотків до одержання; as interest у вигляді відсотків; at interest за ставкою відсотка; bearing interest відсотковий • який приносить відсоток; bearing no interest безвідсотковий • який не приносить відсоткового доходу; cum interest включаючи відсоток • з відсотком • з процентами; ех interest виключаючи відсоток • без відсотка; interest-bearing приносить відсотковий дохід • з оплатою відсотка; interest-bearing account відсотковий рахунок; interest-bearing bond відсоткова облігація; interest-bearing current account поточний рахунок, який приносить відсотковий дохід; interest-bearing loan відсоткова позика; interest calculation підрахунок відсотка; interest charges витрати на оплату відсотка; interest clause застереження про оплату відсотка; interest contribution відрахування відсотка; interest costs витрати на оплату відсотка; interest cover забезпечення оплати відсотка; interest credit кредит для оплати відсотка; interest day день оплати відсотка; interest deduction відсоткове відрахування; interest due відсоток до сплати • відсоток, який підлягає сплаті • належний відсоток; interest expenses витрати на виплату відсотка; interest free безвідсотковий • той, що не приносить відсоткового доходу; interest free account безвідсотковий рахунок; interest free loan безвідсоткова позика; interest income дохід від відсотка; interest indexation індексація відсотка; interest is payable from... відсоток оплачується з..; interest on arrears відсоток на залишок суми; interest on capital відсоток на капітал; interest on credit balances відсоток на кредитове сальдо; interest on debit balances відсоток на дебетове сальдо; interest on debts відсоток на заборгованість; interest on investment відсоток на вклад; interest on loan capital позичковий відсоток; interest on principal відсоток на основну суму; interest on unpaid balance відсоток на несплачений залишок; interest paid оплачений відсоток; interest payable належний до сплати відсоток; interest payment виплата відсотка; interest per annum річний відсоток; interest rate; interest receivable відсоток, який підлягає одержанню; interest received одержаний відсоток; interest system система ставок відсотка; interest table таблиця відсотків; interest terms умови сплати відсотка; interest yield відсотковий дохід; less interest відраховуючи відсоток; rate of interest; to accrue interest нараховувати/нарахувати відсоток • нарощувати/наростити відсоток; to accumulate interest нагромаджувати/нагромадити відсоток; to bear interest включати/включити відсоток; to borrow at interest позичати/ позичити під відсоток; to calculate interest обчислювати/обчислити відсоток; to charge interest нараховувати/нарахувати відсоток • стягувати/стягнути відсоток; to compute interest обчислювати/обчислити відсоток; to debit interest дебетувати відсоток; to draw interest одержувати/одержати відсоток; to earn interest приносити/принести відсоток; to pay interest сплачувати/сплатити відсоток; to receive interest одержувати/ одержати відсоток; to yield interest приносити/принести відсоток; with interest включаючи відсоток • з відсотком • з процентами; without interest виключаючи відсоток • без відсотка
  ═════════◇═════════
  процент < нім. Prozent < іт. per cento < лат. pro centum — на сто; сота частина числа; зафіксовано в 1724 р. у Торговельному морському статуті в Петербурзі (Фасмер 3: 386; СІС: 557; ЕС-СУМ 4: 138)
  * * *
  інтерес; права; речові права; майнові права; пай; відсотки

  The English-Ukrainian Dictionary > interest

 • 2 account

  (A/C; ace; acct; a/c)
  1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
  1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація або установа, що є замовником послуг рекламного (advertising¹) чи ін. маркетингового агентства (agency²)
  ═════════■═════════
  absorption account вбираючий рахунок; accumulation account накопичувальний рахунок; active account активний депозитний рахунок; adjunct account вбираючий рахунок; adjustment accounts регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance account рахунок позик; aggregate accounts зведені рахунки; all-plant expense account реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual account річний рахунок; appropriation account асигнаційний рахунок; assets account рахунок активів; automatic transfer account рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt account рахунок безнадійних боргів; balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; bank account банківський рахунок; bank giro account банківський рахунок в системі жирорахунків; bills account рахунок векселів; blocked account блокований рахунок; budget account бюджетний рахунок • рахунок покриття витрат; business account рахунок підприємств; capital account рахунок капіталу • рахунок основного капіталу • рахунок руху капіталу; capitalization account рахунок інвестованого капіталу; cash account рахунок каси; charge account кредит за відкритим рахунком; check account амер. чековий рахунок; checking account чековий рахунок • поточний рахунок; cheque account австрал., англ., канад. чековий рахунок • поточний рахунок; clearing account розрахунковий рахунок; closed account закритий рахунок; closing account зведений рахунок • кінцевий рахунок • остаточний рахунок; combined accounts зведені рахунки; collection account рахунок розрахунків з покупцями; commission account рахунок комісійних виплат • ощадний внесок; compound interest account рахунок, за яким нараховуються відсотки; consolidated accounts зведені рахунки • консолідовані рахунки; consumers account рахунок споживачів; contra account контра-рахунок • субрахунок; control account контрольний рахунок; cost account рахунок витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; credit account рахунок пасиву • кредитний рахунок • рахунок з кредитовим сальдо; creditor's account рахунок кредитора; current account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; customer accounts рахунки клієнтів; debit account рахунок активу • рахунок з дебетовим сальдо; debtor's account рахунок дебітора; deposit account депозитний рахунок • строковий вклад; depreciation account рахунок відрахування на знос активу • рахунок амортизаційних фондів; depreciation adjustment account рахунок коригування амортизації • регулятивний рахунок резерву на амортизацію • регулятивний рахунок фонду відрахування на знос основних засобів; depreciation reserve account рахунок фонду відрахування на знос активів • рахунок амортизаційних фондів • рахунок резерву на амортизацію; detailed account докладний звіт; disbursement account рахунок витрат; dividend account рахунок дивідендів; dormant account недіючий рахунок • неактивний депозитний рахунок; drawing account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; entertainment account рахунок на представницькі витрати; exchange equalization account фонд стабілізації валюти; expense account; external account рахунок зовнішніх розрахунків • платіжний баланс; Federal Reserve bank account амер. рахунок у Федеральному резервному банку; final account підсумковий рахунок • кінцевий звіт; financial account фінансовий рахунок • фінансовий звіт; financial accounts фінансова звітність; fixed assets account рахунок основних засобів • рахунок необоротних активів • рахунок основного капіталу; foreign currency account валютний рахунок; foreign transactions account поточний рахунок закордонних операцій; frozen account заморожений рахунок; general account рахунок у головній бухгалтерській книзі; giro account жирорахунок; government accounts урядові рахунки • урядові фінансові звіти; government receipts and expenditure account рахунок державних доходів і видатків; gross savings and investment account рахунок валових заощаджень та інвестицій; impersonal account рахунок, що не належить конкретній особі; imprest accounts авансові рахунки • підзвітні суми; inactive account неактивний клієнтський рахунок • неактивний депозитний рахунок; income account рахунок прибутків; income and expenditure account рахунок доходів і видатків; income statement account рахунок прибутків і збитків; individual retirement account особовий рахунок пенсійних нарахувань • особовий пенсійний рахунок; integrated accounts інтегровані рахунки • інтегрована система рахунків; intercompany account рахунок розрахунків між компаніями; interest account рахунок з виплатою відсотків • розрахунок відсотків; interest-bearing transaction account поточний рахунок з виплатою відсотків; interest-free account безвідсотковий рахунок; interim account проміжний рахунок • тимчасовий рахунок; inventory account рахунок товарно-матеріальних запасів; investment account рахунок капіталовкладень • рахунок для інвестиційних операцій; itemized account деталізований рахунок • рахунок з детальним переліком операцій; joint account спільний рахунок • об'єднаний рахунок; ledger account рахунок у гросбусі; liabilities account рахунок зобов'язань; loan account позиковий рахунок; loro account рахунок лоро; manufacturing account рахунок виробничих витрат; material price variance account рахунок відхилень цін на матеріали; material variance account рахунок відхилень вартості матеріалів від нормативної; merchandise accounts рахунки комерційної діяльності • товарні операції (в платіжному балансі); monthly account місячний звіт; national accounts звіт про виконання державного бюджету • національні рахунки; national income accounts рахунки національного доходу; national income and expenditure account рахунок національних доходів та витрат; nominal account номінальний рахунок • пасивний рахунок • активно-пасивний рахунок; nostro account рахунок ностро; numbered account нумерований депозитний рахунок • нумерований рахунок; old account (o/a) старий рахунок; open account (O/A) відкритий рахунок; operating accounts поточні рахунки; outlay accounts рахунки видатків; outstanding account (o/a) неоплачений рахунок; overdrawn account рахунок з овердрафтом; overhead accounts рахунки накладних витрат; payroll account рахунок заробітної плати; personal account особовий рахунок; petty cash account рахунок дрібної каси; phoney account фіктивний рахунок • недійсний рахунок; private account рахунок приватної особи • приватний рахунок • особовий рахунок; production account рахунок продукції; profit account рахунок прибутків; profit and loss account рахунок прибутків та збитків; profit and loss appropriation account рахунок розподілу прибутків і збитків; property account рахунок основного капіталу; proprietary account рахунок капіталу; public account рахунок державної установи; purchases account рахунок закупівель; real account реальний рахунок • активний рахунок • стаття балансу; realization account рахунок реалізації; registered account зареєстрований рахунок; reserve account резервний рахунок; revenue account рахунок надходжень; revenue and expense account рахунок надходжень і витрат; running account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; sales account рахунок продажу; savings account ощадний рахунок • ощадна книжка; securities account рахунок цінних паперів; settlement account розрахунковий рахунок; special account особливий рахунок • окремий рахунок; special fund account рахунок фонду спеціального призначення; stock account рахунок капіталу • рахунок цінних паперів; subscriber's account рахунок передплатника • рахунок абонента; subsidiary account допоміжний рахунок; summary account підсумковий рахунок • кінцевий баланс; sundries accounts інші статті бухгалтерського обліку; surplus account рахунок надлишку; suspense account проміжний рахунок • рахунок сумнівних дебіторів; temporary account тимчасовий рахунок; thrift account строковий рахунок • ощадний рахунок; transaction account поточний рахунок • короткостроковий депозит; transfer account рахунок безготівкових розрахунків; trust account довірчий рахунок; vostro account рахунок вост-ро; wage account рахунок, на який перераховується заробітна плата; yearly account річний звіт • річні фінансові звіти • ультимо
  ═════════□═════════
  accounts analysis аналіз статей балансу; account balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; account book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; account card план рахунків; account category категорія рахунка; account conflict конфлікт між рекламодавцями; account current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; account day розрахунковий день; accounts department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; account detail докладні дані про банківський рахунок; account entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; account executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; account for current operations рахунок поточних операцій; account form документ бухгалтерського обліку; account for the accumulation of payments рахунок для оплати нагромаджених платежів; account for various payments рахунок для оплати різних платежів • рахунок для різних платежів; account heading заголовок рахунка; account held as collateral рахунок під заставу; account held in foreign currency рахунок в іноземній валюті; account holder власник рахунка; account in the bearer's name рахунок на подавця • рахунок на пред'явника; account ledger бухгалтерський реєстр • бухгалтерська книга; account management керівництво групами клієнтів • керівництво групами клієнтів, які працюють • проведення рахунків; account manager керівник групи клієнтів, які працюють • завідувач відділу реклами; account of charges рахунок витрат • рахунок накладних витрат; account of commission рахунок комісійних платежів; account of disbursements рахунок витрат; account of expenses рахунок витрат • діас. рахунок розходів; account of goods purchased рахунок на закуплені товари; account of heating expenses рахунок витрат на опалення; account of overheads рахунок накладних витрат; account of recourse рахунок з правом звернення • рахунок регресу; account-only cheque чек лише для безготівкового розрахунку; accounts outstanding неоплачені рахунки; account payee cheque чек на рахунок одержувача; account representative консультант зі зв'язків з рекламодавцями; account sales (a. s., A/S) звіт про продаж товару • рахунок про продаж товару; account sheet бланк рахунка; accounts statement звіт про стан рахунків; account stated сальдо рахунка • підведений рахунок; account subject to notice рахунок з повідомленням; account supervisor керівник групи зі зв'язків з рекламодавцями; account terms умови оплати рахунка; account title назва рахунка; account-to-account transfer переказ грошей з одного рахунка на інший; account with overdraft facility рахунок, на якому дозволено овердрафт • рахунок з перевищенням кредитного ліміту • рахунок, на якому дозволено позичати банківські гроші; account with the Treasury рахунок в міністерстві фінансів, скарбниці; for account only тільки для розрахунку; for account and risk of за рахунок і на ризик; on account (o/a) на рахунок належної суми; on a joint account на спільному рахунку; standard manual of accounts посібник правил і порядку ведення рахунків; to adjust an account виправляти/виправити рахунок; to audit accounts проводити/провести ревізію рахунків; to balance an account закривати/закрити рахунок • балансувати/збалансувати статтю розрахунків • підсумовувати/підсумувати рахунок; to charge an account дебетувати рахунок; to charge to an account відносити/віднести на рахунок; to check an account перевіряти/перевірити рахунок; to close an account закривати/закрити рахунок; to credit an account кредитувати рахунок; to debit an account дебетувати рахунок; to draw money from an account списувати/списати з рахунка; to draw on an account брати/взяти гроші з рахунка; to enter on an account зараховувати/зарахувати суму на рахунок; to falsify an account підробляти/підробити рахунок; to freeze an account заморожувати/заморозити рахунок; to have an account with a bank мати рахунок в банку; to keep accounts провадити рахунки • вести рахунки • вести бухгалтерські книги; to make up an account виписувати/виписати рахунок; to open an account відкривати/відкрити рахунок; to operate an account проводити рахунок • вести рахунок; to overdraw an account перевищувати/перевищити залишок на рахунку • перевищувати/перевищити кредитний ліміт на рахунку; to pay an account платити/оплатити рахунок; to pay into an account записувати/записати на рахунок; to render an account представляти/представити рахунок; to run up an account збільшувати/збільшити залишок на рахунку; to settle an account оплачувати/оплатити рахунок • узгоджувати/узгодити суму на рахунку; to set up an account відкривати/відкрити рахунок; to square accounts розплачуватися/розплатитися • розраховуватися/розрахуватися; to transfer to an account переписувати/переписати на рахунок; to verify accounts перевіряти/перевірити рахунки • перевіряти/перевірити правильність ведення рахунків; to withdraw from an account знімати/зняти з рахунка; to write off from an account списувати/списати з рахунка
  account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.)
  ═════════◇═════════
  рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ: 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2: 556-557)
  * * *
  рахунок; клієнт; покупець

  The English-Ukrainian Dictionary > account

 • 3 bond

  n бірж. облігація; a облігаційний
  довгострокове боргове зобов'язання з фіксованою відсотковою ставкою, сума якої виплачується через рівні проміжки часу, поки облігація належить кредитору (creditor); ♦ облігація є видом цінних паперів (securities), що видаються підприємством, державною установою або приватною організацією на підставі встановленої юридичної процедури
  ═════════■═════════
  active bond облігація з фіксованою відсотковою ставкою; adjustment bonds облігації, які випускаються для зміни структури основного капіталу • реорганізовані облігації; annuity bond рентна облігація; arbitrage bond арбітражна облігація; assumed bond облігація, яка випускається однією компанією і гарантується іншою; baby bond дрібна облігація • облігація з низьким номіналом; bearer bond облігація на пред'явника • облігація на подавця; benchmark government bonds базові урядові облігації; blanket bond бланкова облігація; book-entry bonds балансові облігації; callable bond облігація з правом дострокової сплати; called bond облігація, яка пред'явлена до сплати; collateral bond облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами; collateral mortgage bond облігація, яка забезпечена заставою • облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами під заставу нерухомості; collateral trust bond облігація, яка забезпечена цінними паперами інших компаній; consolidated bond консолідований цінний папір; consolidated mortgage bonds облігації, які забезпечені сукупною заставою; continued bond облігація, яка не сплачена у визначений термін і продовжена на наступний період; convertible bond оборотна облігація • конвертована облігація; corporate bonds облігації компаній; coupon bond облігація на пред'явника; currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; cushion bonds облігації з високою купонною ставкою і помірною премією під час продажу; debenture bond облігація, яка не має спеціального забезпечення • сертифікат митниці для зворотного одержання імпортного мита; defaulted bond облігація, яка не сплачена в строк; deferred bond облігація з відстроченим платежем; definitive bond постійна облігація корпорації; detachable bond облігація з відривним сертифікатом; discount bond дисконтна облігація • облігація, при якій відсоток оплачується по закінченні терміну разом зі сплатою основного боргу; divisional bond облігація, яка забезпечена заставною на частину майна компанії; dual currency bonds дво-валютні облігації; equipment bond облігація, яка забезпечена рухомим майном; escrow bond облігація, яку зберігає довірена особа; exchequer bond облігація державної скарбниці; extended bond облігація, яка не сплачена у визначені строки і продовжена на наступний період; external bond закордонна облігація; farm loan bonds облігації, які випускаються федеральними земельними банками під заставу земельних ділянок; first lien bond облігація, яка забезпечена пріоритетною заставною; first mortgage bond облігація, яка забезпечена першою заставною; flat-income bond облігація, ціна якої включає визначену суму несплачених відсотків; floating rate bond облігація із гнучкою ставкою; foreign bond закордонна облігація; foreign currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; full-coupon bond облігація з повним купоном; general mortgage bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною • облігація, забезпечена заставною на всю власність корпорації; gold bond облігація, сплачувана золотом; government bonds державні облігації • урядові облігації • державні цінні папери; guaranteed bonds гарантовані облігації; high yield bond облігація з високим доходом; income bonds облігації, за якими відсотки сплачуються лише за наявності прибутків компанії • прибуткові облігації; indexed bond індексована облігація; indorsed bond облігація, випущена однією компанією і гарантована іншою; industrial bond облігація промислової компанії; industrial development bond (IDB) облігація промислової компанії, забезпечена доходом; industrial revenue bond облігація промислової компанії, забезпечена доходом; instalment bond рентна облігація; interchangeable bond облігація з правом заміни на зобов'язання іншого типу; interest bearing bond облігація, виручка від продажу якої використовується для виплати відсотків за іншими облігаціями; interim bond тимчасова облігація; investment grade bonds облігації інвестиційного класу; irredemable bond облігація без права дострокової сплати; joint(-and-several) bond облігація, гарантована двома або більшим числом поручителів; junior(-lien) bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; junk bonds облігація з високим ступенем ризику; lien bonds облігації із заставою нерухомості; long-dated bond державна облігація терміном понад 15 років; long-term bond державна облігація терміном понад 15 років; lottery bond лотерейна облігація; matured bond облігація до сплати; medium-dated bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; medium-term bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; mortgage bonds облігації, забезпечені заставою нерухомості; mortgage revenue bond прибуткові облігації, забезпечені заставною під нерухомість; municipal bonds муніципальні облігації; naked bond незабезпечена облігація; noncallable bond облігація без права дострокової сплати; optional bond облігація з правом дострокової сплати; outstanding bond випущена облігація • несплачена облігація; overlying bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; participating bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; passive bond безвідсоткова облігація; perpetual bond облігація без кінцевого терміну сплати • рентна облігація; plain bond облігація без спеціального забезпечення; preference bond облігація з першочерговою виплатою відсотків і першочерговою сплатою; premium bond преміальна облігація; prior lien bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; privilege bond облігація з правом конверсії; profit sharing bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; public bond облігація, випущена урядом або іншим органом державної влади; purchasing power bonds облігації, що зберігають свою купівельну спроможність (в умовах інфляції); qualified redevelopment bonds пільгові облігації для поновлення економіки; redeemable bond облігація з правом дострокової сплати; refunding bond облігація, випущена для рефінансування • облігація, випущена для сплати попередніх облігацій; registered bonds зареєстровані облігації • іменні облігації; reorganization bonds облігації, випущені для зміни структури позичкового капіталу; revenue bonds прибуткові облігації, забезпечені доходами від об'єкта; savings bond ощадна облігація; second mortgage bond облігація, забезпечена другою заставною; secured bonds забезпечені облігації • заставні облігації; senior bond облігація з переважним правом вимоги; serial bonds облігації, випущені серіями із різними термінами сплати; short bond короткострокова облігація; short-dated bond державна облігація терміном до 5 років; short-term bond державна облігація терміном до 5 років; sinking-fund bonds облігації, що передбачають утворення викупного фонду • облігації з викупним фондом; special assessment bond муніципальна облігація спеціального призначення; split-coupon bond неіменна облігація з купоном із двох частин; stamped bond облігація зі штампом; state bond урядова облігація • облігація, випущена урядом штату; straight bond звичайна облігація; straw bond знецінене боргове зобов'язання; stripped bond облігація, з якої вилучені купони; T-bonds облігації державної скарбниці; tax-exempt bond облігація, дохід якої не оподатковується; term bonds строкові облігації; treasury bonds облігації державної скарбниці; underlying bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; unified bond консолідований цінний папір; unredeemed bonds невикуплені облігації; unsecured bonds незабезпечені облігації • беззаставні облігації; voting bonds облігації з правом голосу; zero-coupon bonds облігації з нульовим купоном
  ═════════□═════════
  bond auction аукціон з продажу облігацій; bond certificate сертифікат облігації; bond coupon купон облігації; bond debt борг за облігацією; bond dividend облігаційний дивіденд; bond drawn for early redemption облігація з фіксованою ставкою для швидкої виплати; bond from bulk issue облігація масового випуску; bond holder власник облігацій; bond interest облігаційний відсоток; bond issue випуск облігацій; bond issued at par облігація за номіналом; bond issuing institution установа-емітент облігацій; bond market ринок облігацій • ринок цінних паперів з фіксованим відсотковим прибутком; bond of restricted negotiability облігація обмеженого обігу; bond price курс облігацій; bond price index курсовий індекс облігацій; bond purchase купівля облігацій; bond quotation курс облігацій; bond redeemed at a premium облігація, сплачена вище від номіналу; bond redemption сплачення облігації; bond register журнал реєстрації операцій з облігаціями; bond series серія облігації; bond sold on tap облігація відкритої серії; bond s redeemable by installments облігації з правом дострокового сплачення часткової виплати; bond subscription підписка на облігації; bond yield прибуток від облігацій • відсоток з облігацій; to call bonds оголошувати/оголосити сплачення облігацій; to draw bonds for redemption сплачувати/сплатити облігації; to issue bonds випускати/випустити облігації; to pay off bonds сплачувати/сплатити облігації; to pay off bonds at maturity сплачувати/сплатити облігації у визначений термін; to redeem bonds сплачувати/сплатити облігації; to register bonds реєструвати облігації; to secure bonds забезпечувати/забезпечити облігації
  bond ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  облігація < лат. obligatio — зобов'язання
  * * *
  облігація; борговой інструмент; гарантійний фонд; боргове зобов'язання; митне зобов'язання; застава

  The English-Ukrainian Dictionary > bond

 • 4 income

  фін., бухг., под. 1. n дохід; заробіток; надходження; a дохідний; 2. n прибуток; a прибутковий; 3. виторг; виручка
  1. гроші або загальна сума грошей, які одержують окрема особа, підприємство чи установа у формі окладу (salary), заробітної плати (wage), від оренди (rent¹) з власності (property²), відсотків (interest), прибутку (profit), пенсії (pension) тощо; 2. надлишок доходу (revenue²), що залишається після відрахування видатків (expenses¹) та збитків за певний звітний період; 3. грошові надходження від реалізації продукції, товару, послуг
  ═════════■═════════
  accrued income нарахований дохід • накопичений дохід; accumulated income нагромаджений дохід; actual income фактичний дохід; additional income додатковий дохід; adjusted income скоригований дохід; adjusted gross income скоригований валовий дохід (при обрахуванні податків); after-tax income прибуток після оподаткування; aggregate income сукупний дохід; annual income річний дохід; assessable income дохід, що підлягає оподаткуванню; average income середній дохід; before-tax income прибуток до оподаткування; break-even income дохід, який повністю використовується на покриття витрат • нульовий прибуток; capital income дохід з капіталу; combined income спільний дохід; current income поточний дохід; deferred income відстрочений дохід • доходи майбутніх періодів; discretionary income дискреційний дохід; disposable income дохід після сплати податків та інших відрахувань; distributable income дохід, що підлягає розподілу • розподільний дохід; dividend income дохід з дивідендів; earned income зароблений дохід • виробничий дохід • дохід від виробничої діяльності; exempt income дохід, звільнений від податків; expected income сподіваний дохід; family income родинний дохід • сімейний дохід; fixed income твердий дохід; foreign source income закордонний дохід; franked income дивідендний дохід після оподаткування; full income повний дохід; gross income валовий прибуток • валовий дохід; gross operating income валовий виторг від продажу; guaranteed income гарантований дохід; hidden income прихований дохід; individual income особистий дохід; interest income дохід у формі відсотків; investment income дохід з капіталовкладення; marginal income граничний дохід; money income грошовий дохід; monthly income місячний дохід; net income чистий прибуток • чистий дохід; nominal income номінальний дохід; nonoperating income дохід від неосновної діяльності; nontaxable income дохід, що не підлягає оподаткуванню; non-wage income дохід крім заробітної плати • дохід з відрахуванням заробітної плати; operating income виробничий прибуток; per capita income дохід на душу населення; periodic income дохід на період; personal income особистий дохід; premium income дохід від страхових внесків; primary income основний дохід; private income приватний дохід; property income дохід з власності; proprietors' income дохід дрібних власників • дохід самозайнятих; provisional income попередній дохід • тимчасовий дохід; real income реальний дохід • дохід у незмінних цінах; regular income регулярний дохід; rental income рентний дохід • дохід з ренти • орендна плата; residual income (RI) залишковий дохід; retained income нерозподілений дохід; supplementary income додатковий дохід; taxable income дохід, що підлягає оподаткуванню; total income загальний дохід; unearned income дохід не з власної діяльності (напр. дивіденди, проценти) • невиробничий дохід; yearly income річний дохід
  ═════════□═════════
  income after tax прибуток після оподаткування; income and expenditure доходи і видатки; income approach розподільний підхід; income averaging усереднення доходу; income before tax прибуток до оподаткування; income bonds облігації, відсотки за якими виплачуються тільки за наявності прибутку в компанії; income distribution розподіл доходу; income effect ефект доходу; income exempt from taxes дохід, що не підлягає оподаткуванню; income from affiliates надходження з дочірних підприємств; income from capital дохід з капіталу; income from continuing operations прибуток з безперервної діяльності; income from discontinued operations прибуток від припиненої діяльності; income from investment дохід від капіталовкладення; income from operations дохід з операцій; income from property дохід з власності; income from rentals дохід з ренти; income from foreign sources закордонний дохід; income inequality нерівність доходів; income in foreign currency дохід у валюті; income in kind дохід у натуральній формі; income maintenance утримання прибутковості; incomes policy стратегія уряду щодо розподілу доходів у суспільстві; income property дохідна власність; income realization реалізація доходу; income smoothing вирівнювання доходу; income splitting подрібнення доходу; income stream потік доходу; income year податковий рік • дохідний рік; to bring in an income приносити/принести дохід; to declare income декларувати/задекларувати дохід • оголошувати/оголосити дохід; to draw an income одержувати/одержати дохід; to split the income подрібнювати/подрібнити доходи • ділитися/поділитися доходом; to tax income оподатковувати/оподаткувати доходи • обкладати/ обкласти доходи податком; year of income податковий рік • дохідний рік
  income²:: net income:: net profit:: profit
  ═════════◇═════════
  дохід < *доходъ — прибуток, дохід, прихід; закріплено в ужитку з 1378 р. у формі доходъ: «А дали ѥсми имь та сѥла у вѣки со всѣмь правомь и панствомь, и со всѣми плати, и с ужитки, и со всѣми доходи» (ССМ 1: 323)

  The English-Ukrainian Dictionary > income

 • 5 reserve

  (res.)
  1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний
  1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2. нагромаджений дохід, що утворюється за рахунок перевищення доходів над витратами (surplus) та з прибутків
  ═════════■═════════
  actual reserve фактичний запас; adjusted reserves скориговані резерви; advertising reserve резерв на рекламу; aggregate reserves сукупні резерви; amortization reserve резерв на амортизацію; appropriated reserves цільові резерви; assets valuation reserve резерв оцінки майна; available reserves вільний резерв • ліквідні резерви; bad debt reserve резерв на покриття безнадійних боргів; bank reserve резерв банку; bonus reserve резерв на пільги за оплатою страхових внесків; borrowed reserves резерв, одержаний шляхом позик; buried reserve прихований резерв; business reserves торговельні запаси; capacity reserves резерв виробничих потужностей; capital reserve капітальні резерви; capital redemption reserve резерв для сплати строкових привілейованих акцій • резерв на сплату капіталу; capital revaluation reserve резерв на переоцінку капіталу; cash reserve готівковий резерв • касовий резерв; claims reserve резерв на майбутні виплати страхового відшкодування; commercial reserves промислові запаси; commodity reserves товарні резерви; contingency reserve резерв на непередбачені витрати • резерв на покриття надзвичайних втрат; currency reserves валютні резерви; deficiency reserve резерв на випадок недостачі; depreciation reserve резерв на амортизацію; dividend equalization reserve резерв для підтримання рівня дивіденду • резерв на вирівнювання дивіденду; dollar reserve доларовий резервний фонд; emergency reserve резерв на непередбачені обставини; equalization reserve вирівнюючий резерв; excess reserves надлишкові резерви; explored reserves розвідані запаси; external reserves валютні резерви; financial reserves фінансові резерви; first line reserves централізовані валютні резерви; food reserves запаси харчових продуктів • харчові резерви; foreign currency reserves валютні запаси • валютні резерви; fractional reserves часткові резерви; free reserves вільні резерви банків; funded reserve запасний капітал; general reserve загальний резерв; general contingency reserve загальний резерв на непередбачені обставини; gold reserve золотий запас • запаси золота; gold and foreign exchange reserves золотовалютні резерви; government reserves державні запаси • державні резерви; hidden reserves приховані резерви; industrial reserves запаси промислових фірм; inflationary reserve запас на випадок інфляції; insurance reserve страховий резерв; interest reserve резерв для оплати відсотків; international monetary reserves міжнародні валютні резерви; inventory reserve запасний резерв; investment reserve інвестиційний фонд; labour reserves трудові резерви; land reserves земельні резерви; legal reserve обов'язковий резерв; legal minimum reserve мінімальний встановлений законом резерв • мінімальний обов'язковий резерв; liability reserves резерви проти зобов'язань; liquid reserves ліквідні резерви; material reserves матеріальні резерви; minimum reserve мінімальний запас; monetary reserve валютний резерв; money reserve грошовий резерв; naked reserve чистий резерв; net reserve резерв страхових внесків • теоретичний резерв страхових внесків; nonborrowed reserves власні резерви; official reserves офіційні резерви; official gold reserve офіційний золотий запас; operating reserve оперативний резерв; pension reserve пенсійний фонд; pension plan liability reserve резерви проти зобов'язань пенсійного плану; personnel reserve кадровий резерв; possible reserves потенційні резерви; potential mineral reserves потенційні запаси корисних копалин; premium reserve страховий резерв; prescribed reserve запроваджений законом резерв; primary reserve касовий резерв • первинні резерви; production reserves резерви виробництва; productive capacity reserve резерв виробничих потужностей; qualifying reserve неамортизований резерв; raw material reserves сировинні резерви; redemption reserve резерв для викупу • резерв для сплати; replacement reserve резерв на заміну; required reserves обов'язкові резерви; revaluation reserve резерв на переоцінку капіталу • резерв на переоцінку; revenue reserves резерви, створені з прибутку; secondary reserves вторинні резерви; secret reserves приховані резерви; sinking-fund reserve фонд сплати • викупний фонд; special reserve резерв спеціального призначення; statutory reserve статутний резерв • встановлений законом резерв; stock reserve складський запас; strategic reserve «стратегічні запаси; surplus reserve резервний капітал • надлишковий резерв; tax reserve резерв на сплату податків; undisclosed reserves приховані резерви; undistributable reserves капітальні резерви; untapped reserves невикористані резерви; valuation reserve резерв переоцінки активів; visible reserves відкриті резерви; working reserve резерв оборотного капіталу; world reserves світові запаси
  ═════════□═════════
  reserve account резервний рахунок; reserve against unsettled claims резерв для несплачених вимог; reserve aggregate загальний резерв; reserve allocation principle принцип розподілу резерву; reserve capital резервний капітал; reserve coverage резервне покриття; reserve currency резервна валюта; reserve for amortization резерв на амортизацію; reserve for bad debts резерв на покриття безнадійних боргів; reserve for contingencies резерв на непередбачені витрати; reserve for debt redemption резерв на сплату заборгованості; reserve for depreciation резерв на амортизацію; reserve for doubtful accounts резерв на покриття сумнівних боргів; reserve for expected losses резерв для покриття передбачених збитків; reserves for exports запаси експортних товарів; reserve for increased risk резерв на випадок підвищеного ризику; reserve for obsolescence резерв на заміну застарілого устаткування; reserve for outstanding liability резерв на покриття простроченого боргу; reserve for overheads резерв на покриття накладних витрат; reserve for taxes податковий резерв; reserve fund резервний фонд; reserve fund account рахунок резервного фонду; reserve fund cover покриття резервного фонду; reserve fund distribution розподіл резервного фонду; reserve money резерв грошових засобів; reserve on hand готівковий резерв; reserve price резервна ціна; reserve ratio норма резервного покриття • резервна норма; to accumulate reserves нагромаджувати/нагромадити резерви; to build up reserves створювати/створити резерви; to draw on reserves отримувати/отримати з резервів • брати/взяти з резервів; to increase reserves збільшувати/збільшити резерви; to maintain reserves утримувати/утримати резерви; to put aside as a reserve відкладати/відкласти на випадок резерву; to put in reserve поміщати/ помістити в резерв; to set up reserves створювати/створити резерви; to transfer to reserves переносити/перенести в резерв
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > reserve

 • 6 strategy

  n мен. стратегія; політика; поведінка; спосіб дії; a стратегічний
  план і передбачений спосіб дії для виконання і забезпечення цілей компанії чи інших організацій
  ═════════■═════════
  admissible strategy припустима стратегія; advertising strategy стратегія реклами • рекламна стратегія; available • доступна стратегія; bargaining strategy стратегія торгів • стратегія проведення торгів • стратегія переговорів; best strategy найкраща стратегія; bidding strategy стратегія торгів; brand extension strategy стратегія розширення марки; broad strategyies загальні стратегічні напрями; business strategy стратегія ділової активності; campaign strategy стратегія кампанії • стратегія рекламної кампанії; cautious strategy обережна стратегія; communication strategy стратегія комунікації; competitive strategy конкурентоспроможна стратегія • стратегія підходу до конкурентів; competitive marketing strategy маркетингова стратегія • підхід до конкурентів; composite strategy складова стратегія; copy strategy текстова стратегія • загальний підхід до тексту; core strategy основоположна стратегія • основна стратегія; corporate strategy стратегічний напрям фірми • загальнофірмова стратегія; corporate identity strategy стратегія фірмового стилю; creative strategy творча стратегія; development strategy стратегія розвитку; discount strategy стратегія зниження цін; distribution strategy стратегія розповсюдження товару; dominant strategy домінуюча стратегія; duplicated strategy дубльована стратегія; effective strategy ефективна стратегія; empirical strategy емпірична стратегія; entry strategy стратегія входу; equilibrium strategy стратегія рівноваги; essential strategy суттєва стратегія; expansion strategy стратегія розширення; experience-curve pricing strategy стратегія ціноутворення на основі кривої досвідченості; feedback strategy стратегія зі зворотним зв'язком; flexible strategy гнучка стратегія; follow-up strategy стратегія наступної роботи • додаткова стратегія • послідовна стратегія; forecasting strategy стратегія прогнозування; forward strategy наступальна стратегія; general strategy загальна стратегія; geographic pricing strategy стратегія ціноутворення за географічним принципом; good-value strategy стратегія якості; grim-trigger strategy стратегія «спускового гачка» • стратегія взаємодії компаній в умовах олігополії; growth strategy стратегія зростання; hard-line strategy жорстка стратегія; inadmissible strategy неприпустима стратегія; independent strategy незалежна стратегія; initial strategy початкова стратегія; interaction strategy стратегія взаємодії; interest-rate strategy стратегія відсоткової ставки; intervention strategy стратегія втручання; joint strategy спільна стратегія; linear strategy лінійна стратегія • математично обчислена стратегія; long-term strategy довгострокова стратегія • перспективна стратегія; management strategy стратегія менеджменту • стратегія управління виробництвом; market strategy ринкова стратегія; market coverage strategy стратегія охоплення ринку; market entry strategy стратегія входу на ринок; market expanding strategy стратегія розширення ринку; marketing strategy стратегія маркетингу • маркетингова стратегія; marketing mix strategy стратегія формування маркетингового комплексу; maximin strategy максимінна стратегія; media strategy стратегія вибору засобів реклами; message strategy стратегія звернення; milking strategy стратегія «видоювання» ринку; minimax strategy мінімаксна стратегія; mixed strategy змішана стратегія; monopoly strategy монополістична стратегія; multi-brand strategy багатомарочна стратегія; multistage strategy багатоступенева стратегія; nonoverlapping strategyies стратегії, які не перетинаються; optimal strategy оптимальна стратегія; ordering strategy порядок подання замовлень; overall sales strategy загальна стратегія збуту; penetration strategy стратегія проникнення; permissible strategy допустима стратегія; price strategy стратегія ціноутворення; pricing strategy стратегія ціноутворення; product strategy товарна політика • стратегія товару; production strategy стратегія виробництва; product-line strategy стратегія товарного асортименту; profit-taking strategy стратегія отримання максимально можливого прибутку; promotion strategy стратегія стимулювання • стратегія просування товару; public relations strategy стратегія громадських зв'язків; pull strategy; pure strategy чиста стратегія; push strategy; reach strategy стратегія охоплення; randomizing strategy випадкова стратегія • стратегія за правилами теорії вірогідності; replacement strategy стратегія поповнення запасів • порядок заміни устаткування; replenishment strategy стратегія поповнення запасів; rip-off strategy стратегія пограбування; sales strategy торговельна стратегія • збутова стратегія; sales-force strategy стратегія роботи торговельного апарату; scheduling strategy стратегія календарного планування • стратегія оперативного управління виробництвом; search strategy стратегія пошуку; segmentation strategy стратегія сегментації ринку • підхід до сегментації ринку; selling strategy торговельна стратегія; social change strategy стратегія суспільних змін; spending strategy стратегія витрат; stationary strategy статична стратегія; strict strategy чиста стратегія; team strategy колективний стратегічний підхід • гуртовий стратегічний підхід; technological strategy технологічна стратегія; thrifty strategy економічна стратегія; tit-for-tat strategy стратегія повторення ходів супротивника • стратегія «око за око»; upgrading strategy стратегія підняття рівня • стратегія підняття якісного рівня; winning strategy переможна стратегія
  ═════════□═════════
  dominant strategy equilibrium рівновага домінуючої стратегії; strategy formulation формулювання стратегії; strategy of overcharging стратегія завищення цін; to carry out a strategy виконувати/виконати стратегію; to develop a strategy розробляти/розробити стратегію • розвивати/розвинути стратегію; to draw up strategy оформляти/оформити стратегію; to follow a strategy дотримуватися/дотриматися стратегії; to plan a strategy планувати/запланувати стратегію; to play a strategy застосовувати/застосувати стратегію; to pursue a strategy дотримуватися/дотриматися стратегії; to work out a strategy розробляти/розробити стратегію • розвивати/розвинути стратегію
  * * *
  стратегія ( відносно галузі або країни); основні напрями діяльності

  The English-Ukrainian Dictionary > strategy

См. также в других словарях:

 • draw interest — {v. phr.} To earn interest on invested capital. * /My savings account draws 4.5% interest./ …   Dictionary of American idioms

 • draw interest — {v. phr.} To earn interest on invested capital. * /My savings account draws 4.5% interest./ …   Dictionary of American idioms

 • draw\ interest — v. phr. To earn interest on invested capital. My savings account draws 4.5% interest …   Словарь американских идиом

 • draw interest — earn interest on one s money …   English contemporary dictionary

 • To draw interest — draw draw (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • draw — (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear, carry, D.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • draw — [drô] vt. drew, drawn, drawing [ME drawen < OE dragan, akin to ON draga, to drag, Ger tragen, to bear, carry < IE base * dherāgh , to pull, draw along > L trahere, to pull, draw] I indicating traction 1. to make move toward one or along… …   English World dictionary

 • draw — drawable, adj. /draw/, v., drew, drawn, drawing, n. v.t. 1. to cause to move in a particular direction by or as if by a pulling force; pull; drag (often fol. by along, away, in, out, or off). 2 …   Universalium

 • draw — [[t]drɔ[/t]] v. drew, drawn, draw•ing, n. 1) to cause to move in a particular direction by or as if by a pulling force; pull; drag (often fol. by along, away, in, out, or off) 2) cvb to pull down or over so as to cover, or to pull up or aside so… …   From formal English to slang

 • interest —   1. Concern. Hoihoi, kuleana, pili laulā (broad, general). See saying, bone.    ♦ I haven t the least interest, a ohe o u lihi hoihoi.    ♦ Of no interest, ole wale, hoihoi ole.    ♦ Lack of interest, ho onakuli.   2. On principal. Kuwala, kuala …   English-Hawaiian dictionary

 • To draw a bow — draw draw (dr[add]), v. t. [imp. {Drew} (dr[udd]); p. p. {Drawn} (dr[add]n); p. pr. & vb. n. {Drawing}.] [OE. dra[yogh]en, drahen, draien, drawen, AS. dragan; akin to Icel. & Sw. draga, Dan. drage to draw, carry, and prob. to OS. dragan to bear,… …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»