Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

dividend yield

 • 1 dividend yield

  фін., бухг., бірж. дивідендний дохід; відсотковий дохід від акцій; дохід від дивіденду; коефіцієнт дивіденду на акцію
  фінансовий показник, що встановлює відношення величини поточного дивіденду на акцію (dividend per share) до величини поточної ринкової ціни (market price) акції (share²); має таку формулу підрахунку:
  dividend yield = dividend per share ÷ current market price per share
  ♦ за цим показником оцінюється вартість капіталу від звичайних акцій (ordinary share) підприємства; якщо підприємство виплачує у поточному році дивіденд у сумі 1 грн на акцію, а поточна ринкова ціна акції дорівнює 5 грн, то дивідендний дохід становить 20 %
  ═════════■═════════
  average dividend yield середній дивідендний дохід; gross dividend yield валовий дивідендний дохід • гуртовий дивідендний дохід; high dividend yield високий дивідендний дохід; low dividend yield низький дивідендний дохід; net dividend yield чистий дивідендний дохід
  ═════════□═════════
  a drop in the dividend yield зниження дивідендного доходу; a fall in the dividend yield зниження дивідендного доходу; an increase in the dividend yield приріст дивідендного доходу; a jump in the dividend yield підвищення дивідендного доходу; a rise in the dividend yield збільшення дивідендного доходу
  dividend yield:: dividend yield ratio; dividend yield ‡ market value ratios (389)
  ▹▹ yield rate
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend yield

 • 2 dividend yield

  ['dɪvɪdəndjiːld]
  n
  дивіде́ндний прибу́ток

  English-Ukrainian transcription dictionary > dividend yield

 • 3 dividend yield ratio

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend yield ratio

 • 4 dividend

  (div; Div)
  n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний
  частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується акціонерам (shareholder) у вигляді грошей або додаткових акцій (share²), розподіл яких здійснюється пропорційно до кількості акцій окремих акціонерів; ♦ величина дивіденду визначається на основі розміру чистого прибутку підприємства і кількості випущених ним акцій; важливість дивідендів полягає в тому, що вони є показником спроможності підприємства одержувати дохід (income¹), основою для вирахування вартості акцій і використовуються в підрахунках таких показників, як дивідендний дохід (dividend yield), дивідендне покриття (dividend cover) та ін., які визначають дохідність акцій
  ═════════■═════════
  accumulated dividend нагромаджений дивіденд; annual dividend річний дивіденд; cash dividend грошовий дивіденд; cum dividend; cumulative dividend кумулятивний дивіденд; declared dividend оголошений дивіденд; deferred dividends відстрочені дивіденди; extra dividend додатковий дивіденд; ex dividend; final dividend дивіденд, виплачений в кінці фінансового року; fiscal dividend фінансовий дивіденд; half-yearly dividend піврічний дивіденд; interest bearing dividend дивіденд у формі векселя, який дає відсоток; interim dividend тимчасовий дивіденд • проміжний дивіденд; liability dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; limited dividend обмежений дивіденд; liquidating dividend ліквідаційний дивіденд; midyear dividend піврічний дивіденд; noncumulative dividend некумулятивний дивіденд; noninterest bearing dividend дивіденд у формі векселя, на який не виплачується відсоток; optional dividend дивіденд, який виплачується на бажання акціонера грішми або акціями; ordinary dividend звичайний дивіденд; participating dividend привілейований дивіденд; patronage dividend дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; preference dividend привілейований дивіденд; preferential dividend першочерговий дивіденд; quarterly dividend квартальний дивіденд; regular dividend регулярний дивіденд; scrip dividend дивіденд, який виплачується у формі короткострокового векселя • дивіденд, який виплачується цінними паперами підприємства; special dividend додатковий дивіденд • спеціальний дивіденд; statutory dividend дивіденд, визначений статутом; stock dividend дивіденд, виплачений акціями • дивіденд у формі акцій; taxable dividends обкладені податком дивіденди • оподатковувані дивіденди; unclaimed dividend незатребуваний дивіденд • незапитаний дивіденд; unpaid dividend невиплачений дивіденд; year-end dividend дивіденд, виплачений в кінці року; yearly dividend річний дивіденд
  ═════════□═════════
  dividend announcement оголошення про виплату дивіденду; dividend ceiling максимальний розмір дивіденду; dividend cheque чек на виплату дивіденду; dividend coupon купон на одержання дивіденду; dividend cover; dividend disbursement виплата дивідендів; dividend distribution розподілення прибутку • виплата дивідендів; dividend equalization fund фонд регулювання дивідендів • фонд стабілізації дивідендів; dividend in arrears невиплачений дивіденд • прострочений дивіденд • діал. залеглість дивідендів; dividend in bankruptcy дивіденд, одержаний при банкрутстві; dividend included включаючи дивіденд; dividend income прибуток у формі дивідендів за фінансовим вкладом; dividend in composition дивіденд за компромісною угодою; dividend in specie дивіденд, виплачений готівкою; dividend limitation максимальний розмір дивіденду; dividend mandate доручення про виплату дивіденду; dividend off без дивіденду • без права на дивіденд; dividend on долучаючи дивіденд • долучивши дивіденд; dividend on account попередній дивіденд; dividend on preferred stock дивіденд на привілейовану акцію; dividend on purchases дивіденд, який виплачується пропорційно до покупок; dividend on shares дивіденд на акції; dividend paid in arrears дивіденд, виплачений із затримкою; dividend paid out of capital дивіденд, виплачений з основного капіталу; dividend paid out of income after tax дивіденд, виплачений з прибутку після оподаткування; dividends payable дивіденд до оплати • діал. кредиторська залеглість на дивідендах; dividend-paying який приносить дивіденди; dividend payment дивідендна виплата • дивіденд до оплати; dividend payout; dividend payout ratio; dividend per share; dividend policy дивідендна політика; dividend/price ratio (D/P ratio) відношення дивіденду до ціни акції; dividend rate норма дивідендів; dividends received одержані дивіденди; dividend restraint обмеження дивідендів; dividend-right certificate сертифікат, який підтверджує право на одержання дивідендів; dividend tax податок на дивіденди; dividend warrant свідоцтво на одержання дивіденду; dividend yield; to declare a dividend заявляти/заявити оплату дивідендів; to offer a dividend пропонувати/запропонувати дивіденд; to pass a dividend не виплачувати/не виплатити дивіденд • пропускати/пропустити чергову оплату дивіденду; to pay a dividend виплачувати/виплатити дивіденд; to receive a dividend одержувати/одержати дивіденд
  ═════════◇═════════
  дивіденд < лат. dividendum — те, що підлягає розподілу; пор. англ. dividend, фр. dividende, нім. Dividende (ЕСУМ 2: 66)
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend

 • 5 yield rate

  фін., бухг., бірж. норма доходності
  показник, що встановлює відношення між величиною ринкової ціни (market price) акції (share²) та величиною дивіденду (dividend) чи доходу на акцію і свідчить про доходність акції (earnings yield) та дивідендний дохід (dividend yield) акції; ♦ показник норми доходності допомагає капіталовкладникам (investors) визначити фінансовий стан підприємства та якість інвестицій (investment) в акціях різних підприємств
  ═════════■═════════
  average yield rate середня норма доходності; high yield rate висока норма доходності; low yield rate низька норма доходності
  ═════════□═════════
  a drop in the yield rate зниження норми доходності; a fall in the yield rate зниження норми доходності; an increase in the yield rate приріст норми доходності; a jump in the yield rate підвищення норми доходності; a rise in the yield rate збільшення норми доходності

  The English-Ukrainian Dictionary > yield rate

 • 6 dividend per share

  (DPS)
  фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію
  показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до загальної кількості випущених акцій (share²); ♦ за цим показником оцінюється спроможність підприємства отримати дохід
  ═════════□═════════
  a drop in the dividend per share зниження дивіденду на акцію; a fall in the dividend per share зниження дивіденду на акцію; an increase in the dividend per share приріст дивіденду на акцію; a jump in the dividend per share підвищення дивіденду на акцію; a rise in the dividend per share збільшення дивіденду на акцію

  The English-Ukrainian Dictionary > dividend per share

 • 7 earnings per share

  (EPS)
  фін., бірж. прибуток на акцію; прибуток в розрахунку на акцію показник, що встановлює відношення величини чистого прибутку (net profit) до кількості звичайних акцій (ordinary share), випущених акціонерним підприємством (joint stock company); має таку формулу підрахунку:
  earnings per share = net profit ÷ number of ordinary shares
  ♦ за цим показником оцінюється прибутковість (profitability¹) акціонерного капіталу (shareholders' equity) та ефективність оперативної діяльності підприємства
  ═════════■═════════
  fully diluted earnings per share повністю розведений прибуток, розрахований на акцію; net operating earnings per share чистий прибуток на акцію; primary earnings per share основний прибуток на акцію
  ═════════□═════════
  a drop in earnings per share зниження прибутку на акцію; a fall in earnings per share зниження прибутку на акцію; an increase in earnings per share приріст прибутку на акцію; a jump in earnings per share підвищення прибутку на акцію; a rise in earnings per share збільшення прибутку на акцію
  earnings per share ‡ market value ratios (389)
  * * *
  скор. EPS
  дохід на акцію; дохід у розрахунку на акцію; дохід у розрахунку на одну акцію

  The English-Ukrainian Dictionary > earnings per share

 • 8 securities

  бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ♦ до цінних паперів можна віднести акції (share²), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
  ═════════■═════════
  accrued interest securitiesies цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення); active securitiesies цінні папери, які активно обертаються на ринку; agio securitiesies дисконтні цінні папери; asset-backed securitiesies цінні папери, які забезпечені активами; bearer securitiesies цінні папери на пред'явника; bellwether securitiesies цінні папери, які визначають рух біржової кон'юнктури • показові цінні папери; blue-chip securitiesies першокласні цінні папери; callable securitiesies цінні папери з правом дострокової оплати; collateral securitiesies цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення; convertible securitiesies оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції; corporate debt securitiesies облігації, випущені корпораціями; corporation securitiesies цінні папери, випущені приватними корпораціями; dated securitiesies цінні папери з фіксованим терміном сплати; debt securitiesies боргові цінні папери; deposited securitiesies депоновані цінні папери; digested securitiesies цінні папери, придбані з метою одержання регулярного доходу; discount securitiesies дисконтні цінні папери; dividend-bearing securitiesies цінні папери, які приносять дивіденд; drawn securitiesies цінні папери, які вийшли в тираж; equity securitiesies пайові цінні папери; first-class securitiesies першокласні цінні папери; fixed-income securitiesies цінні папери з фіксованим доходом; fixed-interest securitiesies цінні папери з фіксованим відсотком; fixed redemption value securitiesies цінні папери з фіксованою викупною вартістю; fixed-yields securitiesies цінні папери з фіксованим доходом; foreign securitiesies закордонні цінні папери; foreign currency securitiesies цінні папери, номіновані в закордонній валюті; gilt-edged securitiesies першокласні цінні папери; government securitiesies державні цінні папери; high-grade securitiesies першокласні цінні папери; high-yielding securitiesies цінні папери з високим доходом; interest-bearing securitiesies відсоткові цінні папери; international securitiesies міжнародні цінні папери; investment securitiesies інвестиційні цінні папери; investment grade securitiesies інвестиційні цінні папери високої якості; investment trust securitiesies цінні папери інвестиційної компанії; irredeemable securitiesies цінні папери без фіксованої дати оплати; legal securitiesies цінні папери, які за законом можуть бути власністю довірчих установ; listed securitiesies цінні папери, зареєстровані на біржі • цінні папери, які котируються на фондовій біржі; marketable securitiesies цінні папери, які легко реалізуються; mortgage-backed securitiesies цінні папери, забезпечені заставною; negotiable securitiesies цінні папери, які передаються • цінні папери, які вільно обертаються; non-interest bearing securitiesies безвідсоткові цінні папери; nonmarketable securitiesies неринкові цінні папери; nonmarketable government securitiesies неринкові державні цінні папери; nontaxable securitiesies неоподатковувані цінні папери; off-board securitiesies цінні папери, не зареєстровані на біржі; over-the-counter securitiesies цінні папери в позабіржовому обороті • цінні папери, які обертаються поза офіційною фондовою біржою; pegged securitiesies цінні папери, курс яких штучно підтримується на постійному рівні; pledged securitiesies заставлені цінні папери; public securitiesies державні цінні папери; quoted securitiesies цінні папери, які котируються на фондовій біржі • цінні папери, які котируються; redeemable securitiesies цінні папери, які підлягають оплаті у визначений термін; registered securitiesies зареєстровані цінні папери; restricted securitiesies цінні папери без права перепродажу • блоковані цінні папери; risk-free securitiesies цінні папери, вільні від ризику; speculative securitiesies спекулятивні цінні папери; state securitiesies державні цінні папери • цінні папери, випущені штатом; stock exchange securitiesies ринкові цінні папери; tax-exempt securitiesies неоподатковувані цінні папери; treasury securitiesies цінні папери скарбниці (державні облігації); undated securitiesies цінні папери без фіксованої дати оплати; underpriced securitiesies цінні папери із заниженою ціною; undigested securitiesies нерозпродані цінні папери нового випуску; unlisted securitiesies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; unquoted securitiesies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; variable dividend securitiesies акції з непостійним розміром дивіденду; variable price securitiesies цінні папери з мінливим курсом; variable yield securitiesies цінні папери з доходом, який коливається; wildcat securitiesies дуже ризиковані цінні папери • підроблені цінні папери • знецінені цінні папери
  ═════════□═════════
  securitiesies acount рахунок цінних паперів; securitiesies Act закон про цінні папери; securitiesies administration управління операціями з цінними паперами; securitiesies analyst спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів; securitiesies and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж; securitiesies and Exchange Law закон про цінні папери і біржі; securitiesies and Investment Board (SIB) Управління з питань цінних паперів і інвестицій; securitiesies arbitrage арбітражні операції з цінними паперами; securitiesies broker біржовий брокер; securitiesies brokerage брокерські операції з цінними паперами; securitiesies clearing кліринг цінних паперів; securitiesies dealer торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів; securitiesies department відділ цінних паперів; securitiesies Exchange Act закон про торгівлю цінними паперами; securitiesies fee комісійний збір за операції з цінними паперами; securitiesies firm фірма, яка проводить операції з цінними паперами; securitiesies gains прибутки, які одержуються від цінних паперів; securitiesies holding портфель цінних паперів; securitiesies industry торгівля цінними паперами; securitiesies Industry Association Асоціація торгівлі цінними паперами; securitiesies Industry Automation Corporation Корпорація для автоматизації торгівлі цінними паперами; securitiesies investment trust інвестиційний фонд, який вкладає свої кошти в цінні папери; securitiesies Investor Protection Act закон про захист інвесторів у цінні папери; securitiesies Investor Protection Corporation Корпорація захисту інвесторів у цінні папери; securitiesies issue at par випуск цінних паперів за номіналом; securitiesies law законодавство, що стосується цінних паперів; securitiesies loan позичка цінними паперами; securitiesies losses збитки від цінних паперів; securitiesies market ринок цінних паперів; securitiesies market line напрям ринку цінних паперів; securitiesies numbering system система нумерування і реєстрації цінних паперів; securitiesies portfolio портфель цінних паперів; securitiesies purchase statement виписка про купівлю цінних паперів; securitiesies sales statement виписка про продаж цінних паперів; securitiesies trading операції з цінними паперами • торгівля цінними паперами; securitiesies transaction операція з цінними паперами; to borrow on securitiesies брати/взяти позику під заставу цінних паперів; to buy securitiesies купувати/купити цінні папери; to deal in securitiesies займатися/зайнятися цінними паперами • торгувати цінними паперами; to delist a securities припиняти/припинити котирування цінного папера; to issue securitiesies випускати/випустити цінні папери; to pledge securitiesies віддавати/віддати цінні папери в заставу • заставляти/заставити цінні папери; to sell securitiesies продавати/продати цінні папери; to suspend a securities припиняти/ припинити котирування цінного папера тимчасово; to trade in securitiesies торгувати цінними паперами
  securities ‡ securities (391)
  * * *
  цінні папери; фондові цінності

  The English-Ukrainian Dictionary > securities

 • 9 security

  бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ♦ до цінних паперів можна віднести акції (share²), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо
  ═════════■═════════
  accrued interest securityies цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення); active securityies цінні папери, які активно обертаються на ринку; agio securityies дисконтні цінні папери; asset-backed securityies цінні папери, які забезпечені активами; bearer securityies цінні папери на пред'явника; bellwether securityies цінні папери, які визначають рух біржової кон'юнктури • показові цінні папери; blue-chip securityies першокласні цінні папери; callable securityies цінні папери з правом дострокової оплати; collateral securityies цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення; convertible securityies оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції; corporate debt securityies облігації, випущені корпораціями; corporation securityies цінні папери, випущені приватними корпораціями; dated securityies цінні папери з фіксованим терміном сплати; debt securityies боргові цінні папери; deposited securityies депоновані цінні папери; digested securityies цінні папери, придбані з метою одержання регулярного доходу; discount securityies дисконтні цінні папери; dividend-bearing securityies цінні папери, які приносять дивіденд; drawn securityies цінні папери, які вийшли в тираж; equity securityies пайові цінні папери; first-class securityies першокласні цінні папери; fixed-income securityies цінні папери з фіксованим доходом; fixed-interest securityies цінні папери з фіксованим відсотком; fixed redemption value securityies цінні папери з фіксованою викупною вартістю; fixed-yields securityies цінні папери з фіксованим доходом; foreign securityies закордонні цінні папери; foreign currency securityies цінні папери, номіновані в закордонній валюті; gilt-edged securityies першокласні цінні папери; government securityies державні цінні папери; high-grade securityies першокласні цінні папери; high-yielding securityies цінні папери з високим доходом; interest-bearing securityies відсоткові цінні папери; international securityies міжнародні цінні папери; investment securityies інвестиційні цінні папери; investment grade securityies інвестиційні цінні папери високої якості; investment trust securityies цінні папери інвестиційної компанії; irredeemable securityies цінні папери без фіксованої дати оплати; legal securityies цінні папери, які за законом можуть бути власністю довірчих установ; listed securityies цінні папери, зареєстровані на біржі • цінні папери, які котируються на фондовій біржі; marketable securityies цінні папери, які легко реалізуються; mortgage-backed securityies цінні папери, забезпечені заставною; negotiable securityies цінні папери, які передаються • цінні папери, які вільно обертаються; non-interest bearing securityies безвідсоткові цінні папери; nonmarketable securityies неринкові цінні папери; nonmarketable government securityies неринкові державні цінні папери; nontaxable securityies неоподатковувані цінні папери; off-board securityies цінні папери, не зареєстровані на біржі; over-the-counter securityies цінні папери в позабіржовому обороті • цінні папери, які обертаються поза офіційною фондовою біржою; pegged securityies цінні папери, курс яких штучно підтримується на постійному рівні; pledged securityies заставлені цінні папери; public securityies державні цінні папери; quoted securityies цінні папери, які котируються на фондовій біржі • цінні папери, які котируються; redeemable securityies цінні папери, які підлягають оплаті у визначений термін; registered securityies зареєстровані цінні папери; restricted securityies цінні папери без права перепродажу • блоковані цінні папери; risk-free securityies цінні папери, вільні від ризику; speculative securityies спекулятивні цінні папери; state securityies державні цінні папери • цінні папери, випущені штатом; stock exchange securityies ринкові цінні папери; tax-exempt securityies неоподатковувані цінні папери; treasury securityies цінні папери скарбниці (державні облігації); undated securityies цінні папери без фіксованої дати оплати; underpriced securityies цінні папери із заниженою ціною; undigested securityies нерозпродані цінні папери нового випуску; unlisted securityies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; unquoted securityies цінні папери, які не допускаються на біржу • цінні папери, які знаходяться у позабіржовому обороті; variable dividend securityies акції з непостійним розміром дивіденду; variable price securityies цінні папери з мінливим курсом; variable yield securityies цінні папери з доходом, який коливається; wildcat securityies дуже ризиковані цінні папери • підроблені цінні папери • знецінені цінні папери
  ═════════□═════════
  securityies acount рахунок цінних паперів; securityies Act закон про цінні папери; securityies administration управління операціями з цінними паперами; securityies analyst спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів; securityies and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж; securityies and Exchange Law закон про цінні папери і біржі; securityies and Investment Board (SIB) Управління з питань цінних паперів і інвестицій; securityies arbitrage арбітражні операції з цінними паперами; securityies broker біржовий брокер; securityies brokerage брокерські операції з цінними паперами; securityies clearing кліринг цінних паперів; securityies dealer торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів; securityies department відділ цінних паперів; securityies Exchange Act закон про торгівлю цінними паперами; securityies fee комісійний збір за операції з цінними паперами; securityies firm фірма, яка проводить операції з цінними паперами; securityies gains прибутки, які одержуються від цінних паперів; securityies holding портфель цінних паперів; securityies industry торгівля цінними паперами; securityies Industry Association Асоціація торгівлі цінними паперами; securityies Industry Automation Corporation Корпорація для автоматизації торгівлі цінними паперами; securityies investment trust інвестиційний фонд, який вкладає свої кошти в цінні папери; securityies Investor Protection Act закон про захист інвесторів у цінні папери; securityies Investor Protection Corporation Корпорація захисту інвесторів у цінні папери; securityies issue at par випуск цінних паперів за номіналом; securityies law законодавство, що стосується цінних паперів; securityies loan позичка цінними паперами; securityies losses збитки від цінних паперів; securityies market ринок цінних паперів; securityies market line напрям ринку цінних паперів; securityies numbering system система нумерування і реєстрації цінних паперів; securityies portfolio портфель цінних паперів; securityies purchase statement виписка про купівлю цінних паперів; securityies sales statement виписка про продаж цінних паперів; securityies trading операції з цінними паперами • торгівля цінними паперами; securityies transaction операція з цінними паперами; to borrow on securityies брати/взяти позику під заставу цінних паперів; to buy securityies купувати/купити цінні папери; to deal in securityies займатися/зайнятися цінними паперами • торгувати цінними паперами; to delist a security припиняти/припинити котирування цінного папера; to issue securityies випускати/випустити цінні папери; to pledge securityies віддавати/віддати цінні папери в заставу • заставляти/заставити цінні папери; to sell securityies продавати/продати цінні папери; to suspend a security припиняти/ припинити котирування цінного папера тимчасово; to trade in securityies торгувати цінними паперами
  securities ‡ securities (391)
  * * *
  цінний папір; гарантія з позички; забезпечення кредиту; забезпечення; забезпечення позички; відділ охорони ( банку)

  The English-Ukrainian Dictionary > security

 • 10 share

  (sh.)
  1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a акціонерний
  1. певна частина чого-небудь, що розподіляється за якимись ознаками; 2. вид цінного папера (securities), що свідчить про пайову участь (ownership interest) у капіталі підприємства і передбачає певну відповідальність (liability); ♦ акції дають право на участь у розподілі прибутку (profit), право голосу та ін. права, що пов'язані здебільшого з двома категоріями акцій: звичайними (ordinary shares) і привілейованими (preference shares)
  ═════════■═════════
  «A» shares звичайні акції з обмеженим правом голосу; assented shares узгоджені акції; assessable share пай, за який можна вимагати додаткового платежу; «B» shares звичайні акції зі спеціальним правом голосу; bank shares банківські акції; bearer share акція на подавця • акція на пред'явника; below par shares акції, випущені зі знижкою номіналу; bogus share фіктивна акція; bonus share безплатна акція • пільгові акції; callable shares акції з правом емітента на викуп за визначеною ціною; capital share частка капіталу • пай в капіталі; commercial shares акції торговельних підприємств; common share; controlling share пайова участь у підприємстві, яка забезпечує контроль; convertible preference shares оборотні привілейовані акції; co-op share пай в кооперативі; cumulative shares кумулятивні (накопичувальні) акції; cumulative preference shares кумулятивні (накопичувальні) привілейовані акції; dead shares акції, які не мають попиту; deferred shares акції з відстроченим дивідендом; distributive share частка верств суспільства у розподілі національного доходу; dominant share домінуюча частка; employee share частка найманих робітників у національному доході; employers' share частка працедавців у національному доході; equal share рівна частка; equity shares звичайні акції; excess shares зайві акції; factor share частка виробничих факторів у національному доході; fancy shares сумнівні акції; foreign shares закордонні акції; founders' shares засновницькі акції • фундаторські акції; fractional share неповна акція • роздрібнена акція; fully paid shares повністю оплачені акції; gold shares акції золотодобувних підприємств; guaranteed shares акції із забезпеченою виплатою дивідендів; high-priced shares акції з високим рівнем ринкових біржових цін; inactive shares акції без попиту • акції, які не мають збуту; incentive shares заохочувальні акції; income shares дохідні акції; industrial shares акції промислових підприємств; investment shares інвестиційні акції; irredeemable preference shares привілейовані акції, які емітент не має права викупити; issued shares випущені акції; listed shares акції, зареєстровані на біржі; low-priced shares акції з низьким рівнем ринкових біржових цін; market share частка ринку; members' shares членські акції; net asset value per share чиста номінальна вартість активів з розрахунку на акцію; new shares нові акції; nonassessable share акція, за яку не можна вимагати додаткового платежу; noncumulative shares некумулятивні акції; nonvoting share акція без права голосу; no-par-value share акція без номіналу; ordinary shares; original shares акції першого випуску; original-issue shares акції першого випуску; outstanding shares неоплачені акції • циркулюючі акції; paid-up shares повністю оплачені акції; paired shares парні акції; participating preference shares привілейовані акції з участю в дивідендах; partly paid shares частково оплачені акції; par value share акція з номіналом; per share на акцію; perpetual preference shares безстрокові привілейовані акції • нетермінові привілейовані акції; preference shares; preferred shares (p. sh.) привілейовані акції; priority shares пріоритетні акції; pro rata share пропорційна частка (встановлених внесків); qualification share кількість акцій, необхідна для участі в управлінні • визначення місця за акціями; quoted shares допущені до котирування акції; redeemable shares акції з правом викупу; redeemable preference shares привілейовані акції з правом викупу; registered shares зареєстровані акції; speculative shares спекулятивні акції; subscribed shares підписні акції; subscription shares підписні акції; term shares строкові акції • термінові акції; transferable shares акції, які дозволено продати; underpriced shares акції, які продаються за ціною, нижчою від номіналу; unissued shares невипущені акції; unlisted shares акції, не зареєстровані на біржі; unquoted shares акції, не допущені до котирування на біржі; voting share акція з правом голосу; wage share частка заробітної плати у національному доході; withdrawn share акція, вилучена з обігу
  ═════════□═════════
  dividend per share; earnings per share; lien on shares право утримання акції за борги; maturity of a share час терміну акції; shares advanced from... to... курс акцій піднявся з... до...; shares are down курс акцій знижується; shares are recovering курс акцій покращується; shares are rising курс акцій піднімається; shares are stationary курс акцій стабільний; shares have fallen курс акцій упав; shares have gone up курс акцій підвищився; shares have slumped 5 points курс акцій впав на 5 пунктів; share in a business частка в підприємстві; share in capital частка в капіталі; share in a cooperative пай в кооперативі; share in expenses участь у видатках; share in profit участь у прибутку; share of commission комісійна частка; share of corporate stock частка акціонерного капіталу; to allot shares розподіляти/розподілити акції; to apply for shares підписуватися/підписатися на акції; to be entitled to a share in profits мати право на частку прибутку; to buy shares купувати/купити акції; to deal in shares торгувати акціями; to dispose of shares продавати/продати акції; to exchange shares обмінювати/ обміняти акції; to float shares випускати/випустити акції; to hold shares тримати акції; to issue shares випускати/випустити акції; to invest in shares вкладати/вкласти капітал в акції; to make a call on shares ставити/поставити вимогу на акції; to pay off shares сплачувати/ сплатити акції; to pay up shares оплачувати/оплатити акції; to place shares with the public публічно розміщувати/розмістити акції; to recall shares вилучати/вилучити акції з обігу; to sell shares продавати/продати акції; to subscribe for shares підписуватися/підписатися на акції; to trade in shares торгувати акціями; to transfer shares передавати/передати права на акції; yield on shares виплата за акціями
  share² (англ., австрал.):: stock² (амер.); share² — ім. пай (діал., діас.), уділ (зах. укр., діас.) прик. пайовий; share² ‡ shares (392); share² ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  акція < голл. aktie або нім. Aktie — акція (цінний папір) < лат. actio — скарга, претензія скаржника, право на участь; фіксується на початку XVIII ст. (ЕСУМ 1: 59 і ЕС-СУМ 1: 49); пай — тюрк. pai — частина, участь, ділянка (ЕС-СУМ 4: 9; СІС: 492; Фасмер З: 187); уділ — фіксується з XV ст. у формі оудѣль — частина маєтку, уділ, наділ: «Оуставлѧємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєны... а хочє(т) ли иньшєго моужа понѧ(т) тогды мы сказоуєм тымъ то дѣтємь очина всє испо(л)на прїидѣ(т) и дроу(г)мъ оудѣло(м) всє имєнїє материзны а она своє дѣ(л)нїцєю можє(т) моужа понѧть по(д)лѫ(г) своєѧ воли» (ССМ 2: 466)
  * * *
  акція; частка; пай

  The English-Ukrainian Dictionary > share

 • 11 bond

  n бірж. облігація; a облігаційний
  довгострокове боргове зобов'язання з фіксованою відсотковою ставкою, сума якої виплачується через рівні проміжки часу, поки облігація належить кредитору (creditor); ♦ облігація є видом цінних паперів (securities), що видаються підприємством, державною установою або приватною організацією на підставі встановленої юридичної процедури
  ═════════■═════════
  active bond облігація з фіксованою відсотковою ставкою; adjustment bonds облігації, які випускаються для зміни структури основного капіталу • реорганізовані облігації; annuity bond рентна облігація; arbitrage bond арбітражна облігація; assumed bond облігація, яка випускається однією компанією і гарантується іншою; baby bond дрібна облігація • облігація з низьким номіналом; bearer bond облігація на пред'явника • облігація на подавця; benchmark government bonds базові урядові облігації; blanket bond бланкова облігація; book-entry bonds балансові облігації; callable bond облігація з правом дострокової сплати; called bond облігація, яка пред'явлена до сплати; collateral bond облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами; collateral mortgage bond облігація, яка забезпечена заставою • облігація, яка забезпечена іншими цінними паперами під заставу нерухомості; collateral trust bond облігація, яка забезпечена цінними паперами інших компаній; consolidated bond консолідований цінний папір; consolidated mortgage bonds облігації, які забезпечені сукупною заставою; continued bond облігація, яка не сплачена у визначений термін і продовжена на наступний період; convertible bond оборотна облігація • конвертована облігація; corporate bonds облігації компаній; coupon bond облігація на пред'явника; currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; cushion bonds облігації з високою купонною ставкою і помірною премією під час продажу; debenture bond облігація, яка не має спеціального забезпечення • сертифікат митниці для зворотного одержання імпортного мита; defaulted bond облігація, яка не сплачена в строк; deferred bond облігація з відстроченим платежем; definitive bond постійна облігація корпорації; detachable bond облігація з відривним сертифікатом; discount bond дисконтна облігація • облігація, при якій відсоток оплачується по закінченні терміну разом зі сплатою основного боргу; divisional bond облігація, яка забезпечена заставною на частину майна компанії; dual currency bonds дво-валютні облігації; equipment bond облігація, яка забезпечена рухомим майном; escrow bond облігація, яку зберігає довірена особа; exchequer bond облігація державної скарбниці; extended bond облігація, яка не сплачена у визначені строки і продовжена на наступний період; external bond закордонна облігація; farm loan bonds облігації, які випускаються федеральними земельними банками під заставу земельних ділянок; first lien bond облігація, яка забезпечена пріоритетною заставною; first mortgage bond облігація, яка забезпечена першою заставною; flat-income bond облігація, ціна якої включає визначену суму несплачених відсотків; floating rate bond облігація із гнучкою ставкою; foreign bond закордонна облігація; foreign currency bond облігація, яка виплачується будь-якими видами законних платіжних засобів • облігація, яка випускається і сплачується у валюті іншої країни; full-coupon bond облігація з повним купоном; general mortgage bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною • облігація, забезпечена заставною на всю власність корпорації; gold bond облігація, сплачувана золотом; government bonds державні облігації • урядові облігації • державні цінні папери; guaranteed bonds гарантовані облігації; high yield bond облігація з високим доходом; income bonds облігації, за якими відсотки сплачуються лише за наявності прибутків компанії • прибуткові облігації; indexed bond індексована облігація; indorsed bond облігація, випущена однією компанією і гарантована іншою; industrial bond облігація промислової компанії; industrial development bond (IDB) облігація промислової компанії, забезпечена доходом; industrial revenue bond облігація промислової компанії, забезпечена доходом; instalment bond рентна облігація; interchangeable bond облігація з правом заміни на зобов'язання іншого типу; interest bearing bond облігація, виручка від продажу якої використовується для виплати відсотків за іншими облігаціями; interim bond тимчасова облігація; investment grade bonds облігації інвестиційного класу; irredemable bond облігація без права дострокової сплати; joint(-and-several) bond облігація, гарантована двома або більшим числом поручителів; junior(-lien) bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; junk bonds облігація з високим ступенем ризику; lien bonds облігації із заставою нерухомості; long-dated bond державна облігація терміном понад 15 років; long-term bond державна облігація терміном понад 15 років; lottery bond лотерейна облігація; matured bond облігація до сплати; medium-dated bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; medium-term bond державна облігація терміном від 5 до 15 років; mortgage bonds облігації, забезпечені заставою нерухомості; mortgage revenue bond прибуткові облігації, забезпечені заставною під нерухомість; municipal bonds муніципальні облігації; naked bond незабезпечена облігація; noncallable bond облігація без права дострокової сплати; optional bond облігація з правом дострокової сплати; outstanding bond випущена облігація • несплачена облігація; overlying bond облігація без переважного права вимоги на майно компанії; participating bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; passive bond безвідсоткова облігація; perpetual bond облігація без кінцевого терміну сплати • рентна облігація; plain bond облігація без спеціального забезпечення; preference bond облігація з першочерговою виплатою відсотків і першочерговою сплатою; premium bond преміальна облігація; prior lien bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; privilege bond облігація з правом конверсії; profit sharing bond облігація з правом на участь у прибутках компанії; public bond облігація, випущена урядом або іншим органом державної влади; purchasing power bonds облігації, що зберігають свою купівельну спроможність (в умовах інфляції); qualified redevelopment bonds пільгові облігації для поновлення економіки; redeemable bond облігація з правом дострокової сплати; refunding bond облігація, випущена для рефінансування • облігація, випущена для сплати попередніх облігацій; registered bonds зареєстровані облігації • іменні облігації; reorganization bonds облігації, випущені для зміни структури позичкового капіталу; revenue bonds прибуткові облігації, забезпечені доходами від об'єкта; savings bond ощадна облігація; second mortgage bond облігація, забезпечена другою заставною; secured bonds забезпечені облігації • заставні облігації; senior bond облігація з переважним правом вимоги; serial bonds облігації, випущені серіями із різними термінами сплати; short bond короткострокова облігація; short-dated bond державна облігація терміном до 5 років; short-term bond державна облігація терміном до 5 років; sinking-fund bonds облігації, що передбачають утворення викупного фонду • облігації з викупним фондом; special assessment bond муніципальна облігація спеціального призначення; split-coupon bond неіменна облігація з купоном із двох частин; stamped bond облігація зі штампом; state bond урядова облігація • облігація, випущена урядом штату; straight bond звичайна облігація; straw bond знецінене боргове зобов'язання; stripped bond облігація, з якої вилучені купони; T-bonds облігації державної скарбниці; tax-exempt bond облігація, дохід якої не оподатковується; term bonds строкові облігації; treasury bonds облігації державної скарбниці; underlying bond облігація, забезпечена пріоритетною заставною; unified bond консолідований цінний папір; unredeemed bonds невикуплені облігації; unsecured bonds незабезпечені облігації • беззаставні облігації; voting bonds облігації з правом голосу; zero-coupon bonds облігації з нульовим купоном
  ═════════□═════════
  bond auction аукціон з продажу облігацій; bond certificate сертифікат облігації; bond coupon купон облігації; bond debt борг за облігацією; bond dividend облігаційний дивіденд; bond drawn for early redemption облігація з фіксованою ставкою для швидкої виплати; bond from bulk issue облігація масового випуску; bond holder власник облігацій; bond interest облігаційний відсоток; bond issue випуск облігацій; bond issued at par облігація за номіналом; bond issuing institution установа-емітент облігацій; bond market ринок облігацій • ринок цінних паперів з фіксованим відсотковим прибутком; bond of restricted negotiability облігація обмеженого обігу; bond price курс облігацій; bond price index курсовий індекс облігацій; bond purchase купівля облігацій; bond quotation курс облігацій; bond redeemed at a premium облігація, сплачена вище від номіналу; bond redemption сплачення облігації; bond register журнал реєстрації операцій з облігаціями; bond series серія облігації; bond sold on tap облігація відкритої серії; bond s redeemable by installments облігації з правом дострокового сплачення часткової виплати; bond subscription підписка на облігації; bond yield прибуток від облігацій • відсоток з облігацій; to call bonds оголошувати/оголосити сплачення облігацій; to draw bonds for redemption сплачувати/сплатити облігації; to issue bonds випускати/випустити облігації; to pay off bonds сплачувати/сплатити облігації; to pay off bonds at maturity сплачувати/сплатити облігації у визначений термін; to redeem bonds сплачувати/сплатити облігації; to register bonds реєструвати облігації; to secure bonds забезпечувати/забезпечити облігації
  bond ‡ securities (391)
  ═════════◇═════════
  облігація < лат. obligatio — зобов'язання
  * * *
  облігація; борговой інструмент; гарантійний фонд; боргове зобов'язання; митне зобов'язання; застава

  The English-Ukrainian Dictionary > bond

 • 12 investment

  фін., бірж. 1. капітальні вкладення; капіталовкладення; вкладання капіталу; вкладення капіталу; інвестування; 2. капіталовкладення; інвестиція; вкладення; 3. n інвестиція; вкладання; вкладення; вклад; a інвестиційний; вкладений; інвестований
  1. вкладення капіталу в купівлю основних засобів (fixed capital assets) виробництва та товарно-матеріальних ресурсів для виготовлення будь-якого товару; 2. вкладення грошових ресурсів (resources) у купівлю власності (property), акцій (share²), облігацій (bond) і т. ін. для одержання прибутку (profit) або грошей у формі дивідендів (dividend) чи відсотків (interest); 3. вкладені гроші або капітал (capital¹)
  ═════════■═════════
  authorized investments дозволені інвестиції; blue-chip investment першорядне капіталовкладення • першорядна інвестиція • високоякісне капіталовкладення • капіталовкладення відомих підприємств; business investment капіталовкладення підприємств; capital investment; cash investment грошове вкладення; construction investments капіталовкладення в будівництво; current investment короткострокова інвестиція • поточна інвестиція; direct cash investment прямі грошові інвестиції; direct foreign investment прямі закордонні інвестиції; equipment investment капіталовкладення в обладнання; equity investments пайові вкладення в акції; financial investment 1. фінансові інвестиції, 2. вкладення в цінні папери; fixed investment довгострокові капіталовкладення; fixed capital investment вкладення в основний капітал; fixed interest investment капіталовкладення із встановленим відсотком • капіталовкладення з незмінним відсотком; fixed yield investment капіталовкладення із встановленим доходом • капіталовкладення з незмінним доходом; foreign investment закордонне капіталовкладення • закордонна інвестиція; government investment урядові капіталовкладення; gross investments валові капіталовкладення; industrial investment промислові інвестиції; initial investment початкові капіталовкладення; inventory investment інвестиції в товарно-матеріальні запаси; joint investment спільні інвестиції; long-term investment довгострокова інвестиція; mutually exclusive investments несумісні інвестиційні проекти; negative investment негативні інвестиції; net investment чиста інвестиція; original investment первісне капіталовкладення; permanent investment довгострокова інвестиція; planned investments планові капіталовкладення; pooled investments об'єднані інвестиції; portfolio investment портфельні інвестиції; private investments приватні інвестиції; profitable investment прибуткова інвестиція; property investment майнові інвестиції; real investment капіталовкладення в реальні основні засоби; secure investment надійне капіталовкладення; short-term investment короткострокова інвестиція; sound investment надійна інвестиція; speculative investment спекулятивна інвестиція; tax-free investments капітальні вкладення, звільнені від податку; trade investment капіталовкладення в торгівлю; trust investment трастова інвестиція; trustee investment інвестиції, які здійснюються довіреною особою; unprofitable investments інвестиції без прибутку
  ═════════□═════════
  disinvestment скорочення капіталовкладення; investment appraisal інвестиційна оцінка; investment bank інвестиційний банк; investment centre інвестиційний центр; investment company інвестиційна компанія; investment incentives стимули для капіталовкладень; investment in real estate інвестиція в нерухомість; investment in securities інвестиція в цінні папери; investment of capital капіталовкладення; investment schedule таблиця інвестицій; investment software програмне забезпечення для інвестицій; return on investment; investment turnover оборот інвестованого капіталу; to attract investments притягувати/притягнути капіталовкладення; to curtail investments зменшувати/зменшити капіталовкладення; to increase investments збільшувати/збільшити капіталовкладення; to promote investments заохочувати/заохотити капіталовкладення; to restrict investments обмежувати/обмежити капіталовкладення
  ═════════◇═════════
  інвестиція < нім. Investition — вкладення капіталу < лат. investio — одягаю (СІС: 279)
  ▹▹ portfolio

  The English-Ukrainian Dictionary > investment

См. также в других словарях:

 • dividend yield — The dividend divided by the current share price, expressed as a percentage. Practical Law Dictionary. Glossary of UK, US and international legal terms. www.practicallaw.com. 2010 …   Law dictionary

 • Dividend yield — The dividend yield or the dividend price ratio on a company stock is the company s total annual dividend payments divided by its market capitalization, or the dividend per share, divided by the price per share. It is often expressed as a… …   Wikipedia

 • dividend yield — Funds: indicated yield represents return on a share of a mutual fund held over the past 12 months. Assumes fund was purchased a year ago. Reflects effect of sales charges (at current rates), but not redemption charges. Bloomberg Financial… …   Financial and business terms

 • Dividend Yield — A financial ratio that shows how much a company pays out in dividends each year relative to its share price. In the absence of any capital gains, the dividend yield is the return on investment for a stock. Dividend yield is calculated as follows …   Investment dictionary

 • dividend yield — See: dividend …   Accounting dictionary

 • dividend yield — See dividend …   Big dictionary of business and management

 • dividend yield — /ˈdɪvədɛnd jild/ (say divuhdend yeeld) noun Stock Exchange the dividend shown as a percentage of the last sale price …  

 • dividend yield — / dɪvɪdend ji:ld/ noun a dividend expressed as a percentage of the current market price of a share …   Dictionary of banking and finance

 • Dividend yield (Funds) — Indicated yield represents return on a share of a mutual fund held over the past 12 months. Assumes fund was purchased 1 year ago. Reflects effect of sales charges (at current rates), but not redemption charges. The New York Times Financial… …   Financial and business terms

 • Dividend yield (Stocks) — Indicated yield represents annual dividends divided by current stock price. The New York Times Financial Glossary …   Financial and business terms

 • dividend yield —   Rapporto tra il dividendo e il prezzo corrente ed indica il rendimento percentuale dell azione in termini di dividendo (passato o atteso) …   Glossario di economia e finanza

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»