Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

die+oder

 • 21 anreden

  án|reden sw.V. hb tr.V. обръщам се (към някого); заговарям (някого); itr.V. надвиквам (шум); надприказвам (някого); jmdn. mit "du" oder " Sie" anreden говоря някому на "ти" или на "Вие".
  * * *
  tr заговарям (нкг), обръщам се към нкг;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anreden

 • 22 auch

  auch I. konj 1. също, и; 2. (в комбинации) nicht nur... sondern auch не само..., но и; sowohl... als auch както... така и; oder auch или пък; auch noch освен това, все още; aber/ doch auch само, че; но и. II. adv също така, също; ich war zu Kause. Mein Kind war auch da Бях си вкъщи. Детето ми също; auch das noch! И това отгоре на всичко! III. partikel 1. също така, също и; 2. освен това, впрочем; 3. дори и, даже и; 4. действително, наистина, всъщност; 5. in: wenn auch, so auch, wer auch (за отстъпка); 6. (за обобщение) in: wer auch immer всеки; 7. но, ами, само че (съмнение във въпросителни или активни изречения); 8. че, пък, и (за упрек, недоволство); 9. ама че, съвсем и (за подсилване, потвърждение); ich bin auch nur ein Mensch аз също съм само човек; ich habe auch noch zu tun освен това си имам още работа; auch der Klügste macht einen Fehler даже и най-умният прави грешка; sie sieht krank aus und sie war es auch изглежда болна и действително беше болна; er war zufrieden, wenn auch müde той беше доволен, макар и уморен; was auch ( immer) всичко; wo auch ( immer) навсякъде; kann ich mich auch darauf verlassen? Ами мога ли да разчитам на това?; das fehlte auch noch! само това липсваше! И това отгоре на всичко!; ich weiß auch gar nicht, wo er ist съвсем не зная къде е той; sie ist sehr empfindlich, deshalb hat sie auch so reagiert тя е много чувствителна, затова и реагира така.
  * * *
  kj също, и; = еr war da и той беше там; so klug еr = ist колкото и да е умен; пък и; еr wollte nicht kommen, = hatte er keine Zeit не искаше да дойде, пък и нямаше време.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auch

 • 23 bar

  bar I. adj Wirtsch в брой; bares Geld пари в брой; bar oder mit Scheck bezahlen плащам в брой или с чек; etw. nur gegen bar verkaufen продавам нещо само срещу плащане в брой. II. adj 1. гол, непокрит; 2. übertr лишен от, без; 3. чист, явен; barer Unsinn чиста безсмислица; etw. (Akk) für bare Münze nehmen вземам нещо за чиста монета; bar jedes Mitleids без всякакво съчувствие.
  * * *
  a 1. в брой; barе 20 Lewa 20 лв. в брой; (in) = в брой; fьr =е Mьnze halten вземам за чиста монета, измамвам се; 2. гол, непокрит; лишен от; mit =em Haupt с гола глава; =еr Unsinn чиста безсмислица; арх с G: = aller Ehre без каквото и да е чувство за чест.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > bar

 • 24 beide

  beide pron 1. adjektivisch betont und unbetont двама (за лица), два (за предмети), две; 2. substantivisch двамата, двата, двете; die beiden Söhne двамата сина; beide Kinder behaupten dasselbe и двете деца твърдят едно и също; " Kaffee oder Cola?" "Beides!" Кафе или кола? - и двете!
  * * *
  лит двамата двете; =s ist richtig двете (неща) са верни;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > beide

 • 25 darunter

  darúnter dárunter umg drúnter pron adv 1. под това (него, нея, тях) (за предмети и лица); 2. по-малко от това; 3. между тях, в това число (за предмети и лица); 4. за означение на общи положения (при глаголи с предлога unter); dort ist die Brücke; darunter spielen Kinder там е мостът; под него играят деца; Dreißig Grad oder etw. darunter Тридесет градуса или малко под това; Viele Bücher, darunter nur 2 Romane Много книги, сред тях само два романа; was verstehst du darunter? какво разбираш под това?
  * * *
  pronav под това; между тях, в това число; от това; er leidet sehr той много страда от това; ich war auch аз също бях там, между тях.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > darunter

 • 26 entweder

  éntweder: entweder... oder... konj или..., или....
  * * *
  ...., oder j или..., или

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > entweder

 • 27 freistehen

  frei|stehen unr.V. hb itr.V. 1. свободен е да...; предоставено му е да... (решава, избира); 2. свободен е, незает е (квартира, жилище); Es steht ihr frei, zu gehen oder zu bleiben свободна е да реши дали да си отиде, или да остане.
  * * *
  * itr (D) позволено е; es steht dir frei zu свободен си да, на тебе предоставям да.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > freistehen

 • 28 glauben

  glauben sw.V. hb itr.V./tr.V. предполагам, мисля, считам, на мнение съм; itr.V. 1. вярвам (jmdm. etw. (Akk) някому, нещо); 2. вярвам (an jmdn./etw. (Akk) в някого/нещо); Ich glaube, dass er zu Hause ist мисля, че е вкъщи; ich glaube es Ihnen, dass вярвам ви, че; ich glaube ihn zu kennen смятам (струва ми се), че го познавам; Ich glaube nicht an Wunder Не вярвам в чудеса; umg Ob du es glaubst oder nicht Ако щеш вярвай, ако щеш - не! umg Kaum zu glauben! Невероятно! Не е за вярване!
  * * *
  tr 1. (an A) вярвам (в нкг, нщ); es ihm = вярвам, каквото казва; s-n Worten = вярвам на думите му; 2. мисля, струва ми се; ich glaube ihn zu kennen мисля, че го познавам; ich glaube, еs regnet струва ми се, че вали дъжд.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > glauben

 • 29 gnade

  Gnáde f o.Pl. милост, благоволение; um Gnade bitten моля за милост; Von jmds. Gnade abhängig sein Зависим съм от нечие благоволение; Die Gnade Gottes Божията милост; Gnade vor Recht ergehen lassen опрощавам наказание, помилвам.
  * * *
  die, -n милост; благоволение; sich auf = oder (und) Ungnade ergeben капитулирам безусловно;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > gnade

 • 30 kurz

  kurz (kürzer, kürzest) adj 1. къс (разстояние); 2. кратък (време); ein kurzer Besuch кратко посещение; über kurz oder lang отскоро, рано или късно; jmd./etw. kommt zu kurz на някого, нещо не се обръща достатъчно внимание, някой бива ощетен.
  * * *
  a къс, кратък; mit dem Geld = kommen не ми стигат парите; = und bьndig кратко и ясно; = und gut накъсо, накратко.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > kurz

 • 31 ob

  ob konj дали; er fragte sie, ob sie noch kommt той я попита дали ще дойде; sie mussten sich fügen, ob es ihnen passte oder nicht те трябваше да се съгласят, независимо дали им изнасяше или не; Sie tat, als ob sie nichts wüsste Тя се правеше, като че ли не знае нищо; Kannst du Tischtennis spielen? - Und ob! Можеш ли да играеш тенис? - Ами да! Разбира се!
  * * *
  kj дали; (und) ich das = kenne! как да не зная това! als = като че ли, уж; = auch ако и, макар; prдp арх D, G заради, поради.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ob

 • 32 pro

  pro I. präp (Akk) 1. на, за; 2. за; pro Person на човек; pro Stück за парче; за бройка; pro oder kontra За или против. II. pro- словообразувателен елемент, който в немския език се използва за нюансиране на прилагателни със значение 'положително настроен', срв. proamerikanisch... proamerikanisch...
  * * *
  ргр F за = Kopf на глава; das Pro und Kontra "за" и "против".

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > pro

 • 33 so

  só I. adv така, тъй, толкова, ето как; so steht also die Sache така стои значи работата, ето как значи била работата; so viel habe ich noch nicht getrunken толкова много не бях пил никога; so geht es nicht така не може; so oder so така или иначе; bald so, bald so ту така, ту иначе; ich komme so gegen acht Uhr ще дойда към 8 часа; so ein schöner Abend такава хубава вечер; so etw. ist mir noch nicht passiert такова нещо не ми се е случвало още. II. konj 1. колкото и да, въпреки че, макар че (отстъпка); 2. така (че) (следствие); 3. колкото, толкова (сравнение); so stolz er auch ist, musste er das gestehen колкото и да е горд, той трябваше да признае това; er war total verblüfft, so dass er kein Wort sagen konnte той беше съвсем слисан, така че не можеше да каже нито дума; so nett er ist, so hinterhältig kann er auch sein колкото е любезен, толкова и коварен може да бъде.
  * * *
  av 1. така, тъй; по такъв начин; = oder so така или иначе; еr bat = sehr, daЯ толкова моли, че; = einer bist du! такъв чаек си ти! kj то; wenn du kannst, = kommt morgen ако можеш, (то) ела утре; (обикновено с други съюзи или наречия), = schnell wie mьglich по възможност по-скоро; = daЯ така че; на = was! я гледай ти!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > so

 • 34 strecke

  Strécke f, -n 1. разстояние, отсечка; 2. линия, разстояние, път; 3. маршрут; wir haben eine Strecke von über 200 km zurückgelegt изминахме разстояние от над 200 км; der Zug hält auf freier ( offener) Strecke влакът спира някъде по линията (извън гарата); welche Strecke fahren wir, über Leipzig oder über Dresden? по кой маршрут ще пътуваме - през Лайпциг или през Дрезден?; übertr auf der Strecke bleiben не мога повече, оставам насред пътя; einen Verbrecher zur Strecke bringen залавям престъпник; einen Rehbock zur Strecke bringen убивам сръндак.
  * * *
  die, -n 1. разстояние, протежение; жп линия, разстояние между гари; e-e gute = доста дълъг път, дълго разстояние; 2. мат отсечка; < zur = bringen убивам, повалям.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > strecke

 • 35 wohl

  wóhl I. adv 1. добре (физически и психически); 2. добре (точно, старателно); jmdm. ist nicht wohl някой не е добре, не му е добре; etw. wohl überlegen добре премислям нещо; wohl oder übel ще не ще; umg wohl bekomm's! Наздраве! II. partikel 1. сигурно, навярно, май; 2. наистина (но...); Es wird wohl 14 Uhr sein Сигурно е 14 часа; Er weiß wohl, wo der Schlüssel ist, aber er sagt es uns nicht Сигурно знае къде е ключът, но не иска да ни каже; ich habe es wohl gewusst, aber was hätte ich machen sollen? наистина знаех за това, но какво можех да направя? Ob er wohl weiß, dass...? Той дали знае, че...?
  * * *
  (-er, -st, в сложни думи и besser, best) a (само prдd) здрав; sie ist wieder = тя е пак здрава; av 1. добре; приятно; es geht ihm = добре е; das tut = това действува, се отразява добре; leb =! оставай със здраве! = bekomm's! наздраве! oder ьbel muЯte еr gehen ще не ще, трябваше да върви;2.= ihm! блазе му! 3.навярно, май; du bist = krank? ти май си болен? еr hat = k-e Zeit той навярно няма време; ob еr = noch kommt! дали ще дойде? 4.das ist so, aber. това е наистина така, но. das благо, добро; auf dein =! за твое здраве! zum =! наздраве!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > wohl

 • 36 zusatz

  Zúsatz m, Zusätze 1. примес, добавка (вещество); 2. добавка, допълнение (към текст); 3. o.Pl. добавяне, прибавяне; viele Lebensmittel enthalten Zusätze wie Farbstoffe oder Aromastoffe много хранителни продукти съдържат добавки като оцветители или ароматизатори; Wasser durch Zusatz von Chlor desinfizieren дезинфекцирам вода чрез добавяне на хлор.
  * * *
  der, e 1. добавка, прибавка; 2. примес.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > zusatz

 • 37 ähnlich

  ä́hnlich adj подобен, приличен, сходен; jmdm. ähnlich sein приличам на някого; und Ähnliches/ oder Ähnliches и други (Abk u. Ä., o. Ä.) (при изброяване); er heißt Schmidt oder so ähnlich казва се Шмит или нещо подобно.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ähnlich

 • 38 angesagt

  ángesagt adj in: umg angesagt sein нещо ще се прави, предприеме, планира се; umg Was ist jetzt angesagt? Disko oder? Какво ще правим сега? Ще ходим на дискотека или?

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > angesagt

 • 39 motorisiert

  motorisiert adj моторизиран, имащ кола, мотоциклет и др.; sind Sie motorisiert oder soll ich Sie mitnehmen? колата Ви тук ли е или да Ви взема със себе си?

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > motorisiert

 • 40 übel

  ǘbel (übler, üblest) adj 1. лош, неприятен, отвратителен; 2. лош; зъл; sich in einer üblen Lage befinden намирам се в неприятно положение; etw. riecht übel нещо мирише лошо; ein übler Bursche лошо момче; mir ist übel лошо ми е; etw. bekommt mir übel нещо ми действа зле, нещо не ми понася; von jmdm. übel sprechen говоря лоши неща за някого, злословя по нечий адрес; sie muss es wohl oder übel tun ще не ще тя трябва да го направи; umg nicht übel! браво! не е зле!

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > übel

См. также в других словарях:

 • Die Metaphysik der Sitten — ist die 1797 veröffentlichte Rechts und Tugendlehre des Philosophen Immanuel Kant, in der ein allgemeines Prinzip des Rechts entwickelt wird, das die praktische Ausübung der Freiheit der Individuen auf der Grundlage eines allgemeinen Gesetzes… …   Deutsch Wikipedia

 • Die unsichtbare Wunde — Die unsichtbare Wunde. Sexueller Missbrauch in der Kindheit: Das Trauma erkennen und überwinden ist ein Buch des amerikanischen Psychotherapeuten Wayne Kritsberg, das 1993 in den USA erstmals erschien unter dem Originaltitel: „The invisible wound …   Deutsch Wikipedia

 • Die (Halbleitertechnik) — Ein Die (engl. [daɪ] „Würfel, Plättchen“, Plural: Dies oder Dice [daɪs]) ist in der Halbleitertechnik die Bezeichnung eines einzelnen ungehäusten Halbleiter Chips. Ein solcher Die oder „Nacktchip“ wird üblicherweise durch Sägen oder Brechen des… …   Deutsch Wikipedia

 • DIE REPUBLIKANER — Partei­vor­sit­zender Rolf Schlierer …   Deutsch Wikipedia

 • Die Lage der arbeitenden Klasse in England — Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig 1845 Die Lage der arbeitenden Klasse in England mit dem Untertitel Nach eigner Anschauung und authentischen Quellen ist eine wichtige Arbeit und Frühschrift von Friedrich Engels aus dem Jahr… …   Deutsch Wikipedia

 • Die Republikaner — Partei­vorsitzender Rolf Schlierer …   Deutsch Wikipedia

 • Die Siedler von Catan — Daten zum Spiel Autor Klaus Teuber Verlag Kosmos u. a.[1] …   Deutsch Wikipedia

 • Die Sims — Entwickler …   Deutsch Wikipedia

 • Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit — ist der Titel eines Buches von Konrad Lorenz, das 1973, im selben Jahr, in dem Lorenz den Nobelpreis erhielt, veröffentlicht wurde. Der Autor untersucht darin jene Vorgänge, die seiner Meinung nach zur Dehumanisierung der Menschheit beitragen.… …   Deutsch Wikipedia

 • Die unendliche Geschichte — ist der Titel eines erstmals 1979 im K. Thienemanns Verlag erschienenen Romans von Michael Ende. Das Werk ist ein zugleich märchenhafter, phantastischer und romantischer Bildungsroman[1] und gehört inzwischen zu den neuen Klassikern der Kinder… …   Deutsch Wikipedia

 • Die 3 ? — Die drei ??? (gesprochen: Die drei Fragezeichen; Originaltitel: The Three Investigators; Nebenform: Die drei Detektive), ist eine Jugendbuch Serie, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammt und später in Deutschland fortgesetzt wurde.… …   Deutsch Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «die+oder» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»