Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

die Fernsehsendung fällt aus

 • 1 ausfallen

  aus|fallen unr.V. sn itr.V. 1. пада, опадва (зъби); окапва (коса, пера); 2. отпада; отменя се; не се състои; 3. спира (ток), не функционира (машина); 4. отсъства (колега, състезател); 5. завършва, дава определен резултат; das Urteil fiel ungünstig aus присъдата беше неблагоприятна; die Fernsehsendung fällt aus телевизионното предаване отпада.
  * * *
  * itr s 1. изпада, окапва; 2. отпада, не се състои 3. излиза, завършва (добре, зле)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfallen

 • 2 Fernsehsendung

  Férnsehsendung f телевизионно предаване.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Fernsehsendung

 • 3 etw. fällt ins Gewicht

  нщ. е от голямо значение

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > etw. fällt ins Gewicht

 • 4 Fernsehsendung f

  телевизионно предаване {ср}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Fernsehsendung f

 • 5 Moderatorin f [einer Fernsehsendung]

  [телевизионна] водеща {ж}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Moderatorin f [einer Fernsehsendung]

 • 6 abfallen

  áb|fallen unr.V. sn itr.V. 1. падам (листа); 2. спускам се (улица, склон); 3. къртя се (вар, мазилка); 4. опадвам (коса); 5. губя височина (самолет); 6. по-слаб (по-лош) съм; 7. бързо отслабвам (на тегло); 8. отцепвам се (от партия); die Straße fällt steil ab улицата се спуска стръмно надолу; im Herbst fallen die Blätter ab през есента листата капят; er ist sehr abgefallen много е отпаднал; gegen ihn falle ich stark ab по-лош съм в сравнение с него.
  * * *
  * itr з 1. пада, спада; отпада;гов отслабвам, отпадам; 2. спуска се (стръмно, полегато); 3. etw fдllt fьr mich ab пада се нщ (от цялото) и на мене; 4. отцепвам се (от партия, вяра).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abfallen

 • 7 apfel

  Ápfel m, Äpfel ябълка; der Apfel der Zwietracht ябълката на раздора; in den sauren Apfel beißen müssen принуден съм да приема нещо (да преглътна горчивия хап); umg etw. für einen Apfel und ein Ei kaufen купувам нещо много евтино; der Apfel fällt nicht weit vom Stamm крушата не пада по-далече от дървото.
  * * *
  der, -"- ябълка;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > apfel

 • 8 auffallen

  auf|fallen unr.V. sn itr.V. 1. правя впечатление (някому); 2. удрям се в нещо, падам върху нещо; angenehm/unangenehm auffallen правя добро/лошо впечатление; sie fällt durch ihre Schönheit auf тя прави впечатление с красотата си; am Mann fällt nichts Besonderes auf у мъжа няма нищо впечатляващо.
  * * *
  * itr s бие на очи, прави впечатление; aufallende Ahnlichkeit поразителна прилика;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > auffallen

 • 9 boden

  Bóden m, Böden 1. почва; земя; 2. земя, терен, територия; 3. под; 4. таван, таванско помещение; 5. дъно; 6. основа, почва, база; lockerer/ sandiger Boden рохкава/песъчлива почва; den Boden bestellen обработвам земята; auf eigenem Grund und Boden stehen стоя на собствена земя; zu Boden fallen падам на земята; jmdn. zu Boden strecken просвам някого на земята от бой; der Boden brennt ihm unter den Füßen земята гори под краката му; festen Boden unter den Füßen haben имам здрава почва под краката си; den Boden unter den Füßen verlieren губя почва под краката си; jmdm. den Boden unter die Füße wegziehen изтръгвам почвата под краката на някого; Etw. fällt auf fruchtbaren Boden Нещо намира благодатна почва за развитие.
  * * *
  der, - и " 1. почва: земя; 2. дъно; 3. под; 4. таван на къща;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > boden

 • 10 einfallen

  ein|fallen unr.V. sn itr.V. 1. хрумва ми, идва ми на ум; 2. срутвам се, сривам се, събарям се; 3. Mil нахлувам, нахълтвам (in etw. (Akk) в нещо); etw. fällt mir ein нещо ми идва наум, сещам се за нещо, хрумва ми нещо; umg was fällt dir ein? как смееш?; Das fällt mir im Traum nicht ein! И насън няма да ми мине през ума да направя такова нещо!
  * * *
  * tr s 1. срутва се; хлътва; 2. (in А) нахлувам, нахълтвам; 3. etw fallt mir ein хрумва ми нщ; сещам се за нщ; 4 муз встъпва.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > einfallen

 • 11 fallen

  I.
  fállen (fiel, gefallen) unr.V. sn itr.V. 1. падам (auch übertr); 2. спада (температура), падат (цени); 3. убивам, падам убит; 4. чува се, бива произнесен; 5. пада се ( auf/in etw. (Akk) на нещо) (an jmdn. на някого) (празник); 6. отнася се (in etw. (Akk) до нещо), попада (в дадена сфера); 7. изпадам (in etw. (Akk) в нещо: депресия, меланхолия); das Laub fällt листата падат, капят; ein Schatten fiel auf sein Gesicht сянка падна върху лицето му; auf die Knie fallen падам на колене; der Wasserspiegel des Flusses ist gefallen нивото на реката се понижи; die Wertpapiere fallen понижава се стойността на ценните книжа; ein Tabu ist gefallen падна, премахна се табу; das Fieber fällt температурата спада; Er ist ( als Soldat) gefallen загина, падна на бойното поле; Ein tiefer Schnee ist gefallen падна дълбок сняг; die Würfel sind gefallen жребият е хвърлен; das fällt nicht in meinen Kompetenzbereich това не влиза в моите компетенции; Weihnachten fällt auf einen Sonnabend Коледа се пада в събота; das Erbe fiel an ihn наследството се падна на него; durch die Prüfung fallen провалям се на изпит; jmdm. auf die Nerven fallen действам някому на нервите; in Ohnmacht fallen падам в безсъзнание, изгубвам съзнание; jmdm. ins Wort fallen прекъсвам някого; ins Auge fallen хвърлям се в очи, бия на очи; jmdm. um den Hals fallen хвърлям се някому на врата.
  II.
  fallen unr.V. sn itr.V. трудно е, затруднява (някого); es fiel mir schwer, die Wahrheit zu sagen беше ми трудно да кажа истината.
  * * *
  * (iel, all) itr s 1. падам; 2. спадам; 3. падам убит; п das Lernen fдlt ihm schwer мъчно учи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fallen

 • 12 fieber

  Fieber n o.Pl. Med треска, повишена/висока температура (auch übertr); hohes/leichtes Fieber haben имам висока/лека температура; das Fieber steigt, fällt температурата се качва, спада; das Fieber der Spielleidenschaft треската на хазартната страст.
  * * *
  das, - мед треска ( и npeн), висока температура.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fieber

 • 13 gewicht

  Gewícht n, (-e) 1. тегло, тежест, тежина; 2. тежест (при везни); 3. o.Pl. важност, значение, тежест; relatives Gewicht относително тегло; An Gewicht verlieren Губя тегло, отслабвам; an Gewicht zunehmen увеличавам теглото си, наддавам; Etw. fällt ins Gewicht Нещо е от голямо значение; Auf etw. (Akk) Gewicht legen държа на нещо, смятам нещо за важно.
  * * *
  das, -e 1. тегло, тежест; 2. важност, значение; ein Маnn, e-e Frage von = важна личност, важен въпрос; das fдllt nicht ins = това няма значение; 3. топуз, тежест на стенен часовник; теглилки за везни

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > gewicht

 • 14 leichtfallen

  leicht|fallen leicht fallen unr.V. sn itr.V. нещо ми е лесно, нещо ми се удава; der Abschied fällt mir nicht leicht раздялата не ми се удава лесно.
  * * *
  * itr s: etw fдllt mir leicht нщ ми е лесно, удава ми се;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > leichtfallen

 • 15 perle

  Pérle f, -n 1. перла, бисер (auch übertr); 2. мънисто; 3. бисероподобни неща: сълза, роса, мехурче; Nach Perlen tauchen гмуркам се за бисерни миди; umg jmdm. fällt keine Perle aus der Krone няма да му се урони престижът (ако направи нещо); die aufsteigenden Perlen im Sekt надигащите се мехурчета в шампанското; das Werk ist eine Perle der Dichtung творбата е бисер на поезията.
  * * *
  die, -n перла, бисер (и прен); мънисто.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > perle

 • 16 schere

  Schére f, -n 1. ножица; 2. щипка (на рак и др.); 3. Wirtsch ножица (разлика между приходи и разходи и др.); eine scharfe/ stumpfe Schere остра/тъпа ножица; die Schere schleifen точа ножица; die Schere zwischen Preisen und Löhnen ножицата (разликата) между цени и заплати; etw. fällt der Schere zum Opfer част от текст бива съкратена.
  * * *
  die, -n 1. ножица; 2. щипци (на рак); e-n in der = haben държа нкг като в клещи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schere

 • 17 schuppe

  Schúppe f, -n 1. Zool люспа (на риба); 2. пърхот; etw. fällt jmdm. wie Schuppen von den Augen изведнъж проумявам нещо.
  * * *
  die, -n люспа; пърхот; es fiel mir wie =n von den Augen прен отвориха ми се очите, прогледнах.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schuppe

 • 18 stamm

  Stámm m, Stämme 1. Bot дънер, стебло, ствол; 2. племе; 3. Ling основа (на дума); 4. ядро, постоянен състав, кадър; der Stamm der Besucher редовните посетители (на заведение); der Stamm der Sioux-Indianer индианското племе сиукси; übertr der Apfel fällt nicht weit vom Stamm крушата не пада далеч от дървото (от корена си).
  * * *
  der, e 1. ствол, стъбло (на дърво); 2. племе; 3. основа (и грим), постоянна част от нщ; кадър, постоянен състав;

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > stamm

 • 19 streich

  Streich m, -e 1. удар (с меч, ръка и др.); 2. лудория; шега; jmdm. einen heftigen Streich versetzen ( geben) удрям някого силно; jmdm. einen Streich spielen изигравам някому номер; Sprichw von einem Streich(e) fällt keine Eiche никой дъб не пада от един удар/Отведнъж нищо не става.
  * * *
  der, -e 1. арх удар (с ръка, оръжие); auf e-n = наведнъж, с един удар; e-m e-n = versetzen удрям нкг; 2. лудория, шега, пакост; tolle, dumme =e machen върша лудории, глупави шеги.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > streich

 • 20 tau

  Tau I. m o.Pl. Meteor роса; der Tau fällt пада роса. II. n, -e 1. дебело корабно въже; 2. въже за катерене; ein Tau auswerfen хвърлям корабно въже; Sp am Tau klettern катеря се по въже.
  * * *
  I. der, (-e) poca; vor = und Tag в ранно утро. II. das, -e дебело корабно въже.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > tau

См. также в других словарях:

 • Die Simpsons (Episoden) — Diese Liste der Simpsons Episoden enthält alle Episoden der US Amerikanischen Zeichentrickserie Die Simpsons, sortiert nach der US amerikanischen Erstausstrahlung. In mehr als 20 Jahren wurden insgesamt über 420 Episoden in 20 Staffeln und 48… …   Deutsch Wikipedia

 • Die Simpsons Bibliothek der Weisheiten — Seriendaten Deutscher Titel: Die Simpsons Originaltitel: The Simpsons Produktionsland: USA …   Deutsch Wikipedia

 • Die Bräuteschule 1958 — Seriendaten Produktionsland Deutschland Originalsprache Deutsch …   Deutsch Wikipedia

 • Die Olsen-Bande — Unter dem Titel Olsenbande werden vierzehn dänische Kriminalkomödien zusammengefasst. Die von 1968 bis 1998 entstandenen Filme erzählen von den immer neuen Versuchen dreier Krimineller, durch einen „großen Coup“ reich zu werden. Die Ganoven… …   Deutsch Wikipedia

 • Die Weisheit der Vielen — – Warum Gruppen klüger sind als Einzelne (Originaltitel: The Wisdom of Crowds. Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations) ist der Titel eines Buchs von James Surowiecki, das… …   Deutsch Wikipedia

 • Die Simpsons — Seriendaten Deutscher Titel Die Simpsons Originaltitel The Simpsons …   Deutsch Wikipedia

 • Die Märchenstunde — Seriendaten Originaltitel Die Märchenstunde Produktionsland Deutschland, Österreich, Tschechie …   Deutsch Wikipedia

 • Die Deutschen (Fernsehdokumentation) — Seriendaten Deutscher Titel Die Deutschen Produktionsland Deutschland …   Deutsch Wikipedia

 • Die perfekte Minute — Seriendaten Originaltitel Die perfekte Minute …   Deutsch Wikipedia

 • TKKG - Das Geheimnis um die rätselhafte Mind-Machine — Die Jugendkrimiserie TKKG ist eine deutsche Buchreihe von Stefan Wolf (Pseudonym von Rolf Kalmuczak). Besonders erfolgreich ist die darauf beruhende gleichnamige Hörspielserie. Darüber hinaus entstanden zwei Kinofilme, eine Fernsehserie, eine… …   Deutsch Wikipedia

 • TKKG und die rätselhafte Mind-Machine — Die Jugendkrimiserie TKKG ist eine deutsche Buchreihe von Stefan Wolf (Pseudonym von Rolf Kalmuczak). Besonders erfolgreich ist die darauf beruhende gleichnamige Hörspielserie. Darüber hinaus entstanden zwei Kinofilme, eine Fernsehserie, eine… …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»