Перевод: с испанского на болгарский

desde+que+ella+murió+vive+aislado+del+mundo

 • 1 mundo

  m 1) свят, мир, вселена; venir al mundo раждам се, появявам се на света; todo el mundo; el mundo entero цял свят; desde que el mundo es mundo от как свят светува, от незапомнени времена; 2) земята; 3) всяка една от планетите; 4) светски живот, свят; 5) глобус; 6) човешкият род; 7) социален кръг; 8) определена среда (социална); Mundo Antiguo а) Старият свят; б) Античен свят; mundo mayor макрокосмос; mundo menor микрокосмос; el Nuevo Mundo Новият свят; el otro mundo отвъдният живот; este mundo y el otro прен., разг. изобилие, богатство; medio mundo прен., разг. много хора, половината свят; Tercer Mundo Третият свят; todo el mundo прен. всички; andar (estar) el mundo al revés светът се е обърнал, върви нагоре с краката; caérsele a uno el mundo encima прен., разг. пропаднали са гемиите някому; echar al mundo раждам; echar del mundo отхвърлям от обществото; echarse al mundo прен. отдавам се на пропаднал живот; проституирам; este mundo es un pañuelo прен., разг. светът е малък; entrar uno en el mundo влизам в обществото; hacer un mundo de una cosa прен., разг. придавам на нещо прекалено голямо значение; hundirse el mundo прен. светът потъва; irse (salir) uno de este mundo умирам; morir al mundo мъртъв съм за света; no ser uno de este mundo прен. прекалено добър, различен съм, не съм от (за) този свят; no ser una cosa nada del otro mundo прен., разг. не е нещо изключително; ponerse uno el mundo por montera прен., разг. не ме интересува общественото мнение, не ми пука от хората; por esos mundos прен., разг. по широкия свят (с гл. andar, irse); por nada del mundo прен., разг. за нищо на света; їqué mundo corre? какво ново?; rodar (por el) mundo прен., разг. обикалям света; tener (mucho) mundo разг. много свят съм видял, не съм вчерашен; valer un mundo прен., разг. струвам много скъпо; ver mundo прен. пътувам, виждам свят.

  Diccionario español-búlgaro > mundo

 • 2 aislado,

  a adj 1) самотен, усамотен, уединен; 2) обособен, отделен, изолиран; 3) единичен, изолиран; caso aislado, единичен случай.

  Diccionario español-búlgaro > aislado,

 • 3 desde

  prep 1) за време: от, след; 2) за разстояние: от.

  Diccionario español-búlgaro > desde

 • 4 ella

  pron pers тя (3 л. ед. ч. ж. р.).

  Diccionario español-búlgaro > ella

 • 5 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 6 alrededor

  1. adv 1) наоколо; около, околовръст; viaje alrededor del mundo околосветско пътуване; 2) разг. около, горе-долу; 2. m pl околности.

  Diccionario español-búlgaro > alrededor

 • 7 antiguo,

  a 1. adj 1) стар, античен, древен; Mundo antiguo, Античен свят; Antiguo Testamento Стария Завет; 2) древен, старинен; a la antiguo,a по старому; 3) стар (за служител); 4) остарял, демоде; 2. m 1) гръцка или римска находка или паметник; 2) pl древни народи.

  Diccionario español-búlgaro > antiguo,

 • 8 barrera1

  f 1) бариера, преграда; 2) воен. парапет, преграда, препятствие; 3) спорт. стена (от играчи); 4) прен. пречка, препятствие, бариера; ver los toros desde la barrera1 прен., разг. наблюдавам, без да вземам участие (в събития, случки и др.); sacar a barrera1 прен. правя публично достояние.

  Diccionario español-búlgaro > barrera1

 • 9 cerca2

  1. adv близо, около, при; de (desde) cerca2 отблизо; examinar de cerca2 разглеждам по-подробно; cerca2 de близо до, до, около; 2. m pl худ. предмети, разположени на преден план в картина.

  Diccionario español-búlgaro > cerca2

 • 10 cimiento

  m 1) основа, основи на сграда (по-често pl); 2) терен, върху който е изградена сградата; 3) прен. начало, корен, основа на нещо; desde los cimientos отначало, изоснови; echar (poner) los cimientos прен. поставям основите на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cimiento

 • 11 constitución

  f 1) конституция, устав, предписание, нареждане; 2) учредяване, образуване, създаване; constitución del mundo възникване, конституиране на света; 3) телосложение.

  Diccionario español-búlgaro > constitución

 • 12 correr

  1. intr 1) тичам, бягам; a todo correr, a màs correr бягам презглава; 2) тека, изтичам (река, вода, въздух); 3) вея, духам (вятър); 4) простирам се, насочен съм в определена посока; 5) протичам, минавам (време); corría el último año беше последната година; corría el plazo изтичаше срокът; el mes que corre настоящия месец, този месец; 6) летя (вървя много бързо, за човек), разпространявам се много бързо (за новина, слух); 7) плащам, покривам, поемам (разходи); 8) притичвам се на помощ; 9) в употреба съм, валиден съм за определен период; 10) извършвам се навреме (за плащане); 11) впускам се да правя нещо; 12) струвам; 2. tr 1) препускам (за животно); 2): correr detràs, tras de преследвам, гоня; 3) премествам; corre la silla премести стола; 4) заключвам (с ключ); 5) дърпам завеса; 6) излагам се, подложен съм на (опасност, риск); 7) обикалям; he corrido medio mundo обиколил съм половината свят; 8) прен. засрамвам, обърквам; 3. prnl 1) плъзгам се лесно, отмествам се; 2) топя се (свещ, восък); 3) разливам се (за петно, боя); 4) разг. изхвърлям се, поддавам се на импулс; 5) разг. предлагам по-висока цена; Ўno te corras! разг. не се минавай!; 6) разг. изпразвам се, имам оргазъм (мъж, жена); a todo turbio correr прен. каквото ще да става; correr con algo прен. заемам се с нещо, поемам отговорността; correr con uno прен. добре се разбирам с някого; el que no corre, vuela прен. преструва се, че не го интересува.

  Diccionario español-búlgaro > correr

 • 13 corriente

  1. adj 1) течащ (вода); 2) текущ, настоящ (за месец, година, мода); 3) общоприет, обичаен, обикновен; 4) естествен, лек (стил); 5) последен (за номер, брой); 2. f 1) поток, течение (за вода, въздух); 2) течение, ход (на нещата); estar al corriente в течение съм на нещата; 3) прен. течение, направление, тенденция; 4) ел. ток; al corriente точно, без закъснение; dejarse llevar de (por) la corriente прен. оставям се на течението; navegar (ir) contra la corriente прен. плувам срещу течението, противопоставям се на общоприетото; tomar la corriente desde la fuente прен. стигам до корена на нещата ( причината).

  Diccionario español-búlgaro > corriente

 • 14 corto,

  a adj 1) къс; 2) недостатъчен, дефектен; 3) прен. плах, свит, смутен; 4) прен. ограничен, ненадарен; 5) слаб, къс (куршум, топка); 6) прен. с беден речник; corto, de vista късоглед; corto, de manos прен. бавен в работата; corto, de medios с ограничени средства; a plazo corto, краткосрочен; a corto,a distancia на къси разстояния; ser uno de corto,s alcances прен. неинтелигентен, ограничен съм; quedarse uno corto, прен. не ми стигат думите; desde muy corto,a edad от най-ранно детство; por mi corto,a suerte разг. за мое нещастие.

  Diccionario español-búlgaro > corto,

 • 15 cosa

  f 1) нещо; вещ, предмет; 2) работа; 3) събитие; 4) pl имущество; 5) (в отрицателни изречения) нищо; 6) нещо (нематериално); 7) юр. имот, притежание; cosa de entidad важно нещо; cosa del otro jueves прен., разг. нещо невиждано, изключително; cosa de oír (ver) нещо, което си заслужава да се чуе (да се види); cosa de risa смешно, несериозно; cosa no vista (nunca vista) чудо невиждано; cosa perdida неспасяем случай; cosas de alguno чудатости; cosas del mundo земни неща, нещата от живота; a cosa hecha със сигурен успех; como si tal cosa разг. все едно, че не е станало нищо; cosa de около, горе-долу; cosas que van y vienen преходни неща; la cosas que а) важното е, да; б) това, което искам е да; las cosas del palacio van despacio хубавите неща стават бавно; no hay tal cosa не е вярно, не е така; Ўno he visto cosa igual! не съм виждал такова нещо!; їqué cosa? какво казвате, какво има?; Ўqué cosas tienes! що за идеи имаш!

  Diccionario español-búlgaro > cosa

 • 16 cueva

  f 1) зимник, мазе; 2) пещера; 3) убежище, скривалище; cueva de ladrones прен. свърталище; cae en la cueva el que a otro lleva a ella който копае гроб другиму, сам пада в него.

  Diccionario español-búlgaro > cueva

 • 17 dejar

  1. tr 1) оставям; dejar en paz оставям на мира, не безпокоя; 2) позволявам; не преча; 3) поверявам; dejó la casa al cuidado de su hijo остави къщата на грижите на сина си; 4) пускам, пропускам; 5) давам назаем, отстъпвам временно; 6) (de + inf) преставам да; dejó de hacer lo prometido престана да изпълнява обещаното; 7) нося доход; 8) изоставям; 9) напускам; 10) прекъсвам, не продължавам; 11) отрицателна форма + inf означава все още продължава + значението на глагола в инфинитив; no deja de pensar en ella продължава да мисли за нея; 2. prnl изоставям се, запускам се, отпускам се (от леност, умора, мързел); dejar atràs a uno прен. изпреварвам, надминавам; превъзхождам; dejar a uno bizco прен., разг. правя някого разноглед (от учудване); dejar caer а) пускам; б) прен. изпускам се, казвам нещо като по невнимание; dejar correr una cosa позволявам, разрешавам; dejar(se) llevar имам слаба воля, оставям се да ме водят; dejarse vencer отстъпвам пред друг; dejarse ver показвам се, разкривам се; dejar temblando una cosa прен., разг. изпразвам съдържанието (изяждам, изпивам почти всичко); no dejarse ensillar не позволявам да ми заповядват; no dejar verde ni seco прен. унищожавам всичко, изтребвам наред; dejar a alguien fresco (plantado) прен., разг. измамвам, надсмивам се над някого; dejar a uno seco прен., разг. а) убивам на място; б) оставям някого стъписан, изумен.

  Diccionario español-búlgaro > dejar

 • 18 eje

  m 1) ос; 2) прен. съществена част от творба, начинание; 3) прен. ос, водеща нишка, фундаментална идея в едно съждение; доминираща тема в текст или реч; същностна характеристика на поведение; 4) прен. човек, предмет или обстоятелство, около когото кръжат останалите (в разговор, събиране и т. н.); 5) техн. ос; вал; eje coordenado геом. координатна ос; eje de la esfera terrestre (del mundo) астрон., геогр. земна ос; eje de rotación мех. ос на въртене; partir (dividir) a alguien por el eje прен., разг. изваждам от строя някого; причинявам непоправима щета.

  Diccionario español-búlgaro > eje

 • 19 entonces

  adv 1) тогава; 2) в такъв случай; щом е така; en aquel entonces (para, por aquel entonces) по онова време, тогава; Ўentonces...! Ўpues entonces...! значи!; de entonces тогавашен; desde entonces оттогава.

  Diccionario español-búlgaro > entonces

 • 20 fin

  m, f 1) край, завършек (по-често m); a fin(es) del mes (año, siglo и др.) в края на месеца (годината, века и т. н.); dar fin a а) завършвам нещо; б) изчерпвам, изразходвам; в) умирам; poner fin a su vida самоубивам се, слагам край на живота си; fin de fiesta а) край на театрална постановка; б) прен. дръзко прекратяване на разговор, точка на въпроса; fin de semana а) уикенд, почивните дни (събота и неделя); б) пътуване през уикенда; в) прен. малък пътнически сак; 2) цел, намерение; fin último крайна цел; a fin de за да; a fin de que с цел да, за да (със subj); a fin de que no haya ilusiones за да не си правим илюзии; 3) граница, предел; sin fin безкраен, безброен; 4) развръзка, изход; 5) смърт; a la fin loa la vida, y a la tarde loa el día вечно нещо не ни достига, никога не сме напълно доволни; al fin най-накрая; al fin del mundo на края на света; al fin se canta la gloria а) разг. пилците се броят наесен; б) прен. наградата увенчава усилието; al fin y a la postre, al fin y al cabo в края на краищата; dar fin de una cosa разрушавам, премахвам; en fin а) накрая, най-накрая; б) така че, накратко; en fin de cuentas накратко; в крайна сметка; hasta el fin nadie es dichoso да не бързам да се радвам, докато не видя края; por fin най-накрая.

  Diccionario español-búlgaro > fin

См. также в других словарях:

 • Anexo:Dragones del Cielo — Los Dragones del Cielo son una grupo de personajes del manga y anime X. Contenido 1 Kamui Shirō 2 Sorata Arisugawa 3 Arashi Kishu 4 Yuzuri …   Wikipedia Español

 • Conan, el niño del futuro — Mirai Shōnen Konan 未来少年コナン (Mirai Shōnen Konan) Género Animación, Aventura, Drama, Infantil Anime Conan el niño del futuro Dirección Hayao M …   Wikipedia Español

 • Reino de Asturias — Este artículo trata del Reino de Asturias histórico (718–925). Para consultar información sobre la actual comunidad autónoma véase el artículo sobre el Principado de Asturias …   Wikipedia Español

 • Knuckles the Echidna — Personaje de Sonic the Hedgehog Primera aparición Sonic The Hedgehog 3 Creador(es) Takashi Thomas Yuda Voz original Michael McGaharn Sonic Adve …   Wikipedia Español

 • General Daniel Cerri — General Daniel Cerri …   Wikipedia Español

 • Hospital Central — Saltar a navegación, búsqueda Hospital central Título Hospital central Género Drama Reparto Jordi Rebellón Patricia Vico Antonio Zabálburu Fátima Baeza Roberto Drago Pedro Casablanc Iván …   Wikipedia Español

 • Hospital central — Este artículo o sección sobre televisión necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 21 de septiembre de 2010. También puedes …   Wikipedia Español

 • Cien años de soledad — Autor …   Wikipedia Español

 • Antioquia — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Antioquia (desambiguación) …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Spawn — Contenido 1 Personajes 1.1 Al Simmons/Spawn 1.2 Angela 1.3 Antonio Twistelli …   Wikipedia Español

 • Personajes de Spawn — Anexo:Personajes de Spawn Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Personajes 1.1 Al Simmons/Spawn 1.2 Abdiel 1.3 …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.