Перевод: с испанского на болгарский

desayuna+fuerte+antes+de+salir

 • 1 antes

  1. adv 1) преди, по-рано; mucho antes много преди; como antes както преди; un día antes един ден преди; 2) по-добре; 3) antes bien по-скоро; antes de преди да; 2. adj предишен; по-раншен; antes hoy que mañana по-добре по-рано, по-бързо.

  Diccionario español-búlgaro > antes

 • 2 fuerte

  1. adj 1) здрав, издръжлив, силен; 2) силен, твърд; 3) силен, наситен; 4) мъжествен; 5) обилен; 6) убедителен; 7) мъжки, силен (за пол); 8) прен. ужасен, ужасяващ; прекален; 9) прен. стабилен, здрав; 10) фон. силна (гласна) (а, е, о); 11) прен. силен, интензивен; vino (tabaco) fuerte силно вино (тютюн); sabor fuerte наситен вкус; azul fuerte наситено синьо; estar fuerte en matemàticas (literatura, etc.) начетен, познавач, силен съм по математика (литература и т. н.); 12) прен. неприличен, нецензурен; soltó una palabra fuerte каза една неприлична дума; 2. m 1) крепост, форт; 2) силна страна (с гл. ser); 3) прен. страст; 3. adv вж. fuertemente; almorzar fuerte закусвам обилно, с много напитки; hacerse fuerte а) укрепявам се някъде за защита; б) прен. не се съгласявам, упорствам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > fuerte

 • 3 salir

  1. intr 1) излизам; 2) заминавам; 3) стърча, издавам се напред, изпъквам; 4) произлизам; водя началото си; 5) изгрява, издига се (за слънце, луна); 6) излизам (книга, вестник); 7) пониквам, никна (за посев); 8) излиза; свършва се; 9) спечелвам (от лотария); 10) оказвам се; 11) измъквам се от тясно място или затруднение; 12) освобождавам се; 13) появявам се, откривам се; 14) изчиствам се, излизам (за петно); 15) освобождавам се от нещо, продавам го; 16) ставам известен (за нещо); 17) казвам или правя нещо неочаквано; 18) откривам се отново (пост, служба и др.); 19) струвам; 20) излизам, точен съм (за сметка); 21) с предл. con + sust постигам това, което означава името; salió con su pretensión постигна това, което искаше; salirse con la suya налагам мнението, желанието си; 22) често се виждам с някого, поддържам интимни отношения; 23) имам добър или лош край (с bien или mal); 24) свършвам (за сезон); 25) приличам; 26) отдалечавам се; пренебрегвам, нарушавам; salió de tono беше нетактичен; 27) напускам (длъжност, с предл. de); 28) избран съм, падам се; 29) излизам на, стигам до (за улица, превозно средство и др., с предл. a); 30) тръгвам, започвам от (с предл. de); 31) мор. отдалечавам се от друг кораб; salir con una bobada прен. казвам глупост; salir caro algo a uno а) струва ми много; б) прен. излиза ми скъпо, солено; търпя последиците от нещо; salir al encuentro отивам да посрещна някого; salir de juicio загубвам ум, разум; salir de sus casillas прен. загубвам търпение; salir de apuros излизам от трудно положение; salir los colores a la cara почервенявам, изчервявам се; salir pitando (zumbando) uno прен., разг. хуквам като ужилен; 2. prnl 1) изтичам, изливам се (за течност); 2) протичам (за съд); 3) изкипявам (при варене); 4) пониквам; a lo que salga прен., разг. каквото излезе; salga lo que salga (saliere) разг. каквото ще да става; salirle a uno una cosa en blanco прен. осмян съм, за смях съм; не постигам целта си; salir por uno защитавам някого; salirse con su gusto достигам, постигам своето.

  Diccionario español-búlgaro > salir

 • 4 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 5 airoso,

  a adj 1) ветровит; 2) прен. изящен, грациозен; 3) прен. който достойно, успешно, блестящо довежда нещата докрай (с гл. quedar, salir).

  Diccionario español-búlgaro > airoso,

 • 6 albañal

  m клоака (букв., прен.); salir uno por el albañal прен., разг. оказвам се в недостойно положение.

  Diccionario español-búlgaro > albañal

 • 7 alcanzar

  1. tr 1) настигам; застигам; равнявам се; 2) стигам с ръка, достигам, досягам; 3) стигам с поглед; долавям (звук, мирис); 4) прен. имам способност, сила; 5) прен. узнавам, разбирам, знам; 6) прен. хващам някого в грешка или задлъжнялост; 7) прен. настигам; 8) достигам, стигам до размер; 9) прен. придобивам, постигам чрез усилия; 10) прен. съвременен съм (на нещо, на някого); 2. intr 1) стигам, достатъчен съм; 2) стигам (донякъде); 3. prnl застигам, равнявам се; alcanzàrsele algo a uno прен. разбирам нещо (предимно в отриц. изречения); No se me alcanza qué puede ser; quedar (salir) uno alcanzado прен. в дълг съм; si alcanza, no llega разг. едвам стига; alcanza quien no cansa proverb кратката молитва стига до Бога.

  Diccionario español-búlgaro > alcanzar

 • 8 amanecer

  (-zc-) 1. impers зазорява се; 2. intr 1) намирам се някъде призори; осъмвам; 2) прен. зараждам се (епоха, ситуация и др.); 3. m зора; al amanecer призори; antes de amanecer преди разсъмване.

  Diccionario español-búlgaro > amanecer

 • 9 atajo

  m 1) пряка пътека; 2) страничен път; 3) прен. най-сполучлив изход от затруднение; 4) разделяне на нещо; 5) отделяне, обозначаване с линии на част от текст; 6) малко стадо; 7) прен. множество; 8) фехт. лъжлив удар; no hay atajo sin trabajo без мъка, усилие няма сполука; salir al atajo прен., разг. прекъсвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > atajo

 • 10 caja

  f 1) кутия; 2) каса; касова наличност; caja de ahorros спестовна каса; caja de pensiones пенсионен фонд; caja de socorros mutuos взаимоспомагателна каса; caja fuerte сейф; 3) калъф; 4) ковчег; 5) затвор (пушка); 6) caja toràcica гръден кош; 7) тъпан; 8) асансьорна шахта; 9) селска поща, в която се събират, получават и разпределят писмата за и от околните селища; caja tonta (boba) разг. телевизията; en caja прен., разг. добре, здрав; в добро състояние (с гл. entrar, estar).

  Diccionario español-búlgaro > caja

 • 11 calabaza

  f 1) тиква (растение и плод); 2) кратуна; 3) прен., разг. кратуна; глава; 4) разг. тиквеник, тъпак, невежа; 5) мор. лош плавателен съд (галош); dar calabazas a uno а) разг. късам някого на изпит; б) разг. отхвърлям предложение, отрязвам квитанциите (на ухажор, кандидат); nadar sin calabazas прен. преуспявам без чужда помощ; salir uno calabaza прен., разг. оказвам се некадърен, не отговарям на представата.

  Diccionario español-búlgaro > calabaza

 • 12 camino

  m 1) път; 2) прен. посока; camino de loc prep по посока на, към; на път за; 3) прен. начин, средство; camino carretero (carretil) коларски път; camino de herradura път за ездитни и товарни животни; camino real главен път; camino de ruedas коларски път; camino trillado отъпкан път; camino vecinal междуселски път; Camino de Santiago, Vía Làctea астрол. Млечен път; camino trivial (trillado) прен. утъпкан път, обичаен начин или средство; abrir camino откривам (проправям) път; ahorrar camino съкращавам пътя; cerrar el camino препречвам (затварям) пътя; ir fuera del camino прен. отклонявам се от пътя (действам безразсъдно); romper el camino вървя начело (водя колона); salir al camino пресрещам, излизам насреща (показвам се отстъпчив); ponerse en camino предприемам пътуване, тръгвам на път.

  Diccionario español-búlgaro > camino

 • 13 casilla

  f 1) малка самотна къща; колиба; къщичка на жп. кантонер; 2) квадратче (шах, дама, начертан лист); 3) преградка, чекмедже, отделение и др.; 4) клетка (пчели); 5) Куб. капан за птици; 6) Екв. тоалетна; 7): casilla postal Амер. пощенска кутия; sacar a uno de sus casillas прен., разг. а) карам някого да промени начина си на живот; б) изкарвам от търпение; salir(se) uno de sus casillas прен., разг. излизам от кожата си, избухвам.

  Diccionario español-búlgaro > casilla

 • 14 cenagal

  m 1) локва; 2) блато; 3) прен., разг. заплетена работа (с гл. meter, salir etc.).

  Diccionario español-búlgaro > cenagal

 • 15 compás

  m 1) геом. пергел; 2) мор. компас, бусола; 3) размер; 4) муз. такт, тактуване; ритъм; 5) прен. правило, мярка; 6) манастирски земи, църковен имот; a compás съразмерно; salir uno de compás постъпвам безразсъдно; perder uno el compás прен. загубвам ориентация; tener el compás en ojo имам набито око.

  Diccionario español-búlgaro > compás

 • 16 costa2

  f цена, стойност, разноски; a costa2 de за сметка на; a toda costa2 на всяка цена; salir (ser) uno condenado en costa2s прен. поемам всички грижи и разноски; costa2s pl съдебни разноски.

  Diccionario español-búlgaro > costa2

 • 17 cuanto1,

  a 1. pron rel 1) колкото; 2) pl всички, които; 3) всичко, което; superior a cuanto1, se conoce най-превъзходен от всичко познато; 2. adv + màs (menos, mayor, menor) колкото повече (по-малко, по-голям, по-малък), толкова...; cuanto1,... tanto... колкото, толкова; cuanto1, màs se tiene, tanto màs se desea колкото повече притежава човек, толкова повече иска; en cuanto1, a що се отнася до; cuanto1, màs que още повече, че; cuanto1, antes колкото се може по-рано; cuanto1, màs колкото повече; en cuanto1, когато, веднага щом.

  Diccionario español-búlgaro > cuanto1,

 • 18 cuidado,

  a 1. adj грижещ се, загрижен; 2. m 1) грижа, внимание; 2) грижа, опасение, загриженост, безпокойствие; cuidado,s intensivos мед. интензивно отделение; Ўcuidado,! внимание!; de cuidado, опасен; estar uno de cuidado, разг. тежко болен съм; salir de (su) cuidado, una mujer прен. раждам; sin cuidado, спокоен, безпроблемен; Ўno tenga cuidado,! бъдете спокоен!; correr una cosa al cuidado, de uno натоварен съм с нещо, отговарям за него.

  Diccionario español-búlgaro > cuidado,

 • 19 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

 • 20 demanda

  f 1) заявление, молба; 2) искане, просене; 3) въпрос, оплакване, жалба; 4) юр. иск; 5) икономическо търсене; demanda de mercancías заявка за стоки; demanda de servicios търсене на услуги; demanda total съвкупно търсене; 6) опит, начинание; 7) усилие, защита, отбрана; en demanda de в търсене на; ir en demanda de una persona търся някого; salir uno a la demanda а) юр. страна съм по иск; б) прен. противопоставям се, защитавам; demandas y respuestas спорове, пререкания, диспути.

  Diccionario español-búlgaro > demanda

См. также в других словарях:

 • Desayuno — Saltar a navegación, búsqueda Desayuno. El desayuno es la primera comida que se realiza en el día, siempre por la mañana. El nombre deriva del hecho de que uno no come mientras duerme, por lo que al levantarse por la mañana se encuentra en ayunas …   Wikipedia Español

 • Los Moomin (1990) (1º temporada) — La 1º temporada de Los Moomin consta de 26 capítulos de unos 20 minutos de duración cada uno. Lista de episodios y sinopsis 01 Primavera en el Valle Moomin (Vår i mumindalen / Spring in Moomin Valley) La historia de los Moomin arranca con la… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Neon Genesis Evangelion — Anexo:Episodios de Neon Genesis Evangelion Saltar a navegación, búsqueda Este artículo se refiere a los episodios del anime. Para el manga, ver Anexo:Tomos de Neon Genesis Evangelion Neon Genesis Evangelion es un anime normalmente conocido como… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Neon Genesis Evangelion — Este artículo se refiere a los episodios del anime. Para el manga, ver Anexo:Tomos de Neon Genesis Evangelion Neon Genesis Evangelion es un anime normalmente conocido como Evangelion, de 26 episodios, producido por Gainax. Los episodios fueron… …   Wikipedia Español

 • Telecinco — Eslogan La alegría de estar contigo Tipo de canal DVB T, DVB C y DVB S Programación Generalista Propietario …   Wikipedia Español

 • Personajes de Desperate Housewives — Anexo:Personajes de Desperate Housewives Saltar a navegación, búsqueda La siguiente lista contiene los personajes mas imporatntes de la serie de televisión Desperate Housewives de la cadena de televisión ABC. Contenido 1 Familia de Susan 1.1… …   Wikipedia Español

 • Matanza — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de este término, véase Matanza (desambiguación). Calendario medieval en el que puede verse un hombre y una mujer sacrificando a un cerdo La matanza del cerdo es un procedimiento familiar de sacrificio …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Desperate Housewives — La siguiente lista contiene los personajes mas imporatntes de la serie de televisión Desperate Housewives de la cadena de televisión ABC. Contenido 1 Familia de Susan 1.1 Otros Miembos de la Familia 2 Familia de Lynette …   Wikipedia Español

 • Matanza del cerdo — «Matanza» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Matanza (desambiguación). Calendario medieval en el que puede verse un hombre y una mujer sacrificando a un cerdo. La matanza del cerdo es un procedimiento habitual de sacrificio de uno o… …   Wikipedia Español


Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.