Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

der behandelnde Arzt

 • 1 behandeln

  behándeln sw.V. hb tr.V. 1. държа се, отнасям се към някого (добре, зле); 2. обслужвам (машина); 3. разглеждам, разработвам, третирам (въпрос, проблем); обсъждам; 4. Med лекувам; обработвам, третирам (рана); 5. Tech, Chem обработвам, третирам; der behandelnde Arzt лекуващият лекар; jmdn. wie ein kleines Kind behandeln отнасям се към някого като към малко дете; Holz mit Lack behandeln обработвам дърво с лак.
  * * *
  tr 1. e-n gut, schlecht = отнасям се добре, зле с нкг; 2. лекувам 3. разглеждам (въпpoс); 4. mex обработвам.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > behandeln

 • 2 arzt

  Arzt m, Ärzte лекар; den Arzt holen извиквам лекар; bei einem Arzt in Behandlung sein лекува ме определен лекар; vom Arzt empfohlen по лекарско предписание.
  * * *
  der, -e лекар, лечител.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > arzt

 • 3 Hals-Nasen-Ohren-Arzt

  Háls-Nasen-Ohren-Arzt m лекар, специалист по уши, нос, гърло.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > Hals-Nasen-Ohren-Arzt

 • 4 HNO-Arzt

  HNO-Arzt [ ha:en o:... ] m, kurz für Hals-Nasen-Ohrenarzt m специалист по уши, нос и гърло.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > HNO-Arzt

 • 5 Arzt m

  доктор {м} [разг. за лекар]

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Arzt m

 • 6 Arzt m

  лекар {м}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Arzt m

 • 7 Doktor m [ugs. für Arzt]

  лекар {м}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Doktor m [ugs. für Arzt]

 • 8 Ich brauche einen Arzt.

  Нуждая се от лекар.

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Ich brauche einen Arzt.

 • 9 praktischer Arzt m

  практикуващ лекар {м}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > praktischer Arzt m

 • 10 abgeben

  áb|geben unr.V. hb tr.V. 1. предавам, давам; 2. продавам; 3. връщам, отстъпвам (някому нещо); 4. давам под наем; 5. отделям (топлина); 6. Sp подавам (топка); umg sich abgeben занимавам се (mit jmdm./etw. (Dat) с някого, с нещо); eine Erklärung abgeben давам обяснение; seine Stimme abgeben гласувам, давам гласа си; umg ein gutes Vorbild abgeben пример за подражание съм; umg sich mit Kleinigkeiten nicht abgeben не се занимавам с дреболии; den Vorsitz abgeben отстъпвам председателското място, ръководството.
  * * *
  * tr предавам s-e Stimme = гласувам; gib mir etwas davon аb! дай ми нещо от това! e-n SchuЯ гръмвам; ! ег wird einen guten Arzt той ще стане добър лекар; 2. отделям (топлина); r (mit) занимавам се (с).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > abgeben

 • 11 als

  als I.konj (с темпорално значение) когато; като; след като; als ich dich anrief, warst du nicht zu Hause Когато ти позвъних, ти не си беше вкъщи. В темпоралните изречения, въведени със съюза als, се използва краен словоред (т. е. глаголът е в края на изречението): Als ich jung war...II. konj (при контраст) 1. от, отколкото; 2. освен; 3. = als ob, als wenn като че ли, сякаш; 4. освен (при отрицание); er ist klüger als sein Bruder по-умен е от брат си; wer sonst als dein Freund wird dir helfen кой друг освен приятеля ти ще ти помогне; er sah so aus, als wäre er krank/... als ob/ als wenn er krank wäre изглеждаше, като че ли е болен; kein anderer als sein Freund никой друг освен приятеля му; alles andere als jung всичко друго, но не и млад. III. konj (при пояснения на друга дума или израз) 1. като, в качеството си на; 2. като; 3. за да; 4. защото, тъй като, понеже; ein Zimmer als Esszimmer benutzen ползвам стая като трапезария; meine Aufgabe als Lehrer задачата ми като учител; es war zu kalt, als dass ich hätte spazieren gehen können беше прекалено студено, за да се разходя; die Situation war um so peinlicher, als wir uns selbst dadurch lächerlich machten Ситуацията беше още по-неприятна, понеже по този начин изложихме сами себе си. Съществителното след als в апозитив- на употреба се съгласува по падеж с местоимението, към което се отнася. Изключения има в родителен падеж ( Genitiv), когато по-често се използва именителен падеж ( Nominativ): Ich kenne ihn als guten Arzt aber: der Ruf des Mannes als Arzt.
  * * *
  ям oт;5.(след отрицания):освен,само:niemand = du никой освен тебе; само ти <>sowohl = auch както..., така и...; = daЯ за да; er ist noch zu jung,, = daЯ еr es verstehen kцnnte още е много млад,за да може да разбере това;=ob,=wenn като че ли сякаш

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > als

 • 12 aufsuchen

  auf|suchen sw.V. hb tr.V. 1. потърсвам някого, отивам при някого (с определена цел); 2. отивам (някъде, в помещение); 3. издирвам (текст в книга, телефонен номер в указател); 4. търся, събирам по земята; den Arzt aufsuchen отивам на лекар; съветвам се с лекар; geh das Bett aufsuchen лягам си.
  * * *
  tr 1. потърсвам; посещавам; 2. вдигам (разпилени неща).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aufsuchen

 • 13 ausmachen

  aus|machen sw.V. hb tr.V. 1. umg изключвам (радио); 2. umg загасявам (огън); 3. съзирам, забелязвам, откривам; 4. umg уговарям; споразумявам се; 5. umg уреждам; 6. представлявам, образувам; mit dem Arzt einen Termin ausmachen уговарям час с лекаря; Kälte macht mir nichts aus студът не е от значение за мен; das machen wir unter uns aus това ще уговорим помежду си; Die Differenz macht 20 DM aus разликата възлиза на 20 марки.
  * * *
  tr 1. гов изключвам,угасявам; 2.гов уреждам, уговарям; 3.съставлява, представлява; ein gemachter Trottel същински глупак; 4. възлиза на (сума); 5. гов das macht nichts това няма значение; 6. различавам, мога да видя; 7. изваждам (картофи)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausmachen

 • 14 geeignet

  geeignet adj 1. подходящ, удобен; 2. годен; Einen geeigneten Moment abwarten Изчаквам удобен, подходящ момент; für einen Beruf geeignet sein подходящ (годен) съм за дадена професия.
  * * *
  a нагоден, подходящ, годен; zum Arzt = годен за лекар; als Arzt sehr = много добър като лекар.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > geeignet

 • 15 holen

  hólen sw.V. hb tr.V. 1. отивам да взема, вземам; 2. изваждам (aus etw. (Dat) от нещо); 3. повиквам (лекар); 4. спечелвам (награда, медал и др.); Das Kind aus dem Kindergarten holen Вземам детето от детската градина; den Schlüssel aus der Tasche holen вадя ключа от джоба си; einen Arzt holen повиквам лекар; Atem, Luft holen поемам си дъх; sich (Dat) bei jmdm. Rat holen търся съвет от някого, съветвам се с някого; Sich (Dat) eine Erkältung holen Навличам си простуда.
  * * *
  tr отивам и вземам; донасям; довеждам; e-n = lassen повиквам нкг; Atem = поемам дъх; гов sich D etw = хващам някоя болест.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > holen

 • 16 mit

  mit I. präp (Dat) с; заедно (съвместно) с; Sie fahren mit dem Schiff Те пътуват с кораб; Etw. (Akk) mit Absicht tun Правя нещо нарочно; mit der Zeit постепенно, с течение на времето; mit 16 Jahren verließ sie das Elternhaus На 16 години тя напусна бащината къща. II. adv също така, и, заедно с другите; mit dabei sein присъствам, участвам заедно с другите; Er war mit der beste Spieler auf dem Sportplatz Той беше един от най-добрите на игрището. III. mit- много продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи със значение: 1. съвместно извършване на действието, напр. mitarbeiten, mitspielen, mitreden...; 2. придружаване по време на действието, напр. mitnehmen, mittragen...
  * * *
  prp D с, заедно с; <> = Namen nennen наричам се по име; weg = dir! махай се! zufrieden = etw доволен от нщ; = 25 Jahren war er Arzt на 25 години беше лекар; = einemmal изведнъж, av sie war = dabei и тя участвуваше; er war = der Beste s-r Klasse той беше един от най-добрите в класа.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > mit

 • 17 nach

  nach I. präp (Dat) 1. за, към, в, на (за място); 2. след (за време); 3. след (ред, последователност); 4. според, съобразно с, съгласно с, по (образец, мащаб); 5. при глаголи, прилагателни и съществителни имена с различни значения; nach Wien reisen пътувам за Виена; nach Hause gehen отивам си вкъщи; nach oben нагоре; von links nach rechts schreiben пиша отляво надясно; das Zimmer geht nach der Straße стаята гледа към улицата; nach zwanzig Minuten След двадесет минути; nach der Hochzeit След сватбата; es ist zehn Minuten nach acht часът е осем и десет (минути); einer nach dem anderen един след друг; 30° nach der Celsiusskala 30° по скалата на Целзий; nach der Mode по модата; nach dem Gesetz според (съобразно със, съгласно закона); nach geltendem Recht съгласно, според действащия закон; Meiner Meinung nach Според мен, по мое мнение; seinem Wesen nach ist er eher ruhig по характер той е по-скоро спокоен; jmdn. nur dem Namen nach kennen познавам някого само по име (не лично); nach jmdm. schicken, rufen, fragen изпращам да повикат някого, викам някого, питам за някого; sich nach jmdm./etw. (Dat) sehnen копнея по някого, нещо; nach und nach постепенно, полека-лека; nach wie vor както и преди, както по-рано. II. nach- много продуктивна представка в немския език за образуване на глаголи с различни значения: 1. движение след някого, нещо, срв. nacheilen, nachlaufen...; 2. повторно извършване на действие, срв. nachrechnen, nachbestellen...; 3. подражаване, имитиране, срв. nachsprechen, nachsingen...; 4. по-късно извършване на действие, срв. nachbehandeln, nachlösen...; 5. доизвършване на действието, срв. nachsitzen, nachklingen...; 6. интензивно или подробно извършване на действието, срв. nachforschen, nachdenken...
  * * *
  prp D 1. към, за: = Berlin fahren пътувам за Берлин er strebt = Ruhm стреми се към слава; das Zimmer liegt = dem Garten стаята гледа към градината; = dem Arzt schicken пращам за лекаря; = e-m fragen питам за някого; 2. след: = e-m Monat след един месец e-r = dem anderen еднн след друг = Tisch след ядене; 3. според, съгласно с, по: = der Reihe der Reihe = поред; m-r Meinung = според моето мнение = der Natur zeichnen рисувам по натура av: = wie vor, vor wie = както по-рано; = und = постепенно, полека-лека.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > nach

 • 18 ruf

  Ruf m, -e 1. вик; 2. повик; призив; 3. име, реноме, репутация; 4. телефонен номер; 5. предложение за работа (за професор във вуз); einen schlechten Ruf haben имам лошо име, лошо реноме; Der Ruf nach Freiheit Повик (порив) за свобода; Taxizentrale Ruf 4 66 22 таксиметрова служба телефон 4 66 22.
  * * *
  der, -e 1. вик; повик; повикване; 2. реноме, репутация; ein Arzt von = лекар с име.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ruf

 • 19 rufen

  rúfen (rief, gerufen) unr.V. hb tr.V. 1. викам; повиквам, извиквам; 2. призовавам; itr.V. викам, зова; den Arzt rufen повиквам лекар (по телефона); nach dem Kellner rufen повиквам келнера; um Hilfe rufen викам за помощ; jmdm. etw. (Akk) ins Gedächtnis rufen напомням, припомням някому нещо; die Arbeit ruft работата зове; umg wie gerufen kommen идвам тъкмо навреме.
  * * *
  * (ie, u) itr викам; зова; um Hilfe = викам за помощ; der Kuckuck ruft кукувицата кука; tr повиквам; du kommst wie ge= идеш тъкмо навреме.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > rufen

 • 20 schicken

  schícken I. sw.V. hb tr.V. изпращам (jmdm. etw. (Akk) някому нещо); itr.V./tr.V. пращам да повикат (nach jmdm. някого); die Nachricht per E-Mail schicken изпращам съобщението по електронната поща; nach dem Arzt schicken изпращам да извикат лекаря. II. sich sw.V. hb 1. прилично е, подобава, прилича, редно е; 2. примирявам се (in etw. (Akk) с нещо); 3. годен съм, бива ме за нещо; 4. südd бързам; unpers случва се, става; es schickt sich nicht, andere zu unterbrechen не е редно да се прекъсват другите; es hat sich so geschickt, dass... стана така, че...
  * * *
  tr пращам; nach e-m = изпращам да повикат нкг; r 1. подобавам; sich tьr etw = годен, способен съм за нщ; 2. (in А) нагаждам се, примирявам се (с); sich in s-e Lage = примирявам се с положението си.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > schicken

См. также в других словарях:

 • Arzt — Mediziner; Weißkittel (umgangssprachlich); Halbgott in Weiß (umgangssprachlich); Doktor * * * Arzt [a:ɐ̯ts̮t], der; es, Ärzte [ ɛ:ɐ̯ts̮tə], Ärz|tin [ ɛ:ɐ̯ts̮tɪn], die; , nen: Person, die Medizin studiert hat und die staatliche Erlaubnis hat,… …   Universal-Lexikon

 • Der Vagabund und das Kind — Filmdaten Deutscher Titel: The Kid/Der Vagabund und das Kind Originaltitel: The Kid Produktionsland: USA Erscheinungsjahr: 1921 Länge: 50 Minuten Originalsprache: Englisch …   Deutsch Wikipedia

 • Der junge Edison — Filmdaten Deutscher Titel Der junge Edison Originaltitel Young Tom Edison …   Deutsch Wikipedia

 • Zweitmeinungsverfahren in der Arzneimittel-Richtlinie — Das „Verfahren zur Einholung einer Zweitmeinung“ wurde in das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (§ 73d SGBV [1]) aufgenommen. Details regelte ab Oktober 2008 der Gemeinsame Bundesausschuss [2] in der Arzneimittel Richtlinie (AMR) [3]. Das Verfahren… …   Deutsch Wikipedia

 • Ich, der Augenzeuge — ist der letzte Roman von Ernst Weiß, der 1963 postum in München erschien. Der anonym bleibende Ich Erzähler, ein katholischer bayerischer Arzt, verheiratet mit der Jüdin Viktoria, erzählt seine Lebensgeschichte bis zum Jahr 1936.… …   Deutsch Wikipedia

 • Liste der anzeigepflichtigen Krankheiten — Inhaltsverzeichnis 1 Deutschland 1.1 § 6 Meldepflichtige Krankheiten 1.1.1 Namentlich zu melden 1.1.1.1 Krankheitsverdacht, Erkrankung und Tod: 1.1.1.2 Erkrankung und Tod …   Deutsch Wikipedia

 • Robert Remak (Arzt) — Robert Remak Robert Remak (* 26. Juli 1815 in Posen; † 29. August 1865 in Bad Kissingen) war ein deutsch jüdischer Arzt, Zoologe, Physiologe und Neurologe. Remak gilt als Begründer der modernen Embryologie. Er beschrieb 1842 die drei Keimblätter… …   Deutsch Wikipedia

 • Lasertechnik: Laseranwendungen in der Medizin —   Bereits kurz nach der Entwicklung des ersten Lasers im Jahre 1960 wurden Behandlungen mit Lasern in der Medizin vorgenommen. Die ersten mit einem Laser behandelten Erkrankungen waren Feuermale, eine bestimmte Form von Muttermalen, und… …   Universal-Lexikon

 • NT-Screening — Der Begriff Nackentransparenz bezeichnet eine subkutane, also eine unter der Haut gelegene Flüssigkeitsansammlung (Ödem) zwischen der Haut und dem Weichteilgewebe über der zervikalen Wirbelsäule im Nackenbereich eines ungeborenen Babys. Sie tritt …   Deutsch Wikipedia

 • Nackendichte — Der Begriff Nackentransparenz bezeichnet eine subkutane, also eine unter der Haut gelegene Flüssigkeitsansammlung (Ödem) zwischen der Haut und dem Weichteilgewebe über der zervikalen Wirbelsäule im Nackenbereich eines ungeborenen Babys. Sie tritt …   Deutsch Wikipedia

 • Nackendichtemessung — Der Begriff Nackentransparenz bezeichnet eine subkutane, also eine unter der Haut gelegene Flüssigkeitsansammlung (Ödem) zwischen der Haut und dem Weichteilgewebe über der zervikalen Wirbelsäule im Nackenbereich eines ungeborenen Babys. Sie tritt …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»