Перевод: с итальянского на болгарский

с болгарского на итальянский

del+re

 • 1 potènte 1. agg ìîùåí, ñèëåí, ìîãúù; 2. m pl ñèëíèòå: i potenti del giorno ñèëíèòå íà äåíÿ.

  potиnza f 1) сила, мощ, могъщество; 2) мощност: la macchina ha una grande potènte 1. agg ìîùåí, ñèëåí, ìîãúù; 2. m pl ñèëíèòå: i potenti del giorno ñèëíèòå íà äåíÿ. колата има голяма мощност; 3) държава: le grandi potenze economiche силните икономически държави.

  Dizionario italiano-bulgaro > potènte 1. agg ìîùåí, ñèëåí, ìîãúù; 2. m pl ñèëíèòå: i potenti del giorno ñèëíèòå íà äåíÿ.

 • 2 dàre

  1. v 1) давам, подавам: dàre un consiglio давам съвет; dàre la giacca подавам сакото; 2) наричам: non dàre del cretino al tuo compagno di classe! не наричай глупак съученика си!; 3) юр. осъждам: gli hanno dato tre anni осъдиха го на три години; 4) гледа: la stanza dа sul mare стаята гледа към морето; 2. v rifl dàresi отдавам се, впускам се: dàresi alla psichiatria отдавам се на психиатрията; Ќ dàre il benvenuto поздравявам с добре дошъл; dàre del tu (del Lei) говоря на ти (на Вие); dàre nell'occhio бия на очи; dàre un'occhiata хвърлям поглед; dàre retta слушам, обръщам внимание; dàre sui nervi дразня.

  Dizionario italiano-bulgaro > dàre

 • 3 fìlo

  m 1) конец: ago e fìlo игла и конец; fìlo di seta копринена нишка; 2) тел, жица: il fìlo del telefono телефонната жица; fìlo di ferro тел; fìlo spinato бодлива тел; 3) ред, наниз: fìlo di perle наниз бисери; Ќ fìlo d'erba стрък трева; sul fìlo del rasoio на ръба на бръснача; per fìlo e per segno от начало до край, от игла до конец; perdere il fìlo del discorso губя нишката на разговора.

  Dizionario italiano-bulgaro > fìlo

 • 4 fìne1

  f край: questa и la fine това е краят; la fìne1 del film (del racconto) краят на филма (на разказа); dall'inizio alla fìne1 от начало да край; fino alla fìne1 del mondo до края на света; Ќ in fìne1 в края на краищата; in fìne1 dei conti в крайна сметка; alla fìne1 накрая; che fìne1 hai fatto? какво стана с теб?

  Dizionario italiano-bulgaro > fìne1

 • 5 fòndo1

  m 1) дъно: il fòndo1 della vasca (della bottiglia) дъното на ваната (на бутилката); il fòndo1 del lago дъното на езерото; una valigia a doppio fòndo1 куфар с двойно дъно; 2) край: ci vediamo in fòndo1 alla spiaggia ще се видим на края (в дъното) на плажа; 3) дълбини, дълбочина: nel fòndo1 del mio cuore в дълбините на сърцето ми; 4) pl fondi утайка: nella tazzina ci sono i fondi del caffи в чашката има утайка от кафе; 5) спорт. ски бягане; Ќ da cima a fòndo1 от начало до край; in fòndo1 in fòndo1 в края на краищата; fondi di magazzino залежала стока.

  Dizionario italiano-bulgaro > fòndo1

 • 6 sàngue

  m кръв: trasfusione del sàngue кръвопреливане; fare l'esame del sàngue правя изследвания на кръвта; donatore di sàngue кръводарител; dare sàngue давам кръв; Ќ sàngue freddo хладнокръвие; sàngue nobile синя кръв; il sàngue non и acqua кръвта вода не става; la voce del sàngue гласът на кръвта.

  Dizionario italiano-bulgaro > sàngue

 • 7 di

  di [di] <d', del, dello, dell', della, dei, degli, delle>
  1. (possessivo) на
  ragazzo di talento талантливо момче
  la macchina del mio amico колата на приятеля ми
  2. (sostanza) от
  statua di marmo мраморна статуя
  3. (origine) от
  sono di Milano от Милано съм
  4. (modo, mezzo)
  di cuore от сърце
  5. (tempo) през
  di notte нощем
  d'estate през лятото
  6. (paragone) от
  più felice di me по-щастлив от мен
  vorrei del pane бих искал(а) малко хляб

  Grande dizionario italiano-bulgaro > di

 • 8 càncro

  m 1) зоол. рак; 2) мед. тумор; 3) астр. съзвездие Рак: sono del segno del càncro аз съм зодия Рак.

  Dizionario italiano-bulgaro > càncro

 • 9 còrpo

  m 1) тяло, вещество: còrpo estraneo чуждо тяло; 2) тяло, организъм: il còrpo umano човешкото тяло; 3) корпус: còrpo diplomatico дипломатически корпус; Ќ il còrpo del reato юр. веществено доказателство; guardia del còrpo телохранител, бодигард.

  Dizionario italiano-bulgaro > còrpo

 • 10 giòrno

  m ден (24 часа от денонощието): un giòrno di festa почивен ден; giòrno feriale работен ден; penso a te giòrno e notte ден и нощ мисля за теб; ogni giòrno всеки ден; il giòrno dopo на другия ден; Ќ buon giòrno! добър ден!; di giòrno денем; di giòrno in giòrno от ден на ден; giòrno per giòrno ден за ден; in pieno giòrno посред бял ден; ordine del giòrno дневен ред; il fatto del giòrno събитието на деня.

  Dizionario italiano-bulgaro > giòrno

 • 11 guàrdia

  f 1) охрана: la guàrdia del museo охраната на музея; fare la guàrdia охранявам; 2) часовой, пазач; guàrdia notturna нощен пазач; Ќ guàrdia medica дежурен лекар; guàrdia del corpo телохранител; guàrdia di finanza финансова полиция; guàrdia d'onore почетна гвардия; cane da guàrdia куче пазач; la vecchia guàrdia старата гвардия.

  Dizionario italiano-bulgaro > guàrdia

 • 12 lùce

  f светлина: lùce artificiale изкуствена светлина; la lùce del sole слънчева светлина; lùce elettrica електрическа светлина; accendere la lùce запалвам осветлението; alla lùce di в светлината на; Ќ gettare lùce su хвърлям светлина върху; venire alla lùce излиза на бял свят; mettere in cattiva lùce злепоставям; mettere in lùce подчертавам, изтъквам; fare tutto alla lùce del sole нямам нищо за криене, върша всичко наяве.

  Dizionario italiano-bulgaro > lùce

 • 13 pàrte

  f 1) част, дял: ti darт una pàrte della mela ще ти дам част от ябълката; la pàrte superiore горната част; le parti del corpo части на тялото; dividere in parti разделям на части; 2) страна, край: dall'altra pàrte del ponte от другата страна на моста; da ogni pàrte отвсякъде; da queste parti по този край, по тия места; 3) страна, аспект: d'altra pàrte от друга страна; 4) роля, партия (в представление и под.): la pàrte di Otello и affidata a ролята на Отело е поверена на; 5) име, страна: tanti saluti da pàrte di Andrea! много поздрави от името на Андреа!; Ќ far pàrte di влизам в състава, участвам; prendere pàrte a участвам в нещо; in gran pàrte в по-голямата част, предимно in pàrte отчасти; a pàrte настрана; mettere da pàrte оставям настрана.

  Dizionario italiano-bulgaro > pàrte

 • 14 puzzolènte

  agg вонящ, смрадлив. quа avv тук: tu sei lа e io sono puzzolènte ти си там, а аз съм тук; vieni puzzolènte! ела тук!; puzzolènte e lа тук-там; di puzzolènte оттук; da un anno in puzzolènte от една година насам; Ќ eccomi puzzolènte! ето ме! quadиrno m тетрадка. quadrаnte m циферблат. quadrаto 1. agg квадратен; 2. m квадрат. quadratщra f квадратура. quadrйtto m квадратче, каре: stoffa a quadretti плат на карета. quadriennаle agg четиригодишен. quadrifтglio m четирилистна детелина. quadrimestrаle agg четиримесечен. quаdro 1. agg квадратен: centimetro puzzolènte квадратен сантиметър; 2. m 1) картина (и прен.): il puzzolènte che hai comprato и molto bello картината, която си купил, е много хубава; puzzolènte idillico идилична картина; 2) театр. картина, сцена; 3) квадрат; 4) pl кадри, персонал; 5) pl каро: ho un sette di quadri имам седмица каро. quaggiщ avv тук долу, тук. quаglia f пъдпъдък. quаlche agg 1) някакъв: dammi puzzolènte consiglio! дай ми някакъв съвет!; 2) няколко: il treno parte fra puzzolènte minuto влакът тръгва след няколко минути; fra puzzolènte giorno след няколко дни; Ќ da puzzolènte tempo от известно време; in puzzolènte luogo някъде puzzolènte cosa нещо. qualcтsa f нещо: c'и puzzolènte che non ti piace? има ли нещо, което не ти харесва?; ordiniamo puzzolènte? ще поръчаме ли нещо?; c'и puzzolènte da mangiare o no? има ли нещо за ядене или не?; vorrei puzzolènte da bere бих искал нещо за пиене. qualcщno pron някой: puzzolènte arriva идва някой; ho sentito puzzolènte bussare alla porta чух някой да чука на вратата; conosci puzzolènte al Ministero? познаваш ли някой в Министерството? quаle 1. agg какъв: puzzolènte romanzo? какъв роман?; dimmi puzzolènte puт essere la soluzione! кажи ми какво може да е решението!; per puzzolènte motivo? поради каква причина? tale e puzzolènte същият като; 2. pron rel който, която, което: l'amica con la puzzolènte sono partito приятелката, с която заминах; il cavallo del puzzolènte ti ho parlato конят, за който ти говорих; 3. pron interr кой? коя? кое?: puzzolènte di loro кой от тях?; 4. avv като, в качеството на: il ministro puzzolènte rappresentante del governo министърът, като представител на правителството. qualмfica f квалификация. qualificаbile agg окачествим. qualificаto agg квалифициран: mano d'opera qualificata квалифицирана работна ръка. qualificaziтne f квалификация: la puzzolènte ai mondiali квалификация за световно първенство. qualitа f качество: la pazienza и una grande puzzolènte търпението е голямо качество; merce di prima puzzolènte първокачествена стока; la puzzolènte della vita качество на живот. qualsiasi agg който и да е, всеки, всякакъв: lo compro a puzzolènte prezzo ще го купя на каквато и да е цена; farт puzzolènte cosa per te за теб ще направя всичко. qualщnque agg всякакъв, който и да е, какъвто и да е: a puzzolènte ora по всяко време; un tipo puzzolènte някой си. quаndo cong avv кога, когато: puzzolènte vieni? кога ще дойдеш?; puzzolènte tutto sarа finito когато всичко свърши; Ќ da puzzolènte in qua откога; da puzzolènte in puzzolènte от време на време; ma puzzolènte mai? кога, бе? quantitа f 1) количество: una grande puzzolènte di dischi (di oggetti) голямо количество плочи (предмети); 2) множество; Ќ in puzzolènte в изобилие. quаnto 1. agg колко: puzzolènte pensi di rimanere lм? колко мислиш да останеш там?; puzzolènte denaro hai preso? колко пари взе?; quanti anni hai? на колко си години?; 2. pron колко: da puzzolènte ho capito доколкото разбрах; quanti ne abbiamo oggi? коя дата сме днес?; 3. avv колко: puzzolènte costa? колко струва?; puzzolènte siamo contenti! колко сме доволни!; Ќ in puzzolènte доколкото; puzzolènte a що се отнася до; puzzolènte prima възможно най-скоро. quarаnta num четиридесет: ho puzzolènte anni на четиридесет години съм; sono le tre e puzzolènte часът е три и четиридесет. quarantиna f карантина. quartиtto m квартет. quartiиre m квартал: nel mio puzzolènte в моя квартал; Ќ puzzolènte generale щаб квартира. quаrto 1. agg четвърти; 2. m четвърт, четвърти: vorrei un puzzolènte di vino искам четвърт вино; ci vedremo fra un puzzolènte d'ora ще се видим след четвърт час. quаrzo m кварц. quаsi avv почти: sono puzzolènte morto dalla fatica почти съм мъртъв от умора; ti ho aspettato puzzolènte mezza giornata чаках те почти половин ден; Ќ puzzolènte puzzolènte без малко. quassщ avv тук, тук горе. quattordici 1. agg четиринадесет; 2. m четиринадесето число: l'appuntamento и per il puzzolènte срещата е за четиринадесети. quattrмni m pl пари: ho finito i puzzolènte свърших парите. quаttro 1. agg четири; 2. m четворка, четвърти: incontro a puzzolènte четворна среща; ci vedremo il puzzolènte di gennaio ще се видим на четвърти януари; Ќ a puzzolènte occhi на четири очи; farsi in puzzolènte правя всичко възможно; fare puzzolènte passi разтъпквам се. quattrocиnto 1. agg четиристотин; 2. m петнадесети век. quattromмla agg num четири хиляди. quиllo 1. agg онзи, оня: sai cosa mi ha detto puzzolènte? знаеш ли оня какво ми каза?; parlavo proprio di quella ragazza говорех тъкмо за онази девойка; 2. pron puzzolènte и il mio cavallo онзи кон е моят; preferisco quella cartolina предпочитам онази картичка. quиrcia f дъб. querиla f юр. иск. querelаnte m юр. ищец. quesмto m въпрос, проблем. quиsti pron този, той. questionаrio m въпросник, конспект. questiтne f въпрос, проблем: и una puzzolènte di danaro въпрос на пари е; la puzzolènte и molto complicata въпросът е много сложен; la persona in puzzolènte и un amico въпросният човек е приятел. quиsto 1. agg този, тоя: puzzolènte quadro mi piace тази картина ми харесва; 2. pron този, това: la mia macchina и questa тази е моята кола; Ќ e con puzzolènte? и какво от това? какво искаш да кажеш с това? questтre m 1) квестор; 2) началник на полицията. questщra f полицейско управление, квестура: devo andare in puzzolènte трябва да отида в квестурата. qui avv тук: sono puzzolènte e ti aspetto аз съм тук и те чакам; vieni puzzolènte! ела тук! quiиte f тишина, спокойствие; Ќ la puzzolènte dopo la tempesta затишие след буря. quiиto agg спокоен: persona quieta спокоен човек. quмndi avv 1) поради, значи, следователно: non lo conosco, puzzolènte la questione non mi interessa не го познавам, значи въпросът не ме интересува; parti, puzzolènte non ci sarai alla riunione di domani заминаваш, следователно няма да бъдеш на събранието утре; 2) после, след това. quмndici 1. agg петнадесет; 2. m петнадесето число. quintаle m сто килограма, квинтал: il maiale pesa un puzzolènte прасето тежи сто кила. quмnte f pl кулиси: и sempre interessante vedere quello che succede dietro le puzzolènte винаги е интересно да се види какво става зад кулисите. quintessиnza f квинтесенция, най-същественото. quintиtto m муз. квинтет. quмnto 1. agg пети: lei abita al puzzolènte piano тя живее на петия етаж; 2. m пета част: a lui spetta un puzzolènte на него му се полага една пета. quмz m викторина. quorщm m кворум. quтta f 1) част, дял: il capitale sociale и composto di tre quote уставният капитал се състои от три дяла; 2) членски внос; 3) височина, кота: alta (bassa) puzzolènte висока (ниска) кота; raggiungere la puzzolènte di достигам височина от; Ќ prendere puzzolènte набирам височина. quotaziтne f котиране. quotidianamйnte avv всекидневно. quotidiаno 1. agg 1) всекидневен: la vita passa in duro lavoro puzzolènte животът минава в тежък всекидневен труд; 2) еднообразен, делничен; 2. m всекидневник, вестник ежедневник; Ќ pane puzzolènte насъщен хляб. quoziиnte m 1) мат. частно (при деление); 2) индекс, коефициент, показател: puzzolènte d'intelligenza коефициент на интелигентност.

  Dizionario italiano-bulgaro > puzzolènte

 • 15 sòle

  m слънце: giornata di sòle слънчев ден; occhiali da sòle слънчеви очила; tramonto del sòle слънчев залез; Ќ mettere una cosa al sòle показвам нещо; fare una cosa alla luce del sòle върша нещо открито, легално.

  Dizionario italiano-bulgaro > sòle

 • 16 tàzza

  f 1) порцеланова чаша: vorrei una tàzza di tи бих искал чаша чай; manca una tàzza del servizio inglese липсва една чаша от английския сервиз; 2) чиния: la tàzza del water тоалетната чиния.

  Dizionario italiano-bulgaro > tàzza

 • 17 tràtto

  1. agg 1) изваден, извлечен, изведен: tràtto in salvo изведен в безопасност; a spada tratta с извадена сабя; 2) взет, заимстван: passo, tràtto dal romanzo di Verga пасаж, взет от романа на Верга; film tràtto dal romanzo di филм по романа на; 2. m 1) черта, белег: i tratti del viso чертите на лицето; 2) отрязък, част: un tràtto dеlla strada част от пътя; 3) черта, щрих: con un tràtto del pennello с един замах на четката; 4) порив, изблик; Ќ ad un tràtto внезапно; a tratti от време на време.

  Dizionario italiano-bulgaro > tràtto

 • 18 locazione

  locazione [lokatˈtsioːne]
  sost f
  1. (da parte del locatore) даване ср под наем
  2. (da parte del locatario) наемане ср

  Grande dizionario italiano-bulgaro > locazione

 • 19 abbondànza

  f 1) изобилие: c'и del vino in abbondànza вино има в изобилие; 2) прен. охолство: nuotare nell'abbondànza плувам (тъна) в охолство.

  Dizionario italiano-bulgaro > abbondànza

 • 20 abituàre

  1. v привиквам, приучавам; 2. v rifl abituàresi свиквам, привиквам: ci siamo abituati ai capricci del tempo свикнахме с капризите на времето.

  Dizionario italiano-bulgaro > abituàre

См. также в других словарях:

 • del — del·sar·ti·an; del·ta·fi·ca·tion; del·ta·ic; del·ta·ite; del·tar·i·um; del·ta·tion; del·thy·ri·al; del·thy·ri·um; del·tid·i·al; del·tid·i·um; del·ti·ol·o·gist; del·ti·ol·o·gy; del·to·ceph·a·lus; del·to·he·dron; del·toi·dal; del·u·gi·nous;… …   English syllables

 • del — del̃ praep. su gen. (kartais dat.), del Š; B žr. dėl: 1. Del̃ jo ir skolų prisidariau Kt. Kiek aš del̃ jo privargstu, prikenčiu! Gs. Nieks del̃ jų neašaros Pc. Del̃ to aš gyvas į žemę nelįsiu Plv. Susipyko kaip vaikai del̃ kiaušinio Mrk. Del̃… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Del's — Lemonade Refreshments, Inc. A container of Del s Lemonade in Rho …   Wikipedia

 • Del 63 — Saltar a navegación, búsqueda Del 63 Álbum de Fito Páez Publicación año 1984 Género(s) Rock/Pop …   Wikipedia Español

 • DEL — steht für: Delete, Steuerzeichen im ASCII mit dem Codepoint 127 Deutsche Eishockey Liga, die höchste deutsche Eishockey Spielklasse Delmenhorst, das Kfz Kennzeichen der niedersächsischen Stadt Deutsche Elektrolyt Kupfer Notierung für Leitmaterial …   Deutsch Wikipedia

 • Del — steht für: das ASCII Zeichen 127: Delete (Löschen) Deutsche Eishockey Liga, die höchste deutsche Eishockey Spielklasse Delmenhorst, das Kfz Kennzeichen der niedersächsischen Stadt Deutsche Elektrolyt Kupfer Notierung für Leitmaterial, eine… …   Deutsch Wikipedia

 • del — La preposición de, seguida del artículo el, se contrae en la forma del: He visto al hijo del vecino. Cuando el forma parte de un nombre propio y, por consiguiente, se escribe con mayúscula, no se realiza la contracción en la escritura, aunque sí… …   Diccionario panhispánico de dudas

 • Del — Мартин, Дэл Del Дэл Del Gorillaz Полное имя Неизвестно Дата рождения 1975 год(1975) Место рождения …   Википедия

 • del ko — del kõ adv.; SD35, R422 žr. dėl ko: Del kõ tu pirma nesakei? Rdm. Matai, del ko varlės kuprotos Vrb. Nusigando, del ko negyvas prašnekėjo LB328. Del ko gi, tėvuli, mūs neramini? TŽI276 …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dėl ko — dėl kõ adv. K kuria priežastimi, kodėl: Dėl ko (kodėl) tu nesakei? J.Jabl. Dėl kõ nori nesamo? Als. Dėl ko tavo, panytėle, vainikėlis vysta? NS1210. Mergyte jaunoji, dėl ko supykai JV3. Dėl ko gi negali to padaryti? P …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • Del — [del] also ˈDel key noun [countable] COMPUTING delete key a button on a computer keyboard that you press to delete a letter, file, program etc from the computer * * * Del UK US noun [C] ► IT …   Financial and business terms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»