Перевод: с испанского на болгарский

debes+escribir+con+tinta

 • 1 escribir

  1. tr 1) пиша; 2) съчинявам; пиша творби; 3) муз. записвам ноти; 2. prnl 1) записвам се в списък; 2) зачислявам се към състава; escribir (muy) tirado пиша много бързо.

  Diccionario español-búlgaro > escribir

 • 2 tinta

  f 1) боя; 2) мастило; tinta china туш; 3) боядисване; 4) pl нюанси, оттенъци; 5) pl жив. бои; medias tintas прен., разг. намек, недомлъвка; de buena tinta adv разг. достоверно; saber de buena tinta разг. зная от първа ръка; sudar tinta прен., разг. полагам много усилия да постигна нещо; cargar (recarger) las tintas прен., разг. сгъстявам краските, пресилвам; преувеличавам значението; correr la tinta (correr ríos de tinta) sobre предизвиквам голям интерес (в преса, телевизия и др.).

  Diccionario español-búlgaro > tinta

 • 3 escribido

  p p от escribir, само в разговорния израз leído y escribido много чел и писал, начел се (за образован човек, леко иронично).

  Diccionario español-búlgaro > escribido

 • 4 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 5 máquina

  f 1) машина; 2) + определение означава: апарат, инструмент и др; máquina de escribir пишеща машина; máquina de vapor парна машина; máquina dinamoeléctrica динамомашина; máquina de coser шевна машина; máquina fotogràfica фотоапарат; máquina de afilar точилна машина; máquina de pulimentar; máquina de rectificar машина за шлифоване; máquina taradradora бормашина; máquina eléctrica електролокомотив; máquina aventadora веялка; máquina de calcular сметачна машина; máquina centrífuga центрофуга; máquina de combustión двигател с вътрешно горене; máquina de elevación подемна машина; máquina herramienta струг; máquina térmica топлинен двигател; máquina tritudora трошачка; máquina franqueadora машина за облепване на марки; 3) прен. пищно здание; грамада; 4) прен., ост. множество; голямо количество; 5) театр. механизъм за смяна на декора; 6) механизъм на пиано или орган; 7) колело, велосипед, кола (за надбягвания); 8) Куб. лека кола; 9) прен. сбор от различни части на едно цяло; 10) прен. въображаем проект; 11) прен. намеса на чудесното в художествена фабула; a toda máquina с пълна скорост; ser (trabajar) alguien como una máquina прен., разг. работя като машина (бързо, точно, ефикасно).

  Diccionario español-búlgaro > máquina

 • 6 pluma

  f 1) перо (на птица); 2) перо (за писане); 3) писалка; 4) прен. писател; 5) прен. стил на писане; pluma de ganso гъше перо; colchón de pluma пухен душек; mudar las plumas сменям перушината си (за птици); adornarse con plumas ajenas прен. кича се с чужди заслуги; pluma estilogràfica автоматична писалка; buena pluma прен. добър писател; de la mano y pluma разг. собственоръчно; escribir (componer) al correr de la pluma; a vuela pluma прен. пиша бързо, вдъхновено, лети ми перото; dejar correr la pluma прен. а) пиша необмислено, невнимателно; б) разпростирам се прекалено в материята; hacer a pluma y a pelo прен., разг. сръчен съм, всичко ми иде отръки; poner uno la pluma bien (mal) прен. добре (зле) изразявам идеите си писмено; vivir de su pluma прен. прехранвам се с писане.

  Diccionario español-búlgaro > pluma

 • 7 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 8 uva

  f 1) грозде; uva tinta черно грозде; uva pasa стафида; 2) лозе; 3) мед. ечемик; възпаление на очния клепач; uva crespa бот. цариградско грозде; estar hecho una uva прен., разг. мъртвопиян съм; de uvas a brevas разг. от дъжд на вятър; estar alguien de mala uva прен., разг. в много лошо настроение съм; mala uva прен., разг. злонамереност, лош характер; entrar (ir) uno por uvas разг. рискувам, участвам в нещо; de uva adj лош.

  Diccionario español-búlgaro > uva

См. также в других словарях:

 • Canales Wii — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

 • Wikipedia:Café (todos) — Atajos WP:CWP:C …   Wikipedia Español

 • Lessons for Children — Lessons for Children …   Wikipedia Español

 • punto — {{#}}{{LM P32295}}{{〓}} {{SynP33061}} {{[}}punto{{]}} ‹pun·to› {{《}}▍ s.m.{{》}} {{<}}1{{>}} Señal de pequeño tamaño, generalmente circular, que destaca en una superficie por contraste de relieve o de color: • Te has pintado un punto en la cara… …   Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.