Перевод: с польского на все языки

со всех языков на польский

dat

 • 1 dat|ek

  m (G datku) 1. (jałmużna) alms
  - prosić o datek to beg for alms
  - żebracy wyciągali ręce po datki the beggars held out their hands for money
  2. (ofiara) donation (na coś to a. for sth)
  - zbierać datki to collect donations
  - zbierać datki od wiernych to collect donations from the congregation
  - zbierać datki na budowę kościoła/pomnika to collect donations for the building of a church/monument

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > dat|ek

 • 2 dat|ować

  pf, impf vt 1. (wpisać datę) to date [dokument, pismo]
  - list jest datowany z Krakowa the letter was franked a. postmarked in Cracow
  2. (określić datę) to date
  - znalezisko datowano na I w.n.e. the find was dated to the 1st century
  datować się to date
  - znalezisko datuje się na XIV w. the find dates back to a. dates from the 14th century
  - od tego dnia datuje się nasza przyjaźń our friendship started that day

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > dat|ować

 • 3 arystokratka arystokrat·ka f -ki, -ki dat sg & loc sg -ce gen pl -ek

  Nowy słownik polsko-angielski > arystokratka arystokrat·ka f -ki, -ki dat sg & loc sg -ce gen pl -ek

 • 4 zielenina

  dat sg - nie; f
  greens (pl)
  * * *
  f.
  greens.

  The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary > zielenina

 • 5 datować\ się

  dat|ować się
  несов. вести своё начало;
  ich przyjaźń \datować\ sięuje się... их дружба началась..., они начали дружить...

  Słownik polsko-rosyjski > datować\ się

 • 6 z

  z [z], ze [zɛ],
  1.
  I. prep +gen
  ( kierunek od czegoś) von +dat
  \z domu/góry/drzewa von zu Hause/oben/vom Baum
  \z Krakowa do Poznania von Krakau nach Posen
  \z oddali aus der Ferne, von weitem
  \z południa na północ von Süd nach Nord
  \z portfela/kieszeni aus der Geldbörse [ lub dem Portemonnaie] der [Hosen]Tasche
  ( lokalizacja) von +dat
  \z boku von der Seite
  \z tyłu/lewej strony von hinten/links
  ( źródło wiedzy) aus +dat
  \z prasy/książki/doświadczenia aus der Presse/dem Buch/Erfahrung
  ( czas) von +dat
  \z grudnia/ubiegłego roku vom Dezember/letzten Jahr
  list \z trzeciego sierpnia ein Brief vom dritten August
  \z rana morgens
  katedra \z XIII wieku eine Kathedrale aus dem 13. Jahrhundert
  kolega \z klasy ein Klassenkamerad
  niektórzy \z was einige von euch
  jeden \z wielu einer von vielen
  najstarszy \z całej rodziny der älteste [aus] der ganzen Familie
  Aleksandra Nowak, \z domu Kowalska Aleksandra Nowak geb. Kowalski
  ( przyczyna) aus +dat, vor +dat
  \z wdzięczności/głupoty/rozsądku aus Dankbarkeit/Dummheit/Vernunft
  \z głodu aus [ lub vor] Hunger
  ( materiał) aus +dat
  stół \z drewna aus Holz
  zrobiony \z drewna/wełny/metalu aus Holz/Wolle/Metall hergestellt
  bukiet [\z] fiołków Veilchenstrauß m
  sok \z wiśni Kirschensaft m
  ( zakres) in +dat
  ona jest dobra \z matematyki sie ist gut in Mathematik
  on jest \z zawodu kierowcą [ciężarówki] er ist [Lastkraftwagen]Fahrer von Beruf
  egzamin \z geografii Erdkundeprüfung f, Prüfung f in Erdkunde
  ( nasilenie) aus +dat
  \z całych sił mit aller Kraft, unter Aufbietung aller Kräfte
  \z całego serca aus ganzem Herzen
  ( ze względu na co) wegen +gen
  znany \z zabytków/dobrej kuchni/czystości bekannt [ lub berühmt] wegen seiner Kulturdenkmäler/guten Küche/Sauberkeit
  \z jakiej racji mit welchem Recht
  ni \z tego, ni \z owego unvermittelt, mir nichts, dir nichts ( fam)
  II. prep +instr
  ( towarzystwo) mit +dat
  \z całą rodziną mit der ganzen Familie
  chodź \ze mną komm mit mir
  ( przedmiot, związek) mit +dat
  \z torbą/walizką/wędką mit der Tasche/dem Koffer/der Angel
  śnieg \z deszczem Schneeregen m
  ( dodatkowy składnik) mit +dat
  kawa \z mlekiem Kaffee m mit Milch
  chleb \z masłem Butterbrot nt
  schab \z kością Kotelett nt
  zegar \z kukułką Kuckucksuhr f
  ( zawartość) mit +dat
  dzbanek \z wodą Krug m mit Wasser
  skrzynka \z narzędziami Kasten m mit Werkzeug
  karton \z sokiem Saft m im Tetrapack
  ( określenie) mit +dat
  chłopiec \z krótkimi włosami Junge m mit kurzem Haar
  sklep \z zabawkami Spielzeuggeschäft nt
  ( okoliczność) unter +dat, mit +dat
  \z wysiłkiem/niecierpliwością/uwagą mit Anstrengung/Ungeduld/Aufmerksamkeit
  \z trudnością mit [ lub unter] Schwierigkeiten
  ( cel) mit +dat, zu +dat
  \z prośbą mit einer Bitte
  \z wizytą/odczytem zu Besuch/zum Vortrag
  ( skutek) mit +dat
  \z powodzeniem mit Erfolg, erfolgreich
  \z dobrym wynikiem mit einem guten Ergebnis
  ostrożnie \z ogniem! Feuer und offenes Licht [polizeilich] verboten!
  oswoić się \z myślą o wyjeździe sich +akk mit dem Gedanken an die Abreise anfreunden
  III. adv ( mniej więcej) ungefähr, zirka
  \z godzinę/kilometr ungefähr [ lub zirka] eine Stunde/ein Kilometer, z
  2. [zɛt] nt inv
  ( litera) Z nt, z nt
  Z jak Zenon Z wie Zeppelin
  od a do z von A bis Z

  Nowy słownik polsko-niemiecki > z

 • 7 od

  od [ɔt] prep
  +gen
  1) ( kierunek) von +dat
  \od okna vom Fenster
  na wschód \od Warszawy östlich von Warschau
  wiatr \od morza Seewind m
  2) ( miejsce w przestrzeni) von +dat, zu +dat
  okno \od podwórza Fenster nt zum Hof
  wejście \od tyłu Hintereingang m
  \od spodu von unten
  3) ( czas) seit +dat
  \od trzech godzin seit drei Stunden
  \od dwóch tygodni seit zwei Wochen
  \od dawna seit langem
  \od lat seit Jahren
  4) ( początek, przedział czasu) ab +akk, seit +dat
  \od poniedziałku ab Montag, von Montag an
  \od wczoraj seit gestern
  \od dzisiaj ab heute
  \od jutra ab morgen
  \od poniedziałku do piątku von Montag bis Freitag
  \od rana do wieczora vom Morgen bis [zum] Abend, von morgens bis abends
  \od dziecka von Kind an
  5) ( dystans, odległość) von +dat
  1000 metrów \od brzegu Meter vom Ufer [entfernt]
  trzy przystanki \od dworca drei Haltestellen vom Bahnhof
  6) ( dolna granica zakresu) von +dat
  \od dwóch do trzech godzin zwei bis drei Stunden
  \od dwóch do pięciu razy dziennie zwei- bis fünfmal [ lub zwei bis fünf Mal] täglich
  \od informacji ogólnych do specjalistycznych von allgemeinen bis zu fachlichen Informationen
  8) ( przyczyna) von +dat
  twarz mokra \od łez/potu von Tränen/von Schweiß nasses Gesicht nt, tränen-/schweißnasses Gesicht
  ochrypł \od krzyku er ist vom Schreien heiser geworden
  uszy bolą \od hałasu vor Lärm tun die Ohren weh
  9) ( źródło pochodzenia) von +dat
  list \od mojej siostry ein Brief von meiner Schwester
  pozdrowienia \od mojej mamy schöne Grüße von meiner Mutter
  klucz \od mieszkania Hausschlüssel m
  kluczyki \od samochodu Autoschlüssel m
  dziurka \od klucza Schlüsselloch nt
  ubezpieczenie \od ognia/kradzieży Feuer-/Diebstahlversicherung f
  nauczyciel(ka) [\od] polskiego Polnischlehrer(in) m(f)
  fachowiec \od budowy okrętów Schiffbaufachmann(-frau) m(f)
  12) ( okazja)
  ubranie \od święta Festkleidung f
  13) ( odstępstwo) von +dat
  zwolniony \od płacenia podatku steuerfrei, von der Steuer befreit
  wyjątek \od reguły eine Ausnahme von der Regel
  14) ( porównanie) als
  ona jest młodsza \od siostry sie ist jünger als ihre Schwester
  on jest niższy \ode mnie er ist kleiner als ich
  15) ( jednostka) pro, je
  płacić \od sztuki pro [ lub je] Stück zahlen
  praca płatna \od godziny Stundenarbeit f
  16) ( uwarunkowanie) von +dat
  to zależy \od zgody samorządu/rodziców es hängt von der Zustimmung der Verwaltung/der Eltern ab
  17) \od czasu do czasu von Zeit zu Zeit, ab und zu
  \od przypadku do przypadku ( pot) von Fall zu Fall, gelegentlich
  \od słowa do słowa ein Wort gibt [ lub gab] das andere
  \od stóp do głów von Kopf bis Fuß, vom Scheitel bis zur Sohle
  \od wielkiego dzwonu an großen Feiertagen
  \od a do z von A bis Z

  Nowy słownik polsko-niemiecki > od

 • 8 po

  po [pɔ]
  I. prep +loc
  1) ( miejsce działania) durch +akk, auf +dat
  wchodzić \po drabinie/schodach die Leiter/die Treppe hinaufgehen
  chodzić \po lesie durch den Wald gehen [ lub laufen]
  chodzić \po pokoju durch das Zimmer gehen, im Zimmer herumgehen
  podróżować \po Europie durch Europa reisen
  jechać \po szynach auf den Schienen fahren
  \po drugiej stronie auf der anderen Seite
  2) ( część ciała, ubioru) durch +akk, über +akk
  przejechać dłonią \po włosach mit der Hand durch die Haare streichen [ lub fahren]
  pogłaskać kogoś \po głowie jdm über den Kopf streicheln
  3) ( grupa ludzi, zbiorowisko) zu +dat
  wciąż jeździ \po swoich krewnych er fährt viel zu seinen Verwandten
  ten płaszcz mam \po mamie diesen Mantel habe ich von der Mutter geerbt
  odziedziczyła urodę \po mamie sie hat die Schönheit von der Mutter geerbt
  spadek \po rodzicach das Erbe der Eltern
  5) ( hierarchia) nach +dat, hinter +dat
  jest tu drugi \po szefie er ist hier der Zweite nach dem Chef
  zajął drugie miejsce, zaraz \po swoim głównym rywalu er hat den zweiten Platz belegt, gleich hinter seinem Hauptkonkurrenten
  6) ( miara, cena)
  wchodźcie \po dwóch geht zu zweit herein
  dostali \po jednym ciastku sie bekamen je einen Keks
  \po szklance herbaty je ein Glas Tee
  7) ( naczynie) für +akk
  butelka \po mleku Milchflasche f
  puszka \po tuńczyku Thunfischbüchse f
  8) ( rozpoznawanie faktów) an +dat
  rozpoznać kogoś \po głosie jdn an der Stimme erkennen
  \po oczach widać, że kłamie man kann von seinen Augen ablesen, dass er lügt
  9) ( czas) nach +dat
  \po obiedzie nach dem Mittagessen
  \po chwili nach einer Weile
  kwadrans \po dziewiątej Viertel nach neun
  10) ( kolejność) nach +dat
  jeden \po drugim einer nach dem anderen
  II. prep +acc
  1) ( cel) nach +dat
  iść \po zakupy einkaufen gehen
  przyjść \po radę um Rat fragen
  posłać \po lekarza den Arzt rufen, nach dem Arzt schicken
  \po co? warum?, wozu?
  2) ( kres, zasięg) bis zu +dat, bis an +akk
  woda \po kolana Wasser bis zu den Knien
  wypełniony \po brzegi bis an den Rand gefüllt, randvoll
  3) ( miara, cena)
  \po 3 złote za sztukę [je] 3 Zloty ein Stück
  III. prep +dat
  \po cichu leise; ( w głębi duszy) im Stillen
  \po ciemku im Dunkeln, im Finsteren
  \po kryjomu heimlich
  \po omacku im Dunkeln, tastend
  \po prostu ( zwyczajnie) einfach; ( wprost) geradewegs, geradezu
  \po trochu allmählich, nach und nach
  mówię ci \po dobroci ich sage es dir in Güte [ lub im Guten]
  wszystko \po staremu alles beim Alten
  zrobić coś \po swojemu etwas auf seine Art [ lub Weise] tun
  \po polsku/niemiecku auf Polnisch/Deutsch

  Nowy słownik polsko-niemiecki > po

 • 9 do

  do [dɔ], prep
  1. +gen
  1) ( w kierunku) nach +dat, zu +dat
  idę \do biblioteki ich gehe zur [ lub in die] Bibliothek
  2) ( ruch do wnętrza) in +akk
  [włożyć] \do szuflady in die Schublade [hineinlegen]
  [włożyć] \do kieszeni in die Tasche [stecken]
  wejść \do środka hereinkommen, hineingehen
  3) ( przeznaczenie) für +akk, zu +dat
  coś \do jedzenia/picia etwas zum Essen/Trinken
  \do czego to jest? wozu [ lub wofür] ist das?
  klucz \do drzwi Türschlüssel m
  krem \do twarzy Gesichtscreme f
  przybory \do pisania Schreibzeug nt, Schreibwaren fPl
  należeć \do stowarzyszenia einem Verband [ lub einer Vereinigung] angehören
  5) ( określenie odległości) bis an +akk, bis zu +dat
  odprowadź ją \do domu begleite sie bitte nach Hause
  6) ( określenie czasu) bis [zu] +dat
  zwlekać \do ostatniej chwili bis zur letzten Minute warten
  skończę to \do wtorku bis Dienstag bin ich damit fertig, ich mache es bis Dienstag fertig
  [w]pół \do czwartej halb vier
  \do jutra! bis morgen!
  \do widzenia [ lub zobaczenia] ! auf Wiedersehen!
  7) ( limit) bis zu +dat
  kara \do 5 lat więzienia eine Strafe von bis zu fünf Jahren Haft
  kara \do 1000 złotych grzywny eine Geldstrafe von bis zu 1000 Zloty
  8) ( stan uczuciowy lub jego nasilenie) gegenüber +dat, bis zu +dat, gegen +akk
  niechęć \do życia Lebensmüdigkeit f
  wstręt \do czegoś eine Abneigung gegen etw
  wzruszona \do łez zu Tränen gerührt
  śmiać się \do rozpuku sich +akk schief [ lub scheckig] lachen ( fam), sich +akk totlachen
  2. [dɔ] nt inv muz Do nt

  Nowy słownik polsko-niemiecki > do

 • 10 o

  o [ɔ],
  1.
  I. prep +loc
  1) ( treść, osoba) über +akk, von +dat
  artykuł \o lasach tropikalnych Artikel m über die tropischen Regenwälder
  mówić \o kimś/czymś über jdn/etw reden
  myśleć \o kimś/czymś an jdn/etw denken
  wiedzieć \o kimś/czymś von jdm/etw wissen
  nie masz pojęcia \o takich sprawach du hast keine Ahnung von solchen Angelegenheiten
  nie mam \o tym pojęcia davon habe ich keine Ahnung
  2) ( czas) um +akk, bei +dat
  \o [godzinie] trzeciej/piątej um drei/fünf [Uhr]
  \o świcie/zmroku/północy bei Tagesanbruch/bei Dämmerung/um Mitternacht
  3) ( sposób) mit +dat, aus +dat
  \o chlebie i wodzie bei Wasser und Brot
  \o własnych siłach aus eigener Kraft
  \o kulach an Krücken
  4) ( cecha, właściwość) mit +dat
  dziewczyna \o długich włosach Mädchen nt mit langen Haaren
  człowiek \o dużych wymaganiach ein Mensch mit hohen Ansprüchen
  II. prep +acc
  1) ( porównanie) um +akk
  wyższy \o głowę [um] einen Kopf größer
  \o połowę krótszy [um] die Hälfte kürzer
  starszy \o rok [um] ein Jahr älter
  2) ( cel, skutek) um +akk, wegen +gen
  prosić/upominać się \o coś um etw bitten/etw fordern
  gniewać się na kogoś \o coś jdm über etw +akk böse sein
  kłócić się \o coś [sich +akk ] über etw +akk streiten
  niepokoić się \o kogoś/coś sich +akk um jdn/etw sorgen, sich +dat um jdn/etw Sorgen machen
  prosić/pytać \o coś um etw bitten/nach etw fragen
  3) ( przedmiot czynności) an +akk, zu +dat
  opierać się \o coś sich +akk an etw +akk lehnen
  rzucać czymś \o coś etw nach etw werfen
  ocierać się \o coś sich +akk an etw +dat reiben
  uderzać \o coś an etw +akk stoßen
  2. [ɔ], interj o[h], ja, genau
  \o, już jedzie! da kommt er ja!
  \o zgrozo! o Graus! ( fam)
  \o tak! oh ja!
  \o, rety! oje!, ach, du meine Güte! ( fam), o
  3. [ɔ] nt inv ( litera) O nt, o nt
  O jak Olga O wie Otto

  Nowy słownik polsko-niemiecki > o

 • 11 za

  za [za]
  I. prep +instr
  1) ( miejsce) hinter +dat
  \za drzewem/oknem hinter dem Baum/Fenster
  \za burtą über Bord
  \za miastem außerhalb der Stadt
  2) ( następstwo) hinter[her] +dat
  \za mną marsz! marsch!
  jeden \za drugim nacheinander, einer nach dem anderen
  3) ( cel działania) nach +dat [ lub hinterher] +dat
  tęsknić \za kimś sich +akk nach jdm sehnen
  gonić \za zyskiem dem Gewinn hinterherlaufen [ lub nachlaufen]
  4) obgadywać kogoś \za czyimiś plecami jdn hinter dessen Rücken anschwärzen
  II. prep +acc
  1) ( miejsce) hinter +dat
  schować się \za drzewo sich +akk hinter dem Baum verstecken
  wyjechać \za miasto die Stadt verlassen
  2) ( miejsce dotyku) an +dat
  chwycić kogoś \za rękę jdn bei der Hand fassen
  chwycić kogoś \za ramię/ucho/kark jdn am Arm/Ohr/Nacken packen
  3) ( cel czynności) für +akk, auf +akk
  walczyć \za [ lub o] wolność für die Freiheit kämpfen
  wznosić toast \za czyjeś zdrowie auf jds Gesundheit einen Toast erheben [ lub ausbringen]
  4) ( czas) in +dat
  \za dwie godziny in zwei Stunden
  \za trzy lata in drei Jahren
  jest \za pięć dwunasta es ist fünf vor zwölf
  5) ( cena, koszt) für +akk, um +akk
  kupiłem to \za 7 złotych das habe ich für 7 Zloty gekauft
  \za bezcen spottbillig ( fam)
  \za pół darmo für einen Apfel und ein Ei ( fig fam)
  \za parę złotych für ein paar Zloty
  \za wszelką cenę um jeden Preis
  \za nic für nichts
  \za nic w świecie um nichts in der Welt, nicht um alles in der Welt
  6) ( powód kary lub nagrody) wegen +gen, für +akk
  \za pijaństwo/zabójstwo/zakłócanie spokoju/kradzież wegen Trunkenheit/Mord[es]/Ruhestörung/Diebstahl[s]
  \za wybitne zasługi für herausragende Verdienste
  \za to, że... dafür, dass...
  7) ( zastępstwo) für +akk, dafür
  pracować \za dwóch für zwei arbeiten
  \za to on jest mądrzejszy dafür ist er der klügste
  8) ( funkcja) als +nom, für +akk
  być uznawanym \za specjalistę als ein Fachmann gelten, für einen Fachmann gehalten werden
  służyć \za przykład als Beispiel dienen
  przebrać się \za czarownika sich +akk als ein Zauberer [ lub Hexenmeister] verkleiden
  9) jeden \za wszystkich, wszyscy \za jednego ( przysł) einer für alle, alle für einen ( prov)
  III. prep +gen ( czas) zur Zeit, in +dat
  \za młodu in jungen Jahren
  \za panowania Zygmunta Augusta zur Zeit [ lub in der Zeit] [des polnischen Königs] Sigismund Augusts
  IV. adv ( zanadto) zu
  \za wcześnie/późno zu früh/spät
  \za duży tłok ein zu großes Gedränge
  on jest \za młody na to stanowisko für diese Position [ lub diesen Posten] ist er zu jung
  V. part ( ależ)
  co \za dzień! welch [ lub was für] ein Tag!
  co \za ludzie was für Leute!

  Nowy słownik polsko-niemiecki > za

 • 12 machen

  machen ['maxən]
  I. vt
  1) ( tun)
  sie macht, was sie will [ona] robi, co chce
  was soll ich bloß \machen? co mam począć?
  so etwas macht man nicht tak nie wolno postępować
  mit ihm kann man es [ja] \machen ( fam) można mu wejść na głowę ( przen)
  du lässt ja alles mit dir \machen! pozwalasz sobie ciosać kołki na głowie! ( przen)
  [jdm] fünf Euro klein \machen rozmienić [komuś] pięć euro
  etw [mit Wasser] voll \machen ( fam) napełnić coś [wodą]
  2) ( fertigen, produzieren) produkować [ perf wy-]; Handwerker: wytwarzać [ perf wytworzyć]; Künstler: tworzyć [ perf s-]
  sich etw \machen lassen zlecać [ perf zlecić] wykonanie czegoś
  selbst gemacht własnoręcznie wykonany
  3) ( verursachen, erzeugen) Fleck, Loch robić [ perf z-]
  Krach \machen hałasować [ perf na-]
  Unordnung \machen bałaganić [ perf na-]
  4) ( bereiten) Hunger, Durst wywoływać [ perf wywołać]
  [jdm] Angst \machen napędzić [komuś] strachu
  [jdm] Schwierigkeiten \machen utrudniać [ perf utrudnić] [komuś] coś
  [jdm] Arbeit/Sorgen \machen przysparzać [ perf przysporzyć] [komuś] pracy/trosk
  [jdm] Mut \machen dodawać [ perf dodać] [komuś] odwagi
  jdm Ärger \machen denerwować [ perf z-] kogoś
  jdm Probleme \machen sprawiać [ perf sprawić] komuś kłopoty
  das hat mir große Freude gemacht to sprawiło mi wielką radość
  5) ( vollführen, ausüben) Sprung, Salto wykonywać [ perf wykonać]
  Sport \machen uprawiać sport
  Musik \machen grać
  6) ( vorgehen)
  etw richtig/falsch \machen właściwie/niewłaściwie postępować [ perf postąpić]
  gut gemacht! doskonale!
  7) (fam: ausbreiten)
  auseinander\machen Seiten rozdzielać [ perf rozdzielić]; Karte, Zeitung otwierać [ perf otworzyć]; Beine rozstawiać [ perf rozstawić]; Arme rozpościerać
  8) ( erledigen)
  wird gemacht! zrobi się! ( pot)
  ich mache das schon! ( ich erledige das) zajmę się tym!; ( ich bringe das in Ordnung) dopilnuję tego!
  9) ( geben) Zeichen dawać [ perf dać]
  10) (fam: in Ordnung bringen, reparieren) Haushalt, Fingernägel, Garten doprowadzić do porządku
  die Bremsen \machen lassen kazać naprawić hamulce
  ein Schnitzel \machen smażyć [ perf u-] sznycel
  sich ( dat) ein Spiegelei \machen smażyć [ perf u-] sobie jajko sadzone
  selbst gemacht Saft, Kuchen własnej roboty
  12) ( erlangen, ablegen, belegen) Führerschein, Diplom robić [ perf z-]; Punkte zbierać [ perf zebrać]; Preis zdobyć; Kurs kończyć [ perf u-]
  13) ( veranstalten, unternehmen) Party, Reise organizować [ perf z-]
  sich ( dat) einen gemütlichen Abend \machen aranżować [ perf za-] miły wieczór
  sich ( dat) ein paar schöne Stunden \machen spędzić parę miłych godzin
  wann macht ihr Urlaub? kiedy planujecie urlop?
  14) (fam: ergeben) równać się
  wie viel macht drei mal sieben? ile jest trzy razy siedem?
  15) ( kosten) kosztować
  was macht das? ile płacę?
  16) (fam: verdienen)
  großen/kleinen Umsatz \machen mieć duże/małe obroty
  großen/kleinen Gewinn \machen osiągać [ perf osiągnąć] duże/niewielkie zyski
  jdn glücklich \machen uszczęśliwić kogoś
  jdn wütend \machen złościć [ perf roz-] kogoś
  jdm etw leicht \machen ułatwić komuś coś
  jdm etw schwer \machen utrudniać komuś coś
  sich ( dat) etw leicht \machen ułatwić sobie coś
  es sich ( dat) leicht \machen nie wysilać [ perf wysilić] się
  sich ( dat) Feinde \machen robić [ perf na-] sobie wrogów
  dumm \machen Fernsehen: ogłupiać
  müde \machen Sport: męczyć [ perf z-]
  jdn schlank \machen Kleidung: wyszczuplać [ perf wyszczuplić] kogoś
  jdn dick \machen Hose: pogrubiać [ perf pogrubić]
  [et]was aus einem alten Haus \machen przebudowywać [ perf przebudować] stary dom na coś
  21) (fam: einen Laut produzieren) wydawać
  einen Hahn \machen udawać koguta
  23) ( ziehen) Grimasse, Miene stroić
  was machst du denn für ein Gesicht? co się boczysz?
  der Stress macht, dass... stres powoduje, że...
  das macht die Hitze to z powodu upału
  25) (fam: sich beeilen)
  macht, dass ihr verschwindet! zmykajcie!
  macht nichts! nic nie szkodzi!
  was macht das schon? jakie to ma znaczenie?
  mach dir nichts daraus! nie przejmuj się tym!
  27) ( mögen)
  sich ( dat) nichts aus jdm/etw \machen nic sobie nie robić z kogoś/czegoś
  ich mache mir nichts aus Eiskaffee nie lubię mrożonej kawy
  den Dolmetscher \machen być tłumaczem
  etw für jdn \machen können móc coś dla kogoś zrobić
  nichts für jdn \machen können nie móc nic dla kogoś zrobić
  nichts zu \machen! nic się nie da zrobić!
  das ist nicht zu \machen to niemożliwe
  das lässt sich \machen to się da zrobić
  30) (fam: beschmutzen)
  die Hose[n] voll \machen robić [ perf na-] w portki ( pot)
  31) (fam: aufrunden) Betrag wyrównać
  hundert [Euro] voll \machen dochodzić do stu [euro]
  für etw wie gemacht sein być do czegoś stworzonym
  es [mit jdm] \machen ( fam) robić [ perf z-] to [z kimś] ( pot)
  34) (fam: stehen mit)
  was macht Paul? co słychać u Pawła?; ( beruflich) jak się Pawłowi powodzi w pracy?
  II. vt, vimpers
  1) ( bewirken)
  es macht mich traurig, dass... smuci mnie fakt, że...
  es macht mich glücklich zu hören, dass... miło mi usłyszeć, że...
  es macht bumm [coś] robi bum ( pot)
  III. vi
  ins Bett \machen robić [ perf na-] do łóżka ( pot)
  2) (fam: sich beeilen)
  schnell \machen spieszyć [ perf po-] się
  mach endlich! dalej!
  3) (fam: sich geben)
  auf Experte \machen uważać się za eksperta
  lass ihn [nur] \machen [już] pozwól mu to zrobić
  IV. vr
  sich [bei jdm] beliebt \machen zaskarbić sobie [czyjeś] względy
  sich wichtig \machen ( pej) puszyć [ perf na-] się ( pej)
  sich [gut] \machen Kind, Pflanze: dobrze rosnąć [ perf wy-]
  sich \machen dobrze się rozwijać
  4) ( passen)
  die Bluse macht sich gut zu dem Rock bluzka pasuje do spódnicy
  sich an die Arbeit \machen zabrać się do pracy
  6) ( bereiten)
  sich Sorgen \machen martwić [ perf z-] się
  \machen Sie sich [wegen mir] keine Umstände! proszę nie robić sobie kłopotu [z mojego powodu]!

  Neue deutsche Polnisch-Deutsch > machen

 • 13 przed

  przed [pʃɛt]
  I. prep +instr
  1) ( miejsce) vor +dat
  \przed domem vor dem Haus
  2) ( hierarchia) vor +dat
  mieć pierwszeństwo \przed innymi Priorität haben vor anderen
  3) ( czas) vor +dat
  \przed obiadem vor dem Mittagessen
  \przed czasem vorzeitig
  \przed wieloma laty vor vielen Jahren
  \przed upływem roku vor Jahresablauf, innerhalb eines Jahres
  4) ( ochrona)
  osłona \przed zimnem Kälteschutz m
  zabezpieczenie \przed chorobą Krankheitsvorsorge f
  uciekać \przed czymś vor etw +dat fliehen [ lub weglaufen]
  chronić się \przed czymś sich +akk vor etw +dat schützen
  5) ( wobec) vor +dat
  stanąć \przed sądem vor Gericht stehen
  drżeć \przed kimś vor jdm zittern
  ukrywać coś \przed kimś etw vor jdm verbergen
  II. prep +acc ( kierunek) vor +akk
  wyjść \przed dom vors Haus gehen
  patrzeć \przed siebie nach vorne schauen

  Nowy słownik polsko-niemiecki > przed

 • 14 przy

  przy [pʃɨ] prep
  +loc
  1) ( w pobliżu) an +dat
  [pracować] \przy komputerze am Computer [arbeiten]
  \przy ścianie an der Wand
  nie mam \przy sobie pieniędzy ich habe kein Geld bei mir
  ręce \przy sobie! Pfoten weg! ( fam)
  2) ( w obecności) vor +dat
  \przy świadkach vor Zeugen
  \przy świecach bei Kerzenlicht
  \przy akompaniamencie fortepianu bei Klavierbegleitung
  \przy okazji bei Gelegenheit
  \przy pomocy kogoś mit jds Hilfe
  4) ( w czasie, podczas) bei +dat
  \przy śniadaniu/kawie beim Frühstück/Kaffee
  \przy wyprzedzaniu należy... beim Überholen soll man...
  5) ( w porównaniu do) bei +dat, im Vergleich zu +dat
  \przy nim wydaje się wysoki im Vergleich zu ihm scheint er groß zu sein
  6) być \przy pieniądzach bei Gelde sein
  być \przy zdrowych zmysłach bei Verstand sein

  Nowy słownik polsko-niemiecki > przy

 • 15 dem

  dem [de:m]
  1.
  I. art def, m, dat Sing von der1., I. p. tam
  II. art def, Neutrum, dat Sing von das1. p. tam
  2. I. pron dem, m, dat Sing von der2., I. temu
  zeig deine Eintrittskarte \dem Mann da! pokaż swój bilet temu oto mężczyźnie!
  II. pron dem, nt, dat Sing von das2.
  möchtest du mit \dem Plüschtier hier spielen? czy chcesz bawić się tą zabawką pluszową?
  III. pron rel, m, dat Sing von der2., II.
  der Kollege, \dem ich den Brief geben soll kolega, któremu mam dać list
  der Freund, mit \dem ich mich gut verstehe przyjaciel, z którym dobrze się rozumiem
  IV. pron rel, nt, dat Sing von das2., II.
  das Kind, \dem dieses Spielzeug gehört dziecko, do którego należy ta zabawka

  Neue deutsche Polnisch-Deutsch > dem

 • 16 pod

  pod [pɔt]
  I. prep +instr
  1) ( poniżej) unter +dat
  \pod oknem unter dem Fenster
  \pod wodą/ziemią unter dem Wasser/der Erde
  \pod spodem darunter, unten drunter ( fam)
  2) ( obok)
  \pod domem am [ lub vor dem] Haus
  \pod drzwiami vor der Tür
  mieć coś \pod bokiem ( przen) etw gleich in der Nähe [ lub um die Ecke ( fam)] haben
  mieć coś \pod ręką ( przen) etw griffbereit [ lub parat] haben
  3) ( w pobliżu) bei +dat
  mieszkać \pod Poznaniem bei [ lub in der Nähe von] Posen wohnen
  bitwa \pod Grunwaldem die Schlacht bei Tannenberg ( im Jahre 1410)
  4) ( dla wyrażenia przyczyny) unter +dat
  załamać się \pod ciężarem unter einer Last zusammenbrechen
  znajdować się \pod wpływem czegoś sich +akk unter dem Einfluss von etw befinden
  \pod przymusem unter Zwang, gezwungen
  5) ( okoliczność) unter +dat
  zeznawać \pod przysięgą unter Eid aussagen
  \pod groźbą [kary pieniężnej] unter Androhung [einer Geldstrafe]
  \pod warunkiem że... unter der Bedingung, dass...
  \pod nadzorem nauczyciela unter Aufsicht des Lehrers
  \pod czyjąś opieką unter jds Obhut [ lub Aufsicht]
  mieć kogoś \pod sobą ( pot) jdn unter sich +dat haben
  występował \pod nazwiskiem Nowak er trat unter dem Namen Nowak auf
  książka \pod tytułem... das Buch unter dem Titel...
  mieszkać \pod numerem piętnastym in der Nummer 15 wohnen
  II. prep +acc
  1) ( kierunek)
  \pod poduszkę unter das Kissen
  \pod prąd/wiatr gegen die Strömung/den Wind
  iść \pod górę bergauf gehen
  wpaść \pod samochód angefahren [ lub überfahren] werden
  odprowadzić kogoś \pod dom jdn bis an die Haustür bringen
  \pod wieczór/koniec gegen Abend/Ende
  \pod czyjąś nieobecność während jds Abwesenheit
  mężczyzna \pod sześćdziesiątkę ein Mann, so an die Sechzig ( fam)
  4) ( dobór)
  szalik \pod kolor kurtki ein zur Farbe der Jacke passender Schal, ein auf die Farbe der Jacke abgestimmter Schal
  5) ( czynność)
  poddać wniosek \pod głosowanie den Antrag zur Abstimmung bringen

  Nowy słownik polsko-niemiecki > pod

 • 17 miara

  miara [mjara] < dat mierze> f
  2) ( przyrząd) Bandmaß nt, Zentimetermaß nt
  3) ( przymiarka) Maßnehmen nt, Anprobe f
  brać czyjąś miarę bei jdm Maß nehmen
  4) ( umiarkowanie) [rechtes] Maß nt
  zachować miarę w czymś bei etw Maß halten, bei etw ein vernünftiges Maß wahren
  nie znać miary w czymś in etw +dat weder Maß noch Ziel kennen ( fig), in etw +dat maßlos sein
  5) ( stopień, wartość) Maß nt
  bez miary maßlos
  w dużej mierze in hohem Maße
  ponad miarę über alle Maßen, übermäßig
  ze wszech miar in jeder Hinsicht
  żadną miarą unter keinen Umständen, keinesfalls
  w miarę jak... in dem Maße, wie...
  6) przebrać miarę w czymś jedes Maß in etw +dat überschreiten
  mierzyć kogoś jakąś miarą an jdn einen Maßstab anlegen

  Nowy słownik polsko-niemiecki > miara

 • 18 poznawać

  poznawać [pɔznavaʨ̑] <-aje; perf poznać>
  I. vt
  \poznawać coś charakter, istotę rzeczy etw erkennen, sich +dat einer S. +gen bewusst werden
  2) ( uczyć się, nawiązywać znajomości) języki lernen; ludzi kennen lernen; miasto, świat erkunden, kennen lernen
  3) ( doświadczać) głód, nędzę, uczucie rozkoszy erfahren, kennen lernen
  4) ( orientować się) plany, tajemnice, zamiary durchschauen
  poznać, że ktoś kłamie erkennen, dass jd lügt
  nie dać czegoś po sobie poznać sich +dat etw nicht anmerken lassen
  \poznawać kogoś/coś po czymś jdn/etw an etw +dat erkennen
  nie poznaję cię! ich erkenne dich nicht wieder!
  udawał, że mnie nie poznaje er tat so, als ob er mich nicht kennen würde
  6) ( zawierać znajomość) kennen lernen, jds Bekanntschaft machen
  miło mi pana/panią poznać [es] freut mich [ lub ich freue mich], Sie kennen zu lernen
  \poznawać kogoś z kimś jdn mit jdm bekannt machen
  II. vr
  1) ( zawierać znajomość) sich +akk kennen lernen
  dobrze/bliżej się poznać sich +akk [ lub einander ( geh)] besser/näher kennen lernen
  3) ( należycie ocenić) richtig einschätzen
  poznałem się na nim ich weiß ihn schon [richtig] einzuschätzen
  \poznawać się na żarcie einen Scherz [ lub Spaß] verstehen
  4) ( rozpoznawać siebie) sich +akk selbst erkennen ( rozpoznawać jeden drugiego)
  \poznawać się po czymś einander an etw +dat erkennen

  Nowy słownik polsko-niemiecki > poznawać

 • 19 trzymać

  trzymać [tʃɨmaʨ̑]
  I. vt
  \trzymać kogoś za coś jdn an etw +dat halten
  \trzymać kogoś w objęciach [ lub uścisku] jdn in den Armen [ lub im Arm] halten
  2) ( zmuszać do pozostania) aufhalten
  \trzymać kawę w puszce den Kaffee in einer Dose aufbewahren
  \trzymać ręce na kolanach Hände auf den Knien halten
  jakaś myśl trzyma kogoś przy życiu ein Gedanke hält jdn am Leben
  \trzymać straż [ lub wartę] Wache halten
  7) \trzymać kogoś w garści jdn in der Hand haben
  \trzymać kogoś pod kluczem [ lub strażą] jdn unter Verschluss halten
  \trzymać kurs den Kurs halten
  ten film trzymał mnie w napięciu der Film war sehr spannend
  \trzymać kogoś w niepewności jdn in Unsicherheit lassen, jdn auf die Folter spannen ( fam)
  \trzymać kogoś w ryzach [ lub karbach] jdn kurz halten ( fam), jdn unter der Fuchtel [ lub in Schranken] halten
  trzymam cię za słowo ich nehme dich beim Wort
  \trzymać czyjąś stronę zu jdm halten
  \trzymać coś w tajemnicy [ lub sekrecie] etw geheim halten, etw verheimlichen ( pej)
  \trzymać kogoś przy sobie jdn bei sich +dat halten
  \trzymać kogoś z dala od siebie sich +dat jdn vom Leibe halten ( fam)
  II. vi
  1) (pot: sympatyzować)
  \trzymać z kimś/czymś zu jdm/etw halten
  2) ( przen nie ustępować) nicht nachlassen
  trzyma mróz der Frost lässt nicht nach
  III. vr
  \trzymać się czegoś sich +akk an etw +dat festhalten
  \trzymać się prosto sich +akk gerade halten
  \trzymać się swoich zasad an seinen Prinzipien festhalten
  \trzymać się dzielnie sich +akk tapfer halten, sich +akk wacker schlagen ( fam)
  pomimo wieku dobrze się trzyma trotz ihres Alters hält sie sich gut ( fam)
  5) (pot: być odpornym psychicznie) durchhalten
  trzymaj się! halte durch!
  \trzymać się razem zusammenhalten
  7) głupstwa się go trzymają er hat Dummheiten im Kopf
  \trzymać się na uboczu [ lub z boku] sich +akk abseits halten
  żarty się go trzymają er ist ein Spaßvogel
  trzymaj się ciepło! ( pot) mach's gut! ( fam), halt die Ohren steif! ( hum fam)
  \trzymać się kogoś/czegoś kurczowo sich +akk an jdn/etw klammern
  pieniądze się kogoś nie trzymają jdm rinnt das Geld durch die Finger

  Nowy słownik polsko-niemiecki > trzymać

 • 20 w

  w [v],
  1.
  I. prep +loc
  1) ( położenie) in +dat
  \w domu zu Hause, im Haus
  \w oddali in der Ferne
  \w poprzek quer
  \w walizce im Koffer
  \w Wielkopolsce in Großpolen
  \w mieście/centrum in der Stadt/im Zentrum
  2) ( czas)
  \w przeszłości/przyszłości in der Vergangenheit/in Zukunft
  \w dniu rozstania am Tag der Trennung
  \w roku 2000 im Jahr 2000
  3) ( postać)
  mleko \w proszku Milchpulver nt
  ser \w plasterkach Scheibenkäse m
  słownik \w dwóch tomach zweibändiges Wörterbuch nt
  \w grupie in der Gruppe
  [dostać coś] \w prezencie [etw] geschenkt [bekommen]
  żyć \w luksusie luxuriös [ lub im Luxus] leben
  \w skupieniu konzentriert
  \w przekonaniu, że... in der Überzeugung, dass...
  II. prep +acc
  1) ( kierunek) in +akk, zu +dat
  \w góry/Alpy ins Gebirge/in die Alpen
  [spoglądać] \w górę/niebo nach oben/zum Himmel [schauen]
  2) ( czas) in +dat, an +dat
  \w dzień/nocy am Tag/in der Nacht
  \w noc poślubną in der Hochzeitsnacht
  \w czwartek am Donnerstag
  \w święta/ferie an den Feiertagen/in den Ferien
  3) ( forma, sposób)
  ustawić coś \w półokrąg etw halbkreisförmig aufstellen
  spodnie \w prążki Streifenhose f, gestreifte Hose f
  \w ciapki gesprenkelt, gefleckt
  \w pojedynkę allein
  wpaść \w szał in Wut geraten
  \w zamian za coś anstelle [ lub anstatt] einer S. +gen
  2. Abk von wat W nt,w
  3. [vu] nt inv ( litera) W nt, w nt
  W jak Wacław W wie Wilhelm

  Nowy słownik polsko-niemiecki > w

См. также в других словарях:

 • DAT TV — Saltar a navegación, búsqueda Dios Amor y Trabajo Televisión Nombre DAT TV Eslogan Ampliando Horizontes Lanzado en Julio de 1999 Sede Torre DAT TV, Av. Valencia, Naguanagua Edo. Carabobo Propietario D …   Wikipedia Español

 • DAT — or Dat may refer to: Biology: Direct agglutination test, any test that uses whole organisms as a means of looking for serum antibody Direct antiglobulin test, one of two Coombs tests Dopamine transporter or dopamine active transporter, a membrane …   Wikipedia

 • Dat'r — Origin Portland, Oregon, United States Genres Funk, Electronica, Indie rock Years active 2007?–present Labels …   Wikipedia

 • DAT — 〈Abk. für engl.〉 Digital Audio Tape (Digitaltonband) * * * I DAT   [Abk. für Digital Audio Tape, dt. digitales Audioband], Kassette. II DAT   [Abkürzung für …   Universal-Lexikon

 • .dat — dat Тип Общество с ограниченной ответственностью Деятельность Разработка и издание компьютерных игр Год основания 2003 Основатели …   Википедия

 • DAT — ● DAT nom masculin (sigle de l anglais Digital Audio Tape) Bande magnétique servant de support d enregistrement numérique du son. ● DAT (expressions) nom masculin (sigle de l anglais Digital Audio Tape) Cassette DAT, cassette d enregistrement… …   Encyclopédie Universelle

 • dat. — dat. 〈Abk. für lat.〉 datum * * * dat. = datum. * * * Dat. = Dativ …   Universal-Lexikon

 • Dat. — Dat. 〈Abk. für〉 Dativ * * * dat. = datum. * * * Dat. = Dativ …   Universal-Lexikon

 • dat — dat: dit og dat …   Dansk ordbog

 • dat´ed|ly — dat|ed «DAY tihd», adjective. 1. marked with a date; showing a date on it. 2. out of date: »Jazzy and theatrically insistent, they [torch songs by Kurt Weill] have a lot of fascination, even if they are as dated as an Emil Jannings movie (New… …   Useful english dictionary

 • dat|ed — «DAY tihd», adjective. 1. marked with a date; showing a date on it. 2. out of date: »Jazzy and theatrically insistent, they [torch songs by Kurt Weill] have a lot of fascination, even if they are as dated as an Emil Jannings movie (New Yorker).… …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»