Перевод: с немецкого на турецкий

с турецкого на немецкий

das ist überhaupt

 • 1 überhaupt

  überhaupt adv hiç; (sowieso, eigentlich) zaten, aslında;
  überhaupt nicht(s) hiç(bir şey) değil

  Deutsch-Türkisch Wörterbuch > überhaupt

 • 2 überhaupt

  überhaupt [y:bɐ'haʊpt, '---] adv
  1) ( im Allgemeinen) genel olarak
  2) ( eigentlich) aslında;
  wer hat dir das \überhaupt gesagt? bunu sana aslında kim söyledi?
  \überhaupt nicht hiç (mi hiç);
  ich denke \überhaupt nicht daran! onu hiç mi hiç düşünmüyorum;
  \überhaupt nichts hiçbir şey;
  es gibt \überhaupt keine Möglichkeit hiç olanak [o imkân] yok
  4) ( schließlich) sonunda, nihayet;
  und \überhaupt, ... ( abgesehen davon)... da bir yana; ( überdies) bundan başka da, bir de;
  wenn \überhaupt, dann... olsa olsa, o zaman...

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > überhaupt

 • 3 Bohne

  Bohne <-n> ['bo:nə] f
  1) bot fasulye;
  grüne \Bohnen taze fasulye;
  weiße \Bohnen kuru fasulye;
  dicke \Bohnen bakla
  2) (Kaffee\Bohne) çekirdek;
  nicht die \Bohne! ( fam) ( überhaupt nicht) kesinlikle!, katiyen!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Bohne

 • 4 bringen

  bringen <bringt, brachte, gebracht> ['brıŋən]
  vt
  1) ( herbringen) getirmek; ( hinbringen) götürmek; ( befördern, begleiten) götürmek;
  das Essen auf den Tisch \bringen yemeği sofraya getirmek;
  etw in Ordnung \bringen bir şeyi yoluna koymak;
  jdn vor Gericht \bringen biriyle mahkemelik olmak;
  Glück \bringen şans getirmek;
  jdn in Verlegenheit \bringen birini bozmak [o mahcup etmek];
  etw an den Tag \bringen bir şeyi ortaya çıkarmak;
  jdn auf die Palme \bringen ( fig) birini çileden [o zıvanadan] çıkarmak;
  jdn auf Touren \bringen birini harekete geçirmek;
  jdn auf etw \bringen birinin aklına bir şey getirmek;
  jdn aus dem Konzept \bringen birinin aklını karıştırmak;
  etw zur Sprache \bringen bir şeyi dile getirmek;
  etw zu Papier \bringen bir şeyi kâğıda dökmek;
  etw auf den Markt \bringen bir şeyi pazara çıkarmak;
  ein Kind zur Welt \bringen dünyaya bir çocuk getirmek;
  es weit \bringen (hayatta) yükselmek
  etw an sich \bringen üstüne geçirmek
  etw mit sich \bringen; ( zur Folge haben) bir şeyi beraberinde getirmek, bir şeyi doğurmak [o neden olmak]
  etw hinter sich \bringen bir şeyi bitirmek, bir işi hâlletmek;
  sie wollen sie unbedingt unter die Haube \bringen onun başını ille bağlamak istiyorlar, onu ille baş göz etmek istiyorlar;
  seine Schäfchen ins Trockene \bringen ( fig) küpünü doldurmak;
  jdn um die Ecke \bringen ( fam) birini öldürmek
  2) ( Ertrag, Gewinn) getirmek;
  was bringt das? bu ne getirir?;
  das bringt doch überhaupt nichts! bu hiçbir şey getirmez ki!
  3) ( fam) ( veröffentlichen) yayımlamak; ( Wetterbericht, Nachrichten) vermek
  4) ( wegnehmen)
  jdn um etw \bringen birini bir şeyden etmek;
  jdn ums Leben \bringen birinin canına kıymak;
  jdn um den Verstand \bringen birinin aklını başından almak
  5) jdn zum Lachen \bringen birini güldürmek;
  etw nicht übers Herz \bringen bir şeye gönlü razı olmamak, bir şeye kıyamamak;
  du bringst mich nicht dazu, das zu tun bunu bana yaptırtamazsın

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > bringen

 • 5 gar

  gar [ga:ɐ]
  I adj ( Speise) pişmiş
  II adv
  1) ( überhaupt)
  \gar nichts hiçbir şey;
  \gar keiner hiç kimse;
  auf \gar keinen Fall asla;
  das ist \gar nicht schlecht bu hiç de fena değil;
  ( das ist) besser als \gar nichts (bu) hiç yoktan iyi(dir);
  entweder ganz oder \gar nicht ya hep ya hiç
  2) ( verstärkend) sakın;
  er wird es doch nicht \gar gestohlen haben? sakın onu çalmış olmasın?

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > gar

 • 6 haben

  haben <hat, hatte, gehabt> ['ha:bən]
  I vt
  1) ( besitzen) sahip olmak (-e), olmak (-i); ( erhalten) almak ( von -den);
  ein Haus/ein Auto/Kinder \haben evi/arabası/çocukları olmak, ev/araba/çocuk sahibi olmak;
  ich habe zwei Kinder (benim) iki çocuğum var;
  lieber \haben tercih etmek;
  hier hast du das Buch al işte kitabı;
  er hat außergewöhnliche Fähigkeiten olağanüstü yetenekleri var, olağanüstü yeteneklere sahiptir;
  Zeit \haben vakti olmak;
  Hunger/Durst \haben aç/susamış olmak;
  Fieber \haben ateşi olmak;
  kann ich bitte den Zucker \haben? şekeri alabilir miyim?;
  ich habe ( überhaupt) kein Geld dabei yanımda (hiç) para(m) yok;
  wir \haben heute schönes Wetter bugün hava güzel;
  den Wievielten \haben wir heute? bugün ayın kaçı?;
  morgen \haben wir Mittwoch yarın çarşamba;
  sie hat es weit nach Hause eve kadar yolu uzundur;
  sie hat es nicht leicht mit ihm onunla işi kolay değildir;
  das Haus hat was von einem Schloss evin sarayımsı bir havası var;
  und was habe ich davon? benim bundan çıkarım ne?;
  was hast du? neyin var?;
  dafür ist er nicht zu \haben öyle işlere yanaşmaz;
  da \haben wir den Salat/die Bescherung ( fam) ayıkla pirincin taşını!, öp babanın elini!, buyurun cenaze namazına!;
  etw dagegen \haben bir şeye karşı olmak;
  nichts dagegen \haben bir şeye karşı olmamak, bir şeye diyeceği olmamak;
  etw \haben wollen bir şeyi canı istemek, bir şeyi elde etmek istemek;
  was hat es damit auf sich? bu ne anlama geliyor?;
  ich kann das nicht \haben ( fam) ben buna gelemem
  etw hinter sich \haben bir şey arkasında olmak;
  ich habe noch viel vor mir daha yapacağım çok işler var;
  sie hat etwas mit dem Tennislehrer ( fam) tenis öğretmeniyle ilişkisi var;
  ich hab's! buldum!
  2) ( müssen, sollen)
  ich habe noch sehr viel zu tun daha yapacak çok işim var;
  hier hat er nichts zu suchen burada işi yok;
  jetzt hast du zu schweigen şimdi susman gerekli
  II vr
  sich \haben ( fam) ( sich anstellen) hava basmak;
  hab dich nicht so! öyle nazlanmasana!;
  damit hat sich die Sache ( fam) bu iş böylece kapandı

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > haben

 • 7 kein

  kein [kaın] pron
  1) ( nicht ein, nichts an) hiç, hiçbir; (\kein Einziger) hiçbiri;
  ich habe \keine Zeit hiç vaktim yok;
  \kein einziges Mal bir kere(cik) olsun;
  in \keinster Weise hiçbir şekilde;
  \kein Mensch hiçbir insan;
  ( das ist überhaupt) \kein Problem! (bu hiç) sorun değil!;
  \keine Ahnung! bilmem!, haberim yok!
  das ist \keine 200 Meter von hier buraya 200 metre yok bile

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > kein

 • 8 leiden

  leiden <leidet, litt, gelitten> ['laıdən]
  I vi rahatsız olmak (an -den), acısını çekmek ( unter -in), cefa çekmek (an -den)
  II vt ( erdulden) katlanmak (-e), çekmek;
  Hunger/Not \leiden açlık/sıkıntı çekmek;
  jdn ( nicht) \leiden können birinden hoşlan(ma) mak;
  das kann ich ( überhaupt) nicht \leiden! bundan (hiç) hoşlanmam!, bunu (hiç) çekemem!;
  er kann es nicht \leiden, wenn man ihn stört rahatsız edilmekten hoşlanmaz

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > leiden

 • 9 melden

  melden ['mɛldən]
  I vt
  1) ( berichten) haber vermek (-e); ( mitteilen) bildirmek, haber vermek;
  jdm etw \melden birine bir şeyi bildirmek;
  du hast hier( bei) überhaupt nichts zu \melden ( fam) burada senin hiç sözün geçmez
  2) ( anzeigen) ihbar etmek, bildirmek;
  etw bei der Polizei \melden bir şeyi polise ihbar etmek
  3) ( ankündigen) bildirmek;
  wen darf ich \melden? kimin geldiğini bildireyim?
  II vr
  sich \melden
  1) (an\melden) kaydını yaptırmak, kendini kaydettirmek [o yazdırmak]
  2) ( sich zur Verfügung stellen) hazır olduğunu bildirmek; ( auf eine Anzeige) cevap vermek ( auf -e)
  3) ( das Wort erbitten) söz istemek; ( in der Schule) söz istemek;
  melde dich mal wieder ( bei mir) ara beni yine, görüşelim;
  er hat sich nie wieder ( bei uns) gemeldet (bizi) bir daha hiç arayıp sormadı, ondan bir daha ses seda çıkmadı
  5) ( am Telefon) cevap vermek;
  es meldet sich niemand kimse cevap vermiyor

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > melden

 • 10 nichts

  nichts [nıçts] pron
  er hat \nichts gesagt hiçbir şey demedi;
  alles oder \nichts ya hep, ya hiç;
  besser als \nichts hiç yoktan iyi;
  sonst \nichts? başka bir şey yok mu?;
  überhaupt \nichts hiçbir şey;
  es gibt \nichts Neues bir yenilik yok, yeni bir şey yok;
  es gibt \nichts Schöneres ( als das) (bundan) daha güzeli olamaz, (bundan) daha güzel bir şey olamaz;
  \nichts zu danken! bir şey değil!, estağfurullah!;
  Entschuldigung! — macht \nichts! affedersiniz! — ziyanı yok;
  er hat von \nichts eine Ahnung hiçbir şeyden haberi yok;
  \nichts da! ( fam) olmaz!;
  für \nichts und wieder \nichts ( fam) boşu boşuna;
  nach \nichts aussehen hiçbir şeye benzememek;
  das tut \nichts zur Sache! bunun hiç önemi yok!;
  \nichts zu machen! yapılacak bir şey yok!;
  \nichts wie weg! ( fam) hemen kaçalım!, gazla!;
  mir \nichts, dir \nichts en kısa yoldan;
  daraus wird \nichts bundan bir şey çıkmaz;
  so gut wie \nichts hemen hemen hiç;
  um \nichts in der Welt ( fam) dünyada;
  \nichts für ungut! darılmaca yok!;
  wie \nichts ( fam) çarçabuk, çabucak

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > nichts

 • 11 Schamgefühl

  kein pl utanma duygusu, utanç duygusu;
  er hat überhaupt kein \Schamgefühl onda hiç utanma duygusu yok

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Schamgefühl

 • 12 sehen

  sehen <sieht, sah, gesehen> ['ze:ən]
  I vt görmek; ( betrachten) bakmak; ( bemerken) görmek;
  wir \sehen uns morgen yarın görüşürüz;
  ich sehe das anders ben bunu başka türlü görüyorum;
  sich bei jdm \sehen lassen ( fam) birine görünmek, birine uğramak;
  lass dich ja nicht mehr hier \sehen ( fam) buralarda sakın bir daha görünme;
  kann ich mich so \sehen lassen? milletin karşısına böyle çıkabilir miyim?;
  so ge\sehen hast du natürlich Recht böyle bakıldığında tabii [o elbette] hakkın var;
  die Gefahr kommen \sehen tehlikeyi önceden görmek;
  ich kann so etwas ( überhaupt) nicht \sehen ( ertragen) böyle bir şeyi görmeye (hiç) gelemem;
  etw nicht mehr \sehen können ( fam) ( satthaben) bir şeyi görmekten bıkmak;
  hat man so was schon ge\sehen! ( fam) şimdiye kadar böyle bir şey görülmüş mü!
  II vi görmek; ( blicken) bakmak ( auf -e);
  gut/schlecht \sehen iyi/kötü görmek;
  du musst \sehen, dass du fertig wirst ( fam) bitirmeye bakmalısın;
  sie sieht sehr auf Äußerlichkeiten formalitelere çok bakar [o önem verir];
  nach jdm \sehen birine bakmak;
  wir kennen uns vom S\sehen birbirimizi görmüşlüğümüz var;
  sieh mal! bir baksana!;
  mal \sehen, ob das stimmt ( fam) bakalım bu doğru mu;
  du wirst schon \sehen ( fam) görürsün ne olacağını;
  siehe oben yukarıya bakınız;
  lass mal \sehen, was du da hast elindekini göster bakalım;
  siehste! ( fam) gördün mü!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > sehen

 • 13 Spur

  Spur <- en> [ʃpu:ɐ] f
  1) ( Abdruck) iz; ( Anzeichen) belirti; ( Fährte) iz;
  eine heiße \Spur önemli belirti;
  von jdm/etw fehlt jede \Spur bir kimsenin/şeyin hiçbir belirtisi [o izi] olmamak, bir kimseden/şeyden eser kalmamak;
  jdm auf der \Spur sein birinin peşinde olmak;
  \Spuren hinterlassen iz bırakmak
  2) (Fahr\Spur) şerit; (Schmal\Spur) hat;
  die \Spur wechseln şerit değiştirmek
  3) tech (\Spurweite) tekerlek aralığı
  4) ( eines Tonbandes) kanal
  5) ( Menge)
  eine \Spur zu laut bir parçacık sesli;
  ohne die leiseste \Spur von Furcht/Reue en küçük bir korku/pişmanlık eseri olmadan;
  nicht die \Spur ( fam) ( überhaupt nicht) zerre kadar, eseri bile yok

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Spur

 • 14 Verlass

  VerlassRR [fɛɐ'las] m, VerlaßALT m
  auf jdn/etw ist \Verlass bir kimseye/şeye güvenilir;
  auf jdn/etw ist ( überhaupt) kein \Verlass bir kimseye/şeye (hiç) güvenilmez

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > Verlass

 • 15 wundern

  wundern ['vʊndɐn]
  I vt şaşırtmak;
  es wundert mich, dass......mesi beni şaşırttı,...mesine hayret ediyorum;
  das würde mich überhaupt nicht \wundern buna hiç şaşırmam;
  wundert dich das ( etwa) ? buna (hiç) şaşmadın mı?
  II vr
  sich \wundern şaşırmak ( über -e), şaşmak ( über -e), hayret etmek ( über -e);
  ich muss mich doch sehr \wundern! çok şaşırdım [o şaştım] doğrusu!, şaşırıp kaldım doğrusu!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > wundern

 • 16 ziehen

  ziehen <zieht, zog, gezogen> ['tsi:ən]
  I vt
  1) ( allgemein) çekmek (an -den); ( zerren) çekmek, sürüklemek; ( Anhänger) çekmek; ( dehnen) uzatmak;
  jdn am Ärmel \ziehen birini kolundan çekmek;
  jdn auf seine Seite \ziehen birini kendinden yana çekmek;
  etw nach sich dat \ziehen ( fig) bir şeyi peşinden sürüklemek, bir şeye yol açmak;
  alle Blicke/die Aufmerksamkeit auf sich \ziehen herkesin bakışını/dikkatini üstüne çekmek;
  etw ins Komische/Lächerliche \ziehen bir şeyi komikleştirmek/gülünçleştirmek;
  Saiten auf ein Instrument \ziehen bir çalgıya tel takmak;
  der Honig zieht Fäden bal iplik iplik oluyor
  2) (heraus\ziehen) çekip çıkarmak ( aus -den); ( Wurzeln) çıkarmak ( aus -den);
  Zigaretten \ziehen (otomattan) sigara çekmek;
  Fäden \ziehen iplikleri çekmek [o almak];
  aus dem Verkehr \ziehen ( Auto) trafik kaydını silmek(-in); ( Geld) tedavülden kaldırmak;
  einen Vorteil aus etw \ziehen dat, bir şeyden çıkar sağlamak
  3) (heran\ziehen) çekmek (an/auf -e/-e);
  das Boot ans Ufer \ziehen tekneyi kıyıya çekmek;
  mich zieht überhaupt nichts nach Schweden İsveç beni hiç çekmiyor;
  es zieht mich nach Hause/in die Ferne canım eve/uzaklara gitmek istiyor
  4) ( Linie) çekmek;
  sich dat einen Scheitel \ziehen saçını ayırmak
  5) ( Graben, Grenze) çekmek; ( Mauer, Zaun) çekmek
  6) ( Pflanzen, Tiere) yetiştirmek; ( Kerzen) yapmak
  7) math almak;
  die Wurzel aus einer Zahl \ziehen bir sayının karekökünü almak
  8) ( im Kartenspiel) çekmek
  9) fin ( Wechsel) keşide etmek;
  ein gezogener Wechsel keşide edilmiş bir poliçe
  10) ( füllen) doldurmak;
  Wein auf Flaschen \ziehen şarabı şişelere doldurmak
  II vi
  1) a. auto çekmek;
  an etw dat \ziehen bir şeyi tutup çekmek;
  das Auto/der Kamin zieht gut ( fam) araba/baca iyi çekiyor;
  er zog an seiner Pfeife piposunu tüttürdü;
  lass mich mal \ziehen ( an der Zigarette) bırak bir fırt çekeyim
  2) sein (um\ziehen) taşınmak (nach/in/auf -e); ( zu jdm) -e (zu -e);
  ich ziehe nach Aachen Aachen'e taşınıyorum;
  sie \ziehen aufs Land şehrin dışına taşınıyor
  3) sein ( gehen, wandern) gitmek (zu/nach -e/-e); ( durchqueren) geçmek ( durch -den); ( Vögel) göç etmek;
  in den Krieg \ziehen savaşa gitmek;
  die Jahre zogen ins Land aradan yıllar geçti;
  einen \ziehen lassen ( fam) ( furzen) osurmak, yellenmek
  4) ( im Spiel) sürmek, hamle yapmak;
  mit dem Turm \ziehen kaleyi sürmek
  5) ( Tee) demlenmek;
  den Tee zwei bis drei Minuten \ziehen lassen çayı iki üç dakika demlemek [o demlendirmek]
  6) ( fig) o ( fam) ( Wirkung haben) sökmek, geçmek, etki yapmak;
  das zieht bei mir nicht bu bana sökmez;
  dieser Trick zieht immer bu oyun her zaman söker
  7) ( schmerzen) sızlamak
  III vr
  sich \ziehen
  1) ( sich erstrecken) uzanmak; ( vorhanden sein) olmak;
  dieses Thema zieht sich durch das ganze Buch bu konu bütün kitap boyunca uzar gider
  2) (sich ver\ziehen) çekilmek
  3) ( fam) ( dauern) uzamak, sürmek
  IV vi unpers ( Luftzug) cereyan [o kurander] yapmak;
  es zieht! cereyan [o kurander] yapıyor!

  Wörterbuch Deutsch-Türkisch Kompakt > ziehen

См. также в других словарях:

 • nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel — Eure Rede aber sei: Ja, ja; nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Übel   Das Bibelzitat aus dem Matthäusevangelium (5, 37) gehört zur Fortsetzung der Bergpredigt und spricht von der rechten Gesetzeserfüllung. Es steht in dem Textzusammenhang,… …   Universal-Lexikon

 • überhaupt — alles einschließend; verallgemeinernd; pauschal; generalisierend; allgemein; schlechthin; global; undifferenziert; allumfassend; gar; schier * * * 1über|haupt [y:bɐ hau̮pt] <Adver …   Universal-Lexikon

 • Das Sein und das Nichts — Das Sein und das Nichts[jps 1], Versuch einer phänomenologischen Ontologie (orig. L être et le néant. Essai d ontologie phénoménologique von 1943) ist das philosophische Hauptwerk von Jean Paul Sartre, in dessen Zentrum die Frage nach der… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Stundenbuch des Herzogs von Berry — Das Blatt „Mariä Heimsuchung“ im Stundenbuch des Herzogs von Berry Das Stundenbuch des Herzogs von Berry (französisch Les Très Riches Heures du Duc de Berry bzw. kurz Très Riches Heures) ist das berühmteste illustrierte Manuskript des 15.… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Sinngedicht — Das Sinngedicht, Erstdruck 1881 Das Sinngedicht ist ein Novellenzyklus des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Erste Ideen zu dem Werk notierte Keller sich 1851 in Berlin, wo er 1855 auch die Anfangskapitel zu Papier brachte. Der größte Teil des …   Deutsch Wikipedia

 • Das grüne Licht der Steppen — Das grüne Licht der Steppen. Tagebuch einer Sibirienreise von Brigitte Reimann kam 1965 in Berlin heraus. Das Buch ist das letzte Werk der Autorin, dessen Erscheinen sie erlebte. Zusammen mit Thomas Billhardt und Kurt Turba begleitete die… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Hotel New Hampshire — ist der fünfte Roman des amerikanischen Schriftstellers John Irving; er erschien 1981 unter dem Titel The Hotel New Hampshire in New York. Die von Hans Herrmann übersetzte deutsche Erstausgabe erschien 1982 im Diogenes Verlag. Inhaltsverzeichnis… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Fähnlein der sieben Aufrechten — ist eine Novelle des Schweizer Dichters Gottfried Keller. Geschrieben für Berthold Auerbachs Deutschen Volkskalender erschien sie 1860 in Leipzig, wurde sofort von der Berner Tageszeitung Der Bund nachgedruckt[1] und begründete Kellers Ruhm als… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Wesen des Christentums (Feuerbach) — Das Wesen des Christentums ist eine Schrift des deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach aus dem Jahre 1841. Sie gilt als das zentrale Werk seiner Religionskritik. In diesem Werk begründet Feuerbach seine Projektionstheorie. Inhalt Tiere haben… …   Deutsch Wikipedia

 • Das sogenannte Böse — ist ein Buch des Verhaltensforschers Konrad Lorenz aus dem Jahr 1963. Er behandelt darin den Ursprung von und den Umgang mit der Aggression, das heißt dem von Lorenz so gedeuteten innerartlichen, „auf den Artgenossen gerichteten Kampftrieb von… …   Deutsch Wikipedia

 • Das Herz des Königs — ist ein Roman der deutschen Schriftstellerin Viola Alvarez aus dem Jahr 2003. Mit dem bei der Verlagsgruppe Lübbe erschienenen Werk feierte die Autorin ihr Debüt. Der Roman erzählt in Form einer fiktiven Autobiographie das Leben von Marke, dem… …   Deutsch Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «das ist überhaupt» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»