Перевод: с немецкого на болгарский

с болгарского на немецкий

das Urteil fiel ungünstig aus

 • 1 ausfallen

  aus|fallen unr.V. sn itr.V. 1. пада, опадва (зъби); окапва (коса, пера); 2. отпада; отменя се; не се състои; 3. спира (ток), не функционира (машина); 4. отсъства (колега, състезател); 5. завършва, дава определен резултат; das Urteil fiel ungünstig aus присъдата беше неблагоприятна; die Fernsehsendung fällt aus телевизионното предаване отпада.
  * * *
  * itr s 1. изпада, окапва; 2. отпада, не се състои 3. излиза, завършва (добре, зле)

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > ausfallen

 • 2 urteil

  das, -e 1. съждение; (ьber А) преценка (на); 2. присъда; < ein = fдllen произнасям присъда; съдя за нщ, давам преценка (на нщ).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > urteil

 • 3 negativ [ungünstig, nachteilig]

  неблагоприятен

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > negativ [ungünstig, nachteilig]

 • 4 ungünstig

  неблагоприятен

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > ungünstig

 • 5 ungünstig [Augenblick]

  неблагоприятен [момент]

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > ungünstig [Augenblick]

 • 6 Urteil n

  присъда {ж}

  Deutsch-Bulgarisch basis Wörterbuch > Urteil n

 • 7 absprechen

  áb|sprechen unr.V. hb tr.V. 1. уговарям, споразумявам се за нещо; 2. отричам (някому заслуги, талант); 3. отнемам някому нещо, лишавам някого от нещо; sich absprechen договарям се, разбирам се, споразумявам се (mit jmdm. с някого); einen Termin absprechen уговарям час за среща, разговор; jmdm. den guten Willen absprechen отричам наличието на добра воля у някого; jmdm. ein Privileg absprechen отнемам привилегията на някого.
  * * *
  * tr (e-m) отричам, оспорвам нкм (талант, заслуга); ein absprechendes Urteil неблагоприятна оценка; 2. уговарям; abspringen * itr s 1. скачам (от трамвай, кон); 2. откъсва се, отделя се, отмятам се (от партия);

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > absprechen

 • 8 anheimstellen

  anheim|stellen anheim stellen sw.V. hb tr.V. veraltend предоставям (някому нещо); ich stelle es Ihrem Urteil anheim предоставям го на вашата преценка.
  * * *
  tr (e-m etw) предоставям.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > anheimstellen

 • 9 aussetzen

  aus|setzen sw.V. hb tr.V. 1. изоставям, подхвърлям (дете); изоставям, изхвърлям (домашно животно); 2. излагам (се) (jmdn./sich etw. (Dat) някого на нещо); 3. обявявам, определям (награда); 4. Jur отлагам (заседание); 5. критикувам, намирам недостатъци (an jmdm./etw. (Dat) у някого, на нещо); 6. разсаждам на открито (растения); itr.V. 1. спира (мотор, сърце); 2. прескача, прекъсва (пулс, сърце); преустановявам занимания за известно време; seine Haut der Sonne aussetzen излагам тялото (кожата) си на слънце; Jur ein Urteil aussetzen отлагам съдебно решение; er hat an allem etwas auszusetzen той намира недостатъци във всичко; mit dem Training aussetzen спирам за известно време с тренировките.
  * * *
  6. (an D) намирам недостатъци (на, в); itr прескача, спира (мотор, дишане).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > aussetzen

 • 10 berufung

  Berúfung f, -en 1. назначение, предложение, покана (за заемане на длъжност); 2. призвание (за нещо); 3. позоваване (auf etw. (Akk) на нещо); Jur Berufung gegen ein Urteil einlegen обжалвам присъда.
  * * *
  die еn 1. призоваване, покана; призвание. 3; unter, mit = auf s-e Aussagen при, с позоваване на неговите показания; 4. = einlegen юр подавам жалба, обжалвам; =s/recht das право на обжалване.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > berufung

 • 11 durchfallen

  dúrch|fallen unr.V. sn itr.V. пропадам, провалям се (на изпит, при избори); претърпявам неуспех; im Abitur durchfallen пропадам на матура.
  * * *
  * itr s пропадам, провалям се; bei der Prьfung fiel er = пропадна на изпита.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > durchfallen

 • 12 fachmaennisch

  a: =es Urteil преценка на специалист,

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fachmaennisch

 • 13 faellen

  * tr 1. повалям, сека (дървета); 2. утаявам (разтвор); 3. ein Urteil = произнасям присъда; давам преценка.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > faellen

 • 14 fair

  fair [ fɛ:ɐ̯ ] adj почтен, честен, коректен; Sp ein faires Spiel коректна игра; ein faires Urteil справедлива присъда, справедлива преценка.
  * * *
  (фер) a F честен, почтен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fair

 • 15 fallen

  I.
  fállen (fiel, gefallen) unr.V. sn itr.V. 1. падам (auch übertr); 2. спада (температура), падат (цени); 3. убивам, падам убит; 4. чува се, бива произнесен; 5. пада се ( auf/in etw. (Akk) на нещо) (an jmdn. на някого) (празник); 6. отнася се (in etw. (Akk) до нещо), попада (в дадена сфера); 7. изпадам (in etw. (Akk) в нещо: депресия, меланхолия); das Laub fällt листата падат, капят; ein Schatten fiel auf sein Gesicht сянка падна върху лицето му; auf die Knie fallen падам на колене; der Wasserspiegel des Flusses ist gefallen нивото на реката се понижи; die Wertpapiere fallen понижава се стойността на ценните книжа; ein Tabu ist gefallen падна, премахна се табу; das Fieber fällt температурата спада; Er ist ( als Soldat) gefallen загина, падна на бойното поле; Ein tiefer Schnee ist gefallen падна дълбок сняг; die Würfel sind gefallen жребият е хвърлен; das fällt nicht in meinen Kompetenzbereich това не влиза в моите компетенции; Weihnachten fällt auf einen Sonnabend Коледа се пада в събота; das Erbe fiel an ihn наследството се падна на него; durch die Prüfung fallen провалям се на изпит; jmdm. auf die Nerven fallen действам някому на нервите; in Ohnmacht fallen падам в безсъзнание, изгубвам съзнание; jmdm. ins Wort fallen прекъсвам някого; ins Auge fallen хвърлям се в очи, бия на очи; jmdm. um den Hals fallen хвърлям се някому на врата.
  II.
  fallen unr.V. sn itr.V. трудно е, затруднява (някого); es fiel mir schwer, die Wahrheit zu sagen беше ми трудно да кажа истината.
  * * *
  * (iel, all) itr s 1. падам; 2. спадам; 3. падам убит; п das Lernen fдlt ihm schwer мъчно учи.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > fallen

 • 16 hart

  hart I. (härter, härtest) adj 1. твърд, корав; 2. стабилен (валута); 3. кален, силен; 4. мъчителен, труден (живот, работа); 5. строг, неумолим, твърд; ожесточен; 6. интензивен, бурен; 7. лют, суров (студ); Ein hartes Ei Твърдо сварено яйце; hartes Wasser твърда (варовита) вода; ein hartes Herz haben коравосърдечен, безмилостен съм; harte Währung твърда валута; ein hartes Urteil строга, сурова присъда; harte Zeiten тежки (трудни) времена; Jmdn. hart anpacken Отнасям се строго, сурово с някого; übertr das war eine harte Nuss това беше трудна работа (костелив орех). II. adv съвсем близко (an etw. (Dat) до нещо); hart am Abgrund до самата пропаст.
  * * *
  a твърд, корав: прен суров, строг; e-e =е Nuб костелив орех av (an D) непосредствено до; 2. и: твърде много.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > hart

 • 17 herfallen

  hér|fallen unr.V. sn itr.V. нападам, връхлитам, нахвърлям се (über jmdn. върху някого) (с въпроси, упреци и др.); er fiel über das Essen her нахвърли се върху яденето; über jmdn. mit Bitten herfallen отрупвам някого с молби.
  * * *
  * itr s (ьber А) нахвърлям се (върху).

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > herfallen

 • 18 lauten

  lauten sw.V. hb itr.V. 1. звуча, имам следното съдържание; 2. глася; означавам; das lautet schon angenehmer това вече звучи по-приятно; Die Vorschrift lautet folgendermaßen Предписанието гласи така; Die Papiere lauten auf meinen Namen Документите са (издадени) на мое име.
  * * *
  itr гласи; звучи; die Regel lautet правилото гласи; das Urteil lautet auf 3 Jahre Gefangnis присъдата е 3 години затвор.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > lauten

 • 19 nichtig

  níchtig adj 1. незначителен, нищожен; 2. Jur невалиден, недействителен; Ein nichtiger Anlass Незначителен (нищожен) повод; Jur Ein Urteil für nichtig erklären Обявявам присъда за невалидна, анулирам присъда.
  * * *
  a 1. невалиден, недействителен; 2. незначителен, нищожен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > nichtig

 • 20 sachkundig

  sáchkundig adj компетентен, осведомен, сведущ; ein sachkundiges Urteil компетентна оценка.
  * * *
  a вещ, сведущ, компетентен.

  Deutsch-Bulgarisch Wörterbuch > sachkundig

См. также в других словарях:

 • Frankreich — (lat. Franco Gallia, franz. la France; hierzu die Übersichtskarte »Frankreich« und Karte »Frankreich, nordöstlicher Teil«), Republik, eins der Hauptländer Europas, erstreckt sich zwischen 42°20 bis 51°5 nördl. Br. und 4°48 westl. bis 7°39 östl. L …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Römisches Reich — Römisches Reich. Das römische Volk, d.h. die Bewohner des altrömischen Staates, ist der Überlieferung nach aus der Vereinigung von Angehörigen dreier verschiedener Völker entstanden, der Latiner, Sabiner und Etrusker, und enthielt diesem Ursprung …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • sprechen — (sich) unterreden; (sich) austauschen; (sich) unterhalten; nennen; räsonieren; quasseln (umgangssprachlich); (sich) unterhalten; …   Universal-Lexikon

 • Filbinger — Hans Filbinger zusammen mit Werner Dollinger auf dem CDU Parteitag im Oktober 1978 Hans Karl Filbinger (* 15. September 1913 in Mannheim; † 1. April 2007 in Freiburg …   Deutsch Wikipedia

 • Hans Karl Filbinger — Hans Filbinger zusammen mit Werner Dollinger auf dem CDU Parteitag im Oktober 1978 Hans Karl Filbinger (* 15. September 1913 in Mannheim; † 1. April 2007 in Freiburg …   Deutsch Wikipedia

 • Aaron Burr — – Gemälde von John Vanderlyn, 1802. Sammlung der New York Historical Society Aaron Burr (* 6. Februar 1756 in Newark, New Jersey; † 14. September 1836 in Port Richmond, Staten Island, New York) war ein amerikanischer Jurist und …   Deutsch Wikipedia

 • Großbritannien — (Great Britain, hierzu Karte »Großbritannien«), die große, England, Wales und Schottland umfassende Insel, ein Name, der bei der Vereinigung Schottlands mit England zu Einem Reich (6. Mai 1707) wieder geltend gemacht wurde, im Gegensatz zu… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Werder Bremen — SV Werder Bremen Voller Name Sport Verein Werder von 1899 e. V. Bremen[1] Ort …   Deutsch Wikipedia

 • Konstantin der Große — Kopf der Kolossalstatue Konstantins des Großen Kapitolinische Museen, Rom Flavius Valerius Constantinus (* an einem 27. Februar zwischen 270 und 288 in Naissus, Moesia Prima; † 22. Mai 337 in Anchyrona, einer Vorstadt von Niko …   Deutsch Wikipedia

 • Euro — Staat: Andorra  Andorra¹ Belgien  Belgien Deutschland …   Deutsch Wikipedia

 • Deutsch-österreichische Zollunion — Der Initiator des Zollunionsprojekts, der deutsche Außenminister Julius Curtius (links). Aufnahme vom Oktober 1931 …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»