Перевод: с испанского на болгарский

dar+órdenes+(a+alguien)

 • 1 alguien

  pron indef 1) някой; 2) разг. важна клечка.

  Diccionario español-búlgaro > alguien

 • 2 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 3 albarda

  f 1) самар; albarda gallinera плосък самар; 2) резен пушена сланина; albarda sobre albarda разг., ирон. безкрайно повтаряне на нещо; echar una albarda a alguien прен., разг. злоупотребявам с нечие търпение, издевателствам над някого.

  Diccionario español-búlgaro > albarda

 • 4 alguno,

  a 1. adj 1) някой, някоя; en tiempo alguno, някога; 2) в отрицателни изрази никой, нито един; 3) нито много, нито малко; достатъчно; de alguno,a duración достатъчно дълго; 2. pron indef вж. alguien; alguno, que otro малцина.

  Diccionario español-búlgaro > alguno,

 • 5 ancho,

  a 1. adj 1) широк; хлабав (за дреха); 2) просторен, свободен; 3) разг. безсрамно, прекалено свободен; 4) прен., разг. горделив, надут (с гл. estar, ponerse); 2. m вж. anchura; a lo ancho, по ширина; a mis (tus, sus) ancho,as adv разг. удобно; на воля; venir ancho,a una cosa a alguien разг. извън възможностите ми е ( нещо).

  Diccionario español-búlgaro > ancho,

 • 6 aprecio

  m 1) оценка; 2) уважение; ценене, признание; tener a uno en gran aprecio високо ценя някого; sentir por alguien aprecio изпитвам уважение към някого; gozar de aprecio ползвам се с уважение; no hacer aprecio Амер. не обръщам внимание.

  Diccionario español-búlgaro > aprecio

 • 7 apretar

  (-ie-) 1. tr 1) притискам, стягам; 2) стискам, стягам (за обувки, дрехи); 3) стискам ръката, ръкувам се; 4) натискам; 5) бода с остена; 6) опъвам, стягам силно; 7) наблъсквам един до друг (по-често prnl); 8) отнасям се изключително строго и стриктно; 9) заставям, принуждавам (чрез молби, заплахи и др.); 10) прен. настоявам; 11) засилвам, увеличавам; 12) ускорявам; 13) разг. преследвам, оказвам натиск; 2. intr 1) работя много напрегнато, с голям зор; 2) прен., худ. засилвам тъмните тонове; apretarle a alguien las clavijas прен. притискам до стената, принуждавам; apretarse el cinturón разг. затягам колана, икономисвам.

  Diccionario español-búlgaro > apretar

 • 8 ausencia

  f отсъствие, раздяла; липса; brillar alguien (algo) por su ausencia разг. не се намирам на очакваното място; buenas (malas) ausencias похвали (упреци) за отсъстващ или добри (лоши) новини за него (с гл. tener, hacer, merecer).

  Diccionario español-búlgaro > ausencia

 • 9 baño

  m 1) вана; 2) баня (в жилище); къпалня; 3) къпане; баня; 4) pl курорт; 5) обилно поливане; 6) техн. глазура; 7) техн. повърхностен слой (за метал и др.); 8) вода за къпане; течност за лечебна баня; 9) тоалетна; 10) прен. повърхностно владеене на дадена наука; 11) прен. сразяване на противника; 12) худ. нов слой боя върху нарисуваното; baño de vapor мед. парна баня; baño (de) María водна баня (в кулинарията); baño de sangre прен. кървава баня; dar un baño a alguien прен., разг. демонстрирам надмощие.

  Diccionario español-búlgaro > baño

 • 10 beber

  1. tr 1) пия; 2) прен. изпивам, поглъщам; 3) прен. допускам, приемам, вземам; 4) прен. побърквам, изпивам ума някому; 2. intr 1) пия; 2) вдигам наздравица; 3) прен. пиянствам; beber con (en) blanco имам бели бърни (за кон); beber los vientos por alguien прен. лудо съм влюбен.

  Diccionario español-búlgaro > beber

 • 11 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 12 bote2

  m малко шише, бурканче, флакон (за лекарство); chupar del bote2 прен., разг. облагодетелствам се (безскрупулно); tener a alguien en el bote2 прен., разг. постигнал съм нещо, спечелил съм някого.

  Diccionario español-búlgaro > bote2

 • 13 caber

  1. intr 1) вмествам се, побирам се; 2) съдържам се в; 3) имам място в; 4) възможен, естествен съм; 5) принадлежи ми, пада ми се (нещо); 2. tr 1) вмествам, помествам, побирам; 2) допускам, одобрявам; tú y yo no cabemos juntos не сме един за друг; no cabe duda няма съмнение; todo cabe en alguien прен., разг. всичко може да се очаква от него; no cabe perdón няма извинение; no cabe màs няма накъде повече.

  Diccionario español-búlgaro > caber

 • 14 caer

  intr 1) падам (също prnl); 2) опадвам, окапвам (листа на дърво, зъби, коса - също prnl); 3) с предл. de и име на част от тяло; caer(se) de espaldas падам по гръб, caer de cabeza върху главата си; 4) с предл. en попадам в клопка, капан; 5) прен. придобивам форма, прилягам; el mantel cae en pliegues покривката е нагъната; el vestido le cae bien (mal) роклята ви (Ј) стои добре (зле); 6) прен. неочаквано изпадам в беда, нещастие; 7) прен. преставам да съществувам, изчезвам; caer un imperio, gobierno пада империя, правителство; 8) прен. претърпявам неуспех; 9) прен. с предл. en разбирам; ahora caigo en lo que querías decir сега разбирам какво искаше да кажеш; 10) прен. изтича срок на плащане; 11) падам се, намирам се на определено място: la puerta cae a la derecha вратата е (се пада) вдясно; 12) прен., разг. умирам, загивам; caer bien (mal) una persona прен., разг. харесва ми (не ми харесва) някой; caer gordo a alguien прен. антипатичен съм някому; cayendo y levantando loc прен., разг. неопределено; и добре, и зле; estar una cosa al caer прен. скоро ще се случи; no tener dónde caerse muerto прен. в крайна бедност съм.

  Diccionario español-búlgaro > caer

 • 15 callo

  m 1) мазол; 2) надебеляване на кост след счупване; 3) краища на подкова; 4) pl шкембе (в кулинарията); criar (hacer, tener) callos прен. хващам мазоли, свиквам да работя; pisar un callo a alguien прен. настъпвам някого по мазола; tener callos en los oídos а) прен. нямам никакъв музикален слух; б) прен. правя си оглушки.

  Diccionario español-búlgaro > callo

 • 16 chaveta

  f 1) габърче, кламер; 2) бурма, болт, щифт; 3) клин; 4) обущарско ножче; estar alguien chaveta прен., разг. хлопа му дъската; perder uno la chaveta прен., разг. побърквам се.

  Diccionario español-búlgaro > chaveta

 • 17 colorado,

  a adj 1) оцветен, цветен; 2) яркочервен; 3) прен. привидно справедлив; poner colorado, a alguien засрамвам, карам да се изчерви.

  Diccionario español-búlgaro > colorado,

 • 18 comer2

  1. intr 1) ям, храня се; 2) обядвам; 2. tr 1) изяждам, ям; 2) прен. харча, пилея; 3) прен. разяждам; 4) прен. вземам (фигура на дама или шах); 5) правя да избелее (за цвят); 6) прен. износвам; 3. prnl 1) пропускам, изпускам, изяждам (буква, израз при писане); 2) смъкнати са ми чорапите; comer2se algo o a alguien con los ojos прен. поглъщам с очи, гледам жадно, страстно; sin comer2lo ni beberlo прен., разг. нямам нищо общо; ни лук ял, ни лук мирисал; ni come ni deja comer2 прен. не яде кокала, но и на друг не го дава.

  Diccionario español-búlgaro > comer2

 • 19 compromiso

  m 1) спогодба, споразумение; 2) компромис, отстъпка; 3) трудност, риск, затруднение; 4) арбитражно решение; 5) поето задължение, дадена дума; 6) годеж; compromiso verbal устна уговорка; estar (poner) en compromiso под съмнение съм, поставям под съмнение; poner a alguien en un compromiso а) компрометирам, поставям в затруднено положение; б) принуждавам да направи нещо; sin compromiso а) свободен, без задължение; б) без годеник (годеница); compromisos contractuales икон. договорни задължения.

  Diccionario español-búlgaro > compromiso

 • 20 cualquier(a)

  pron indef 1) който и да е; 2) всеки; 3) някой, някакъв; ser alguien un (una) cualquiera а) незначителен човек съм; б) ненадежден, безскрупулен човек съм; в) разпуснат съм (за жена); cualquiera que sea който (каквото) и да е; un cualquier(a) някой си.

  Diccionario español-búlgaro > cualquier(a)

См. также в других словарях:

 • DAR — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • dar — (Del lat. dare.) ► verbo transitivo 1 Entregar una cosa a una persona temporalmente o bien para que ésta sea el nuevo propietario: ■ le dio las llaves para que abriese la puerta. SINÓNIMO ceder donar pasar 2 Acercar o pasar una cosa a una persona …   Enciclopedia Universal

 • Argumento de Naruto — Anexo:Argumento de Naruto Saltar a navegación, búsqueda Naruto es originalmente un manga, obra de Masashi Kishimoto, cuyo éxito le permitió ser llevado al anime. La historia publicada hasta el momento puede separarse en dos temporadas: la primera …   Wikipedia Español

 • Orden — (Del lat. ordo, inis.) ► sustantivo masculino 1 Colocación cuidadosa de un conjunto de cosas, asignando a cada una un lugar o posición determinada: ■ quiero que todo esté en orden. ANTÓNIMO desorden 2 Disposición regular de un conjunto de cosas o …   Enciclopedia Universal

 • Parte — (Del lat. pars, tis.) ► sustantivo femenino 1 Porción indeterminada de un todo: ■ buena parte del electorado se abstuvo; una parte del edificio está en ruinas. SINÓNIMO fracción porción 2 Lo que le toca a cada uno en el reparto de una cosa: ■ a… …   Enciclopedia Universal

 • Voz — (Del lat. vox, vocis.) ► sustantivo femenino 1 Sonido producido al vibrar las cuerdas vocales cuando se expulsa al aire de los pulmones y produce resonancia en determinada cavidad, en el hombre y en algunos animales. IRREG. plural voces 2… …   Enciclopedia Universal

 • Resident Evil 5 — Saltar a navegación, búsqueda Resident Evil 5 Desarrolladora(s) Capcom Distribuidora(s) Capcom Diseñador(es) Nakatsuah Sawa …   Wikipedia Español

 • parte — (Del lat. pars, partis). 1. f. Porción indeterminada de un todo. 2. Cantidad o porción especial o determinada de un agregado numeroso. 3. Porción que le corresponde a alguien en cualquier reparto o distribución. 4. sitio (ǁ lugar). 5. Cada una de …   Diccionario de la lengua española

 • dimisorias — ► sustantivo femenino plural 1 RELIGIÓN Permiso que dan los obispos a sus súbditos para que puedan recibir las órdenes de otro obispo. FRASEOLOGÍA dar dimisorias a alguien coloquial Despedirle o echarle bruscamente y con malos modos. llevar… …   Enciclopedia Universal

 • orden — (Del lat. ordo, ĭnis). 1. amb. Colocación de las cosas en el lugar que les corresponde. 2. Concierto, buena disposición de las cosas entre sí. 3. Regla o modo que se observa para hacer las cosas. Era u. t. c. f.) 4. Serie o sucesión de las cosas …   Diccionario de la lengua española

 • Operación Corporate — La Operación Corporate (en inglés: Operation Corporate) fue el nombre en código que el Reino Unido dio al conjunto de sus acciones militares en la Guerra de las Malvinas en 1982. Su objetivo era la apropacion para la Corona Británica de las islas …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.